Skip to main content

Full text of "Rudra Yamalam Uttara Tantram Dr. Sudhakar Malaviya"

See other formats
कक ७ 


[क 
हि 

[प त अ गा क त श वि च कि छ = = = ~ भ "कतक वक कप 
० || श्रीः ।। 
व्रजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाला 
८६ 


रुद्रयामरूूम्‌ 


( उत्तरतन्त्रम्‌ ) 
( प्रथमो भागः) 
( १-४५ पटल्ात्मकः ) 


ˆसरलाः-डहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


| एवं व्याख्याकार 


डा० सुधाकर मालवीय 

एम. ए., पीएच्‌. डी ., साहित्याचार्य्‌, 

संस्कृत-विभाग : कला-संकाय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
दिल्ली 
प्रकारके 


चोखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) 
38 यू. ए. वंगलो रोड, जवाहरनगर 
पो० वा० नं० 2113 
दिल्ली 110007 
फोन : 3956391 

सर्वाधिकार सुरक्षित 
प्रथम संस्करण 1999 
(1-2 भाग सम्पूर्ण) 
प्रथम भाग : 375.00 
| द्वितीय भाग : 375.00 


अन्य प्राप्तिस्थान | 


चोखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
के० 374८117, गोपालमन्दिर लेन 
पो० वा० नं० 1129, वाराणसी 221001 
, 3352653 
` 333371 

४3 


प्रधान वितरक 


चोखम्बा विद्याभवन 


च्छ | ( बनारस स्टेट वैक भवन के पीठे) 
पो० बा० नं० 1069, वाराणसी 221001 


फोन : 320404 
कष्ट धदव चर ~~ 
मि-9 टाइप [र नः | 
++. ए०-के० लिथोग्राफर । 


नई दिल्ली दिल्ती ` 


शै 


{11€ 
82141144 2९4 ( प १.8 ^ २ ७२ दात41141 4 
86 


रार १2.141. 
( (1 1^ ^+ च२५. ) 

^ स 0 
( णा। 1 {0 45 31313 ) 


^ 94. र41.4 त77+121 71२4 १9.47110)4 


८71८८ & 77८7751८ द्व 
8) 


0. ऽप २ 4.1.49 


04. 44., 7/1. 12. 5८4/17(0८01471व 


{लप्. ज ऽवा : ^ 115 हश्टपा, 
28818785 त्रात पाण्ट 
\/ 81811851 

(^+ पतव 08 9 १91९1 94 चि 
01. पा 

771117511८175. 
© (^ ^ 184 54484 रा रज प्रा प्र 
( @7-<7714॥ 21/017511€7.5 & 127511101/1075 / 
38 1. ^. 81112210 ५ २०६५, 182 ५५11828वा 
2051 80० 29. 2113 
प्रा 1100001 
7९1८/1071€ ˆ 3०56304 


{57 2011101 
1999 


4150 ८77 ¢ (थव < 
(ग^ त ^ 409 18047 2445 प^ प 
यी 37 / 117, ७0] 4श्षाता 1.वा€ 
2051 80 च0.1129 
८१२८ ^७7 2210001 


71९211071€ . 33.263 
+ 2223 

५01 12751-101/10745 


(00 "णातत ^ 84 #11) "^ प ४५ पि 
(0 *"* ( 28611110 {€ 26047685 9126 2881116 30711411 ) 
ए08{ 80» 0. 1069 
९२ ^ १^57 2221001 
71९1101८ . 3260404 = ॐत ~ चत नै 
र क = 


'# "= ऋष 
"द" ~ # - 
। 

00 0,112.0 011 0031211 अरप 
=^\।५९17 00211५11 ॥<५५/।२५. 


(78 @/772 ८1/71 /2=| 
(1887 - 1976) 

व = भ तति ह~ ~क : चः सम्पादकोयम्‌ 


अथेदानीं सप्रश्रयं सामोदं च विद्रज्जनसमक्षं प्रस्तूयते हिन्दीव्याख्यासहितस्य 
रुद्रयामल स्य ( उत्तरतन्त्रस्य ) प्रथमादिपञ्वचत्वारिशपटलात्मकः प्रथमो भागः, 


आजनन्टभैरवआनन्दभैरवीसंवाटरूपात्मके नवतितमपरलात्सकेऽत्र रुद्रयामले 


प्रायः षट्सहसखरश्लोकमध्ये कुण्डकिनीयोगः प्रतिपादितः। प्रथमभागे मुख्यप्रक्तिषाद्य- 
विषयास्तु - 


उपक्रमणिका, विविधसाधनाति, भावप्रशंसा, गुरुमहिमा स्वमहिमा च, 
पशुभावेन वीरभावसाधनम्‌, गुरुमहिमा गुरुकृत्यञ्च, चक्रस्वरूपं साधनञ्च, दीक्षाविधानं 
चक्रविन्यासश्च, शिवचक्रम्‌, विष्णुचक्रम्‌, वर्णक्रमेण राशयो नक्षत्राणि च, अङ्केन 
साधनायाः फाति, ब्रह्मचक्रसाधनम्‌, उल्काचक्रसाधनम्‌, चतुश्चक्रस्वरूपम्‌ 
सु््मचक्रस्वरूपम्‌, महाकथहचक्रस्वरूपम्‌, पशुभावः, कुलकूण्डलिनीदेव्याः स्तवनम्‌ 
वीरभावो दिव्यभावश्च, भावमाहात्म्यम्‌, कुमारीपूजनविधिर्माहात्म्यञ्च, कुमार्या 
जपहोमौ, कुमारीकवचमाहात्म्यम्‌, कुमारीसहस्रनामानि ( १९-१० )। ~ 


दिव्यभाव, दिव्यभावे वीरभावः, भावप्रश्नार्थबोधः, आज्ञाप्रश्नार्थनोधः, 
अकाराद्यक्षरक्रमेण प्ररनफलम्‌ कलिकालोद्धवः, भरण्यादिपुष्यनक्षत्राणां राश्यधिपानां च 
फलानि, रव्यादिवारप्रश्नफलम्‌, रकेषादिनक्षत्रप्रश्नफलम्‌, तत्तन्नक्षत्रदेवतानां प्रश्ने 
फलम्‌, `योगितब्रद्यन्ञानिवेष्णवादिसिद्धानां प्रश्नोत्तराणि, सामवेदमधश्चक्रस्वरूपम्‌, 
शक्त्याचारसमन्वितमथ्विदलक्षणम्‌, वायवीसिद्धिः, वसिष्ठतपः प्रभावः, कामचक्र- 
स्वरूपम्‌ प्रश्नचक्रस्वरूपम्‌, सिद्धमन्रस्वरूपम्‌ ( १९१-२० )। 


वीरभावस्वरूपम्‌, षट्चक्रफलोदय:, ब्रह्ममार्मः आसनस्वरूपं तस्य भेदाश्च, 
नरासन-स्वरूपम्‌, शवासन-साघनम्‌, तत्त्वब्रह्म-स्वरूपम्‌ ब्रह्मज्ञानमुखेन 
प्राणायामस्वरूपम्‌, प्राणायामे जपध्यानकरणम्‌, दिव्यवीरपशुक्रमेण कुण्डलौसाधनम्‌, 
कुलस्नानम्‌, कुलसन्ध्यादिकम्‌, कुरदर्शने दश पुष्पाणि होमसाधनानि च, प्राणायाम- 
प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि-स्वरूपम्‌, मन्रसिद्धर्लक्षणम्‌, षट्चक्रभेदक्रिया- 
स्वरूपम्‌, षटचक्रयोगाः, मूलप -स्वरूपम्‌ ( २१९-३० )। 


भेदिन्याः साधनम्‌, छेदिन्याः स्तवः, योगिनीस्तोत्रसारम्‌ 
कुण्डलिनी शक्तिस्वरूपम्‌, कुण्डलीकवचम्‌, पञ्चस्वर-महायोगः, अष्टाङ्गादि- 
धारणे पञ्चस्वरसिद्धौ पञ्चामरक्रियाविधानम्‌, विजयासेवनमन्राः महाकुल- 

८ रद्रयामलम्‌ 


कुण्डलिन्याः अष्टोत्तर-सहस्रनामस्तोत्रम्‌, स्वाधिष्ठान-प्रकाशनप्रकारः श्रीकृष्ण- 
साधनम्‌, नरसिंह-मत्र-साधनम्‌, श्रीकृष्ण-मत्र-साधनम्‌, श्रीकृष्ण-स्तवन कवचम्‌ | 
षडगतवर्णभावनम्‌ ( ३१-४० )1. 


राकिणीस्तोत्रम्‌, राकिणी (राधा) साधनम्‌, षट्चक्रभेदाः, कामिनी-वशीकरणम्‌, 
योगधर्मस्वाश्रम-स्वरूपम्‌, लाकिनीसाधनम्‌, मणिपूरचक्र-भटनम्‌, लाकिनीशक्ति- 
स्तोत्रम्‌, कालक्रमस्वरूपम्‌, मणिपूरचक्रसाधनम्‌, वर्ण्ध्यानञ्च ( ४१- ४५ )। 


यामलस्य वैविध्यम्‌ 


(९) अत्र रुद्रयामले श्रीयामल विष्णुयामलं शक्तियामल ब्रह्मयामल- 
ञ्याख्यातम्‌ । (२) ब्रह्मयामले रुद्रयामल - स्कन्दयामल - ब्रह्मयामल - विष्णुयामल- 
यमयामल ~ वायुयामल ~ कुबेरयामल ~ इन्द्रयामलाति उल्टिखिताति । 
(३) ब्रह्मयामल - विष्णुयामल ~ रुद्रयामल ~ जयद्रधयामल ~ स्कन्दयामल - 
उमायामल~ लक्ष्मीयामल - गणेशयामलान्यष्टौ इत्यर्थ ~ रत्नावटीकारः (पृ ०४३)। 
(४) सेतुबन्धे- ऽष्टयामलानामनुक्रमे कश्चन व्युत्क्रमोऽवलोक्यते परञ्च नामान्येतान्येव । 
कुलचूडामणितन्त्रस्य भूमिकायां (पृ० ६) तु व्युत््रमविभ्रमेणान्य एवार्थः कल्पितः 
ग्रहयामलस्य च तत्र समावेशोऽकारि । (५) श्रीकण्ठ्यां ब्रह्मयामल-विष्णुयामल- 
स्वच्छन्द - रुरु-आथर्वण-रुद्र-वेतालाख्यानि सप्तैव यामलाति परिगणिताति । 


एतेषु प्रन्थरूपेणोद्धरणरूपेण वेमानि यामलानि समुपलभ्यन्ते-रुद्रयामल 
मुद्रितमुपलभ्यते। ब्रह्यामलस्य जयद्रथयामल्स्य च मातृकाः समुपलब्धाः। 
विष्णुयामल स्पन्दप्रदीपिकायामुत्पलवैष्णवेन, स्कन्दयामलं च तन्त्रालोकेऽभिनवगुप्तेन 
स्मृतम्‌ । रघुनन्दनेन प्राणतोषिणीकारेण चापि स्मृते एते यामले स्तः । प्रथमस्य मातृका 
व समुपलभ्यन्ते। गणेशयामलस्य ग्रहयामलस्य च मातृका आप्रेख्ट बृहत्सूच्यां 
निर्दिष्टाः। 


उपर्युट्धृतेभ्यो यामलेभ्यो व्यतिरिक्तानि देवीयामल-वीरयामल- 
संडर्षणीयामलानि क्रमशस्तन्त्रालोके, तद्विवेके, स्वच्छन्दोद्योते च प्राप्यन्ते तथा 
विज्ञानभैरवविवरणे, तनत्रालोकविवरणेऽपि यामलत्रयं स्मृतं विद्यते । शक्तियामल. 
कृष्णयामलयोर्मातृकाः सरस्वतीभवनग्रनथाटये दृश्यते । आउप्रेक्टवृहत्सूच्या- 
मप्यनयोर्निदिशः वर्तते । भैरवयामलं लक्ष्मीधरायां सौन्दर्यलहरीटीकायाम्‌, कामकला- 
विलासरीकायां चिद्वल्ल्याम्‌, विज्ञानभैरवटीकायां विज्ञानेन्दुकौमुद्याञ्च स्मृतम्‌ । 


तत्रशास्त्रस्य गाम्भीर्य सूक्ष्मत्वं दर्बोधत्वञ्य न कस्माच्चिदपि 
तिरोहितम्‌ । अतएव हिन्दीमाध्यमेन तन्त्रशास्रानुसारि व्याख्यानं साहसमात्रमेव, तथापि 
सुकोमलमतीनां तन्त्रविद्याजिज्ञासूनां कष्टं विलोक्य शास्ररक्षणं स्वकर्तव्यमिति धिया च 


१. "कृष्णयामलम्‌* ड शीतकाप्रसादोपाध्यायेन १९९२ खिष्टाब्दे सम्पादितम्‌ । 
सम्पादकोयम्‌ ९ 


हिन्दीमाध्यमेन यथामति व्याख्या विहिता । सखा च 'सरत्ा' इति नाम्नाऽत्रसंस्करणे 
समायोजिता । 


सम्प्रति ग्रन्थस्यास्य संस्करणद्रयमुपलभ्यते - १. सम्पूर्णानन्दसंस्कृत- 
विश्वविद्यालयस्य योगतन्त्रग्रन्थमालायां सप्तमपुष्परूपेण १९९९ ई०-१९९६ ईसवीये 
प्रकाशितम्‌ । २. जीवानन्दविद्यासागरद्रारा सम्पादितं १८९२ खिष्टाब्दे कालिकातातः 
प्रकाशितम्‌ । अत्र मया सम्पूर्णानिन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संस्करणमाधृत्य पाठो 
स्वीकृतः । एतदर्थ तस्य संस्करणस्य सम्पादक प्रति अनुगृहीतोऽस्मि । 


संस्करणेऽस्मिन्‌ सद्दिग्धानि प्रायः सर्वाणि स्थलानि संशोध्यैवात्र स्थापितानि | 
मुद्रितपुस्तकेषूपलब्धः सद्दिग्धः पाठः प्रश्नचिहेनाड्यित्वा यथावदेव गृहीतः । 
सप्तचत्वारिंशपरलस्य पाठो नितान्तं त्ुदितो विद्यते । मच््रमहोदधिनामकस्य तत््रग्रथस्य 
साहाय्येन पाठपूर्तिरत्राकारि । 


हस्तिनापुरी चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानस्याधिपतीनां दुर्टभप्राचीनसंस्कृतग्रनथ- 
रत्नानां प्रकाशने रतानां श्रीवल्लभदासगुप्तमहोदयानाम्‌ आभारो मया हदयेन 
स्वीक्रियते, 


ग्रन्थस्यास्य संशोधने भाषाभाष्ये च येषां सन्मत्रणया प्रवृत्तोऽहमभवम्‌ 
येषाञ्च॒ तच्त्रागमशास्त्राथनुशीलनपद्धत्या बहुशोऽहमुपकृतो जातः, तेषामेव 
विमलधीयुतानाम्‌ अस्मद्‌ गुरुचरणानां पं० हीरामणिमिश्रमहोदयानाम्‌ आशीर्वाद- 
कामनया प्रणतिपुरस्सरं तान्‌ अभ्यर्थये - 


गृहणन्ति सर्वे गुणिनं सदैव, 
न निर्गुणं वाञ्छति कोऽपि किन्तु । 
यो निर्गुणञ्वापि गुणीकरोति, 
प्रकीर्त्यतेऽसौ भुवने गरीयान्‌ ।। इति ॥ 


| विदुषां वशंवदः 
गुसुपूर्णिमा, २०५६ वि० सं० 

संस्कृत विभागः, कला-संकायः सुधाकर माकुवीयः 
कारी हिन्दू विश्वविद्यालयः 

वाराणसी - २२१९००५. 

योगाधीनं परं ब्रह्म योगाधीनं परन्तपः । 
योगाधीना सर्वसिद्धिस्तस्माद्‌ योगं समाश्रयेत्‌ । 
योगेन ज्ञानमापनोति ज्ञानान्मोक्षमवापनुयात्‌ ॥। 


- रुद्रयामलम्‌ ४५.२३-३४ 


परब्रह्म योग के अधीन हे, महान्‌ तपस्या भी 

योगाधीन है, सारी सिद्धिर्यो योगाधीन है, इसलिए 

योग का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए । योग 

५ प्राप्त होता हे ओर ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति 
| 
= वि क 


च्छक | र 
४ 

1 70 £ 1८770 


मध्ये वर्त्म समीरणद्रयमिथः संषट़संक्षोभजं 
शब्दस्तोममतीत्य तेजसि तडित्कोरिप्रभाभासुरे । 
उद्यन्तीं समुपास्महे नवजवासिन्दूरसन्ध्यारूणां 
सान्द्रानन्दसुधामयीं परशिवं प्राप्तां परां देवताम्‌ ।, 
गमनागमनेषु जाद््षिको सा तनुयाद्योगफलानि कुण्डली । 
मुदिता कुरुकामधेनुरेषा भजतां कांस्षिवकल्पवल्छरी ॥ 


"2 67८ (0 ॥/1€ (८गदद९ व्यद -2८777॥द्क 1417171 571, 1111052 
ऽ7८0057471(€ 5 1/८ 1८7८ 71€ल॥वा- द (755, टव 0८८ 47110 1€7777707071, {11८ 
01411 (101९7 ९/ 1/९ /1615८145, क्व 101९ 510715९1 5१0; 1116, 7व1द्1& लाल 
८7 1414) 1/1701८6/ 1/९ 71455 © 507 15514771 0701 101८ (4527718 वव 
1/1 वव5/11116 7 1/1€ 1140 11771वऽ 271 {41८ 11451 2 ऽ1457(7111द, 75९5 10 1८ 
011(1411॥ &71€7& + 11/17८/0 &(111९7ऽ 1411 1/7€ 11८577€ @ 1९77? 71171170 
/16/1111171&5. 044), 59/1९, < १4८17717, 14/10 कृ1८7८८4}, &0९ऽ 10 वद +€ 47725 
707 ०८८, & 777 ८5 1/1 1८77 ©} 22६८ «८ 5/1 ®€771& ८)+८८९77९ द ?५ 1/1 


(० < (€) 10 & वऽ ण्व ८/1 वद (ट ९@<ा- य वय ८0177165 
८९577८९4 {27 ८/205€ 14/26 11707-5/772 त्र €7; “ 


- ऽ5573015॥1131<8 काशा 25.67 -68. 
[शा{19 बलिभः 


18111118 11{€12111€ 1125 {५/0 11211 01151018 : - 


(1) 01121181 गऽ ग 9 281178-[ ला 91 
(11) 9791116 116211568. 


| (11616 *€01€ा` ° 11€ 78115 €1*9. ¶11€ 56८0110 61255 15 {€ 
` (+ ता [प्रा 2111105. 


[€ {वा185 27€ एऽ211$ 768€16त 11 17€ ति) ग 
01810868 एला व्ल 61५9 आत्‌ एद्रार्, जग एप 1 € णि ग 
811212८2 200 प्रऽ 5816 2112118भ. 10 1€ &हशा195 11 15 51४8 
0110 {€8८1165 1€ [2€*1 216 11 {116 चिएशा7०8 11€ 18 2551168 
{11& 77 2 {€ एणा." (पऽ, 11 15 एत्र, 900 11 116 एतताऽ8 


९. आमतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखे । 
मतं हि वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ।। (स्वच्छन्दतत््रे) 1: ९२५78 ८ 81118181711 


{21118 11151115 618. 2110 81181178, ५/{10 171 {11€ ऽ31९{1-19111-2 


15 {71€ 41361016 2 8719178 भ्‌. [1 111€ [टऽला। (ट{, राता ०112] 
1121108 23112179 *8-15 8 01361701 ° 4127168 118179५. [71 5071116 
८2565 61३ 1€\€815 {71€ ({ च्रा18 ०0८171८ {10 0111€ा5, 57161) 85. 
वि व्रा208, & वा111.€ ४३8 210 ए7वा1114 2114118 ५8. 01121113] ५८०] जा 
178, वताता 10 {17€ ऽगा12$तदा9' अ 5151 ता 7) 
1111110€ा, {0 लाला ४117) €12111 ५८०5 ८३11८ ४ श्रा12185 210 {}11८© 
८1160 1237113785, 0€510€5 111111€1705 ऽ]701€ााला1{ वा ५५011८७ 
४१11160 वा€ 06512781 2-1व1085, 11618, ३८८० त1112 {10 1116 
शवा (शिशा, 11086 ४८116 ला€ 1€४९बृल्त्‌ $ 11८ 
ए वप्तत1185. 4 (1871178, [0] 50 ९911९, 15 5810 10 8 €, 111-€ 


{116 एणाद्185 5€ज*€ा8] व15{71€11५€ टिक[त्ा€ऽ- ९३11€त्‌ [4165 8118. ` 


{11611 1101८816 {11€ 0521 ऽप्०]द्ल{ पराग{लाऽ ॐ ५18८00ाऽ€. ५, 
01715 011 (8711785 2176, 0 */€४€ा, 10४ {0प्ात {0 (गि 


८01711701€1€[$ {0 {15 10468. 


11 रिप्ता- ८ व्रा1818, 1116 11811 50] 15 [६ पप्रतगाा 0९8. 
01656100 171 1111119 12218185. [1 २पत8- # 1119] {11€ ५€ऽला17ता त 


1. {€ 9117112 ¶720111011 15 5816 {0 €015151 7 {111८९ ९८०९1118] 
0119005 - 1. ग< ^ऽ४वा्ाव्र्, 2. {16 {२2119271 बात [16 ऽपतन्त 
11€ 98718८८ &1\/6€5 ८5 {71€ छए०ा]1<§ [10/71 10 0116 41415101 0111. {11८ 10181 
7्रत्ा0लाऽ ४/८, [लार्दठा€, (लगा 10 192 जाऽ णाल 17८]प्त्‌< ऽ८जल-ध] 
‰व112185 814 [2व्ा71181785. 

२. बौ द्धोक्तमुपतन्त्राणि कापिलोक्ताति यानि च । 

द सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मच्रतिर्णय एव च । 

देवतानाञ्व संस्थानं तीर्थानाञ्चैव वर्णनम्‌ ।।१ ॥ 
तथैवाश्रमधर्मश्च॒ विप्रसंस्थानमेव च । 
संस्थानाञ्ैव भूतानां यत््राणाञ्यैव निर्णयः || २ ॥ 
उत्पत्तिर्विवुधानाजञ्च तरूणां कल्पसंज्ञितम्‌ । 
संस्थानं ज्योतिषाञ्चैव पुराणाख्यानमेव च ॥ ३ ॥ 
कोषस्य कथनञ्चैव व्रतानां परिभाषणम्‌ । 
शौचाशौचस्य चाख्यानं नरकाणाज्च वर्णनम्‌ । ४ | 
हरचक्रस्य चाख्यानं स््रीपुंसोश्चैव लक्षणम्‌ । 
राजधर्मो दानधर्मो युगधर्मस्तथैव च ।५॥ 
व्यवहारः कथ्यते च तथा चाध्यात्मवर्णनम्‌ । 
इत्यादि लक्षणैर्यक्तं तन्रमित्यभिधीयते ।। ६ ।। 
- महाविश्वेश्वरतन््रम्‌ 


॥ {11070तप्रला०जा 


13 


513 (-€111€§ ॐ <110तगाा ४०९३ 21€ 5८91{{€ा€त ला ्ाला 37५ 
{111111€ा` एषा [7181111 11 22 {028181, {11€ 513; (985 87€ ५€8611060. ^ 
0110-€ € «1€५* 01 {116€ < पातवा 08 15 85 {10110५8 - 


(31.18 


}{7120115178 


12111708 


^ 11211218 


\/15100118 


७1{प9जा | धिप 
2 €1815| 0 ७ अा1€ | {9५३ 311 15 | {9(*2 


9 [17191 
५११११ ०।। 
1€21011 
0९10 ५५ 
2९111815 


9 {01181 
(्<ा70टरजा 
78101 
200५९ {118 
2९111815 


[0121 
(्ला६्गा 
1९210ारग 
111€ 718"€] 


91191 
८९€111€ 
1६101 
111€ [1द81 


` 9118] 

(्ला्€ग 
1101 
{1116 1111081 


(ल€ा1(€ र्ग 
1€2101 


0€1 ५८८] {11€ 


€%€010५५§ 


03, 0113. 
7118, ‰#8, 
78, 18 


५2, 0118, 
18, 18, 1113, 
08, 0118, 
18, {8, 
7118 


12, 112. 
९22, 2118, 
72, ६8, 
८08, ]8, 
1118, 178, 
{2., {118 
11 
\४०९९1ऽ 8, 
त, 1, 7, ए, 
0,1.11 


|: ११।२११।३ 
(111६5 
लिता 
€01€8101), 
51111181 


ऽ€15€ 
ऽ711€11 


भ. 
07178601, 
5711971 

8€118€ 01 {3516 


[६]85, 
©€>[097151011, 
ए0तपला18 

1€81 3710 
51711018 
5182111-5€186€ ग 
60107 8114 
{या 


४३11, लाला 3 
710 शला, 
ऽ्ाा018 1 

8€186€ 
{जला 


61252, ऽ{266- 
21118, 
प्रादा 
8&186€ ग 
7€वा{118 


1211385 (11611181 
,.. 8८11165) 


१९110५५ 16 पता ४वा11818111 


[1185 {जि (1€ 015, 11110 जा 12108 0 {11€ 0815, 9710 
^ 0019 व119178118, {16 11611100 जा ए1€ा८1् 1116 91 (वात25, 1116 
70 ग 11611810 2 [2€४ ति 11८ /718-501181<85, 51111 
>201121185 7 {116 0815, {8111118 9 21101119, {48111158 (ता {8119., 
1121185 ©], 14125 01119. १019111 श) एगो ८३-}\121.ता-8 111८ 
0*€ 1415 1.6. [. 1420929, 2. }५त्रा125, 3. 112159३, 4. ताते 810 5. 
ववा प्ा8 अत्‌ हाता 9 (€ एवो ८-19]६ता- ४075111), {11 
(0878616151108 ° टावर त$व्रा18, 7181172, ९० जा 31188, 
12112411, [2119 व्रा18 8710 59110त्रत॥, {16 211115 7 [211/8118, {11 
(वा वतला151105 9 1[1€ 1497178 -अतताा, 21121847 2710 83114178 ्‌- 
05111 8700 11€ {६ अ104४व्ऽ7ा 5101-8, {€ 7161110 {त 0161112 
{16 74121015, [2 त्राता, 90101 211 127 5101-8. [21-3 0) | 


16 ?2द्तवा7ा ऽव्रत191, 230ल्ताता 9101778, (ट्ता 
9 2411878 2710 116 छशा 51019, {11 1211/2118 7 {2108 ५त्रञ[77 
2110 प्रलय ऽ10178., {1€ [< 81108 \व्रञा7ा ५३८, {116 ०९5 07 1116 ए ४८ 
> /व25, 18४ 19111725, वविला-०४९० अत्‌ 1316-०, 111 
(2080-0 87 ववि८एवा1- 0, 11€ गा€ पाठ्डथात्‌ 211त €12111 
7व11165 © {<11081177, 11€ 5801217 © <न {5118 171 {11 ` 
० ४2011151117119, 1116 1491785 07 ऽत [दनऽ112. विवि 88517111, 31121115 
01 75112 11211125, 19818 8110 08111} ° ऽन 5112, {11€ <ान 
§9 31079, [ल [प्राग ८€ ता तललाा72॥ता 77 1116 १०९8 
9201218. [3 1-40] 


116 रित्रालप्रा 5160178, [€ ऽद्रतीशात्र ज रत्रा 211त ला 
11215, ऽन &617512-1२2141117 521281811811182., {116 11/3{ला16€8 ज 
{116 088, [16 7198ला1€8 ° 11€ 517 (वात्85, {116 111611०] ती 
एललाष् तल षश्प्ाएषा9 (बत8 भातं 16 3102 [वाता ऽवप 
116 {17716 €1८. ग [€ एष्टा८ 2८8 अत € ऽद्रताभात् {716 
1121112 (419. [41-45) 


{11 €. 17 8681065 {< पातगाा 028, {1€ा€ 15 2130 2 
06181160 0९86001 ग एप्तत12- 25151118 1-68€ा1त शणा7८]) }5 
1618216 {0 {€ 0175111} ज ( त्रात्र (0€ 2 {71८ {ला 1412118 ५105). 
11115 [.€ह्लातं 15 १6810 2150 171 2812111712 % व्रा11218.1 ^66०प112 
{0 {11656 चप्रज11165, 06 ०87 ग ¶ कर गु7ु0€वऽ {0 18५९ 0€्ला1 
171170तप्८६्त॑ एर 58515118 ठा € व्णप्रा्$ 14121718, 
814६ $ {€ 5106 ग {17€ प्ता10812९व1 1710प्ा1{21115. 1115 


(~) +कः = (ल््ण लादटर्मा ल ज उभा वावा तताल 71 0णा प्राता 
11700. ¢ 94. | 

{11(70त८्त्जा) 17 


{18011171 15 8150 116071850181716€ 171 {[1€ $ वाा18$त८ ता 971 {1181 
1 वाप 0€10125 10 {11€ ए(8त्रा11115 98. 


28651068 0€112 ज्टा$ ऽ] जिः € ({त्रा10118 
एवल लालाऽ ( ऽ वत1191525 ) (€ 1 .€ ददात 11235 @17€8{1 1€58€81611 
९९, 0€्८वणऽ€ 1 {18८65 त्र€ (लाजा जा 17 ~ 111€ 1710191 
[गा ८ पा शात्‌ 111€ 80५11151 ता11<8 (पा. 


11€ ए पतता०-2515119 - 1.€9ल€ा1त 


11€ &7€8{ ऽ82€ «28151118, 5071 ॐ 2111111 7186180 {111€ 
1711081 ऽ€४ला€ वणऽला6ऽ श 8 [छद्‌ प्राा€ 0ल्ता{व1ह पाएगा 8 
14८7177८ 1€6€1*€त्‌ निल 15 पाला. प्रह ए72618€त ४०९३ 25 11 ५८३७ 
{11671 {82117 © (€ जपठतठ लव्रलाालाऽ, +ू1710 €1]01€त 5€1 
06111815 7 811 3015 पला [ला ता3ल101685. «28151118 ०7560 ४€1€त 
{1181 € ५€ा1४€त 70 एला€ त्रि गजा {11€ [2८{1668., 2110 50 {€ 2९1 
990 18 वला 0 वाजाला (काव. प्ट ५३8, 10फटर्ल, 
2५४186५ {0 (0ातप्€ पणी [73 कवक द 0: 8 पाल [ला ०५ 2110 
{10110५५ {11€ 10&८71द7{&व [ठाः [€ जाऽ) 2 111€ 13€५न (2110 
एपतला€§ज्कात, १८८०गता11् {0 8 56/14 01 111€ + 1119178 ९९३. 


\/28151118 110 ५* 16781156 011 111€ 5€8-51101€ 8८८01011 {0 
{11€ ₹पत8- # 2111818, 01 10 {16 इ ता त्रात {11115 ( 1€वा- उपात्त 111 
^ 58711 ) ३८ललाता1& 10 त1&€ 18111118 वा11218, 271 011८€ 2288111 
2]7{011€त्‌। 11711817 {10 (€ ऽलं ०8ऽला-८1८€ 2 176 {110003९ 
11611108 01 1284. 


^5ऽ 16 01 80 {गि 8 10 (16 ण्णौठाा र (€्ऽपा, 1६ 
८पाऽत्त्‌ प0€ [कल्म प 8 71 ग शटल. [ल्ण, क्रलटपला 
८010680€10€त एर्ाठा€ 171 8116 5810 1181 1€ 120 84०6 अ) 
2110 दलाल शाह 911. पिला लाजा, ऽवत [3टदल, ३७ पाला0ण्णो 
{0 {{1€ ६५88, 11 ७८२5 1८10जशा छा11र 171 ॥1€ ल्छपा्त $ ग }4910त्रला18., 3 
(८0प्रा्ि-$ ग ए पतत1115116 8611668, 2110 28151118 ूछप्ाते & 817 1113 
00]€८ा, 11 16 1६1५९ 1703८073 {0111 «1510, 10५ 76810178 
{[ला€, 17 1115 171८7130) 28 8 पतत1)2. 90 25151118 [7201860 
11215 1112. एए [ला€ [€ ७८१५ 21112260 10 7710 11191 2५118 ५25 
तात 1716 17 {€ (तएभ्ाङ गा लाला. प्राऽ 0९8 फला€ 
8001 01306116 ¢$ ए प्तता2, 176 पात्रा गल 1711791६ [7777 
17110 {€ ाड{ला1€8, 216 10[त [पा 0 भ्ट्वृ्णाह 38 एलारट्ल 
पल {पाट 51216 ग 114, ९1161 810€ (0पात्‌ < < गाल्तव 2 
51816 1 €. [एषा 11. 


२०१५२ 
18 ९ प्ता ८ 81181871 


(115 जा] 1185 एदा) 171 11870 0 513 #€वाऽ, एष [ ०६८8086 
2 {11€ प107€णा€5ऽ € ऽप] &0त्‌ {11056 €1€21€त % (17€ 111 
1€81६1 1६5 एणा ग्धा 125 0८्€ा1 ५९६18१४९. 1 ५1511 {0 106८ 
8017116 00ल {01815 9 0117181 {2111111125 8116 01811125 011 (116 
8९०1९८६, एणा ३06५८ €ा1जा1€त 7001105 ५10 001 8110 ५* 10 
11161्तल ला). [्लारटा0ि€, 1 12४८ {[0प्ष्ा1111 एलाल 10 [ण11511 {116 
000 85 11 51808 7 तीवा 719 तिल ५६184. 

- (10118181 11818 \/1\/8 


(न 701/77117724, प 28, 1999 
लु. ० ऽ बाला, 4.5 ए4८णा1+/ 
8818725 ततप णजा 
4/27811251 - 221005 
| 
| 

दो शब्द 


तन्त्रशास्त्र में शक्ति उपासना कुण्डलिनी जागरण के नाम से प्रसिद्ध है । इसमे 
शिव-शक्ति का अद्भुत सामरस्य होता है । कुण्डलिनी को ही महाशक्ति माना गया है । यह 
जाग्रत्‌ होने पर ऋतम्भरा-शक्ति या दिव्य-ज्ञान को प्रकट कर देती है । उसकी दिव्य क्रीडा 
साधक को दिव्य-ज्ञान से सम्पन्न कर देती है ओर लोकोत्तर दिव्य आनन्द प्रदान करती हे । 
कुण्डलिनी को सात्विक उपासना-विधि रद्रयामलतन््र में वर्णित है । पशुभाव, वीरभाव ओर 
दिव्य भाव इस विधि के सोपान हँ । कुण्डकिनी-सहस्रनाम, कुमारी-सहस्रनाम, स्तोत्र, 
कवच आदि के पाठ से साधक देवताओं के समान बन जाता है । वस्तुतः सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर कौ चिच्छक्ति को "शक्ति" के नाम से अभिहित किया गया है । इनकी काली. 
तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी आदि दश महाविद्या के रूपों मे उपासना कौ जाती है । राक्ति कौ 
उपासना कई प्रकार से होती है । इनमें अहिंसात्मक पद्धति, जिसमे किसी तामसी या 
अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता, सर्वोत्तम साधना है । इसी पद्धति से कालो, तारा 
त्रिपुरा आदि की उपासना भी विशेष फलवती होती है । यह अहिसात्मक पद्धति 
समयाचार' के नाम से प्रसिद्ध है । रुद्रयामकतन्त्र मेँ इन सभी का विवेचन आनन्दभैरव एवं 
आनन्दभैरवी के संवाद के बीच हुआ है । 


प्रस्तुत रुद्रयामल तन्त्र मू एवं उसकौ आनुपूर्वी हिन्दी व्याख्या के साथ मुद्रित 
है । प्रारम्भ में एक विस्तृत भूमिका एवं विषयानुक्रमणिका दी गयी है । ग्रथ के अन्त मे एक 
पारिभाषिक कोष ओर श्छोकानुक्रमणिका भी प्रस्तुत की गयी है । इस ग्रन्थ की हिन्दी 
व्याख्या करना अत्यन्त दुरूह कार्य है । जितना शिवशक्ति के अनुग्रह से मुञ्े अवगत हआ 
वह आज विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । यद्यपि मूर को संशोधित करने का प्रयास मेने अन्य 
उट्धृतियों से मिलाकर किया हे किन्तु यह आमूलचूल शुद्ध ही हो यह मेँ नहीं समञ्लता । 
यथासम्भव मन्रमहोदधि, मन््रमहार्णव, शाक्तप्रमोद आदि तन््रग्रनथों से इसके मूर को शुद्ध 
करने का प्रयास किया गया है, फिर भी कोई सर्वज्ञ नहीं है, तुरि सम्भावित ही है । हिन्दी 
व्याख्या मात्र एक प्रयास है, बहुत से अंश एवं बीज मेरे सम से परे रहे हैँ जिन्हे मैने वहीं 
पर प्रश्नवाचक चिन्ह ८ ? ) द्वारा ईंगित किया है जिसे आगे के गवेशकों को शुद्ध करना है । 
यद्यपि विमर्श में यथासम्भव मन्त्रोद्धार किया गया है किन्तु उन पर पूर्णं आधारित नहीं होना 
चाहिए । 


बिना गुरु के मन्त्रदीक्षा लिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । इनमे आयी हयी 
साधनाओं को गदि बिना गुरु के सम्पादित कियाजाय तो वे उसी प्रकार फल नहीं देती एवं 
नुकसान करती हैँ जिस प्रकार एक बिना पूर्ण ज्ञान के हाथी पर अंकुश रखने वाला महावत 

२० रुद्रयामलम्‌ 


चोट खा जाता है । अतः साधकं से मेरी करबद्ध प्रार्थना हैकिवे बिना सक्षम गुरु के इन 
क्रियाओं को कदापि सम्पादितन करे । 


तन्त्र सम्प्रदाय के इस ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या एवं सम्पादन करके मैँ अपने 
आपको अत्यन्त भाग्यशाली मानता हूं क्योकि शिव एवं शक्ति तत्त्व के मनन एवं संयोजन 
मे समय का सदुपयोग हुआ । इस ग्रन्थे जो कुछ भी मेरी गतिदहोसकीदटहैयार्मैँ इसे 
समञ्च सका हू उसमे मेरे पूज्य गुरुवर पं० हीरामणि मिश्र का ही कृपा प्रसाद है । त्र 
साहित्य मेँ मुञ्े गति प्रदान करने वाले उन गुरुवर्य के चरणों में मेरा शतश; प्रणाम है । 


प्रस्तुत रुद्रयामल के संस्करण को सम्पादित करने के लिए सम्पूणनिन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित रुद्रयामल एवं जीवानन्द द्वारा प्रकाशित स्द्रयामल को 
आधार ग्रन्थ के रूपमे स्वीकार किया गया है । इसके लिए लेखक उनके सम्पादकों का 
अत्यन्त आभारी है । ज्यौतिष सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान पं० हीरालाल मिश्र, प्राध्यापक, 
ज्यौतिष विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्याकय ओर डं० सत्येन्द्र मिश्र, पञ्चाद्ग विभाग से 
प्राप्त हए जिसके किए मँ इन दोनों विद्वानों का आभारी हूं । मूल के अनेक भ्रामक स्थलों 
को मैने अपने मित्र डा० महेशचनद्र जोशी, पुराण विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, से 
विचार विमर्शं करके शुद्ध किया है जिसके किए मँ उनका कृतज्ञ हूं । | 


तन्त्र शास्त्र का यह अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ जो इस रूप मेँ आज विद्वानों के समक्ष 
आ सका है उसके लिए मँ चौखम्बा प्रतिष्ठान के संचारुक श्री वल्लभदासं गुप्त का हदय 
से आभारीहूं।वेहीमेरेप्ररणाश्रोत ह । इनके अनवरत आग्रह के कारण ही आज यह मन्थ 
पूर्णता को प्राप्त हुआ है । मेरे चिरज्जीव श्रीरामरञ्जन एवं श्रीचित्तरञ्जन ते कम्प्यूटर द्रारा 
ग्रथ के सम्पादन में मेरी अत्यन्त सहायता कौ है । भगवान्‌ शंकर एवं भगवती जगदम्बा 
पार्वती इनका अभ्युदय करे । अन्ततः शिव एवं शक्ति से करवद्ध प्रार्थना है कि डस ग्रन्थ से 
मानव मात्र का अजश्र कल्याण हो । 


पुस्तकाभिकरां वामे दक्षेऽक्षवरधारिणीम्‌ । 
शुक्लां त्रिनयनामाद्यां बालां श्रीत्रिपुरां श्रये । इति ।। 


विद्द्ूबशंवद ! 
गुसुपूर्णिमा, २८ जुलाई, १९९९ सुधाकर मालवीयः 
बी. २१/२१ ए, लका, । 
वाराणसी - २२१९००५ भूमिका 


योगरन्धितकर्माणो हदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ।। 
--श्रीमद्‌भाग० ८.३. २७ 


योग के द्धारा कर्म, कर्म वासना ओौर कर्मफल को भस्म करके योगी जन योग ` 
से विशुद्ध अपने हदय मे जिन योगेरवर भगवान्‌ का दर्शन करते है । उन्हें मैं प्रणाम 
करता हू । 


ब्रह्म अर्थात्‌ अन्तयमी मे समस्त कर्मो को समर्पित करके निरपेक्ष भाव से 
भगवदर्थ कार्य करने वाला योगी पाप ओर पुण्य से वैसे ही किप्त नहीं होता जैसे कमल 
की पंखुडीयोँ पानी पड़ने पर उससे छिप्त नहीं होतीं । 


पराञ्चि खाति व्यतृणत्‌ स्वयभू- 
स्तस्मात्पराङ्‌ परयति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेैश्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
---कठोपनिषद्‌ २.९.१ 


समन जन संसार में स्वभावतः बहिर्मुख ही उत्पन्न होते हँ । उनमे कोई विरला 
योगी ही अमृतत्व की कामना से अन्तर्मुख होकर प्रत्यगात्मा को देखता है । 


ओंकार का जप ओौर तेज का ध्यान ही शब्दब्रह्म की उपासना है । इस लोक 
में दो प्रकार के शब्द सुने जाते है, एक नित्य तथा दूसरा कार्यरूप अनित्य । जो शब्द 
सुना जाता है या उच्चरित होता है, वह लोक व्यवहार के किए प्रवृत्त वैखरी रूप 
कार्यात्मक अनित्य है । पश्यन्ती रूप शब्द ब्रह्यात्मक बिम्ब के ही वर्ण ( मातृका), 
पट ओर वाक्य प्रतिबिम्ब हैँ । पश्यन्ती रूप नित्य शब्दात्मा समस्त साध्य साधमात्मक 
पद ओर पदार्थ भेट रूप व्यवहार का उपादान कारण है । अकार ककारादि क्रम का वहीं 
उपसंहार हो जाता है । अतः समस्त कर्मो का आश्रय, सुख-दुःख का अधिष्ठान, घट के 


भीतर रखे हए दीपक के प्रकाश की भोति भोगायतनः शरीर मात्र का प्रकाशक “शब्दब्रह्म! 


उच्चारण करने वारे जनों के हदय में विद्यमान रहता है । योगी उसी शब्द तत्त्व स्वरूप 
महानात्मा के साथ एेक्य लाभ करता हआ वैकरण्य (छ्य ) को प्राप्त करता है । 
२२ रुद्रयामलम्‌ 

नादयोग मेँ साधक दक्चिणकर्ण मेँ "अनाहत नाट" को सुनता है । अभ्यास करे 
पर क्रमशः घण्टा-वाटन, मेघ-गर्जन एवं तालवाटन आदि टस प्रकार के नाट सुनायी पडते 
ह । अन्तिम नाद ओंकार है, उसी मेमन का ल्य करना चाहिए । तभी स्वरूपस्थिति 
प्राप्त होती है । एेसा ही नादविन्दूपनिषद्‌ में कटा भी है-- 


सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सन्धाय वैष्णवीम्‌ । 
शृणुयाद्‌ दक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा ॥। 


हठयोगप्रदीपिका (४. २९, ८३.५९ ) में का गया है कि- 


इद्धियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः । 
मारुतस्य लयो नाथः स कयो नादमाश्रितः ॥ 
अभ्यस्यमानो नादोऽयं ब्राह्ममावृणुते ध्वनिम्‌ । 
पश्चाद्‌ विक्षेपमखिल जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ 
कर्पूरमनले यद्वत्‌ सैन्धवं सलिले यथा । 
तथा सधीयमानं च मनस्ततत्वे विटीयते ।, 


यह कय योग ही कुण्डलिनी योग के नाम से प्रसिद्ध है-- 


ठलयक्रिया साधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डटली । 
प्रवुटुध्य तस्मिन्‌ पुरुषे टखीयते नात्र संशयः ॥। 
शिवत्वमाप्नोति तया सहदयस्य साधकः । 


यह कुण्डलिनी योग इस प्रकार से जाना जाता है--शरीर में मेरुदण्ड के नीच 

मूलाधार” के नाम से प्रसिद्ध एक कन्द है । बहत्तर हजार नाडियां उससे निकलकर 

सम्पूर्णं देह मेँ व्याप्त रहती हैँ । उनमें इडा, पिद्गला ओौर सुषुम्ना नामक तीन नाडियां 
मुख्य हँ । मेरुदण्ड के वामभाग मेँ चन्द्ररूपिणी इडा का, दक्षिण भाग मेँ सूर्यरूपिणी 
पिङ्गला का ओर मध्य चिद्रर्े सुषुम्ना का मार्ग है । भूमध्य में संगम प्राप्त करके ये 
नाड्यां सिर में ब्रहमरन्रपर्यन्त जाती है । मूलाधार मेँ महाशक्ति कुरकण्डलिनी सोती 
रहती हे । ध्यान ओर जप आदि से उसे जगाकर सहस्रार चक्र ८ मस्तिष्क ) मे विराजमान 
परमेश्वर मेँ लीन करना ही लय योग या कुण्डलिनी योग है । सम्पूर्ण ुद्रयामल क ९० 
अध्यायो मँ इन्हीं महाशक्ति कुलकुण्डलिनी के जागरण की प्रक्रिया का साद्धोपाद्ध 
दिग्दर्शन परिलक्षित होता है । ” 


रुद्रयामरतन्र एवं योग-- प्रस्तुत स्द्रयामल प्रायः ६ हजार श्लोकों में 
उपनिवद्ध हे । इस त्र की मुख्य विषयवस्तु महाशक्ति कुलकुण्डलिनी के जागरण से 
सम्बन्धित है । इस योग की सिद्धि के किए साधक (योगी) के जीवन में यम एवं 
नियम्र का अनुष्ठान परमावश्यक है । साथ ही साथ आसन सिद्ध करना भी आवश्यक 
हे । कुछ कुछ मात्रा में प्राणायाम के अभ्यास से प्राणों ( श्वासों ) की गति मे समत्व 
लाना भी नितान्त आवश्यक है । जिसका आहार विकृत होता है, उसके प्राण ८ श्वसन भूमिका २३ 


तन्त्र आदि ) भी विकृत एवं क्पित हो जाते हँ । जिनके प्राण विकृत या कुपित होते हँ 
उनका मन कभी एकाग्र नहीं होता । अतः प्राणों कौ स्थिरता एवं समत्व के लिए आहार 
की शुद्धि परमावश्यक होती है । योग के इन्हीं अद्धो कौ प्रयोग पद्धति का वर्णन 
रुद्रयामल मेँ किया गया है । प्रयोग पद्धति मे पूजा एवं अर्चना के लिए ८ सहस्रनाम 
अनेक कवच एवं स्तुतिर्या हँ जिनमे कलकुण्डलिनी की स्तुति मुख्य है । 


आगमशास्र ओर रुद्रयामल 


महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपनी "तत्र ओर आगम शास्तों का 
दिग्दर्शन" नामक पुस्तक में तत्त्व से प्रारम्भ करके साहित्य तक के शीर्षको मे जो बातें 
तलाई हँ उनमें सुविधा की दृष्टि से हम पहले “साहित्य ' शीर्षक ठेते हैँ, जिसके अन्तर्मत 
उन्होंने दस शिवागम, अष्टादश रुद्रागम, चौसठ भैरवागम, चौसठ कुमार्ग तन्त्र, समय 
मार्ग के शुभागम पंचक ओर नवयुग के चौँसठ तन्त्रो का उल्केख किया है । 


आपने बतलाया है कि तात्रिक साहित्य के इतिहास मे दस शिवागम ओर 
अष्टादश रुद्रागम अष्टाविश आगम के नाम से प्रसिद्ध है । पंडित कविराज ने वर्तमान 
समय मे आगम साहित्य के प्रति लोगों का अयत्न ओर अनादर देखकर दुःख व्यक्त 
करते हए बतलाया है कि भारतीय संस्कृति की चर्चा में वैदिक साहित्य की भोति आगम 
साहित्य की चर्चा का भी एक विशिष्ट स्थान है । उसके जो भी वर्णन हमें प्राप्त है, वे 
कहीं लुप्त न हो जारण । 

किरणागम' के अनुसार परमेश्वर ने सबसे पहले दस शिवों को उत्पन्न करके 
उनमें से प्रत्येक को अपने अविभक्त महाज्ञान का एक-एक हिस्सा दिया । यह अविभक्त 
महाज्ञान ही पूर्ण शिवागम है । उन दस शिवों तथा उन्हे प्राप्त आगमों तथा उनके तीन 
श्रोताओं के नाम निम्नलिखित है, - 


शिव आगम श्रोता 
६. दः ३. 
९. प्रणव कामिकागम प्रणव - त्रिक - हर 
२. सुधा योगजागम सुधा - भस्मसंग - प्रभु 
३. दीप्त चिन्तागम दीप्त्य - गोपति - अम्बिका 
४. कारण कारणागम कारणाख्य - शर्व - प्रजापति 
५. सुशिव अजितागम सुशिव - उमेश - अच्युत 
६. ईश सुदीप्तकागम ईश - त्रिमूर्ति हताशान 
७. सुक्ष्म सुक्ष्म सुक्ष्म - भय प्रभंजन 
८. काठ सहस्र काल - भीम राग 
९. धनेश सुप्रभेद ( मुकुटागम ) धनेश - विश्वेश शशि 
१०. अंशु अंशु - अग्र रवि 


अंशुमान्‌ 

२४ रुद्रयामलम्‌ 


इसी तरह अठारह रुद्र है, जिनके अठारह आगम हैँ ओर उनके दो-दो श्रोता 
है । उन सुद्रागमों ओर उनके श्रोताओं के नाम निम्नलिखित है, - 


© 


रुद्र आगम श्रोता 
१. २ 

१. विजय अनादिरुद्र परमेश्वर 
२. निःश्वास दशार्ण शैटसम्भवा 
३. परमेश्वर श्रीरूप उशना 
४. प्रोट्गीत शटी कच 
५. मुखविम्ब प्रशान्त दधीचि 
६. सिद्धमत विन्दु चण्डेभ्वर 
७. सन्तान शिवरिग हसवाहन 
८. नारसिंह सौम्य नृसिंह 
९. चन्द्रांशु (चन्द्रहास) अनन्त बृहस्पति 
१०. वीरभद्र सर्वात्मा वीरभद्र (महागण) 
१९१. स्वायम्भुव निधन पट्मज ब्रह्मा) 
१२. विरज तेज प्रजापति 
१३. कौरव्य | व्रघ्नेश नद्दिकेश्वर 
१४. माकुट (मुकुट) शिवारव्य या ईशान महादेव, ध्वजाश्रय 
१५. किरण देवपिता संवर्तक 
१६. टलित आट्य रुद्रभैरव 
१७. आग्नेय व्योमशिव हुताशन 
१८. -- (?) शिव = (2) 

मुकुटतन्र मँ स्द्र-भेद विविध हैँ । यद्यपि अटारहवें सुद्र ओर उनके एक श्रोता 
का नाम उपलब्ध नहीं होता फिर भी सिद्धान्त के अनुसार १८ >८ २ = ३६ रु्रज्ञान है । 
शिव तथा सुद्र दोनों के सिद्धान्त ज्ञानं को मिलाकर ३० + ३६ = ६६ शिव-ुद्र ज्ञान 
विभक्त हैँ । 


कामिकागम के अनुसार सदाशिव के पाँच मुख है-सद्योजात, वामदेव, अघोर 
तत्पुरुष ओर ईशान । जिनके पाँच स्रोत हँ-- लौकिक, वैदिक, आध्यात्मिकं । अतिमार्म 
ओर मनर । 

सोम-सिद्धान्त के अनुसार उपर्युक्त पाँच स्रोतों वाके पाँच तन्न, पचपच 
प्रकार कं हँ । सिद्धान्तदीपिका एवं ““शतरत्'' के अनुसार उपर्युक्त वर्णन हैँ । उपर्युक्त 
विवरण को निम्नलिखित रूपरेखा मेँ देखा जा सकता है । 
भूमिका २५ 


सदाशिव 

ज समय | क्छ ज्म ण अः 
उत्तर मुख पशिचिम मुख दक्षिण मुख ऊर्ध्वं मुख 

। | । 
सद्योजातशिव वामदेवशिव अघोरशिव तत्पुरुष ईशान 

| | | | 
कामिक दीप्त | विजय प्रोट्गीत रौरव 
योगज सुक्ष्म निश्वास कलित -- 
चिन्त्य सहस्र स्वायंभुव सिद्ध मुकुट 
कारण अंशुमत आग्नेय सन्तान - 
अजित सुप्रभेद वीर सर्वोक्त विमलज्ञान 


दस शिवागम हँ । (व सुद्रागम है । = किरण || चंद्रकान्त 
ये सद्योजात ओौर वाम र अघोर, तत्पुरुष, न वातुल बिम्ब 
के मुख से निकटे ह । मुख से निकटे हँ । 


कविराज जी ने नेपाल लाइब्रेरी मे उपर्ब्ध ' निः्वास-तत्त्व-संहिता'' नामक 

एक पोथी की चर्चा कौ है, जिसमे--१. रोकिक धर्मसूत्र, २. मूलसूत्र, ३. उत्तर सूत्र 

( आदि सूत्र ), ४. नय सूत्र ( प्रथम सूत्र), ५. गुह्य सूत्र इन पाँच सूत्रों या विभागों का 

उल्टेख किया है ओर बतलाया है कि आदि या उत्तर सूत्र में अठारह प्राचीन शिवसूत्र 

का उल्ठछेख है, जो वास्तव मेँ उन नामों से प्रचलित आगम ही हैँ । उनमें दस शिवतन्र 

। है । कालिकागम" के अनुसार अठारह त्र बतलाये गये हँ । इन्होने ज्ञान-सम्बन्धी 

। शुद्धमार्म, अशुद्धमार्गं ओर मिश्रमार्ग, इन तीन मार्गो का उल्लेख किया है ओर पशु 

माया आदि तत्वों के ज्ञान की अपेक्षा शिवप्रतिपादक ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है । 

सिद्धान्त-मत के अनुसार वेदादि-सम्बन्धी ज्ञान से सिद्धान्त ज्ञान को विशुद्ध ओर भ्रष्ठ 
बतलाया गया है । यह ज्ञान भी परापर भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार कार । 


'कामिकागम" ओर स्वायंभुव आगम'* के अनुसार परापर भेद का उल्छेख 
किया गया है । अधिकारी भेद से ज्ञान के भेद किये गये हैँ । पतिप्रतिपादक ज्ञान को 
परज्ञान ओर पशुप्रतिपाटक ज्ञान को अपरत्नान कहा गया है । शिव प्रकाश ज्ञान को पर 
या श्रेष्ठ कहा गया है तथा पशु-पाश आदि अर्थ प्रकाशज्ञान को अपर-ज्ञान कहा गया 
हे । यहाँ स्मरणीय है कि शिव-ज्ञान ओर रुद्रज्ञान को सिद्धान्त-ज्ञान कहते हैँ । कविराज 
जीने यह भी बतलाया है कि पाशुपतो में उपर्युक्त अठारह रौद्रागमों की प्रामाणिकता 
मानी जाती हे क्योकि उन (रौद्रागमों) मेँ द्वैतदृष्टि से अद्रैतदृष्टि का मिश्रण है । परन्तु 
दस शिवागमों मे अद्रैतदृष्टि को अंगीकृत वे नहीं मानते । अतः अभिनवगुप्त भी 
पाशुपतमतं को सर्वथा हेय नहीं मानते । इस प्रकार से शिवागमों ओर रुद्रागमों की चर्चा 

। करने के बाद चौसठ भैरवागमों का उल्लेख किया गया हे । 


(क 


रि 
न 

२६ रुद्रयामलम्‌ 


चौसठ भैरवागम 

तन्त्रालोक के प्रसिद्ध दीकाकार जयरथ ने श्रीकंठ-संहिता के अनुसार चौसठ 
भैरवागम-अद्रैतागमों का उल्टेख किया है । वे निम्नलिखित आठ अष्टको में विभक्त 
है---१. भैरवाष्टक, २. यामलाष्टक, ३. मताष्टक ४. मंगलाष्टक, ५. चक्राष्टक, 
६. बहुरूपाष्टक, ७. वागीशाष्टक, ओर ८. शिखाष्टक (६४) । 

इन आठ अष्टकां मेँ प्रथम ओर द्वितीय अष्टक के एक-एक तत्र का नाम नहीं 
मिलता । नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शिखाष्टक के वीणाशिवा, सम्मोह ओर शिरश्केद 
नामक तन्त्र भारत से कम्बोज देश पहुंच गये थे । यहाँ यह भी बतलाया गया है कि 
एक चौथा त्र भी जो नयोत्तर' नाम से प्रसिद्ध है जिसका उल्टेख प्रनोधचन्द्र वागची 
ने स्टडीज इन दि तन््राज, वाल्यूम १, पृष्ठ रर्मेँकिया है ओर उन्होने बतलाया है, कि 
नेपालक मेँ संरक्षित "निःश्वास तत्व उंहिता** अठारह रौद्रागमों के अन्तर्गत निःश्वास 
तन््र"“ काही दूसरा नाम है । जिसके चार भाग रहै, उन सभी को मिलाकर नयोत्तर 
तन््र"* कहा जाता है । 


चौसठ तन्र (कुल मार्ग ) 


शंकराचार्य द्वारा छिखित आनन्दलहरी में चौसठ तच््रौँ कौ चर्चा की गई है । 
आनन्द ठकहरी के प्रसिद्ध ठीकाकार लक्ष्मीधर ने ““चतुःषष्ट्या तच््रैः सकलमनुसन्धाय 
भुवनम्‌**, र्लोक संख्या-३१ का पाठ संशोधन करते हए बतलाया है कि इस श्लोक 
मेँ महामाया, शम्बर आदि चौसठ तन्त्रँ के द्वारा सभी प्रपञ्चों की वञ्चना की बात की 
गयी है । इन तचत्रं मेँ से प्रत्येक में किसी न किसी सिद्धि का वर्णनं किया गया है । 
अतः देवी के अनुरोध से भगवान्‌ शंकर ने एक महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ साधक भगवती-तन््र 
का निर्माण किया ।* “चतुःशती”, 'नित्याषोडशिक्ार्णव'' एवं भास्कर राय के 
सेतुवध टीका में चौसठ तत्रो कौ विस्तृत व्याख्या है । लक्ष्मीधर कौ व्याख्या के अनुसार 
ये कुलमार्गं के चौसठ त्र वैदिक मार्ग से पृथक्‌ ओर जगत्‌ के विनाशक है । पैसटवें 
तन्त्र के विषय मेँ कहा गया है कि भगवान्‌ के मन्र-रहस्य शिव शक्ति दोनों के सम्मिश्रण 
से उभयात्मक ह । चतुःशती मेँ उल्लिखित चौसठ त्रो का उल्केख किया गया है, 
जिनमें बहुरूपाष्टक के भीतर आठ तन्नं मेँ एक का नाम नहीं मिक्ता तथा अन्तिम 
सप्तक में सात की जगह आठ क्षपणक मत के तन्त्रं का उल्लेख किया गया है । 


इन सभी तन्त्रँ में एेहिक फलों पर विशेष ध्यान है पारमार्थिक पर नहीं । 
इसीलिए छक्ष्मीधर ने इन्हे अवैदिक कहा है । ठेकिन उन्होने यह भी प्रश्न उठाया है कि 
करुणावरुणालय उस परमेभ्वर ने इस प्रकार की एेहिकता सिद्धि वाले शास्त्रों की 


१. इस तच्र का कुछ अंश मुहे संपादित कएने के किए पाश्चात्य जगत्‌ के मूर्धन्य 
विद्वान्‌ मार्क डस्कोस्की ने दिया था जिसे सम्पादित करके मैने उन्हे दे दिया है । सम्भवत. यह 
प्वि2[10118] 41८11५6, चिल 06] से शीघ्र ही छपने वाला है । 

२. चतुःषष्टितन््रार्णवाहलादकत्वान्‌ महाभौतिकच्वान्महासिद्धिविद्या । 

-- तु° रुद्रयामल ४६.२२। 

| ० + 


भूमिका २७ 


अवतारणा क्यों कौ ? ओर वहाँ उत्तर भी दिया है कि पशुपतिशिव ने खभी वर्णों के 
लिए तन्त्रो की रचना की । किन्तु प्रत्येक वर्ण का अधिकार सभी तत्रो के लिए नहीं हे । 
ब्राह्मण , क्षत्रिय, वैरय (षडशी) विशुद्ध चन्द्रकला विद्या के अधिकारी है । शद्रोगदही 
इन चौसठ तन्त्रं के अधिकारी हँ । ये आठ विशुद्ध चन्द्रकला विद्याएँ अवैदिक चन्द्रकला 
विज्ञान से भित्र हँ । इनके नाम ९. चन्द्रकला, २. ज्योत्स्नावती, ३. कुलार्णव, 
४. कुटेष्वरी, ५. भुवनेन्वरी, ६. बार्हस्पत्य, ७. दुवसिामत ओौर ८. आठवीं का नाम 
नहीं दिया गया है । इन सभी तन्त्रो के त्रिवर्ण के साथ शुद्र भी अधिकारी रै । पर त्रिवर्ण 


दक्षिणमार्गी ओर शूद्र वाम मार्गीं होते है । पण्डित कविराज ने इस विद्या में कुल मार्ग 
ओर समय मार्ग का मिश्रण बतलाया है । 


समय मार्गं या शुभागम पञ्चक 

१. सनक, २. सनन्दन, ३. सनत्कुमार, ४. वसिष्ठ ओर ५. शुक-संहिताओं 
को शुभागम पञ्चक कहा जाता है । यह वैदिक मार्ग है । यह समयाचार के आधार पर 
अवलम्बित है । लक्ष्मीधर के अनुसार स्वयं शंकराचार्य इस समयाचार का अनुगमन 
करते थे । शुभागम पचक मे मूक विद्या के अन्तुर्मत षोडश विद्या स्वीकृत हँ ओर 
चौसठ विद्याओं को चन्दरज्ञानविद्या के अन्तर्गत सोलह नित्याओं की प्रधानता मान्य है । 
इसीलिए यह मार्ग कोल मार्गं कहा जाता है । ऊपर जिस एक पृथक्‌ पैसठवें तन्त्र की 
बात की गई हे, भास्कर राय के अनुसार यह सम्भवतः ""वामकेभ्वर तन्त्र" है, जिसके 
भीतर ही नित्याषोडशिकार्णव आ जाता है । “"सौदर्यलहरी"* के टीकाकार गौरीकान्त के 


अनुसार यह पैसठर्वाँ तन्त्र ज्ञानार्णव ' है । जबकि ज्ञानार्णव" तोडल की सूची मेँ प्राप्त 
है । दूसरे लोग उस स्वतन्त्र तन्त्र को विशिष्ट मानकर उसे “"तन्त्रराज'* कहते रहै । 


नवयुग के चौसठ तत्र 


महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने "तोड़ तन्र'' , ““सर्वोल्लास- 
तन्त्र" में आए चौसठ तच््रों के नामो कौ तुलना चतुःशती ओर श्रीकण्ठी की सूची से 
की है तथा इनमें अन्तर पाया है ¦ ` 'तोडल तन्र'" की सूची सवनिन्द के सर्वोल्छास 
मे दी गई है जिसमें काली, मुण्डमाला, तारा से ठेकर कामाख्या ततत्र तक की गणना 
की गई है । इनमें तिरसठ तन्त्रो का ही उल्केख है । परन्तु दाशरथी तन्त्र मे चौसठ तन्नं 
का नाम उल्ठिखित बतलाया है । इसकी सूची उपर्युक्त सूची से भिन्न है । इस तत्र की 
सन्‌ १७५४ ई० कौ लिपिबद्ध की गई पोथी “इण्डिया आफिस लाइब्ररी'' कुंदन में हे। 


के° सी० पाण्डे द्वारा लिखित अभिनवगुप्त के पृष्ठ ५५ मे बतलाया गया है 
कि हरिवंश के अनुसार श्रीकृष्ण ने दुर्वासा से चौसठ अद्रैतत्रों का अध्ययन किया था । 
अतः कलियुग में दुर्वासा को ही अद्रेततन्र का प्रकाशक माना जाता है । 

पण्डित कविराज ने आठवीं सदी से पहले “"जयद्रथयामर'* की तत्र 
सम्बन्धी बहुत सी बातों की चर्चा की है । आठ प्रकार के यामलो का मूर है 


| १. सर्वोल्लास के पृ० ५ पर ५-२० श्लोक । 


{4 

९८ रुद्रवामलम्‌ 


ब्रह्मयामल । यामलाष्टक की भाति ही मंगलाष्टक, चक्राष्टक, शिखाष्टक आदि तन्त्र वर्ग 
को चर्या जयद्रथयामल में है । प्रबोधचन्द्र बागची ने इन अष्टकों के विषय में विस्तार 
से लिखा है । 


जयद्रथयामल में विद्यापीठ के तर्का नाम किया गया है । इस पुस्तक की 
एक पोथी नेपाल दरवार में संरक्षित है । यहाँ ११७४ ई० की लिखी पिगलामत नामक 
भी एक पोथी है । जिसे ब्रह्मयामल का परिशिष्ट बतलाया गया है । पिंगलामत के 
अनुसार पुराने समय में ब्रह्मयामल के अनुसरण करने वाले सात त्र प्रचलित थे जिनमें 
दुर्वसामत ओौर सारस्वतमत प्रसिद्ध ये । 


इस प्रकार महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने त्र साहित्य से 
परिचय कराने के किए दस शिवागम, अष्टादश र्द्रागम, चौसठ भैरवागम, चौसठ 
तत्र-कुर मार्ग, शुभागम पंचक (समय मार्ग) तथा नवयुग के चौसठ तन्त्रो का सं्िप्त 
विवरण प्रस्तुत किया है । 


तात्रिक-संस्कृति का विहगावलोकनं 


वह अत्यन्त आनन्द का विषय है कि वर्तमान युगमें हम लोगों का ध्यान 
अपनी प्राचीन संस्कृति के स्वरूप के अनुसन्धान में क्रमशः सचेत एवं आकृष्ट होता जा 
रहा हे । वेद्‌ तथा टु्तप्राय वैदिक साहित्य के पुनरुद्धार के किए प्रतीच्य एवं भारतीय 
विद्वामं ने जो सुदीर्घ काठव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया, उससे हम सब लोग परिचित 
हँ । तत्कालीन भारतीय शासन की ओर से पुरातत्त्व विभाग की जब से स्थापना हई 
तब से यहाँ के प्राचीन इतिहास के विभिन्न कषत्रं मे- विशेषतः स्थापत्य , भास्कर्य, मुद्रा, 
शिलालेख प्रभृति विषयों मे-बहुत से भूठे हए तथ्यों का उद्घाटन हुआ है । यह एक 
विचित्र संयोग है कि आधुनिक युग भें विस्मृतप्राय वैदिक वाङ्मय के पुनरुद्धार की दिशा 
मँ जिस प्रकार मोक्षमूकर प्रभृति प्रतीच्य मनीषि्यों का प्राथमिक उद्यम रहा है , ठीक उसी 
भकार तिस्मृतप्राय ताच्निक वाङ्मय की ओर सब से पहले दृष्टि आकृष्ट करने का श्रेय 
भी प्रतीच्य मनीषियों को ही प्राप्त है । इस विषय मे सर जान उडरफ उपनाम आर्थर 
एवेन को हम लोगो को नहीं भूलना चाहिए । यद्यपि विभिन्न स्थानों से आंशिक एवं 
विकीर्णं रूप में तान्रिक ग्रन्थों का प्रकाशन-कार्य हो रहा है, किन्तु मात्र वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय से ही इस कार्य में अधिक उत्साह दिखाया जा रहा है । 


भारतीय आध्यात्मिक क्षत्र में प्रायः सभी प्रकार के साधनों का एक विशिष्ट 
स्थान काशी रहा हे । बुद्धदेव के समय से ही, बल्कि उनके भी पहकते से विद्या के केन्द्र 
रूप में काशी की प्रसिद्धि थी । विदेशों से आये पर्यटकों के विवरण से भी यह कात 
सिद्ध होती है । एतिहासिक गवेषणा के प्रभाव से इस विषय मेँ विशेष ज्ञान की प्राप्ति 
हो सकेगी । मध्ययुग से वर्तमान समय तक दृष्टि देने पर प्रतीत होगा कि इस समय में 
भी बहुसंख्यक विशिष्ट ताच्रिक साधक ओर ग्रन्थकार काशी मे आविर्भूत हए थे । ' „9 नक 


भूमिका २९ 
उदाहरणस्वरूप कई साधको के नाम नीचे दिये जा रहे रह - 


(१) सरस्वती तीर्थ-- ये परमहंस परिव्राजकाचार्य थे ओर टक्षिण से आये हुए 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । ये वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, साहित्य तथा व्याकरण के छत्रो को 
पटढाया करते थे । इनका मुख्य ग्रथ शङ्धराचार्य कृत प्रपञ्चसारतन्र को टीका थी । 


(२) राघव भटर-- इनके पिता नासिक से काशी आकर बस गये । राघवभडु 
जन्मसे ही काशी मे थे । इन्होंने शारदातिरक कौ टीका पदार्थादर्श किखी थी जो सर्वत्र 
प्रसिद्ध है । इस टीका की रचना काशी मेँ हर थी ।* रचनाकार १४९४ ई० हे । 

(३) सवनिन्द परमहंस--पूर्वबद्धके बहुत उच्चकोटि के सिद्ध पुरुष थे ।(-इन्होने 
दसों महाविद्याओं का एक साथ साक्षात्कार किया था । यह भी प्रायः चार सौ वर्ष पहले 
कौ बात है । इनका अन्तिमि समय काशीमेंही बीता । किसी-किसी के मत से ये 
राजगुरु मठ में रहते थे । इनकी अलौकिक शक्तियों बहुत शीं । सर्वोल्लासतन्त्र इनका 
संकलित तन्त्रग्रन्य है । 

(४) विद्यानन्दनाथ -ये दक्षिण भारत के निवासी थे । काञ्ची से भी दक्षिण 
मे इनका घर था । ये सर्वशास्र के पण्डित थे, किन्तु तन््रशास््र मे विशेष अनुराग था । 
ये तीर्थयात्रा के प्रसंग से जलन्धर नामक सिद्धपीठ मे गये थे 1 वहाँ सुन्दराचार्य या 
सच्चिदानन्दनाथ नामक एक सिद्ध पुरुष से मिटे थे, उनसे दीक्षा ठेकर स्वयं 
विद्यानन्दनाथ दीक्षित" यह नाम धारण किया ओर गुरु के आदेश से काशी मे आकर 
रहने लगे । काशी रहते हुए इन्होमे तच््रशास्त्र के अनेक विशिष्ट ग्रन्थों का प्रणयन 
किया ।ये भी प्रायः चार सौ वर्ष पहरे के आचार्य होगे । 

(५) महीधर -ये अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मण्डल के रामनगर से 
आये थे ओर काशी में अन्तिम समय तक रहे । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ नौका टीका सहित 
मनत्रमहोदधि हे । रचनाकाल १६४५ वि० सं० (१५८८ ईशवीय ) है। 


(६) नीककण्ठ चतुर्द्धर--ये प्रतिष्ठान (पैठान ) के थे, किन्तु आजीवन 
काशी में रहे । महाभारत के ठीकाकार रूप से इनकी विशेष प्रसिद्धि है । इन्ोने 


तन्त्रशास्त्र में शिवताण्डव की टीका छिखी जिस टीका का नाम अनूपाराम' है । 
रचनाकार १६८० ईशवीय माना जाता है । 


(७) प्रेमनिधि पन्त-- ये कूर्माचल से काशी आये हुए थे । ये भी जीवनान्त 
तक काशी में ही रहे । इन्होने बहुत से तात्रिक ग्रन्थों का निर्माण किया जिनमें 
शिवताण्डव की टीका मल्लादर्श का नाम लिया जा सकता है । शारदातिलक तथा 
तन्त्रराज पर भी इन्होने टीका लिखी थी । ये करीब २५० वर्ष पहले रहा करते थे । 


(८) भास्कर राय- ये दक्षिण देश के निवासी थे, किन्तु दीर्घकाल तक 
काशी में ही रहे । सिद्धपुरूष के रूप में इनकी ख्याति थी । इन्होंने कलितासहसखरनाम कं 


१. शारदातिलक राघवभड कृत पदार्थादर्शं टीका ओर प्रस्तुत पुस्तक ठेखक द्वारा 
सम्पादित सरला हिन्दी व्याख्या के साथ चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली से मुद्रित ह| 


+ >) 

३० रुद्रयापलम्‌ 


टीका, योगिनीहदय पर सेतुबन्ध टीका, वरिवस्यारहस्य आदि अनेक ग्रन्थ लिखि धै 
१९२९ ईशवीय के आसपास इनका समय जानना चाहिए । 


(९) शंकरानन्दनाथ---इनका पूर्वं नाम पं० शंभु भट था । ये अद्वितीय 
मीमांसक पं० खण्डदेव के शिष्य थे ओौर मीमांसा शास्त्र मेँ ग्रन्थ लिखि । ये श्री विद्या 
के अनन्य उपासक थे । इनका सुन्दरीमहोदय नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है । १७०७ ई० इनका 
समय माना जाता दै । 


भै 


(९०) माधवानन्दनाथ--ये सौभाग्यकल्पद्रम के रचियता ह । यह ग्रन्थ 
परमानन्द-तच्र कं आधार पर लिखा गया है ।येभी काशीमेंही रहे । इनका समय 
आज से १५० वर्ष पूर्व माना जाता है । 


(११) क्षेमानन्द--माधवानन्द के शिष्य क्षेमानन्द प्रचिद्ध ताच्रिक विद्वान्‌ थे । 
उन्होने सौभाग्यकल्पलतिका का निर्माण किया था । 


(६२) सुभगानन्दनाथ--एक प्रसिद्ध तात्रिक आचार्य काशी में रहते थे । ये 
केरल देश के थे, इनका पूर्वनाम श्रीकण्ठ था । ये काशी ये तन्र तथा वेद दोनों के 
अध्यापक थे । ये माधवानन्दजी के ही समसामयिक माते जाते है । 


(१३) काशीनाथ भटड--इनका भी नाम उल्टेख योग्य हे । उन्होने छरोरे-रोरे 
अनेक ताच्रिक ग्रन्थ लिखे थे । ये अधिक प्राचीन नहीं, अपितु १०० वर्षं पहले क हे। 


वैदिक एवं तान्रिक साधना 


इस विशार भारतीय संस्कृति का विष्लेषण करने पर प्रतीत होगा कि इसके 

विभित्र अंश है, ओर अङ्ग-्त्यद्ग रूप मेँ इसके विभिन्न विभाग ह । इसमे सन्देह नही 
कि इसमें वैदिक-साधना' ही प्रधान है किन्तु इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि 
भिन्नभित्र समयो मेँ इस धारा मे भी नये-नये विवर्तन हो चुके ईँ । धर्मशास्त्र , नीतिशास्त्र, 
इतिहास-पुराणादि के आलोचन से तथा भारतीय समाज के आन्तरिक जीवनं का परिचय 
मिलने से उपर्युक्त तथ्य का स्पष्टतया ज्ञान होगा । वैदिकधारा का प्राधान्य होने पर भी 
इसमे सन्देह नहीं है कि इसमें विभिन्न धाराओं का समिश्रण हे । इन सब धाराओं के भीतर 
यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि तन््र कौ धारा ही प्रथम एवं प्रधान 
हं । इस धारा की भी बहुत से दिशाँ है, जिनमें एक वैदिकधारा के अनुकूल थी । 
अगली पीढियों के गवेषक-गण इस तथ्य का निरूपण करेगे कि वैदिकधारा की जो 
उपासना को दिशा हे, वह अविभाज्य रूप से बहत अंशो मे तात्रिकधारा से मिली हुई 
, ओर बहुत से ताच्रिक विषय अति प्राचीन समय से परम्पराक्रम से चके आरहेथे। 
उपनिषद्‌ आदि मेँ जिन विद्याओं का परिचय मिलता है, यथा सवर्ग, उद्गीथ, उपकोशल, 
भूमा, दहर, पर्यु आदि, ये सभी गुप्त विद्यां इसी के अन्तर्गत ह । वेद के रहस्य अंश 
मे भी इन सब रहस्य विद्याओं के परिन्ञान का आभास मिक्ता है । यहोँ तक कहा जा 
सकता है कि वैदिक क्रिया-काण्ड भी अध्यात्म-विद्या का ही बाह्य रूप है, जो निम्न 


भूमिका ३९ 


अधिकारियों के लिए उपयोगी माना जाता था । यदि इन सब अध्यात्म-विद्याओं का 


रहस्य-ज्ञान कभी हो जाय, तो पता चरकेगा कि मूलभूत वैदिक तथा ताच्रिक या आगमिक 
ज्ञानो में विशेष भेद नहीं रहा । 


वेद्‌ एवं तन्त्रो की मौलिक दृष्टि 


यहाँ प्रसंगत: एक बात का उल्छेख आवश्यक है कि साधारण दृष्टि से संभव 
है यह सम्म न आवे, फिर भी यह सत्य है कि वेद ओर तन्त्र का निगूढ रूप एक 
ही प्रकार का है । दोनों ही अक्षरात्मक हँ, अर्थात्‌ शब्दात्मक ज्ञान विशेष हँ । ये शब्द 
लौकिक नहीं दिव्य है, ओर अपौरुषेय हैँ । मन््रदर्शागण इसे हौ प्राप्त कर सर्वज्ञत्व-लाभ 


किया करते थे; वे अन्त में आत्मसाक्षात्कार के द्वारा अपना जीवन सफल करते थे । 
"पुराकल्प" में लिखा है - 


यां सृक्ष्मां विद्याम्‌ अतीद्धियां वाचम्‌ ऋषयः साक्षात्कृतघर्माणः मन्रदुशः 
पश्यन्ति, ताम्‌ असाक्षात्कृतधर्मभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्मं समामनन्ति, स्वप्रवृत्तमिव 
दृष्टश्रुतानु भूतम्‌ आचिख्यासन्ते । 


निरुक्त प्रभृति ग्रन्थों के आलोचन से यह प्रतीत होता है कि ऋषिगण 
साक्षात्कृत-धर्मा थे ओर वे उन सामान्य लोगों को उपदेश द्वारा म्र-दान करते थे, जो 
असाक्षात्कृतधर्मा थे । साक्षात्कृतधर्मा होने के कारण ऋषिगण वस्तुतः शक्तिशाली थे, 
अतः वे किसी से उपदेश-श्रवण करके ऋषित्व-लाभ नहीं करते थे; प्रत्युत वे स्वयं 
वेदार्थ-दर्शन करते थे । इसी अभिप्राय से उन्हें मन््रद्रष्टा कहा जाता है । मन््रार्थ-ज्ञान का 
मुख्य उपाय है प्रतिभान, इसे ही प्रातिभ या अनौपदेशिकं ज्ञान कहते हैँ । इसी के विषय 
मे कहा जाता है - 

गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिनिसंशयाः । 


गुरु शब्द से यहाँ अन्तर्गर या अन्तर्यामी समड्लना चाहिए । एेसे उत्तम 
अधिकारियों को दृष्टर्षिं भी कहा जाता है । शक्ति .की मन्दता के कारण मध्यम अधिकारी 
इनसे अवर समड्धे जाते थे । इनका परिचय श्रुतर्षि नाम से मिता है । उत्तम अधिकारी 
को दर्शन मिलता था उपदेश-निरपेश्ष होकर, ओर मध्यम अधिकारी को श्रवण-प्राप्त होता 
था उपदेरा-सापेक्च होकर । प्रथम ज्ञान का नाम आर्षज्ञान ओर द्वितीय का नाम ओपदेशिक 
ज्ञान है । मनुसंहिता के अनुसार धर्मज्ञ वही है जो ऋषिदृष्ट वेद तथा तन्मूरूक स्मृति 
शास्त्रों को वेदानुकूल तक से विचारता है - 


आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशासख्राविरोधिना । 
यस्तकणानुसन्धत्ते स धर्म वेद॒ नेतरः । मनु° १२ १०६ 


किन्तु साधारण अधिकारी को जो ज्ञान होता है, वह सत्‌ तर्क के द्वारा । सत्तक 
से अभिप्रेत है वेद शास्र के अविरोधी तर्क के द्वारा अनुसंधान । आगम शास्त्र (त्रि 
र० तथा त्रिकदार्शनिक साहित्य ) मे स्तक का विशेष रूप से मण्डन किया गया है । 


३२ रुद्रयामलम्‌ 

वैदिक साहित्य में भी यह लिखित मिक्ता है कि ऋषिगण जव अन्तर्हित होने लगे तो 
तकं पर ही ज्ञान का भार दिया गया । सभी साधारण जिज्ञासु लोग अवर-कोटिमें है, 
हम सभी इसी कोटि कं है । इस प्रकार के लिए सत्तर्क ही अवकम्बनीय है । 


आगम ि ॐ | 


चै 


त्र शास्त्रों कं अनुसार त्र का मूल आधार कोई पुस्तक नहीं है, वह 
अपौरुषेय ज्ञान विशेष है । एेसे ज्ञान का नाम ही .आगम" है । यह ज्ञानात्मक आगम 
शब्दरूप मेँ अवतरित होता है । तन्र-मत मेँ परा-वाक्‌ ही अखण्ड आगम है । पश्यन्ती 
अवस्था मं यह स्वयं वेद्यरूपमें प्रकाशित होता है ओर अपना प्रकाश अपने साथ 
रखता हे । यही साक्षात्कार को अवस्था है, यहाँ द्वितीय या अपर मेँ ज्ञान-संचार करने 
का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । वही ज्ञान मध्यमा वाक्‌ में अवतीर्ण होकर "शब्द" का 
आकार धारण करता हँ ओर यह शब्द चित्तात्मक है । इसी भूमि मेँ गुरु-शिष्य भाव का 
उदय होता है । फलतः ज्ञान एक आधार से अपर आधार मे संचारित होता है । 
विभिन्न शास्त्र एवं गुरु-परम्पराओं का प्राकस्य मध्यमा-भूमि मेँ ही होता है । वैखरी में 
वह ज्ञान या शब्द जब स्थूल रूप धारण करता है, तब वह दूसरों के इद्धिय का विषय 
बनता है । 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से प्रतीत होगा कि वेद ओर तन्नो की मौलिक दृष्टि 
एक ही ह यद्यपि वेद एक है किन्तु विभक्त होकर यह त्रयी या चतुर्विध होता है, अन्ततः 
वह अनन्त है । "वेदा अनन्ताः" यह भी वेद की ही वाणी है । आगमो की स्थिति भी 
ठीक इसी प्रकार की ह । अवश्य ही तन््र की एक ओर भी दिशा है जिससे उसका 
वैदिक आदर्शो से किसी किसी अंश मेँ पार्थक्यं प्रतीत होता है, ओर उस कारण से 
ताच्रिक साधना का वैशिष्ट्य भी समञ्च मेँ आताहै । कुछ भी हो, ये सभी मिल कर 
भारतीय सस्कृति कं अंगीभूत हो चुके हैँ । जैसे बृहत्‌ जलधारायें मिलकर नदी का रूप 
धारण करती है, ओर अन्त मेँ महासमुद्र में विलीन हो जाती है; वैसे ही वैदिक ताच्रिक 
आदि अन्यान्य सांस्कृतिक-धारायें भारतीय संस्कृति मेँ आश्रय-लाभ करती हँ ओर उसे 
विशाल से विशाकतम बनाती हैँ । | 3 


तच््र प्रवर्तक ऋषि 


एतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का विचार करने पर प्रतीत होता है कि 
प्राचीन काल्‌ से ही वैदिक तथा त्रिक साधन-धाराओं मे परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ९, 
यह बात जैसे सत्य हे, वैसे ही यह भी सत्य है कि दोनों मेँ अंशतः वैलक्षण्य भी 
है । अति प्राचीन काक से ही शिष्ट जनों द्वारा त्रां के समादर के असंख्य प्रमाण 
उपलब्ध है । एेसी प्रसिद्धि हे कि बहुसंख्यक देवता भी तान्रिक साधना के द्वारा 
सिद्धि-लाभ करते थे । तान्रिक साधना का परम आदर्श था-शाक्त-साधना , जिसका 
लक्ष्य था - महाशक्ति जगदम्बा कौ मातृरूप में उपासना अथवा शिवोपासना । ब्रह्या, 


१. द्र° रुद्रयामल १७. १०६-१६१ में वर्णित वसिष्ठ की साधना । 


। 
भूमिका ३३ 


विष्णु, इन्द्र, चन्द्र, स्कन्द, वीरभद्र, लक्ष्मीश्वर, महाकाल, काम या मन्मथ ये सभी 
श्रीमाता के उपासक थे । प्रसिद्ध ऋषियों में कोई-कोई तािक मार्ग के उपासक थे, ओर 
केई--कोई तात्रिक उपासना के प्रवर्तक भी थे । ब्रह्मयामल में बहुसंख्यक ऋषियों का 
--->नामोल्लेख है, जो शिव-ज्ञान के प्रवर्तक थे; उनमें उशना, बृहस्पति, दधीचि, सनत्कुमार, 
ˆ नकुलीश आदि उल्छेख्य हँ । जयद्रथयामल के मंगलाष्टक प्रकरण में तन प्रवर्तक बहुत 
से ऋषियों के नाम है, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्यप, संवर्त, विश्वामित्र, गालव, 
गौतम, याज्ञवल्क्य, णातातप, आपस्तम्ब, कात्यायन, भृगु आदि । 


१. क्रोधभडारक "दुवसि' 


सबसे पहले दुर्वासा का नाम उल्छेखनीय है । ताच्रिक साहित्य मे क्रोध 
भटारक' नाम से इनका परिचय मिता हे । प्रसिद्धि के अनुसार इन्होने श्रीकृष्ण को ६४ 
अद्रैतागमों को पढाया था । यह भी किवदन्ती है कि कलियुग मे दुर्वासा द्वारा ही आगम 
प्रकाश में लाये गये । नेपाल दरबार के ग्रन्थागार मेँ सुरक्षित महिम्नःस्तोत्र की एक पोथी 
मे इनके सम्बन्ध में किखा हे -“सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकाः प्रथमः । 
जयद्रथयामल नामक आगम के अनुसार भी तन्त्र के प्रवर्तक ऋषियों मे दुर्वासा का नाम 
प्रथम हे । यह विचारणीय हे कि दुर्वासा की धारा कोन सौ थी? प्रसिद्धि है कि 
ब्रह्यामलनुसारी सभी तन््ों के भीतर दुर्वासा-मत प्रथम हे । यह बात दरबार म्रन्थागार 
मे उपलब्ध पिंगलागम में पिंगला-मत के प्रसंग मे उल्लिखित है । अर्धचन््रकला विद्याओं 
के भीतर भी दुर्वासा कामत उल्केखनीय है । चन्द्रकला (श्री) विद्यां कोल तथा सोम 
( कापालिक ) मतो की संमिश्रण है । प्राचीन काल में इन विद्याओं मे चारों वर्णो का 
अधिकार था, किन्तु विशेष यह था त्रैवर्णिक लोग दक्षिण-मार्ग से अनुष्ठान करते थे ओर 
अन्य लेग वाम-मार्म से । 

दुर्वासा श्रीमाता के उपासक ये । श्रीमाता के द्वादशविधं उपासको मे उनका भी 
एक नाम हे । सुनने में आता है कि उनकी उपास्य षडक्षरी विद्या थी ।, किसी-किसी 
के मतम ये त्रयोदशाक्षरी विद्या के उपासक थे । सौन्दर्यलहरी की ठीका मे कैवल्याश्रम 
ने इस विद्य का कादि मत के अनुसार उद्धार भी किया है । इतने के बाद भी दुर्वासा 
का सम्प्रदाय इस समय टृप्तप्राय ही है | 

निम्नलिखित ग्रन्थों में दुर्वसा की चर्चा है - 
९. त्रिपुरसुन्दरी ( देवी ) -महिम्नःस्तोत्र-टीका में नित्यानन्द नाथ ने कषा है - 
` सकलागमाचार्यचक्रवतीं साक्षात्‌ शिव एव॒ अनसूयागर्भसम्भूतः , क्रोषभटारका- 

ख्यो दुर्वासा महामुनिः । 

२. ठकलितास्तव-रत्न । 

३. परशिव-महिम्नः स्तोत्र अथवा परशम्भु-स्तुति । 


९. द्रष्टव्य ~ त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌-टीका । 


रुण भू० ३ 

३४ रुद्रयामलम्‌ 


इस प्रकार दुर्वासा श्रीविद्या तथा परमशिव के उपासक थे । काटीसुधानिधि 
ग्रन्थ से यह पता चरता हैकिये काटी के भी उपासक थे । 


२. अगस्त्य ऋषि 


प्रसंगवश इस समय अगस्त्य कं सम्बन्ध मँ कुछ कहा जा रहा है । यह वैदिक 
ऋषि थे । इनके सम्बन्ध मे पाञ्वरात्र तथा शाक्तागमों में भी चर्चा है । इन प्रसिद्ध ऋषि 
का क्वविरण पुराण, रामायण महाभारतादि प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । 
विदर्भराज की कन्या लोपामुद्रा उनकी धर्मपत्नी थीं । उनकी चर्चा भी प्रायः सर्वत्र देखी 
जाती है, यह भी अगस्त्य के सदृश ही वैदिक ऋषि थीं । रामायण के अरण्यकाण्ड में 
सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान्‌ रामचन्द्र को गोदावरी तट-स्थित अगस्त्याश्रम का मार्ग दिखाया 
था । अगस्त्य ने श्रीरामचन्द्रजी को वैष्णव धनु, ब्रह्मदत्त नामक शस्त्र (वाण), अक्षय 
तूणीर एवं खड्ग दिया था । विन्ध्य पर्वत के साथ अगस्त्य का सम्बन्ध प्राय: सर्वविदित 
हे । दक्षिण दिशा के साथ अगस्त्य का विशेष रूप से सम्बन्ध प्रतीत होता है । यह भी 
प्रसिद्ध है कि दक्षिण भारतीयों मेँ एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति का भी प्रसार इन्हीं 
की देन है । ४ अध्यायो ओर ३०२ सूत्रों का 'शक्तिसूत्र' इन्हीं की रचना है । इसके 
अतिरिक्त इनके ग्रन्थो में शश्रीविद्या-भाष्य' भी है; यह हयग्रीव से प्राप्त पञ्चदशी विद्या' 
कौ व्याख्या है । अगस्त्य ओर लोपामुद्रा दोनों ही श्रीविद्या के उपासक थे । प्रसिद्धिदहै 
कि ब्रह्मसूत्र पर भी ऋषि अगस्त्य ने एक टीका छिखी थी । किंवदन्ती के अनुसार श्रीपति 
पण्डित का श्रीकरभाष्य उन्हीं के मतानुसारी है । त्रिपुरा-रहस्य के माहात्म्य-खण्ड से पता 
चलता है कि अगस्त्य उच्च कोटि के वैदिक ऋषि होते हए भी मेरु-स्थित श्रीमाता के 
दर्शनार्थं जव उत्सुक हुए तो दर्शन से वे वंचित इसलिए हो गये कि तब तक उने 
ताच्ररिक दीक्षा प्राप्त नहीं थी, फलतः श्रीमाता के दरनोपयोगी विशुद्ध शाक्त देह भी प्राप्त 
नहीं थी । अन्त मेँ पराशक्ति की निगूढ उपासना के निमित्त अधिकार-लाभ के किए 
` देवी-माहात्म्य के श्रवण के अनन्तर उन्होने शाक्त-दीक्षा प्राप्त की । उपासना के प्रभाव से 
पति-पत्नी दोर्नो ने ही सिद्धि-लाभ किया । बाद में इनकी सिद्धि का इतना महत्त्व स्वीकार 
किया गया कि इन दोनों ने ही गुरु-मण्डल मेँ उत्तम स्थान प्राप्त कर छिया । 
मानसोल्लास के अनुसार श्रीविद्या के मुख्य उपासको के बीच अगस्त्य ओर लोपामुद्रा 
दोनों का स्थान है । 


३. टत्तात्रेय 


भगवान्‌ दत्तत्रेय भी श्रीविद्या के एक श्रेष्ठ उपासक थे । दुर्वासा के समान ये 
भी सूया के गर्भ से समुद्भूत थे । प्रसिद्धि के अनुसार इन्होने शिष्यो के हितसाधन 
के किए श्रीविद्या के उपासनार्थं श्रीदत्त-संहिता नामक एक विशाल ग्रन्थ की रचना की 
थी । बाद में परशुराम ने उसका अध्ययन करके पचास खण्डो में एक सूत्र ग्रन्थ की 
रचना कौ थी । कहा जाता है कि इनके बाद शिष्य सुमेधा ने दत्त-संहिता ओर "परशुराम 
कल्प सूत्र का सारांश केकर त्रिपुरा-रहस्य" की रचना की । प्रसिद्धि यह भी है कि 
दत्तात्रेय महाविद्या महाकालिका" के भी उपासक थे । भूमिका ३५ 

४. नद्दिकेश्वर 

शिव-भक्त नद्दिकेश्वर भी श्रीविद्या के उपासक थे । न्ञानार्णवतन्त्र" मे उनकी 
उपासित विद्या का उद्धार भी किया गया है ।* इनका रचित ग्रन्थ 'काशिका' है ! यह 
छोटा सा कारिकात्मक ग्रन्थ है । इस पर उपमन्यु कौ टीका है । नद्दिकेश्वर भी 
षट्त्रिंशत्‌-ततत्ववादी थे । वे परम शिव को तत्वातीत ओर विश्व को ३६ तत्त्वों से बना 
मानते थे । परन्तु इनके द्वारा तत्त्वं कौ परिगणना में प्रचलित धारा से कुक विलक्षणता 
है । इसमें सांख्य सम्मत पञ्चविंशति तततव तो हैँ ही, उसके बाद शिव, शक्ति, ईश्वर, 
प्राणादि-पञ्चकं तथा गुण-त्रय भी माने गये हँ । यहोँ प्रधान ओौर गुण-त्रय पृथक्‌-पृथक्‌ 
माने गये हँ । कोई-कोई कहते हँ कि “अकारः सर्वव्णग्रिबः प्रकाशः परमः शिवः" यह 
कारिका नन्दिकेश्वर कौ कारिका के अन्तर्गत ही है । किसी-किसी ग्रन्थ में लिखा मिलता 
हे कि दुर्वसा मुनि श्रीनद्दिकेश्वर के ही शिष्य थे । यह भी सुना जाता है कि ` 
वीरशैवाचार्य प्रभुदेव के वचनों के कन्नड भाषा के टीकाकार दुर्वसा-सम्प्रदाय के ही 
अन्तर्गत थे । 

५५. श्रीगौडपाद एवं ६. श्रीशङ्कराचार्य 


एतिहासिक युग की तरफ दृष्टिपात करने पर दीखेगा कि भारतवर्ष कौ संस्कृति 
के वास्तविक प्रतिनिधित्व मे श्रीशङ्कराचार्य, उनके पूर्वगामी या उत्तरवर्तियों के अन्तर्गत 
भरी तात्रिक उपासको की न्यूनता नहीं थी । श्रीशङ्कर के परमगुरु श्रीगौडपाद तथा गुरुदेव 
श्रीगोविन्दपाद का स्थान भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायो के इतिहास में उच्चतम है । इस 
सम्बन्ध में यँ इस दुर्भेद्य रहस्य का संकेत करना असंगत नहीं होगा कि श्रीशङ्कराचार्य 
एक ओर तो वैदिक धर्म के संस्थापक थे, दूसरी ओर वही तान्रिक साधना के उपदेष्टा 
एवं प्रचारक भी थे । इस रहस्य का उचित समाधान आगे के गवेषकगण करेगे । 
शड्राचार्य कौ उभय पक्षो में प्रसिद्धिर्या ह; ऊर्ध्वतम ओर अधस्तन गुरु-परम्पराओं के 
लोचन से प्रतीत होता है कि दोनों ओर आचार्य-परम्परायें प्रायः समान हौ हँ । कुछ 
लोग इन दोनों प्रकार के आचार्यो को एक समद्यते ह, दूसरे लोग इसे संभव नहीं मानते; 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक तथा तान्रिक मतो का घनिष्ठ सम्बन्ध आरब्ध 
| हो चका था । गौडपाद महान्‌ वैदान्िक रहै, उनकी माण्डुक्यकारिका अपूर्वं रचना हे; यह 
एक ओर ब्रह्मपदनिष्ठा `तथा टूसरी ओर ज्ञान-निष्ठा का परिचायक है । गौडपाद एक ओर 
। जिस प्रकार माध्यमिक अद्वयवाद मे पारंगत थे उसी प्रकार पक्षान्तर में योगाचारो के 
। अद्रयवाद में भी निष्णात थे । बौद्धदर्शन में वे विशिष्ट रूप मे प्रविष्ट थे । शून्यवाद तथा 
 विज्ञप्तिमात्रतावाद दोनों का ही उन्हें अच्छा परिचय था । आगम-मत में भी उनका ज्ञान 
उत्कृष्ट कोटि का था, क्योकि देवीकालोत्तर का कोई-कोई वचन उनकी कारिकाओं में 
उपलब्ध होता है; अवश्य ही इस पर अधिक जोर दिया जा सकता है । वैदिक गौडपाद 

का यही स्वरूप है । 


| १. चौखम्भा से ही प्रस्तुत पुस्तक के टलेखक कृत इदंप्रथमतया हिन्दी के साथ यह 


| प्रकाशित है । 


1 


| 
३६ रद्रयामलम्‌ | 


आगम की दृष्टि से जान पडता है कि वे समयाचार-सम्मत तात्रिक मत के 
पोषक थे । उनकी “सुभगोदय-स्तुति" प्राचीन स्ततियों में प्रधान है । इस पर बहुत सी 
टीकायें थीं । प्रसिद्धि के अनुसार इस पर शंकर ने भी टीका लिखी थी । इनकी एक 
रचना श्रीविद्यारत्नसूत्र' है, इस पर भी बहुत सी टीकायें हँ । सुना जाता है कि गौडपाद 
ने उत्तर-गीता की तरह ही देवीमाहात्म्य की भाष्य-रचना भी की थी । देवी-माहात्म्य की 
टीका का नाम चिदानन्दकमल (2) है । इसके टेखक ताचत्ररिक नाम से परिचित गौडफद 
है, यह भी परमहंस परिव्राजकाचार्य ओर अद्वैत विद्या में निष्णात थे | 


भगवान्‌ शंकराचार्य के विषय में चार प्राचीन ग्रन्थों से कुछ विवरणों का संग्रह 
किया गया है, जिनके समालोचन से उनके विषय में वैदिकत्व, तात्ररिकत्व आदि 
आरोपणों का तिर्धरण हो सकेगा । 


(९) प्रथम ग्रन्थ का नाम श्रीक्रमोत्तम है इसका निर्माण-काट प्रायः चार सौ 
पचास वर्षं पूर्व है । इस ग्रन्थ में शंकर की एक गुरु-परम्परा दी गयी है, उससे पता 
चता है कि आदि गुरु शिव से ठेकर वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव, 
गोडपाद, गोविन्दपाद ओर शंकर का क्रम है । इसके अनुसार शकर के शिष्य विङ्वदेच 


थे, उनके बाद बोधघन, ग्रन्थकार मल्लिकार्जुन तक का क्रम है । इस ग्रन्थ का विषय 
श्रीविद्या है । 


(२) द्वितीय ग्रन्थ हे - सुमुखि पूजा-पद्धति । इस ग्रन्थ कम विषय मातंगीपूजा 
ह । यह ग्रन्थ सुन्दरानन्दनाथ के शिष्य शंकर की रचना है । इस ग्रन्थ मे ऊर्ध्वतम शिव 
से गोविन्दपाद तक का क्रम एक समान दिखाई पड़ता है, उसके बाद शंकर । परन्तु 
शंकर के अनन्तर पहले हँ बोधघन ओर उसके बाद ज्ञानघन; इस प्रकार परम्परा का क्रम 
भारती तीर्थं तक अवतीर्ण हुआ है । 


(३) तृतीय ग्रन्थ है ~ श्रीविद्यार्णव ' । यह ग्रन्थ संप्रति प्रसिद्ध है । इससे जान 
पड़ता है कि शंकर के १४ शिष्य थे, ५ भिक्षु तथा ९ गृहस्थ । | 

(४) चौथा ग्रन्थ है--भुवनेश्वरी-रहस्य । पृथ्वीधर शंकर के शिष्य, 
गोविन्दपाद के प्रशिष्य ओर गौडपाद के वृद्धप्रशिष्य थे । 


इन सब के परिशीलन से ज्ञात होता है कि शंकर श्रीविद्या के अतिरिक्ति मातंगी ` 


ओर श्रीभुवनेश्वरी के भी उपदेष्टा थे । आशा है, एेतिहासिक विद्वान्‌ इस विषय मे 
गवेषणा करेगे । 


८क बात ओर भी है शंकर को शिष्य कोटि में वेदान्त प्रस्थान के जो आचार्य 
पट्मपाद रहै, जिन्होने पञ्चपादिका की रचनां की थी, क्या उन्होने ही शंकर कृत 
प्रपञ्चसार पर टीका भी छिखी थी ? कोर्-कोई प्राचीन आचार्य इस पर विश्वास करते 


१. यह तीन भामों में प्रकाशित है । 


। 
चै 
| । त 
॥ 79 ~ - ` . `` 
[+ ४० + ॥ 
८५६. 
। ओ गभी क क्क्ककक्क्डछर ` | „84 

भूमिका + 
ह, किन्तु वर्तमान पण्डितगण इस पर संशय करते हैँ । श्री शंकर की तान्िक रचनाओं 
मे प्रषञ्चसार प्रधान माना जाता है, उसके बाद सौन्दर्य-रूहरी प्रभृति को । आनन्द-लहरी 
की सौभाग्य-वर्धिनी टीकामें श्री शंकर कृत एकः. क्रम-स्तुति' को बात मिलती है, जिसमें 
एक प्रसिद्ध श््ेक है, जिसका तात्पर्य है कि वेद के अनुसार माया-बौज ही भगवती 
पराशक्ति का नाम है ओर यही पराशक्ति जगन्माता त्रिपुरा ओर त्रियोनि-रूपा हे । 
अभिनवगुप्त की परात्रंशिका में क्रमस्तोत्र कीजो बात कही गयी हे, वह विचारणीय हे 
कि क्या वह शङ्कराचार्य कृत क्रम-स्तोत्र तो नहीं है 2 


तानिक सम््रदायों का मार्मिक साप्य 


तानचनिक-संस्कृति मे मूतः साम्य रहने पर भी देश-काल ओर कषेत्र-भेद से 
उसमे विभिन्न सम्प्रदार्यो का आविर्भाव हुआ है । इस प्रकार का भेद साधकों के 
प्रकृति-गत भेद के अनुरोध से स्वभावतः ही होता हैँ । भावी पीढ़ी के एेतिहासिक विद्धान्‌ 
जब भिन्न तात्रिक साम्प्रदायों के इतिहास का संकलन करेगे ओर गहराई से उसका 
विश्केषण करेगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेगे कि यद्यपि भिन्न-भिन्न तात्रिक सम्प्रदायो 
मे आपाततः वैषम्य प्रतिभासित हो रहा है किन्तु उनमें निगूढ रूप से मार्मिक साम्य हे । 


संख्या मेँ ताच्रिक सम्प्रदाय कितने आविर्भूत हए ओर पश्चात्‌-काल मे कितने 
विलुप्त हुए यह कहना कठिन है । उपास्य-भेद के कारण उपासना-प्रक्रियाओं मे भेद तथा 
आचारादि-भेद होते हँ, साधारणतया पार्थक्य का यही कारण है । १. शैव, २. शाक्त, 
३. गाणपत्य ये तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध हँ । इन सम्प्रदायो के भी अनेकानेक अवान्तर भेद 
है । शौव तथा शैव-शाक्त-मिश्र सम्प्रदायो में कुक के निम्नलिखित उल्टेखनीय नाम 
हे-सिद्धान्त शैव, वीरशैव अथवा जंगम शैव, रौद्र, पाशुपत, कापाछिकः अथवा सोम, 
वाम, भैरव आदि । अद्रैतदृष्टि से शैवसम्प्रदाय में त्रिक अथवा प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द प्रभृति 
विभाग हैँ । अद्रैत-मत में भी शक्ति की प्रधानता मानने पर स्पन्द, महार्थ, क्रम इत्यादि 
भेद अनुभूत होते ह । दश शिवागम ओर अष्टादश रसद्रागम तो सर्वप्रसिद्ध ही है । इनमें 
भी परस्पर किंचित्‌-किचित्‌ भेद नहीं है यह नहीं कहा जा सकता । दरैत-मत में कोई कडर 
द्वैत, कोई द्ैताद्रैत ओर कोई शद्धाद्रैतवादी है । इनमे किसी सम्प्रदाय को भेदवादी, किसी 
को शिव-साम्यवादी ओर किसी को शिखा-संक्रान्तिवादी कहते रहँ । कारमीर का त्रिक या 
शिवाद्वैतवाद्‌ अद्धैतस्वरूप से आविष्ट है । शाक्तो मे उत्तरकौल प्रभृति भीरेसे ही हैँ । 


किसी समय भारतवर्ष में पाशुपत संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ था । 
न्यायवार्तिककार उद्योतकर संभवतः पाशुपत रहे ओौर न्यायभूषणकार भासर्वज्ञ तो 
पाशुपत थे ही । इनकी बनाई गण-कारिका आकार मे यद्यपि छोटी है किन्तु 
पाशुपतदर्शन के विशिष्ट ग्रन्थों मे इसकी गणना है । 


ककुलीश पाशुपत की भी बात सुनने में आती है । यह पाशुपतदर्शन 
पञ्चार्थवाद-दर्शन तथा पचञ्चार्थलाकुलाम्त्य नाम से विख्यात था । प्राचीन पाशुपत सूत्रों 
पर राशीकरं का भाष्य था, वर्तमान समय में दक्षिण से इस पर कौण्डिन्य-पाष्य का 


८ रद्रयामलम्‌ ॥ 


1 


प्रकाशन हुआ है । ८ाकुल-मत वास्तव में अत्यन्त प्राचीन है, सुप्रभेद ओर स्वयम्भू 
आगमो मेँ लाकुलागर्मों का उल्लेख दिखाई टेता है । 


महाव्रत-सम्प्रदाय कापालिक-सम्प्रदाय का ही नामान्तर प्रतीत होता है । यामुनं 
मुनि के आगम प्रामाण्य, शिवपुराण तथा आगमपुराण में विभित्र तात्रिक सम्प्रदायो के 
भेद दिखाये गये हँ । वाचस्पति मिश्र ने चार माहेश्वर सम्प्रदायोँं के नाम ल्य है । यह 
प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष ने नैषध (१०, ८८) में समसिद्धान्त नाम से जिसका उल्लिखित 
हे, वह कापालिक सम्प्रदाय ही है । 


कपालिक नाम के उदय का कारण नर-कपाठ धारण करना बताया जाता है | 
वस्तुतः यह भी बहिरंग मत ही है । इसका अन्तरंग रहस्य प्रबोध-चद्द्रोदय की प्रकाशं 
नाम की टीका में प्रकट किया गया है । तटनुसार इस सम्प्रदाय के साधक कपाटलस्थ 
अर्थात्‌ ब्रह्मरन््र उपलक्षित नरकपाटलस्थ अमृत या चाद्द्रीपान करते थे । इस प्रकार के 
नामकरण का यही रहस्य है । इन लोगों की धारणा के अनुसार यह अमृतपान है, इसी 
से लोग महाव्रत की समाप्ति करते थे, यही व्रतपारणा थी । बौद्ध आचार्य हरिवर्मा ओर 
असंग के समय में भी कापालिकं के सम्प्रदाय विद्यमान थे । शए्वरतन्त्र मे १२ 
कापालिक गुरुओंँ ओर उनके १२ शिष्यो के नाम सहित वर्णन मिलते है । गुरुओं के नाम 
हँ - आदिनाथ, अनादि, काल, अमिताभ, कराल, विकराल आदि । शिष्यो के नाम है _ 
नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चन्द्र, चर्पट आदि । ये सव शिष्य तच््र मार्ग के प्रवर्तक रहे है | 
पुराणादि मँ कापालिक मत के प्रवर्तक धनद या कुबेर का उल्लेख है । 


कालामुख तथा भट नाम से भी सम्प्रदाय मिलते है, किन्तु इनका विशेष 
विवरण उपलब्ध नहीं है । प्राचीन काल में शाक्तं मेँ भी समयाचार ओर कौलाचार का 
भेद विद्यमान धा । कुछ लोग समञ्चते हँ कि समयाचार वैदिक मार्ग का सहवर्ती था ओर 
गौडपाद, शंकर प्रभृति समयाचार के ही उपासक थे । 


कौलाचारसंप्रदाय में कौलों के भीतर भी पूर्वं कौर ओर उत्तर कौल का भेट 
विद्यमान था । पूर्वं कौर मत शिव एवं शक्ति, आनन्द-भैरव ओर आनन्द-भैरवी से 
परिचित हँ । इस मत मेँ इन दोनों के मध्य शेष-शेषिभाव माना जाता था. किन्तु उत्तर 
कौल के अनुसार शेष-शेषिभाव नहीं ह । इस मत मेँ सदा शक्ति का ही प्राधान्य स्वीकृत 
है, शक्ति कभी शेष नहीं होती है; शिव तत्त्व रूप में परिणत हो जाते है ओर शक्ति 
तत्त्वातीत ही रहती है । रुद्रयामल के उत्तरतन्र ' होने का यही रहस्य है _ पूर्व कौल 
शिव ओर शक्ति के मध्य शेष-शोषिभाव मानते हँ । अतः पूर्वं कौल के मत मे शेष- 
शेषिभाव पूर्वत्र का परिचायक होना चाहिए । जब शक्ति कार्यात्मक समग्र प्रपञ्च को 
अपने में आरोपित करती हे तो उसका नाम होता है - कारण, ओर उसका पारिभाषिकः 


१. सुक्ष्मतन्रानुसारेण कथितं पूर्वसूचितम्‌ (रुद्र° २८.४८) 
( यह सब पूर्वग्रन्थों मे सूचित सृक्ष्मतन्र के अनुसार वर्णित है । ) 1 #+ क क, 


क 1 3 क क ^ / , ग कः =, + 


। 


भूमिका ३९ 


नाम आधार कुण्डलिनी है । कुण्डलिनी के जागरण से शक्ति शेष नहीं रहती । तत्तव रूप 
मे सदाशिव परिणत हो जाते है ओर शक्ति ततत्वातीत ही रहती है । यही उत्तरतन्र का 
उत्तरत्व है | 

कौल मत की आलोचना 


प्राचीन समय से ही कौल-मत की आलोचना हो रहीरहै । कौर मतमेंही 
मानवीय चरम उत्कर्ष कौ अवधि स्वीकृत होती है । इन लोगों का कहना है कि तपस्या, 
मन्र-साधना प्रभति से चित्तशुद्धि होने पर ही कोौल-ज्ञान धारण करने की मनुष्य में 
योग्यता आती है । योगिनीहदय की सेतुबन्धटीका ( प° २५) मे कहा है - 


पुराकृततपोदानयज्ञतीर्थजपव्रतेः | 
शुद्धचित्तस्य शान्तस्य धर्मिणो गुरुसेविनः ।। 
अतिगुप्तस्य भक्तस्य कौलज्ञानं प्रकाशते । 


विज्ञान-भैरव की दीका में क्षेमराज ने कहा है - 


वेदादिभ्यः परं शैवं शैवात्‌ वामं तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्‌ परतः कौलं कौलात्‌ परतरं नहि । 


किन्तु शुभागमपञ्चक के अन्तर्गत सनत्कुमारसंहिता मे कौल-ज्ञान की निन्दा 
की गयी है । १. कौरक, २. क्षपणक, ३. दिगम्बर, ४. वामक आदि के सम्प्रदाय 
बराबर माने गये है । 


शक्तिसंगमतन्त्र के विभिन्न खण्डो में विभिन्न तात्निक सम्प्रदायों के यत्किञ्चित्‌ 
विवरण मिलते हं । बौद्ध तथा जैन तनत्रो के विषय में भी बहत कु कहना था, किन्तु 
यहाँ संभव नहीं होगा ओर रुद्रयामल के प्रसंग में असंगत भी है । यद्यपि बुद्ध की चर्चा 
रुद्रयामल के १७ वें अध्याय में आयी है । 


बृहत्तर भारत में ताचरिक सम्प्रदाय 


बृहत्तर भारत मे किसी समय में भारतवर्ष के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तों तक 
ओौर देश से बाहर भी त्रो का व्यापक विस्तार हुआ था । तन्त्रो मे कादि ओर हारि 
मत ५६ प्रदेशों में प्रचलित थे । इन दोनों मतों की स्थानसूचियों को परस्पर मिलान पर 
पता चरता है कि किसी-किसी प्रदेश में कादि-हादि दोनों मत प्रचलित थे । ये सब देश 
भारतवर्षं के चारों ओर ओर मध्यभाग मेँ अवस्थित हँ यथा--(१) पूर्व में अंग, वंग, 
कलिग, विदेह, कामरूप, उत्कल, मगध, गौड, सिदद, कैकट आदि; ( २.) दक्षिण मे - 
केर, द्रविण, तैलद्ग, मलयाद्रि, चोल, सिंहल आदि; (३ ) पश्चिम ्मे-सौराष्ट, आभीर 
कोंकण, लाट, मत्स्य, सैन्धव, आदि; (४ ) उत्तर मे-काश्मीर, शौरसेन, किरात, कोशल 
आदि; (५ ) मध्य मे-पहाराष्ट विदर्भ, मालव, आवन्तक आदि । (६ ) भारत के बाहर 
है-- वाह्लीक, कम्बोज, भोट, चीन, महाचीन, नेपा, हण, कैकय, मद्र, यवन आदि । ८० सुद्रयमरूप्‌ 


कादि या हादि दोनों मतो मेँ नाना प्रकार के अवान्तर विभाग भी ये + 
तच्र-विस्तार का जो यत्किञ्चित्‌ परिचय दिया गया है, उससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष 
के प्रायः सभी क्ष्रं में वैदिक-संस्कृति के समानान्तर तान्निक संस्कृति का विस्तार भी 
था । कभी - कभी इसकी स्वतन्र पृथक्‌ सत्ता थी । कभी तस्थ रूप में ओर कभी 
अंगीभूत रूप में । कभी-कभी तो प्रतिकूल रूप मेँ भी इस संस्कृति का प्रचार हुआ । 
किन्तु सदा ओर सर्वत्र यह भारतीय सस्कृति के अंश में ही परिगणित होता था । 
भारतवर्षं कं बाहर पूर्वं तथा पश्चिम में भारतीय संस्कृति कां प्रभाव फैला हुआ था । वह 
केवल बौद्ध संस्कृति के खोत से ही नहीं बराह्मण्य-संस्कृति की धाराओं से भी । प्रायः 
९२ सौ वर्ष पूर्वं जयवर्मा द्वितीय क राज्य काठ में कम्बोज अथवा कम्बोडिया में 
भारतवर्षं से तन््र-ग्रन्थ पर्वे थे । ये तन वौद्ध-तन््र नहीं थे, अपितु ब्राह्मण-तन््र थे, इने 
शिवागम कहा जां सकता है । इन ग्रन्थो के नाम है--(१) नयोत्तर ८२ ) शिरश्च्छेद 
(३) विनय-शीख ओर (४) सम्मोह । एेतिहासिकों ने प्रमाणित किया है कि नयोत्तर 
सभवत: निःश्वास-संहिता के अन्तर्गत नय" है ओर उत्तर सूत्र के साथ अभित्र है । 
अष्टम शतक कालिखा निः गुप्त छिपि मेँ दरबार पुस्तकालय नेपाल 
मे अभी भी उपलव्य है । ये ग्रन्थ प्राय. षष्ठ या सप्तम शतक के माने जाते हैँ । प्रतीत 
होता है कि शिरश्छेद-तन्र जयद्रथयामल का ही नामान्तर है । जयद्रथयामल की एक 
प्रति नेपा द्रवार पुस्तकालय मेँ है ।' विनयशीख को कोई कोई जयद्रथयामल का 
परिशिष्ट मानते हं । सम्मोहन-तन्र भी इसी प्रकार से परिशिष्ट ही माना जाता है । यह 
प्रचछित सम्मोहन-तच्र का प्राचीन रूप है । 


जसे भारत से तत्र या तात्रिक-संस्कृति के बाहर जाने की बात कही गयी है 
इसी प्रकार बाहर से भी किन्दीं त्नं का भारतं मे आने का विवरण सुना जाता है । ट्स 


पहले जो बात कम्बोज के विषुय मरे कही 
नही, निकटवतीं देशो मे भी लग्‌ है । देवराज नाम 


प्रकार कौ शक्तियों को उपासना भारतवर्षं से बाहर जाकर प्रचक्ित हुई । इन देव -वियो 


के नाम है - भगवती, महादेवी, उमा, पार्वती महाकाली, महिषमर्दिनी, पाशुपत भैरव 

में # # 2 + पत रव 
आदि-भदि । चीनी भाषा में छिखित प्राचीन इतिहासो से इसका पूर्ण विवरण जाना जा 
सकलत् है । इस दिशाः मेँ आस्र हिस्टारिकल सोसाइटी 


साइटी थोड़ा - बहुत कार्य कर रही है। 
व न 
१. सम्प्रति काशी मेँ नारद घाट पर 


गयी है, वह केवल कम्बोज ही 
से शिव की उपासना तथा विभिन्न 


, रहने वाले मार्क | 
जयद्रथयामठ का सम्पादन कर रहे है| ले इग्लड के विद्वान्‌ डिसकास्कौ 


२. द्र०. रुद्रयामल के १७ वे अध्याय एसे ९ कोकः । 

क 


0 न 


न्व नु अ 


भूमिका द्‌ 


अब कुछ तच्र-पीठ, विद्या-पीठ, मचर-पीठ आदि के सम्बधः मे भी विवेचन 
करना चाहिए । १९ कामकोटि, २. जालन्धर, ३. पूर्णगिरि तथा ४. उड़याय इन चतुष्पीठों 
के सम्बन्ध मे कुछ परिचय लोगों को ज्ञात है । कामहद के साथ मत्स्येन्द्रनाथ का 
सम्बग्ध था, जाटन्धर-पीठ के साथ अभिनवगुप्त के गुरु शम्भुनाथ का सम्बन्धं था, जो 


आजकल ज्योतिर्लिंग का स्थान माना जाता है । ये सभी प्राचीनकाल मे विद्याकेन््र 


अथवा पीठ स्थान में परिगणित थे । इनमें श्रीशैक या श्रीपर्वत प्रधान था । प्रसिद्धि है 
कि स्वयं नागार्जुन भी अन्तिम समय में यही तिरोहित हए । विभिन्न तान्रिक विद्याओं 
की साधना, उसका प्रत्यक्षीकरण तथा योग्य आधार मे अर्पण इनं सभी पीठो मे होता 
था । परवर्तीकाल में बौद्ध लोगों के द्वारा नालन्दा, विक्रमशीर, उदन्तपुरी प्रभृति स्थानों 
मे इन प्राचीन पीठो का अनुवर्तन किया गया । तक्षशिला का नाम तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही 
है । सम्पूर्णं भारत देश मेँ ४९ या ५० पीठ हैँ जिनका विस्तार से विवरण तत््र-शास््रं 
मे उपलब्ध होता है । इस विषय पर डा० डी० सी० सरकार ने कुक आलोचना की 
हे । पीठ-तत्त्व का रहस्य अति गम्भीर है । वास्तव में पीठ का तात्पर्य है-- वह स्थानं 
है जहोँ शक्ति जागृत हैँ ओर जँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का विषय अलिद्ध 
परमतत््व ज्योति रूप है । 


देह में भी चतुष्पीठ माने जाते हे, अम्बिका ओर शान्ता शक्तियों क्म सामरस्य 
जरह हे, वह प्रधान पीठ है, कहं अलिङ्ग अव्यक्त महाप्रकाश परम ज्योति रूप से 
अभिव्यक्त होता है । इस पीठ का पारिभाषिक नाम है- परावाक्‌ । इसी प्रकार जहां 


इच्छा, ज्ञान, क्रिया तथा वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री शक्तियों का सामरस्य हआ है, अस्तु, 
रहस्य-विस्तार यहाँ अनावश्यक है । 


अब तक जौ कुछ कहा गया है, वह तान्रिक-संस्कृति के बाह्य-अंगों कौ एक 
लघु चित्र-छाथा है, मात्र विहद्गावलोकम है, किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृति का 
महत्व उसके बाह्य अवयवोँ के चयन तथा आडम्बरों पर निर्भर नही है । संस्कृति के 
महत्त्व का परिच्यक है-- मानव आत्मा की महनीयतां का आदर्श-प्रदर्शन । जिस 
संस्कृति मे आत्मा का स्वरूप-स्वातक्य ओर सामर्थ्य की अत्िशयता जितनी अधिक 
व्यक्त हुई, उस संस्कृति का गौरव उतनां अधिक मानना होगा । वैदिक संस्कृति कै 
प्रतिनिधि के रूप में आर्य ऋषियों ने यह गाया था -- 


शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ (ऋ० १०.१३१) 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।॥ (वाज०३१.१८) 


मानव आत्मा ही वह महान्‌ आदित्यवर्णं पुरुष है, जो ज्ञान-भेद या 
अपरोक्षानुभव कर अतिमृत्यु-अवस्था का लाभ करता है । 


तान्निक-संस्कृति का निर्णय भी इसी मान-दण्ड से करना होगा । आत्मा का 
स्वरूष-गत ओौर सामर्थ्य-गत पूर्णता का आदर्श ही इसके महत्त्व को प्रकट करता है । 
आगम शास्त्रों मे इसका स्वष्ट निर्देश है कि यद्यपि आत्मा स्वरूपतः नित्यशुद्ध हे, किन्तु टर रुद्रयामलम्‌ 


उसको अप्रबुद्ध अवस्था श्रेष्ठ है । अप्रबुद्ध अवस्था के चित्‌ स्वरूप होने पर भी चेतन 
न होने के कारण वह अचित्‌ कल्प ही है । विमर्शहीन चित्‌ या प्रकाश चित्‌ होने पर 
भी अचित्‌ के ही सदृश है, प्रकाश होने पर अप्रकाशवत्‌, शिव होने पर भी शववत्‌ है । 
इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है - 


~ वागरूपता चेदुत््रामेत्‌ अवबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत साहि प्रत्यवमर्शिनी ।।' 
( वाक्यपदीय १.१२) 
इसीलिए आणव-मल को आदि मठ माना जाता है ओर उसके अपनयन न 
होने से चित्स्वरूप अवस्था को शिवत्व-हीन पशु-कल्प अवस्था कहतै है । उस समय 
आत्मा साञ्जन न होते हुए भी निरञ्जन पशुमात्र है । 
इसी आधार पर ताच्रिक-संस्कृति की उदात्त घोषणा यह है कि मनुष्य के सुप्त 
रहने से काम नहीं चलेगा, उसे जागना चाहिए-- 


| प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठेत्‌ । 
मानव-जीवन का लक्ष्य जिस पूर्णत्व को माना जाता है, उसकी उपलब्धि के 
किए सबसे पहले आवश्यक है -अनादि निद्रा से जागना अर्थात्‌ प्रबोधन, उसके बाद 
त्मा कौ क्रमिक ऊर्ध्वगति मार्ग से परम शिव या परा संवित्‌ या परा सत्ता का 
ताशनात्कार करना ओर यही रुद्रयामल का उदेश्य है । | 


योग ओर आत्मसाक्षात्कार 


मनुष्य को जागना होगा, यह पहली वात है, किन्तु यह अत्यन्त कठिन व्यापार 

है । साधारण दृष्टि से जितनी आत्माओं कौ ओर दृष्टि जाती है तो देखते हैँ वे सभी 
सुप्तर्है, निद्रा में डूबे हँ । चाहे वे कर्मुरत हों, ज्ञानी हो, चाहे किसी अन्य ही भूमि के 
हँ किन्तु उनमें अधिकांशतः अपरत्म-विमर्छ नहीं है । मानव आत्मा जब अपनी विशुद्ध 
स्थिति मेँ अवस्थित रहता है, तो वह अनवच्छिन्न चैतन्य शिव से अभिन्न रहता हँ । 
अशुद्ध अवस्था में चैतन्य का अवच्छेद रहता है, इसीलिए उस समय वह ग्राहक रूप 
अर्थात्‌ परिमित “अहम्‌ के रूप मे खण्ड प्रमाता बनकर अभिव्यक्त होता है । खण्ड 
प्रमाता के समश्च अन्य सब प्रमेय एव ग्राह्य रूप मेँ प्रतीत होते हैँ । ग्राहक आत्मा अपने 
से पृथक्‌ ग्राह्म-सत्ता को इदं रूपेण देखता है । चैतम्य को अवच्छित्रता की प्रतीति ग्राह्य 
कौ ओर आत्मा की उन्पुखता से होती है । पिण्ड-विशेष से सम्बन्ध रहने -के कारण दूसरे 
के साथ अहन्ता या अभिमान अपूर्णं हे । परन्तु पूर्णत्व की अवस्था मे अनाश्रित शिव 


| 1.1 11 18 06060 {1181 11& 0€ा118116111 ऽपी 11016086 
{5 96660, {ला 1791 [ह ( पथ16]र/ 0ण्णलत६८ ) जा] 761 7६ 
( 111 1116 णि) 0{8 76001166101 ). [115 अल्ल्ला (1.९. ५०5 ) ण्णाल]1 
11216685 1660[ाघ्लाना 00881016. 

= @_ च जाको 

भूमिका ४३ 


से केकर पृथ्वी पर्यन्त ३६ तक््वात्मक समग्र विर्व ही उनका रूप या शरीर बन जाता 
है । अपूर्ण अहं को पूर्णता का लाभ मिलना चाहिए, यही आत्मा का परम जागरण हे, 
इसे परम लक्षय के रूप में अद्वैत साधना ही संकेत करती है । 

अनवच्छिन्न चैतन्य मे तियत विशेष रूपों का भान नीं होता । यदि हो, तब 
उस अवस्था को अनवच्छिन्न न मानकर उसे ग्राहक कोटि में ही निविष्ट करना चाहिए । 
पूर्णत्व का भान होता है - अखण्ड सामान्य-सत्ता के रूप से । इस सामान्यात्मक 
महासत्ता का भान सविशेष ओर मिर्विशेष उभय रूप से हो सकता है । सर्वातीत 
रिक्त-रूप भा" मात्र है ओर पूर्ण-रूप सर्वात्मक "भा' है । "भा स्वरूपता उभयत्र ही 
विद्यमान है । इस सामान्य-सत्ता का भान ही स्वभाव" शब्द से बोधित होता है । वस्तुतः 
यह बहु के भीतर एक का अनुसन्धान है । ग्राहक आत्मा को पहते जो प्रतिनियत दर्शन 
होता था, वह इस अवस्था में कट जाता है, निवृत्त हो जाता हे । इस प्रकार क्रमशः 
जनवच्छिन्न चैतन्य की ओर प्रगति होती जाती है । 

आत्मा जब तक सुप्त रहता हे, अर्थात्‌ जब तक कुण्डकिनी प्रबुद्ध-शक्ति नहीं 
बनती, तब तक उसका स्तर-भेद स्वाभाविक रूप से बना रहता है । उस समय उसकी 
अस्मिता योग्यता के तारतम्यानुसार देह, प्राण, इद्धिय अथवा शून्य या माया में क्रिया 
करती रहती है । यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अस्मि-भाव वास्तविक संवित्‌ का है, 
ग्राहक का नहीं हे । पदों कौ बहुत संख्या है, इसका विस्तार क्षेत्र भी अनाश्रित से ठेकर 
. पृथ्वी पर्यन्त है । किन्तु ये किसी पद के धर्म नहीं है, प्रत्युत चिति के धर्म हें । किसी 
भी पद में उसकी धारणा हो सकती है, धारणा का अभिप्राय है-दुढ अभिनिवेश । इसके 
प्रभा के कारण इच्छा-मात्र से क्रियान्त उदट्‌भव हो सकता है । 

शुद्ध आत्मा का अस्मिता-जन्य जो अभिनिवेश है, वह शुद्ध अवस्था मे विश्व 
मे सर्वत्र ही विद्यमान हे, क्योकि शुद्ध आत्मा ग्राहक नहीं है यह पहे ही कहा गया 
है । बिन्दु से देह पर्यन्त विभिन्न स्थितियों मे यह सर्वत्र ही व्यापक है, किन्तु व्याप्त रहने 
पर भी सर्वत्र ही विकास नहीं है, क्योंकि वह भावना-सपेक्ष है । जिसको कर्तृत्व , ईश्वर 
या स्वातच्र्य कहा जाता है, वह अहन्ता का विकास छोडकर अन्य कुक नहीं है । इसे 
ही तान्रिक सिद्ध गण चित्स्वरूपता कहते ह । जित्मे प्रकार कौ सिद्धियँ है, वे सब 
अहन्ता से ही अनुप्राणित ह । 


तासिक-योग या ज्ञान-साधना का ठष््य सुप्त आत्मा को जागृत करना है । 
जिन आत्माओं से हम लोग परिचित है, वे प्रायः सुप्त हैँ, क्योकि इनकी दृष्टि से चिद्‌ 
अचित्‌ परस्पर विलक्षण हैँ । सुप्त आत्मा की दृष्टि से ग्राहक चिद्रूप है ओर ग्राह्य 
अचिद्रूप । समग्र विश्व अखण्ड प्रकाश लोक है ओर आत्मा के ही अन्तः स्थित है । 
फिर भी सुप्त आत्मा उन्हें अपने बाहर समञ्जती हँ । यह सुप्त आत्मा ही संसारी आत्मा 
है जिससे हम लोग परिचित हे । 


आत्मा की सुप्ति भंग होने के साथ-साथ इस स्थिति में भी परिवर्तन होने 
लगता है, ओर यह शुद्ध विद्या के प्रभाव से होता है । इन आत्माओं की तात्कालिक 
1 रुद्रयामलम्‌ 


अवस्थी को ठीकन ठीक न सुप्ति ओर न जागरण ही कहा जाता है । यह अवस्था दोनों 
के बीच की कही जा सकती है । उस समय सुप्तिजनित-भेद की प्रतीति रहती है, किन्तु 
जागरण का अभेद भी प्रतीत होता रहता है । इन त्त्नेगोँं का संसार नहीं रहता, किन्त 
संसार काः संस्कार रह जाता है । इन लोगों कौ स्थिति न भव कौ ओर न उद्धव की कही 
जा सकती है, किसी अंश में यह पातञ्जल दर्शन कं संप्रज्ञात समाधि के अनुरूप है, 
क्योकि उस दशा में अविवेक रह जाता है । इसके बाद शुद्ध चित्‌ का प्रकाश होता है, 
जो किसी अंश मेँ पातञ्जल मार्गं के विवेकख्याति के सदृश है । यह स्वप्नवत्‌ अवस्था 
है, नै ठीक सुप्ति है ओर न ठीक जाग्रत्‌ । इसीलिए इसे ठीक-ठीक प्रवृद्ध अवस्था नहीं 
` कहा जा सकता । यहं यह स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि इस अवस्था में कर्मक्षय 
सिद्ध हो चुका है । इसलिए एक दृष्टि से इन आत्माओं को मुक्त भी किया जा सकता 
है । फिर भी तात्रिक दृष्टि से इन्हें मुक्त नहीं कहा जां सकता । ताच्रिक परिभाषा मेँ ये 
आत्माएं शुद्राणु नाम से अभिहित होती दै ओर पशु कोटिमें गिनी जाती है । ह, ये 
आत्मा अवश्य ही संवित्‌ मार्ग के सिद्धान्त-ग्रहण का अधिकार प्राप्त कर ठेती हे । 


इसके बाद ही यथार्थं जागरण की सूचना मिती है ¡ उस समय प्रमाता 
वस्तुतः प्रबुद्ध हो जाता है, इसमे भेद दृष्टि नहीं रहती, किन्तु साथ-साथ भेद ओर अभेद 
दोनों के संस्कार रहते हैँ । इस अवस्था मेँ भी इंदरूपेण जडावस्था की प्रतीति रहती है । 
ये सभी आत्मां समग्र जगत्‌ को अपने शरीर के सदृश अनुभव करती हँ । किसी प्रकार 
यह अवस्था ईश्वर के अनुरूप है, इसके भीतर अधिकाधिक वैचित्र्य है जो 
स्वानुभव-सवेद्य है । 


इसके बाद जागरण ओर भी स्पष्टरूप से होता है । उस समय प्रबुद्ध "भा" की 
वृद्धि होती हे ओर उसके प्रभाव से इंद-प्रतीति-वेद्य-प्रमेय अहं-रूप-आत्मस्वरूप मे निमग्न 
होकर निमिषवत्‌ प्रतीत होता है । इतना होने पर भी यह सुप्रुद्ध अवस्था नहीं है. यद्यपि 
प्रबुद्ध अवस्था से उत्कृष्ट अवश्य है । ताच्रिक योगी गण इन आत्माओं को उद्धवी नाम 
से आख्यात करते ह । ये सभी आत्मा अभेद-प्रतिपत्ति अधवा कैवल्य-प्राप्ति केद्वारा 
अहमात्मक-स्वरूप में निमग्न रहती है, यहाँ भी इदन्ता रहती है, किन्तु वह अहन्ता से 
आच्छादित रहने के कारण अस्फुट रहती है । इस अवस्था को किसी अंश मे सदाशिव 
के अनुरूप माना जा सकता है । किन्तु यह भी पूर्णत्व नहीं है। 


उन्मेष एवं निमेषावस्था 


इतने बड़े दीर्घमार्भ के अतिक्रमण करने पर वास्तव-पूर्णत्ता का उदय होता है, 
किन्तु उदय-मात्र होता है, उसका स्थायित्व नहीं रहता; क्योकि उस समय भी उन्मेष 
निमेष का व्यापार चरता रहता है । इस व्यापार के प्रभाव से स्थिति रहती है ईश्वर के 
सदृश । उस समय उन्मेष विद्यमान रहता है, ओर किसी समय उसकी स्थिति रहती है 
सदाशिव के सदृश, जब उसमे निमेष विद्यमान रहता है । इन दोनों ही अवस्थाओं में 
सभी समय महाप्रकाश अनावृत रहता है । शिवादि-धरान्त विश्व का भान कभी रहता 

भूमिका ४५. 


हे. कभी नहीं रहता । जब विश्व का भान रहता है, तब प्रकाशात्मक रूप से ही उन्मेष 
रहता है ओर जब नहीं रहता तब प्रकाशात्पक रूप से ही निमेघ्र रहता है, इसके बाद 
पूर्णता को स्थायित्व प्राप्त होता हँ । 


उन्मनी अवस्था - वस्तुतः पूर्णत्व का स्फुरण बताया गया है । वह पूर्णत्व 
हेते हए भी स्थायी नहीं हो सका, क्योकि उसके साथ मन का सम्बन्ध था । मन के 
रहने के समय उसके सम्बन्ध से उन्मेष होता है ओर मन के निमग्न हो जाने परमन का 
सम्बन्ध न रहने से निमेष रहता हँ । मन के रहने के कारण ही उन्मेष या निमेष की 
संभावना बनी हई थी । उसके बाद मन भी उत्क्रान्त हो जाता हँ इस अवस्था मेँ उन्मनी ` 
अवस्था का आविर्भाव हो जाता है, ओर उसके प्रभाव से पूर्णत्व सिद्ध हो जाता है । 
इसे ही आगमवित्‌ सुप्रबुद्ध अवस्था के रूप मे गणना करते हँ । इस अवस्था मे आत्मा 
का जागरण पूर्ण हा यह कहा जा सकता है । इस समय इच्छमात्र विभूति की सिद्धि 
या आविभवि होता है । 


सिद्धि के रहस्य के संबंध मे भी कुक विवेयन करना चाहिए । यह स्मरण 
रखना होगा कि तत्त्व ओर अर्थ दोनों मे किसी एक का आश्रय करके ही सिद्धि का उदय 
हो सकता है । जागतिक दृष्टि से जाग्रत्‌ के प्रत्येक पदार्थ का कोई विशिष्ट क्रियाकारित्व 
हे, योगी गण संयम के द्रारा त्द्‌ अर्थो से भिन्न-भिन्न कर्मं संपादन कर सकते हँ । 


तत्त्वमूलक सिद्धि के दो प्रकार हँ ९. परा तथा २. अपरा । पातञ्जक योग में 
भी तत्त्वत्रय के आधार पर सिद्धियों का विवरण मिक्ता है । अर्थं विशेष में 
आत्म-भावना करके योगी तद्रूप होते हँ ओर उस कार्य का संपादन करते हैँ । जो देवता 
जिस अर्थ का संपादन करता है योगी उस देवभाव में अहभाव करके उस अर्थ का 
संपादन उस देवता से कर केता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी तत्व मे अहन्ता 
का अभिनिवेश करने पर तदनुरूप सिद्धि का उदय हो सकता है । माया पर्यन्त ३९ तत्त्वों 
का अवलम्बन करके इसी प्रकार की सिद्धिर्योँ की जाती हँ । इन सिद्धियों कां नामान्तरं 
गुहा-सिद्धि हे, "गृहा माया का ही पर्याय है । ायातीत शुद्ध विद्या अथवा सरस्वती का 
आश्रय करके जिन सिद्धियों का उदय होवा है उनका नाम तत्वमूकक परा-सिद्धि है । 
लौकिक कार्यो कौ सिद्धि के किए अपरा-सिद्धि्यां की जाती है । 


ये परा एवं अपरा सिद्धिर्या खण्ड सिद्धि्योँ ही हँ । महासिद्धि नहीं । महासिद्धि 
इनसे भी उत्कृष्ट है । ये दो प्रकार की है - एक सकलीकरण ओर अन्तिम महासिद्धि 
जिससे शिवत्व काभ करते है । सकलीकरण की अवस्था मे योगी को पहले भीषण 
ज्वलन का अनुभव होता है, उसके बाद ही आती है शान्त स्निग्ध शीतलता । जिस 
समय कालाग्नि योगी के देह में अवस्थित सभी पाशो को दग्ध करता है, उस समय 
षडध्वजा का दाह हो जाता है । उसी अवस्था में भीषण .ताप का अनुभव होता है । योगी 
अपने शरीर मे इस ताप का अनुभव करता है । इसके बाद सिग्ध अमृत रस से ममां 
योगी की सकल सत्ता आप्ठावित हो जाती है । इसी समय योगी पूर्णतया इष्टदेवता का 


ह क 
४६ रुद्रयामलम्‌ 


साक्षात्कार लाभ करते है । उस समय योगी शोधित अध्वा या समग्र चिह्धव का 
अनुग्राहक बन जाता है, यह जो अमृत-प्टावन है इसी का नाम पूर्णाभिषेक" है ^ योगी 


इस अक्स्था में प्रतिष्ठित होकर जगदट्‌-गुरु पद में अधिष्ठित होते हैँ । इस प्रकार "कद ॥ 
पूर्णत्व प्राप्त करने पर भी उसे भी अतिक्रम करके उटना पड़ता है क्योकि यह अपूर्ण < . 


स्थिति है । इसके बाद यथार्थत; पूर्णं ख्याति का उदय होता है । उसी का नाम शिवत्व 
या परम शिव कौ अवस्था है । यही वास्तविक पूर्णत्व है, इस अवस्था में पूर्णस्वातच्य 
का आविभवि होता है । इस अवस्था में इच्छा-मात्र से भुवन-रयना का अर्थात्‌ 
विश्व-रचना के अधिकार की प्राप्ति होती है, पञ्चकृत्यकारित्व का आविभवि भी इसी 
समय होता है । 


बौद्धशास्त्र में सुखावती की रचना अमिताभ बुद्ध के द्वारा हई थी, कहा जाता 
है कि यह इसी स्थिति के अनुरूप व्यापार है । विश्वामित्र प्रभृतियों की जगद्‌ रचना का 
विवरण-प्रकार भी शास्त्र मेँ परिचित है । तान्रिक अध्यात्म संस्कृति का लक्ष्य इसी 
परिपूर्ण अवस्थां को प्राप्त करना है, केवल मात्र स्वर्गादि ऊर्ध्व लोक तथा लोकान्तय मे 
गति या कंवल्य अथवा निरञ्जन भाव की प्राप्ति अथवा मायातीतं अधिकारी पद का 
लाभ मात्र नहीं हे । मनुष्य-मात्र की आत्मा मेँ इस अवस्था की प्राप्ति की स्वरूप-योग्यता 
हे । इस प्रकार यह तान्रिक-संस्कृति का अवदान तुच्छ नही सम्या जा सकता है । 


रुद्रयामल ओर अष्टाङ्गयोग - विना यौगिक क्रियाओं के शरीर शुद्ध नही 
होता है ओर विना शरीर शुद्धि के कुण्डलिनी जागरण या ल्य योग असम्भव है । अतः 
स्द्रयामल के २३वें से लेकर २७ पटलं मेँ संक्षिप्त रूप से अष्टाद्धः योगगत प्राणायाम 
कौ चर्चा कौ गई है । इनका विस्तृत विवरण होना अत्यन्त आवश्यक है । इनमे भी 
सर्वप्रथम ह्मे प्राणवायु ( जिससे शरीर संचालित है) को समद्मना चाहिए क्योंकि 
प्राणायाम के द्वारा योगी योग में प्रवेश करता है । 


त्राणायाम की प्रक्रिया 


प्राणायाम का अर्थ दहे श्वास की गति को कुछ काल के लिये रोक छेना । 
साधारण स्थिति में श्वासों की चार दस प्रकार की होती है- पहले श्वास का भीतर 
जाना, फिर रुकना, फिर बाहर निकलना; फिर रुकना , फिर भीतर जाना, फिर बाहर 
निकलना इत्यादि । प्राणायाम मेँ श्वास ठेने का यह सामान्य क्रम टूट जाता है । श्वास 
( वायु के भ्रीतर जाने की क्रिया ) ओर प्रण्वास ( बाहर जाने की क्रिया ) दोनों ही गहरे 
ओर लम्बे होते हैँ ओर श्वासो का विराम अर्थात्‌ रुकना तो इतनी अधिक देर तक होता 
है कि उसके सामने सामान्य स्थिति में हम जितने काट तक रुकते हँ वह तो नहीं के 
समान ओर नगण्यदहीहै। योग की भाषा में श्वास खीचने को पूरक", बाहर निकालने 
को श्चक* ओर रोक रखने को कुम्भक ' कहते हँ । प्राणायाम कई प्रकार के होते है 
ओर जितने प्रकार के प्राणायाम है, उन सबमें पूरक, रेचक ओर कुम्भक भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते हँ । पूरक नासिका से करने में हम दाहिने छिद्र का अथवा बायें का अथवा 
+ वकत वा , वा 
क । रका चाक क क माका" कक क 


कज 


भूमिका ४७ 


दोनों का क्रैडपयोग कर सकते हैँ । रेचक दोनों नासारों से अथवा एक से ही करना 
चाहिये । कुम्भक पूरक के भी पीछे हो सकता है ओर रेचक के भी, अथवा दोनों के 
ही पीकेन हो तो भी कोई आपत्ति नहीं । पूरक, कुम्भक ओर रेचक के इन्हीं भेदों को 
केकर प्राणायाम के अनेक प्रकार हो गये हैँ । 


पूरक, कुम्भक ओौर रेचक कितनी-कितनी देर तक होना चाहिये, इसका भी 
हिसाब रखा गया हँ । यह आवश्यक माना गया है कि जितनी देर तक पुरक किया 
जाय, उससे चौगुना समय कुम्भक में लगाना चाहिये ओर दूना समय रेचक में अथवा 
दूसरा हिसाब यह है कि जितना समय पूरक मेँ लगाया जाय उससे टूना कुम्भक मे ओर 
उतना ही रेचक में लगाया जाय । प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया का दि्टर्शन कराकर 
अव हम प्राणायाम सम्बन्धी उन खास बातों पर विचार करेगे जिनसे हम यह सम 
सकेगे कि प्राणायाम का हमारे शरीर पर केसा प्रभाव पड़ता है । 


पूरक करते समय जब कि सांस अधिक-से-अधिक गहराई के साथ भीतर 
खीची जाती है तथा कुम्भक के समय भी, जिसमें बहुधा सांस को भीतर रोकना होता 
है, आगे की पेट की नसो को सिकोडकर रखा जाता है । उन्हे कभी फुलाकर आगे कौ 
ओर नहीं बढ़ाया जाता । रेचक भी जिसमें सांस को अधिक-से अधिक गहराई के साथ 
बाहर निकालना होता है, पेट ओर छाती को जोर से सिकोड्ने से ही बनता है । कुम्भक 
करते समय मूलबन्ध साधने के लिये तो गुदा को सिकोडना पडता है ओर उडीयान- 
बन्ध के स्यि पेट को भीतर की ओर खीचा जाता है । प्राणायाम के अभ्यास के लिये 


कोई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता है, जिसमे सुखपूर्वक पालथी मारी जा सके 
ओर मेरुदण्ड सीधा रह सके । 


एक विशेष प्रकार का प्राणायाम होता है जिसे भखि का प्राणायाम कहते हैँ । 
उसके दो भाग होते है, जिनमें से दूसरे भाग की प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है । 
पहले भाग मे सांस को जल्दी-जल्दी बाहर निकाटना होता है, यहाँ तक कि एक मिनट 
में २४० बार साँस बाहर आ जाते हँ । योगमें एक श्वास की क्रिया होती है जिसे 
कपालभाति" कहते हँ । भसिका के पहले भाग मे ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है । 


प्राणायाम का शरीर पर प्रभाव 


सामान्य शरीरविज्ञान में मानवशरीर के अंदर काम करने वारे भिन्न-भिन्न 
अद्गसमूह है । इन अद्गसमूहोँ में प्रधान ये हँ -स्नायुजाल (चला ५०७ ऽ$ऽ[ला) ), 
ग्रयिसमूह ( 01810117 ऽशडाला11 ), श्वासोपयोगी अद्घसमूह ( ?6510178101\/ 
ऽऽ ला11 ) रक्तवाह, अद्धसमूह (1212511५ 9७11 ) । इन सभी पर प्राणायाम का 
गहरा प्रभाव पडता है । मल को बाहर निकालने वाले अङ्गो मे हम देखते हँ कि ओते 
ओर गर्दा तो पेट के अंदर है ओर फेफड़े छाती के अन्दर । साधारण तौर पर सस लेने 
मे उदर की मांसपेशियाँ क्रमशः ऊपर ओर नीचे की ओर जाती हैँ, जिससे ओतो ओर 
गुद मे भी निरन्तर हलचल ओर हरकी-हरूकी मालिश होती रहती है । प्राणायाम मे म रुद्रयामलम्‌ 

पूरक एवं रेचक तथा कुम्भक करते समय यह हलचल ओौर मालिश ओर भी स्पष 
से होने कगती है । इससे यदि करीं रक्त जमा हो गया हो तो इस हलचल के करिणि 
उस पर जोर पड़ने से वह हट सकता है । यही नहीं, ओंतों ओर गुर्द के व्यापारं को 
नियन्त्रण में रखने वाके स्नायु ओर मांसपेशियां भी सुदृढ हो जाती हँ । इस प्रकार ओंतों 
ओर गुदे को प्राणायाम करते समय ही नही, बल्कि शेष समय में भी लाभ पहुंचता है । 
स्नायु ओर मांसपेशियाँ जो एक बार मजवृूत हो जाती है, वे फिर चिरकाल तक मजबूत 
हौ वनी रहती है ओर प्राणायाम से अधिक स्वस्थ हो जाने पर अतिं ओर ग्ट अपना 
कार्य ओर भी सफलता के साथ करने कगते है । 


यही हाल कफेफडांँ का है । श्वास की क्रिया ठीकर तरह से चती रहे, इसके 
लिये आवश्यकता हे श्वासोपयोगी मांसपेशियों के सुदृढ होने की ओर फफड़ां के 
कचकदार होने कौ । शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम के द्वारा इन मांसपेशियों ओर फफडों 
का संस्कार्‌ होता है ओर कार्वनङाई आक्साइड नामक दूषित गैस का भी भली भति 
निराकरण हो जाता है । इस प्रकार प्राणायाम आंत, युं तथा फेफड़ों के लिये, जो शरीर 
से मल को निकाल बाहर करने के तीन प्रान अद्ध है, बड़ी मूल्यवान्‌ कसरत है । 


आहार का परिपाक करने वाके ओर रस बनाने वाले अद्धो पर भी प्राणायाम 
रा अच्छा असर पड़ता है । अन्न-जल के परिपाक में आमाशय, उसके पृष्ठभाग में 
स्थित 22101625 नामक ग्रन्थि ओर यकृत्‌ मुख्य रूप से कार्य करते हैँ ओर प्राणायाम 
मे इन सबकी कसरत होती है । क्योकि प्राणायाम मेँ उदर ओर वक्षःस्थल के बीच का 
लायु, जिसे अग्रेजी में [9ु7 78्ा1 कहते हँ ओर पेट कौ मांसपेशि्यां, ये दोनों ही 
वारी-वारी से खूब सिकुडते हैँ ओर फिर दले पड़ जाते हं, जिससे उपर्युक्त पाकोपयोगी 
अद्गं कौ एक प्रकार से मालिश हो जाती है । जिन्हे अग्निमान्द्य ओर बद्धकोष्ठता की 
शिकायत रहती है, उनमें से अधिक लोगों के जिगर में सदा ही रक्त जमा रहता है ओर 


ष्तः उसकी क्रिया दोषयुक्त होती है । इस रक्तसंचय को हने के छिये प्राणायाम एक 
उत्तम साधने है । 


किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये 


नाडयो मेँ प्रवाहित होने वाले रक्त को ओकिसिजन 
में बतायी हुई पद्धति के अनुसार प्राणायाम करने 


मिल सकता है, उतना अन्य किसी व्यायाम से नहीं मिक सकता । इसका कारण यह 


नही कि प्राणायाम करते समय मनुष्य बहुत-सा ओक्सिजन पचा छेता है, बल्कि उसके 
श्वासोपयोगी अङ्गसमूह का अच्छ व्यायाम हो जाता है । 


जो लोग अपने श्वास की क्रिया को ठीक करने के लिये किसी प्रक्र का 
अभ्यास नरह करते, वे अपने फेफडों के कुछ अंशो से ही सांस रेते है, शेष अंश 
निकम्मे रहते हँ । इस प्रकार निकम्मे रहने वारे अंश बहुधा फफड़ों के अग्रभाग होते हैँ । 
इन अग्रभागो मे ही जो निकम्मे रहते हैँ ओर जिनमें वायु का संचार अच्छी तरह से नहीं 


ये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसकी 
जन प्रचुर मत्रा में मिलता रहे । योगजाख 
रने से रक्त को जितना अधिक. ओंकिसिजन 


भूमिका | ४९ 

हिता, राजयक्ष्मा के भयड्कर कीराणु बहुधा आश्रय पाकर बढ़ जाते हँ । यदि प्राणायाम 

क द्वारा फफडों के प्रत्येक अंश से काम लिया जाने लगे ओर उनका प्रत्येक छिद्र दिन 
मे कई बार शुद्ध हवा से धुल जाया करे तो फिर इन कोटाणुओं क्य आक्रमण असम्भव 
हो जायगा ओर श्वास सम्बन्धी इन भयंकर रोगों से बचा जा सकता है । 


प्राणायाम के कारण पाकोपयोगी, श्वासोपयोगी एवं मर को बाहर निकालने 
वाले अदल की क्रिया ठीक होने से रक्त अच्छा बना रहेगा । यही रक्त विभक्त होकर 
शरीर के भिन्नभित्र अङ्गं में पर्हुच जायगा । यह कार्य रक्तवाहक अङ्खो का खास 
कर हदय का है । रक्तसंचार से सम्बन्ध रखने वाला प्रधान अङ्क हदय है ओर प्राणायाम 
के द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हो जाने से समस्त रक्तवाहक अद्ध अच्छी तरह से काम 
करने लगते हें। 


परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती । भसखिका प्राणायाम मे, खास कर उस 
दिस्से में जो कपारुभाति से मिलता-जुकता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानव - 
शरीर के प्रायः प्रत्येक सृक्म-से-सृक््म अङ्ग को, यहं तक कि नाडियों एवं सक्षम 
 शिराओं तक को हिला देते हं । इस प्रकार प्राणायाम से सारे रक्तवाहक अद्घसमूह कौ 
कसरत एवं मालिश हो जाती है ओर वह ठौक तरह से काम करने के योग्य बन जाता है । 


रक्त कौ उत्तमता ओर उसके समस्त स्नायुओं ओर ग्रनियों मे उचित मात्रा में 
विभक्त होने पर ही इनकी स्वस्थता निर्भर है । प्राणायाम में विशेष कर भसिका प्राणायाम 
मे रक्त को गति बहुत तेज हो जाती हे ओर रक्त भी उत्तम हो जाता है । इस प्रकार 
प्राणायाम से 51100८ला11€ ग्रन्थिसमूह को भी उत्तम ओर पहले की अपेक्षा प्रचुर रक्त 
मिलने गता हे, जिससे वे पहर कौ अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो जाती है । इसी रीति 
से हम मस्तिष्क, मेरुदण्ड ओर इनकी नाडियों तथा अन्य सम्बन्धित नाडियों को स्वस्थ 
बना सकते हँ । 


प्राणायाम का मस्तिष्कं पर प्रभाव 


सभी शरीरविज्ञानविशारदों का इस विषय मे एक मत है कि सांस लेते समय 
मस्तिष्क मेँ से दूषित रक्त प्रवाहित होता हे ओर शुद्ध रक्त उसमे संचरित होता है । यदि 
सस गहरी हो तो टूषित रक्त एक साथ बह निकलता है ओर हदय से जो शुद्ध रक्त कहं 
आता हे वह ओर भी सुन्दर आमे लगता है । प्राणायाम कौ यह विधि है कि उसमे सांस 
गहरे-से गहरा लिया जाय, इसका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क से सारा दूषित रक्त 
बह जाता है ओर हदय का शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रा मे मिता है । योग उड्ीयान- 
बन्ध को हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थिति को ओर भी स्पष्ट कर देने की चेष्टा करता 
है । इख उद्ीयानवन्ध से हमे इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है, जितना किसी श्वास 
सम्बन्धी व्यायाम से हमें नहीं मिल सकता । प्राणायाम से जो हमें तुरन्त ब भौर 
नवीनता प्राप्त होती है उसका यही वैज्ञानिक कारण है । 


59 भू ह 
५० रुद्रयामलम्‌ 
प्राणायाम का मेरुदण्ड पर प्रभाव 


मेरुदण्ड एवं उससे सम्बनित स्नायुओं के सम्बन्ध में हम देखते हँ कि इन 
अद्घँं के चारों ओर रक्त कौ गति साधारणतया मन्द होती है । प्राणायाम से इन अङं में. 
रक्त की गति बढ़ जाती है ओर इस प्रकार इन अद्ध को स्वस्थ रखने में प्राणायाम 
सहायक होता है । 


योग में कुम्भक करते समय मूल, उडीयान ओर जालन्धर-तीन प्रकार के 
बन्ध करने का उपदेश दिया गया है । इन बन्धो का एक काल में अभ्यास करने से 
पृष्ठवंश का, जिसके अंदर मेरुदण्ड स्थित है तथा तत्सम्बन्धित स्नायु ओं का उत्तम रीति 
से व्यायाम हो जाता है । इन बन्धं के करने से पृष्ठवंश को यथास्थान रखने वाली 
मांसपेशिर्या, जिनमें तत्सम्बन्धित स्नायु भी रहते है, क्रमशः फैलती हँ ओर फिर सिमट 
जाती है, जिससे इन पेशियों तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्ित स्नायु ओं में रक्त की गति 
बढ़ जाती है । बन्ध यदिन किये जाये तो भी प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया ही एेसी 
है कि उससे पृष्ठवंश पर ऊपर की ओर हल्का-सा खिंचाव पडता है, जिससे मेरुदण्ड 
तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओं को स्वस्थ रखने मेँ सहायता मिलती है । 


स्नायुजाल के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालने के लिये तो सबसे उत्तम 
प्राणायाम भखिका है । इस प्राणायाम में श्वास की गति तेज होने से शरीर के प्रत्येक 
स््म-से-सृक्ष अङ्ग कौ मालिश हो जाती है ओर इसका स्नायुजाल पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पडता है | 


निष्कर्षं रूप में कहा जा सकता है कि प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने 
के लिये सर्वोत्तम व्यायाम है । इसीलिये भारत के प्राचीन योगाचार्य प्राणायाम को शरीर 
को प्रत्येक आभ्यन्तर क्रिया को स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन मानते थे । उनमें से कुछ 
तो प्राणायाम को शरीर का स्वास्य दीक रखने में इतना सहायक मानते ह कि वे इसके 
लिये अन्य किसी साधन की आवरयकता ही नहीं समदते । प्राणायाम से शरीर की 


आभ्यन्तर क्रियाओं का नियन्रण ही नहीं होता, अपितु इस रारीरयत््र को जीवन देने 
वाल प्रत्येक व्यापार पर अधिकार हो जाता है । 


श्वाससम्बन्धी व्यायामो से श्वासोपयोगी अद्गसमूह को तो लाभहोता हीह, 


कितु उनका असली महत्व तो इस बात को लेकर हे कि उनसे अन्य अद्गसमूहों को भी, 
खासकर स्नायुजार्‌ को विशेष लाभ पहंचता है । 


कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्र 


योगसाधना में बन्धो एवं मुद्राओं का विशेषरूप से उल्छेख आया हे । इनमें 


से। कुछ उपयोगी बन्धो एवं मुद्राओं का यलं संधिप्त विवरण दिया जा रहा है जिनका 
उल्लछेख रुद्रयामट मेँ आया है । 
भूमिका ५९ 
न्य 


१. मूकबन्ध- मूल गुदा एवं लिद्ध-स्थान के रञ्र को बन्द करने का नाम 

` मूबन्ध है । वाम पाद की एडी को गुदा ओर लिद्खं के मध्यभाग में दृट्‌ कगाकर गुदा 

को सिकोड़कर योनिस्थान अर्थात्‌ गुदा ओर लिङ्ग एवं कन्द के बीच के भाग को 

 टृढतापूर्वक संकोचनं द्वारा अधोगत अपानवायुं को ब के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर 

खींचने को मूलबन्ध कहते हँ । सिद्धासन के साथ यह बन्ध अच्छा लगाया जा सकता 

` है । अन्य आसनो के साथ एडी को सीवनी पर बिना लगाये हुए भी मूलबन्धं गाया 
जा सकता है । 


फल--इससे अपानवायु का ऊर्ध्व-गमन होकर प्राण के साथ एकता होती है । 
कुण्डलिनी-शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चढती है । कोष्ठबद्धता दूर करने, जठराग्नि 
को प्रदीप्त करने ओर वीर्य को ऊरध्वरितस्‌ बनाने मे यह बन्ध अति उत्तम है । साधकों 
को न केवल भजन के अवसर पर किन्तु हर समय मू बन्ध को लगाये रखने का 
अभ्यास करना चाहिये । 


२. उडीयानबन्ध-- दोनों जानुओं को मोडकर पैरों के तलवों को परस्पर 
भिड़ाकर पेट कं नाभि से नीचे ओर ऊपर के आठ अंगुल हिस्से को बलपूर्वक खींचकर 
मेरुदण्ड (रीटृ की हड़ी से) एेसा लगा दे जिससे कि पेट के स्थान पर गढडा-सा दीखने 
लगे । पेट को अंदर की ओर जितना अधिक खीचा जायगा, उतना ही यह बन्ध अच्छा 
होगा । इसमे प्राण पक्षी के सदृश सुषुम्ना की ओर उड़ने लगता है, इसलिये यह 


` बन्ध उड्ीयान कहलाता हे । इस बन्ध को पैरों के तक्वो को बिना भिड़ाये हए भी किया 
जा सकता है । 

फल- प्राण ओर वीर्य का ऊपर कौ ओर दौडना, मन्दाग्नि का नाश 
धधा की वृद्धि, जठराग्नि का प्रदीप्त ओर फेफडे का शक्तिशाली होना है. इस बन्ध के 
फल हे | 


२. जालन्धरबनध--कण्ठ को सिकोड़कर टोदी को दृढृतापूर्वक कण्डकूप में 
इस प्रकार स्थापित करे किं हदय से ठोडी का अन्तर केवल चार अंगु का रहे, सीना 
आगे की ओर तना रहे । यह बन्भ कण्ठस्थान के नाड़ी-जाल के समूह को बोधे रखता 

| हे, इसलिये इसका नाम जालन्धर-बन् है । 


फल-- कण्ठ का सुरीला, मधुर ओौर आर्कषक होना, कण्ठ के संकोच द्रारा 
| इडा, एवं पिङ्खला नाडियों के बंद होने पर प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना है । 


प्रायः सभी आसन, मुद्रा ओर प्राणायाम मूलबन्ध ओर उद्धीयानबन्ध के साथ 
किये जाते है । किन्तु राजयोग मे ध्यानावस्था मे जालन्धरबन्ध गाने कौ बहुत कम 
आवश्यकता होती है । 


। @ 
५२ रुद्रयामलम्‌ 


४. महल्मबन्ध-- महाबन्ध की दो विधिर्यो में पहली विधि इस प्रकार है--बायं 
पैर की एडी को गुदा ओर लिद्ध के मध्यभाग में जमाकर बायीं जंघा के ऊपर दाहिने पैर 
को रख, समसूत्र मेँ हो, वाम अथवा जिस नासारम्र से वायु चल रहा हो उससे ही पूरक 
करके जालन्धर-बन्ध लगाये । फिर मृलद्रार से वायु का ऊपर कौ ओर आकर्षण करके 
मूलबन्धं गाये । मन को मध्य नाड़ी में लगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात्‌ 
पूरक के विपरीत वाटी नासिका से धीरे- धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों नासिका से 
अनुलोम एवं विलोम रीति से समान प्राणायाम करे । 


इसकी दूसरी विधि इस प्रकार है-- पद्म अथवा सिद्धासन से बैदे, योनि ओर 
गृहप्रवेश सिकोड़, अपानवायुं को ऊर्ध्वगामी कर, नाभिस्थ समानवायु के साथ मिलाकर 
ओर हदयस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण ओर अपानवायुओं के साथ नाभिस्थल 
पर दृटृरूप से कुम्भक करे । 


फल- प्राण का ऊर्ध्वगमी होना-वीर्य की शुद्धि, इडा, पिद्खला ओौर सुषुम्ना 
का सद्खम प्राप्त होना, बक की वृद्धि आदि इसके गृण है । 

५. महाबन्ध- यह दो प्रकार से किया जाता है - महाबन्ध की प्रथम 
विधि के अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक करके दोनों हाथों कौ हथेटी भूमि में दृढ़ स्थिर 
करके, हाथों के बल ऊपर उटकर दोनों नितम्बं को शनैःशनैः ताडना दे ओर एेसा ध्यान 
करे कि प्राण इडा एवं पिङ्गला को छोडकर कुण्डकिनी-शक्ति को जगाता हआ सुषुम्ना 
में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ वायु को शनैः-शनैः महाबन्ध की विधि के अनुसार रेचन 
करे इसकी दूसरी विधि इस प्रकार है - 


मूलवन्ध के साथ पद्मासन से बेठे, अपान ओर प्राणवायु को नाभिस्थान पर 
एक करके (मिलाकर) दोनों हाथों को तानकर नितम्बं से मिते हुए भूमि पर जमाकर 
नितम्ब को आसनसहित उा-उठाकर भूमि पर ताडित करते रहें । 


फल-कुण्डलिनी-शक्ति का जाग्रत्‌ होना, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना 
इसके प्रमुख गुण हँ । महाबन्ध, महावेध ओर महामुद्रा ~ तीनों को मिलाकर करना 
अधिक फलदायक है । 


मुद्रा 


९. खेचरी मुद्रा-- जीभ को ऊपर की ओर उल्टी रे जाकर ताल-कुहर 
(जीभ के ऊपर तालु के बीच के गदे) मेँ लगाये रखने का नाम खेचरी-मुद्रा' है । इसके 


निमित्त जिह्णा को बढ़ने के तीन साधन किये जाते है--केदन, चालन ओर दोहन ।' 


के (९) छेदन--जीभ के नीचे के भाग मेँ सूताकार वाली एक नाड़ी नीचे वाले 
तिं कौ जड़ के साथ जीभ को खीचे रखती है । इसकिये जीभ क्वे ऊपर चढाना कठिन 


१. ० शुद्र २५.९८.१०३ 
भूमिका ५३ 


होता है । प्रथम इस नाडी के दांतों के निकट वाङ एक ही स्थान पर स्फटिक (बिल्लोर) 
का धार वाला टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकार चार-पोँंच बार फरते रहे । कुछ दिनों तक एेसा 
करने के पश्चात्‌ वह नाडी उस स्थान में पर्ण कट जायगी । इसी प्रकार क्रमशः उससे 
ऊपर-ऊपर एक-एक स्थान को जिह्वामूल तक काटते चङे जायं । स्फरिक फेरने के 
पश्चात्‌ माजूफल का कपड्कछन चूर्ण टेरिन एेसिड) जीभ के ऊपर नीचे तथा दातो पर मले 
ओर उन सब स्थानों से दूषित पानी निकलने दें । माजूफल-चूर्णं के अभाव मेँ अकरकरा, 
नून, हरीतकी ओौर कत्थे का चूर्ण छेदन किये हुए स्थान पर लगाये । यह केदन-विधि 
सबसे सुगम है ओर इससे किसी प्रकार कौ हानि पहुंचने की सम्भावना नहीं है, यद्यपि 
इसमें समय अधिक लगेमा । साधारणतया छेदन का कार्य किसी धातु के तीक्षण यन्न से 
प्रति आठवें दिन उस शिरा को बाल के बराबर छेदकर घाव पर कत्था ओर हरड का 
चूर्ण लगाकर करते हँ । इसके छेदन के लिये नाखून काटने वाला-जैसा एक तीक्ष्ण यत्त्र 
ओर खाल छीलने के लिये एक दूसरे यत्र कौ आवश्यकता होती है, जिससे कटा हआ 
भाग फिर न जुड्ने पावे । इसमें नाड़ी कं सम्पूर्ण अंश के एक साथ कट जाने से वाक्‌ 
तथा आस्वादन-शक्ति के नष्टहो जाने का भय रहता है । इसलिये इसे किसी अभिज्ञ 
पुरुष की सहायता से ही करना चाहिये । छेदन कौ आवश्यकता केवल उनको होती है. 
जिनकी जीभ ओर यह नाड़ी मोरी होती है । जिनको जीभ लंबी ओर यह नाडी पतली 
होती है, उन्हें छेटन की अधिक आवश्यकता नहीं हे । 


(२-३) चालन व दोहन-अंगूठे ओर तर्जनी अंगुली से अथवा बारीक वख 
से जीभ को पकड़कर चारो तरफ उकट-फेरकर हिलाने ओर खीचने को चाकन कहते हे । 
मक्खन अथवा घी कगाकर दोनों हाथों की अंगुखियों से जीभ का गाय के स्तनदोहन 
जैसे पुनः-पुनः धीरेधीरे आकर्षण करने को क्रिया का नाम दोहन है । 

निरन्तर अभ्यास करते रहने से अन्तिम अवस्था मे जीभ इतनी लम्बी हो 
सकती हे कि नासिका के ऊपर भरूमध्यतक पहुंच जाय । इस मुद्रा का बडा महत्त्व 
बतलाया गया है, इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने मे बड़ी सहायता मिलती हे । 
जिह्वाओं के भी नाना प्रकार के भेद देखने मे आये हँ । किसी जिह्वा मे सूताकार नाडी 
के स्थान में मोटा मांस होता है, जिसके काटने मे अधिक कठिनाई होती है । 
किसी-किसी जिह्वा मे न यह नाडी होती है, न मांस । उसमें छेदन की आवश्यकता नहीं 
है । केवल चालन एवं दोहन होना चाहिये । £ 


२. महामुद्रा--इसकी पहटी विधि इस प्रकार है--मूलबन्धे लगाकर बायें पैर 
की एड़ी से सीवन ( गुदा ओर अण्डकोष के मध्य का चार अँगुल स्थान ) दबाये ओर 
दाहिने पैर को फठाकर उसकी अंगुलियों को दोनों हाथों से पकड़े । पाँच घर्षण करके 
बायीं नासिका से पूरक करे ओर जाठन्धर-बन्ध लगाये । फिर जाठन्धर-बन्ध-खोलकर 

| दाहिनी नासिका से रेचक करे । वह वामाद्ध की मुद्रा समाप्त हूर । इसी प्रकार दक्षिणाङ्ग 
| मे इस मुद्रा को करना चाहिये तथा दूसरी विधि इस प्रकार है--बायें पैर की एडी को 
। चि ( गदा ओौर उपस्थ के मध्य के चार अङ्ुल-भाग ) मे बलपूर्वक जमाकर दायें चैर ` 
५.६ रुद्रयामबलम्‌ 


को म्बा फैलाये । फिर शनैः-शनैः पूरक के साथ मू तथा जालन्धर बन्ध लगाते हुए, 
दायें पैर का अंँगठा पकड़कर मस्तक के दाये पैर के घुटने पर जमाकर यथाशक्ति कुम्भक 

करे । कुम्भक के समय पूरक की हुई वायु को कोष्ठ में शनेः-शनैः एटुलावे ओर एेसी 

भावना करे कि प्राण कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ करके सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ 

मस्तक को घुटने से शनैः-शनैः रेचक करते हुए उठाकर यथास्थिति मेँ बैठ जाय । इसी 

प्रकार दूसरे अद्ध से करना चाहिये । प्राणायाम की संख्या एवं समय बढाता रहे । 


 फल-मन्दागिि, अजीर्ण आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश, क्षुधा की 
वृद्धि ओर कुण्डलिनी का जाग्रत्‌ होना है । 


३. अश्विनीमुद्रा -सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर योनिमण्डल को अश्व के 
सदृश पुन-पुनः सिकोड़ना अग्विनीमुद्रा कहलाती है । 


फल- यह मुद्रा प्राण के उत्थान ओर कुण्डलिनी-शक्ति के जाग्रत्‌ करने मे 
सहायक होती है । अपानवायु को शुद्ध ओौर वीर्यवाही स्नायुओं को मजबूत करती है, 


४. शक्तिचालिनीमुद्रा-- सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर हाथों की हथेलियां 
पृथ्वी पर जमा दे । बीस-पचीस बार शनैः-शनैः दोनों नितम्बो को पृथ्वी से उटा-उटाकर 
ताडन करे । तत्पश्चात्‌ मूलबन्धं लगाकर दोनों नासिकाओं से अथवा वाम से अथवा जो 
स्वर चरु रहा हो उस नासिका से पूरक करके प्राणवायु को अपानवायु से संयुक्त करके 
जाटन्धर-बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्भक के समय अग्विनीमुद्रा करे 
अर्थात्‌ गृद्य-प्रदेश का आकर्षण-विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलकर 
यदि दोनों नासिकापुट से पूरक किया हो तो दोनों से अथवा पूरक के विपरीत नासिकापुट 
से रेचक करे ओर निर्विकार होकर एकाग्रतापूर्वक बैठ जाय । 

घेरण्डसंहिता मे इस मुद्रा को करते समय बाकिश्त भर चौडा, चार अङ्कुल 


कवा, कोमल, श्वेत ओर सृक्म वख नाभि पर कटिसूत्र से बोधकर सारे शरीर पर भस्म 
मकर करना बतलाया गया है । 


फल--सर्वरोग-नाशक ओर स्वास्थ्यवर्धक होने के अतिरिक्त कुण्डकिनी-शक्ति 
को जाग्रत्‌ करने में अत्यन्त सहायकं है । इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करता है । 


५. योनिमुद्रा-- सिद्धासन से बैठ सम-सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ 
दोनों अंगरूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनियोँ से दोनों नेत्रो को, दोनों मध्यमाओं से नाक 
के द्रां को वंद करके ओर दोनों अनामिका एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों ओट के पास 
रखकर काफी मुद्रा द्वारा अर्थात्‌ जिह्वा को कौए की चोँच के सदृश बनाकर उसके द्वारा 
प्राणवायु को खींचकर अधोगत अपानवायु के साथ मिल्ाये । तत्पश्चात्‌ ओरेम्‌ का जाप 
करता हुआ एेसी भावना करे कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर मिली हई वायु कुण्डलिनी 


को जाग्रत्‌ करके षट्चक्रं का भेदन करते हुए सहसखरदल-कमल मे जा रही है । इससे 
अन्तर्ज्योति का साक्षात्कार होता है । 

| 
५ 
| 


भूमिका ५५, 


६. योगमुद्रा--मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुें 
से पूरक करके जाठन्धरबन्थ लगाये । तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को पीठ के पीछे ठ जाकर 
वायं हाथ से दायं हाथ की ओर दायें हाथ से बायें हाथ की कलाई को पकडे, शरीर 
को आगे ज्ुकाकर पेट के अन्दर एडियों को दबाते हए सिर को जमीन पर रगा दे । 
इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात्‌ सिर को जमीन से उठाकर जालन्धर 
बन्ध खोलकर दोनों नासिकां से रेचन करे । 

फल- पेट के रोगों को दूर करने ओर कुण्डकलिनी-शक्ति को जागृत्‌ करने में 
यह मुद्रा सहायक होती है । 

| ७. शाम्भवीमुद्रा-- मूर ओर उडीयानबन्ध के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन से 
बैठकर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान जमाना 
"शाम्भवी मुद्रा" कहलाती है । 

८. तड़ागी मुद्रा--तडाग (तालाब) के सदृश कोष्ठ को वायु से भरने को 
तड़ागी मुद्रा कहते हैँ । शवासन से चित्त ठेटकर जिस नासिका का स्वर चल रहा हो, 
उससे पूरक करके तालाब के समान पेट को फौलाकर वायु से भर ठेना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुए वायु को पेट मे इस प्रकार हिकावे, जिस प्रकार तालाब का 
जल हिकता हे । कुम्भक के पश्चात्‌ सावधानी से वायु का शनैःशनैः रेचन कर दे, इससे 
पेट के सर्वरोग समूल नष्ट होते है । 


९. विपरीतकरणीमुद्रा--शीर्षासन-कपालासन-- पहिले जमीन पर मुलायम 
गोर रपेटा हुआ वस्त्र रखकर उस पर अपने मस्तक को रखे । फिर दोनों हाथों के तलों 
को मस्तक के पीछे कगाकर शरीर को उलटा ऊपर उठाकर सीधा खडा कर दे । थोडे 

` ही प्रयत्न से मू ओर उदीयान स्वयं रग जाता है । यह मुद्रा पद्मासन के साथ भी 
की जा सकती है । इसको ऊर्ध्व-पद्मासन कहते हँ । आरम्भ में इसको दीवार के सहारे 
करने मे आसानी होगी । 


फलर--वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हदय तथा जठराग्नि का बलवान्‌ होना, प्राण 
कौ गति स्थिर ओर शान्त होना, कल्ज, जुकाम, सिरदर्द आदि का दूर होना, रक्त का 
शुद्ध होना ओर कफ के विकार का दूर होना है । 


१०. उन्मनी मुद्रा--किसी सुख-भासन से बैठकर आधी खुली हई ओर 
| आधी बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग पर टकटकी रूगाकर देखते रहना यह “उन्मनी 
मुद्रा" कहलाती है । इससे मन एकाग्र होता है । 

रुद्रयामलगत स्वरयोग 


एकादश पटल में स्वरोदय पर विचार प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में 
द्वादश चक्रों का निर्माण ओर उनके स्वरज्ञान एवं वायु की गति को जानकर अपने प्रश्नों 

| का विवेचन करना चाहिए । स्वर-योग के अन्य ग्रथों से इसे लेकर यहाँ प्रस्तुत किया 
| जा रहा है - 


(+) 
५६ रुद्रयामलम्‌ 


नरपतिजयचर्या स्वरोदयः के भात्रास्वराऽध्याय-' में मात्रा स्वरों के विषय में 
इस प्रकार कहा गया है - 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ख्याता ये ब्रह्मयामले । 
मात्रादिभेदभित्नानां स्वराणां षोडशोदयान्‌ ।। १ ॥। 
मातृकायां पुरा प्रोक्ताः स्वराः षोडशसंख्यया । 
अ आ इ ई उ ऊ ऋ लृ लृषएणेओओअंअः। 
तेषां द्वावन्तिमौ (अं अः) त्याज्यौ -चत्वारश्चछ् ऋ लृ लृ)नपुंसकौ । २ ॥ 
शेषा दश स्वरास्तेषु स्यादेकेको द्विके द्विके । 
जञेयास्तत्र स्वरा आद्या दस्वाः (अइउएओ) पञ्च स्वरोदये ।॥३ ॥ 
लाभालाभं सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा । 
जयः प्राजयश्चेति सर्व ज्ञेयं स्वरोदये । ४ ॥। 
स्वरादिमात्रिकोच्चारो मातुव्याप्तं जगत्रयम्‌ । 
तस्मात्स्वरोद्धवं सर्व॒ त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । ५ ॥ 
अकाराद्याः स्वराः पञ्च ब्रह्माद्याः पञ्चदेवता: । 
निवृत्त्याद्याः कलाः पञ्च इच्छाद्याः शक्तिपञ्चकम्‌ ।। ६ ॥। 


अब मेँ ब्रह्मयामल में कहे हये मात्राभेद से भित्र मातृकाचक्र में कहे हये सोलह 
स्वरों को कह रहाहूँ । अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ, अं, अ-- ये सोलह 
स्वर हँ । इनमें से दो अन्त के अं अः त्याग देना चाहिए ओर चार ऋ ल्‌ लृ-- ये 
नपुंसक स्वर हँ । शेष दशस्वर (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ) हँ । इनमे दो 
दो स्वरों का एक ही स्वर मानना चाहिए-- जैसे अ आ को केवल अ मानना चाहिये । 
इस प्रकार पाचहीअ, इ, उ, ए ओ स्वर मुख्य हँ । सभी चराचर पदार्थो के नामोच्चारण 
करने मेँ अकारादि मातृका के बिना वर्णो का उच्चारण नहीं हो सकता है । इसलिये 
मातृका से तीनों जगत्‌ व्याप्त है । अतः शुभाशुभ फल के कहने के लिये स्वरों की दही 
प्रधानता है । अकारादि अ, इ, उ, ए ओ स्वरों के क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य ओर 
चन्रमा स्वामी हँ, अर्थात्‌ अकारादि स्वरों के उदयकाल मेँ प्रशनकर्ता इन्दं देवताओं का 
स्मरण कर कार्य को करे एवं इन्हीं स्वरों के उदयकार में निवृत्ति आदि क्रम से पाँच 
कलाय होती ह । (निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति ओर अतिशान्ति) ये पाँच कलाओं के 
नाम ह ओर इन्हीं स्वरों के उदयकाल में इच्छादि पंच शक्तियाँ भी होती है । उनके नाम 
इच्छा, ज्ञान, प्रभा, श्रद्धा ओर मेधा है ।। १-६ ॥। 


मायाद्याश्चक्रभेदाश्च धराद्यं भूतपञ्चकम्‌ । 
शब्दादिविषयास्ते च कामबाणा इतीरिताः । ७ ॥ 
पिण्ड पदं तथा रूपं - रूपातीतं निरञ्जनम्‌ । 
स्वरभेदस्थितं ज्ञानं ज्ञायते गुरुतः सदा ।॥ ८ ॥। 
अकाराद्या: स्वराः पञ्च तेषामष्टविधास्त्वमी । 
मात्रा वर्णो ग्रहो जीवो राशिर्भ पिण्डयोगकौ । ९ ॥ 
| 


भूमिका ५७ 


प्रसुप्तो बुध्यते येन येनागच्छति शब्दितः । 
तत्र॒ नामाद्यवर्णे या मात्रा मात्रास्वरः स हि ।॥ ९० ॥ 


अ, इ, उ, ए, ओ, ये प्रसिद्ध पाँच स्वर ( ज्यौतिषशास्त्र के स्वर भागमें) हे । 
इन्हीं पाँच स्वरों के मायादि पोच ( चतुरस, अर्धचन्द्र, त्रिकोण, षट्कोण, वर्तुल ) चक्रभेद 
है, अर्थात्‌ इन स्वरों के उदय वाले अपने अपने चक्रों का पूजन करेया ग्रहण करें । ये 
ही स्वर गन्धादि पोच विषय वारे है, अर्थात्‌ अकार के उदय में गनध विषयक, इकारोदय 
में रसविषय, उकार में रूपविषय, एकारोदय में स्पर्शविषय ओर ओकार में शब्दविषय 
हे । इन्हीं पोच स्वरों के धरा आदि ( पृथ्वी, जक, अग्नि, वायु, आकाश ) पोच तत्तव हैँ, 
अर्थात्‌ अकार स्वर के उदय में पृथ्वीगत प्रश्न, इकार के उदय मे जलगत, उकार में 
अग्निगत, एकार में वायुगत ओर ओकर के उदय में आकाशगत अर्थात्‌ ऊर्ध्वगत प्रशन 
हे । इन्हीं पच स्वरों के पोच कामबाण ( णोषण, मोहन, दीपन, संतापन, प्रमथन ). हें । 
पिष्ड अर्थात्‌ शरीर का जो तत्त्व, उसका जो स्वरूप, उसके ज्ञान को रूपातीत कहते है । 
उसको भी अतिक्रमण करने को निरंजन अर्थात्‌ शून्य कहते हँ । 


अथवा इन पांच स्वरों की जो पाँच (बाल, कुमार, युवा, वृद्ध मृत्यु या श्य) 
अवस्थायें हँ । उन्हीं को क्रम से पिण्ड, पद, रूप, रूपातीत ओर निरंजन कहते है । यही 
पच अवस्थाय जीवधारियों कौ भी होती हँ । वेदान्तशास््र के पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु 
ओर आकाश इन पञ्चतत्त्व के पञ्चीकरण से जैसे ब्रह्म प्राप्ति होती है, वैसे ही यहां 
भी योगाभ्यास. ओर गुरुमुख से अध्ययन द्वारा रहस्यमय उक्त ज्यौतिषशासख्र का एवं 
रहस्यमय स्वरशास्र का ज्ञान भी परमार्थप्राप्ति का परम साधन बताया गया है । किन्तु 
इन पाँच स्वरों का भेद स्वरोमेंहीस्थितहैजो कि गुरुमुख से ही जाना जा सकता है । 


जैसे सदानन्द के नाम में अकार है । अतः सदानन्द का अकार मात्रास्वर हआ । शेष 
चक्र से स्पष्ट है ।। ७-१० ॥ 


कादिहान्तं छिखेदर्णान्‌ स्वराधो उजणोज्ितान्‌ । 
( ककारादिहकारान्ताल्लिखेदर्णानस्वराधो डजणोज्डितान्‌ ) 
तिर्यक्पक्तिक्रमेणैव पञ्चवत्रिंशत्मरकोष्ठके । ११ ॥ 
नरनामादिमो वर्णो यस्मात्स्वरादधः स्थितः । 
स॒ स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते ।॥ १२ ॥। 
न प्रोक्ता ङजणा वर्णा नामादौ सन्ति ते नहि । 
चेद्धवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम्‌ ।। १३ ॥ 
यदि नाम्नि भवेद्रर्णः संयुक्ताक्षरलक्षणः । 
ग्राह्यस्तदादिमो वर्ण इत्युक्तं ब्रह्मयामरे । १४ ॥ 


श्लोक ११-१४ को समने के लिये आचार्य ने चक्र बनाने का संकेत दिया 
है, उसे देखकर विषय अतिस्पष्ट हो जाता है । अकारादि पंचं स्वरों के नीचे क्रम से 
आरम्भ कर ह पर्यन्त वर्णो को तिर्यक्‌ क्रम से ३५ कोष्ठं मे छिखे । किन्तु ङ जण 
वर्णों को न छ्िखे । मनुष्य के नाम का प्रथम वर्ण, जिस स्वर के नीचे हो वही उसका 
1 
५८ रुद्रयामलम्‌ 


वर्णस्वर होता है । ङ ज, ण, वणो को नहीं कहा गया है क्योकि प्राय: मनुष्य के नाम 
के आदिमे ये वर्ण नहीं पाये जाते हैँ । यदि कहीं किसी के नाम के आदिमेंहो तो 
इनके स्थान मेंक्रमसेग, ज, ड वर्णो को समञ्लना चाहिये, अर्थात्‌ ग, ज, ड वर्णो के 
जो वर्णस्वर्‌ हों वही उन वर्णो के होगे । यदि नाम के आदि मेँ सयुक्ताक्षर हो तो वहां 
संयुक्ताक्षर में पहला वर्ण लेना चाहिये--एेसा ब्रह्मयामल मेँ कहा है । जैसे सदानन्द के 
नाम में आदि वर्ण सहै । वह चक्रमे ए स्वर के नीचे है । अतः सदानन्द का एकार 
वर्णस्वर है । इसी प्रकार श्रीपति के नाम मेँ संयुक्ताक्षर का प्रथम वर्ण श है ओर वह 
इकार के नीचे है । इसलिये श्रीपति का इकार वर्णस्वर है । वणो मे विशेष _ स्वरशास 
मेअव,शस,चख, डः, ज, ये सजातीय माने जाते हं । इतिवर्णस्वरः ।। ११-१४ ॥ 

यदि एक व्यक्ति के दो तीन नामोपनाम हों तो कौन नाम से स्वर विचारा 
जाय” इसका यही समाधान शार मे है । प्रसुप्तो भासते येन येनागच्छति शब्दितः 


अर्थात्‌ सोया हुआ पुरुष जिस नाम के उच्चारण से जागरूक हो उसके उसी नाम से स्वर 
विचारना चाहिए । 


मात्रास्वरचक्रम्‌ 
इन ~ ~~~ 
बाल कुमार युवा वृद्ध मृत अवस्था 

| ५ ५ 4 2 6 ५.५ ^ ५4 ध 4५ 24 & 5 < 
ककं कक्क्क्कक४कं ॐ ल्ञ ॐ ५ 
५५ ५८५ ५८ ५ ८6५ ५4 ५९ ०८५ (& ५4| ५६ ५५ ५९ ५4 ८6 ७5 ८ 
2“ ५ -&“ 24 6५“ ¢ 2. ध ५ <|. € 4, 4. ~. ©. 5. 4 
4. 4 4. 3, ५ ५, ५ ५. ५.4, थु. 4 4. ¬ 4.3, 4 "क. 


` च्विः + 


भूमिका ५९ 

बाद कुमार युवा वृद्ध मत अवस्थया 
प पि पु पे पो 
फ फि फ्‌ फ फो 
ब बि बु बे बो 
भ भि भु भे भो 
म मि मु मे मो 
य यि यु ये यो 
र रि रु रे रो 
ल लि लु ले लो 
व वि वु वे वो 
श शि शु शे शो 
ष षि षु षे षो 
स सि सु से सोः 
ह हि ह्‌ हे हो 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य चन्द्र देवता 
निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शान्ति | अतिशान्ति | कलाः 
इच्छा ज्ञान प्रभा श्रद्धा मेघा शक्ति 
चतुरस्र | अर्द्धचन्द्र | त्रिकोण षट्कोण वर्तुल चक्र 
धरा जल अग्नि वायु आकाश | पञ्चभूत 
गध रस रूप स्पर्श शब्द विषय 
पिण्ड पद रूप रूपातीत | निरंजन संज्ञा 
वर्णस्वरचक्रम्‌ 


ए 
घ 
ट 
थ्‌ 
फ 
र्‌ 

स | ६० रुद्रयामलम्‌ 
| स्वर-विज्ञान ओर बिना ओषध रोगनाश के उपाय 


विश्वपिता विधाता ने मनुष्य के जनम के समयमेंही देह के साथ एक एेसा | 
आश्चर्यजनक कौशलतपूर्ण अपूर्व उपाय रच दिया है, जिसे जान लेने पर सांसारिक, 
वैषयिक किसी भी कार्य मे असफलता का दुःख नहीं हो सकता । हम इस अपूर्व 
कौशल को नहीं जानते । इसी कारण हमारा कार्यं असफल हो जाता है , आशा भङ्ग हो 
जाती हं । हमें मनस्ताप ओर रोग भोगना पड़ता है । यह विषय जिस शाख मेहे, उसे 
स्वरोदयशास्र कहते हँ । यह स्वरणाख जैसा दुलभ हे, स्वरज्न गुरु का भी उतना ही 
अभाव है । स्वरशास्र प्रत्यक्ष फ़ देने वाला हे | मुदे पट-पद पर इसका प्रत्यक्ष 
फल देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा है । समग्र स्वरशासख्र को ठीक-ठीक लिपिबद्ध 


करना विक्कुल असम्भव है । केवल साधकों के काम कौ कुछ बातें यहं संक्षेप में 
दीजारही रहै | 


स्वरशाख्र सीखने के लिये श्वास-प्रष्वास क्री 


गति के सम्बन्ध में सम्यक्‌ ज्ञान 
पराप्त करना आवश्यक है । 


कायानगरमध्ये तु मारुतः क्षितिपाककः । 


, दहरूपी नगर मेँ वायु राजा के समान है ।॥' प्राणवायु निःश्वास" ओर 
प्रवास इन दो नामों से जाता ह 

कको नप इ १ कभी बायें ओर कभी दाहिने । 
न धप दोनों नाकों | 
नवास प्रवाहित ह क" / पक एक ही समय दोनों नाकों से समानभाव ५ 


पिल वाये नासापुट के श्वास को इडा मे 
पिंगला मेँ चलना ओर्‌ दोना पु से लना, यहनी नासिका ने श्वास को 


| 
एक समान चलने पर उसे सुषुम्ना में चलना कहते | 
ह । एक गासापुट को दबाकर दूसरे द्वारा श्वास को बाहर निकालने पर यह साफ मालूम 
| 
| 


-वास-प्रवाह चल रहन हे ओर दूसरा 
नासापुट मानो बन्द नासिका - 
त है, अर्थात्‌ उससे दूसरी नासिका की तरह सरलतापूर्वक श्वास बाहर 


नि (== नासिका से सरलतापूर्वक श्वास बाहर निकलता हो, उस समय ्‌ 
ल कहना चाहिये । किस नासिका से श्वास बाहर निकल रहाहै, 


निःश्वास प्रवाहित होता है । | 
श्वास चलता है । इस प्रकार रात-दिन मेँ बारह भ सि | 
भूमिका ६१ 


आदौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुख्लीणि त्रीणि क्रमोदये ॥ (पवनविजयस्वयेदय) 


शुक्छपक्ष की प्रतिपदा तिथि तीन-तीन दिन की बारी से चन्द्र अर्थात्‌ कयीं 
नासिका से तथा कृष्णपक्ष कौ प्रतिपदा तिथि से तीन-तीन दिन की बारी से सूर्यनाडी 
अर्थात्‌ दाहिनी नासिका से पहटे श्वास प्रवाहित होता है । अर्थात्‌ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, 
द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा-इन नौ दिनों में 
प्रातःक्यठ सूर्योदय के समय पहर बायीं नासिका से तथा चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, 
दशमी, एकादशी, द्वादशी-इम छः दिनों को प्रातःकाल पहले दाहिनी नासिका से श्वास ` 
चलना आरम्भ होता है ओर वह ढाई घड़ी तक रहता है । उसके बाद दूसरी नासिका 
से श्वास जारी होता है । कृष्णपक्ष की प्रतिषदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, 
नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या--इन नौ दिनों में सूर्योदय के समय पहले 
दाहिनी नासिका से तथा चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्रादशी-इन छः दिनों 
में सूर्य के उदयकाकू मेँ पहठे बायीं नासिका से श्वास आरम्भ होता है ओर ढाई घड़ी 
के बाद दूसरी नासिका से चरता है । इस प्रकार नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ी तक 
एक-एक नासिका से श्वास चलता है । यही मनुष्य-जीवन में श्वास की गति का 
स्वाभाविक नियम है । 

वहेत्तावद्‌ षटीमध्ये पञ्चतत्त्वानि निर्दिशेत्‌ । (स्वरशाख) 

प्रतिदिन रात-दिन की ६० घड़यों मे ढाई-ढाई घड़ी के हिसाब से एक-एक 
नासिका खे निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के समय क्रमशः पञ्चतत्त्व का उदय होता है । 
इस श्वासं-प्रन्वास की गति को समञ्चकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है ओर मनुष्य 


दीर्घजीवी ह्येता है, फलस्वरूप सांसारिक, वैषयिक-सब कार्यो मे सफलता मिलने के 
कारण सुखपूर्वक संसार-यात्रा पुरी होती है । 


वाम नासिका (इडा नाडी ) का श्वासफल 


जिस समय इडा नाडी से अर्थात्‌ बायीं नासिका से श्वास चकत हो, उस 
समय स्थिर कर्मो को करना चाहिये । जैसे--अलंकारधारण, दूर की यात्रा, आश्रम में 
प्रवेश, राजमन्दिर तथा महट बनाना एवं द्रव्यादि का ग्रहण करना । तालाब, कुओंँ आदि 
जलाशय तरथा देवस्तम्भ आदि की प्रतिष्ठा करना । इसी समय यात्रा, दान, विवाह, नया 
कपड़ा पहनना, शन्तिकर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्मौषधसेवन, रसायनकार्य, प्रभुदर्शन, 
मित्रतास्थापन एवं बाहर जाना आदि शुभ कार्य करना चाहिये । बायीं नाक से श्वास 
चरने के समय शुभ कार्य करने पर उन सब कायो मेँ सिद्धि मिती है । परंतु वायु, 
अग्नि ओर आकाश तत्त्व के उदय के समय उक्त कार्य नहीं करना चाहिये । 


दक्षिण नासिका (पिङ्गला नाडी ) का श्वासफलठ 


जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिनी नाक से श्वास चलता हो, उस समय 
कठिन कर्म करना चाहिये । जैसे-- कठिन क्रूर विद्या का अध्ययन ओर अध्यापन, 


६२ रद्रयामलम्‌ 


स्रीसंसर्ग, नौकादि आरोहण, तात्रिकमतानुसार वीरमन्रादिसम्मत उपासना, वैरी को दण्ड, 
शखराभ्यास, गमन, पशुविक्रय, ईट, पत्थर, काठ तथा रत्नादि का धिसना ओर छीलना, 
संगीत अभ्यास, यत्र-तत्र बनाना, किके ओर पहाड़ पर चढ़ना, हाथी-घोड़ा तुशू रथ 
आदि की सवारी सीखना, व्यायाम, षटकर्मसाधन, यक्षिणी-बेताल तथा भूताद्षिधन, 
ओषध सेवन, लिपि-ठेखन, दान, क्रय-विक्रय, युद्ध, भोग, राजदर्शन, स्नानाहार आदि। 

दोनों नासिका ( सुषुम्ना नाड़ी ) का श्वासफल 


दोनों नासा छिद्रां से श्वास चलने के समय किसी प्रकार का शुभया अशभ 
कार्य नहीं करना चाहिये । उस समय कोई भी काम करने से वह निष्फल होगा । उस 
समय योगाभ्यास ओर ध्यानधारणादि के द्वारा केवल भगवान्‌ को स्मरण करना उचित 
है । सुषुम्ना नाडी से श्वास चलने के समय किसी को भी शाप या वरप्रदान करने पर 
वह सफल होता नहीं है । 


इस प्रकार श्वास-ग्र्वास की गति जानकर, तत्त्वज्ञान के अनुसार, तिथि-नक्षत्र 
कं अनुसार, ठीक-ठटीक नियमपूर्वक सब कर्मों को करने पर आशाभङ्खजनित मनस्ताप 
आदि नहीं भोगना पड़ता । 


रोगोत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान ओर उसका प्रतीकार 


प्रतिपदा आदि तिथियों को यदि निश्चित नियम के विरुद्ध श्वास चे तो 
समञ्लना चाहिये कि निस्सदेह कुछ अमङ्गल होगा । जैसे, 


१. शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को सबेरे नींद टूटने पर सूर्योदय के समय पहले यदि 
दाहिनी नाक से श्वास चलना आरम्भ हो तो उस दिन से पूर्णिमा तक के बीच 
गर्मी के कारण शरीर में कोई पीडा होगी ओर 


२. कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय के समय पहर बायीं नाक से श्वास 
चलना आरम्भ हो तो उस दिन से अमावास्या तक के अद्र कफ या सर्दी के 
कारण कोई पीड़ा होगी, इसमें संदेह नहीं । 
दो पखवाड़ों तक इसी प्रकार विपरीत ढंग से सूर्योदय के समय निश्वास 

चटता रहे तो किसी आत्मीय स्वजन को भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या ओर 
किसी प्रकार की विपत्ति आयेगी । तीन पखवाड़ं से ऊपर लगातार गड़बड़ होने पर 
निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायेगी । 1 | 


प्रतीकार - शुक्ठ अथवा कृष्णपक्ष कौ प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल यदि इस 
प्रकार विपरीत ढंग से निःश्वास चलने का पता रूम जाय तो उस नासिका को कई दिनों 
तक बंद रखने से रोग उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहती । उस नासिका को इस तरह 
वंद रखना चाहिये, जिसमें उससे निश्वास न चले । इस प्रकार कुछ दिनों तक दिन-रात 
निरन्तर ( स्नान ओर भोजन का समय छोड़कर ) नाक बंद रखने से उक्त तिथियों के 
भीतर बिककुर ही कोई रोग नहीं होगा । 


भूमिका ६३ 


यदि असावधानी के कारण निश्वास में गड़बड़ी हो ओर कोई रोग उत्पन्न हो 

जाय तो जब तक रोग टूर न हो जाय, तब तक एेसा करना चाहिये कि जिससे शुक्कपक्ष 

मः दाहिनी ओर कृष्णपक्ष मेँ बायीं नासिका से श्वास न चङे । एेसा करने से रोग शीघ्र 

टूर हो जायगा ओर यदि कोई भारी रोग होने कौ सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर 

बहत सामान्य रूप मेँ होगा ओर फिर थोड़े ही दिनों में दूर हो जायगा । एेसा करने से 
न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा ओर न चिकित्सक को धन ही देना पड़ेगा । 


नासिका बन्द करने का नियम 


नाक के छेद में घुस सके इतनी-सी पुरानी साफ रूई केकर उसकी गोल 
पोरटली-सी बना के ओर उसे साफ बारीक कपड़े से क्पेटकर सी ठे । फिर इस पोटली 
को नाक के चिद्र मे घुसाकर छिद्र को इस प्रकार बन्द कर दे जिसमे.उस नाक से 
श्वास-प्रष्वास का कार्य बिल्कु ही न हों । जिन लोगों को कोई शिरो रोग है अथवा 
जिनका मस्तक दुर्बल हो, उन्हे रूई से नाक बंद न कर, सिर्फ साफ पतरे कपड़े की 
पोटली बनाकर उसी से नाक बंद करनी चाहिये । 


किसी भी कारण से हो, जितने क्षण या जितने दिन नासिका बंद रखने कौ 
आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने दिनों तक अधिक परिथिम का कार्य, धूम्रपान, जोर 
से. चिल्लाना, दौडना आदि नहीं करना चाहिये । जब जिस-किसी कारण से नाक बन्द 
रखने की आवश्यकता हो, तभी इन नियमों का पान अवश्य करना चाहिये । नयी 
अथवा बिना साफ की हुई मैटली रू नाक में कभी नहीं डाखनी चाहिये । 


निःश्वास बदलने की विधि 


कार्यभेद से तथा अन्यान्य अनेक कारणों से एक नासिका से दूसरी नासिका 
म वायु कौ गति बदलने की भी आवश्यकता हआ करती है । कार्य के अनुकूल 
नासिका से श्वास चलना आरम्भ होने तक, उस कार्य को न करके चुपचाप बैठे रहना 
किसी के कलिये भी सम्भव नहीं । अतएव अपनी इच्छानुसार श्वास की गति बदलने की 
| क्रिया सीख ठेना नितान्त आवश्यक है । इसकी क्रिया अत्यन्त सहज हे, सामान्य चेष्टा 
| से ही श्वास की गति बदली जा सकती हे । 


| १. जिस नासिका से श्वास चरता हये, उसके विपरीत दूसरी नासिका को 
| अंगूठे से दबा देना चाहिये ओर जिससे श्वास चरता हो उसके द्वार वायु खीचना 
चाहिये । फिर उसको दबाकर दूसरी नासिका से वायु को निकालना चाहिये । कुछ देर 
तक इसी तरह एकं से श्वास केकर दूसरी से निकारृते रहने से अवश्य श्वास को गति 
बदर जायगी । 

२. जिस नासिका से श्वास चरता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करने से 
बहुत जल्द श्वास की गति बदर जाती है ओर दूसरी सिका में श्वास प्रवाहित होने 
लगता है । इस क्रिया के बिना भी जिस नाक से श्वास चलता है, केवर उस करवट 
| कुछ समय तक सोये रहने से भी श्वास की गति पलट जाती है । 


+ 

| 
| 
| 
| 
| 

६.४ रुद्रयामलम्‌ 


इस प्रकार जो अपनी इच्छानुसार वायु को रोक सकेता है ओर निकाल सकता 
हे वही पवन पर विजय प्राप्त करता है । 


विना ओषध के रोगनिवारण ॥ि 


अनियमित क्रिया के कारण जिस तरह मानव-देह में रोग उत्पन्न होते है, उस 
तरह ओषध के बिना ही भीतरी क्रियाओं के द्वारा नीरोग होने के उपाय भगवान्‌ के बनाये 
हए हँ । हमलोग उस भगवत्परदत्त सहज कौशल को नहीं जानते , इसी कारण दीर्घकाल 
तक रोग का दुःख भोगते रहते ह । यहाँ रोगों के निदान के छ्य स्वरशास्रोक्त 
कुछ यौगिक उपायों का उल्छेख किया गया है । इनके प्रयोग से विशेष लाभ हो 
सक्ता है - 


१. ज्वर में स्वर परिवर्तन--ज्वर का आक्रमण होने पर अथवा आक्रमण की 
आशङ्का होने पर जिस नासिका से श्वास चलता हो, उस नासिका को बंद कर देना 
चाहिये । जव तक ज्वर न उतरे ओर शरीर स्वस्थ न हो जाय, तव तक उस नासिका 
को बंद ही रखना चाहिये । एेसा करने से दस-प॑द्रह दिनों में उतरने वाला ज्वर पाँच ही 
सात दिनोँ में अवश्य ही उतर जायगा । ज्वरकाल में मन-ही-मन सदा चांदी के समान 
श्वेत वर्ण का ध्यान करने से ओर भी शीघ्र लाभ होता है | सिन्दुवार कौ जड रोगी के 
हाथ मे बोधि देने से सव प्रकार के ज्वर निश्चय ही टूर हो जाते हँ । 


अंतरिया ज्वर-- श्वेत अपराजिता अथवा पलाश के कुछ पत्तों को हाथ से 
मृलकर, कपड़े से रपेटकर एक पोटली बना ठेनी चाहिये ओर जिस दिन ज्वर की बारी 
हो उस दिन सवेरे से ही उसे संते रहना चाहिये । अंतरिया ज्वर बंद हो जायगा । 


२. सिरदर्द में स्वर परिवर्तन-- सिरदर्द होने पर दोनां हाथों की केहुनी के 
ऊपर धोती के किनारे अथवा रस्सी से खूब कसकर बधि देना चाहिये । इससे पांच-सात 
मिनट में ही सिरदर्द जाता रहेगा । केहुनी पर इतने जोर से बोधिना चाहिये कि रोगी को 
हाथ मं अत्यन्त दर्द मालूम हो । सिरदर्द अच्छा होते ही बोहें खोल देनी चाहिये । 


एक दूसरे प्रकार का सिरदर्द होता है, जिसे साधारणतः (अधकपाटी' या 
आधासीसी' कहते हं । कपाल के मध्य से बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाल ओौर 
मस्वरक में अत्यन्त पीडा मालूम होती है । प्राय; यह पीडा सूर्योदय के समय आरम्भ 
होती है ओर दिन चने के साथ-साथ यह भी बढती जाती है । दोपहर के बाद घटनी 
शुरू होती है ओर शाम तक प्रायः नहीं ही रहती । इस रोग का आक्रमण होने पर जिस 
तरफ के कपाल में दर्द हो, ऊपर किखे-अनुसार उसी तरफ़ की केहुनी के ऊपर जोर से 
रस्सी बोधि देनी चाहिये । थोड़ी ही देर मेँ दर्द शान्त हो जायगा ओर रोग जाता रहेगा । 
दूसरे दिन यदि फिर दर्द शुरू हो ओर रोज एक ही नासिका से श्वास चलते समय शुरू 
होता हो तो सिरदर्द मालूम होते ही उस नाक को बंद कर देना चाहिये ओर हाथ को भी 


बंध रखना चाहिये । अधकपाली' सिरदर्द मेँ इस क्रिया से होने वारे आश्चर्यजनक फल 
को देखकर साधक चकित रह जाते है । भूमिका ६५ 


शिरः पीडा-शिरपीडाग्रस्त रोगी को प्रातःकाल शय्या से उठते ही नासापुट 
से शीतल जल पीना चाहिये । इससे मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा ओर 
सर्दी नहीं लगेगी । यह क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है । एक बरतन में ठंडा जल भरकर 
उसमे नाक इुबाकर धीरे-धीरे गले के भीतर जल खींचना चाहिये । क्रमशः अभ्यास से 
यह क्रिया सहज हो जायगी । शिरःपीडा होने पर चिकित्सक रोगी के आरोग्य होने को 
आशा छोड देता है, रोगी को भी भीषण कष्ट होता है, परंतु इस उपाय से काम लेने 
पर निश्चय ही आशातीत लाभ पहुंचता है । 


२. उदरामय, अजीर्णादि में स्वर परिवर्तन---भोजन, जलपान आदि जब जो 
कुछ खाना हो वह दाहिनी नाक से श्वास चते समय खाना चाहिये । प्रतिदिन इस 
नियम से आहार करने से वह बहुत आसानी से पच जायगा ओर कभी अजीर्णं का रोग 
नहीं होगा । जो लोग इस रोग से कष्टपा रहे रहै, वे भी यदि इस नियम के अनुसार 
रोज भोजन करे तो खाए हए पदार्थं पच जायेगें ओर धीरे-धीरे उनका रोग दूर हो 
जायगा । भोजन के बाद थोड़ी देर बायीं करवट सोना चाहिये । जिन्हें समय न हो उन्हे 
एेसा उपाय करना चाहिये कि जिससे भोजन के बाद दस-पंद्रह मिनट तक दाहिनी नाक 
से श्वास चके अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियम के अनुसार रू द्वारा बायीं नाक वंद कर देनी 
चाहिये । गुरुपाक (भारी) भोजन होने पर भी इस नियम से वह शीघ्र पच जाता है । 


यौगिक उपाय 


स्थिरता के साथ बैठकर एकटक नाभिमण्डल मेँ दृष्टि जमाकर नाभिकन्द का 
ध्यान करने से एक सप्ताह मे उदरामय रोग दूर हो जाता है । श्वास रोककर नाभि को 
रींचकर नाभि की ग्रस को एक सौ बार मेरुदण्ड से मिलाने से आमादि उदरामयजनित 
सब तरह की पीडां टूर हो जाती हँ ओर जठराग्नि तथा पाचनशक्ति बढ़ जाती हे । 


१. प्ठीहा-- रात को बिक्छौने पर सोकर ओर सबेरे शय्या-त्याग के समय 
हाथ ओर पैरों को सिकोडकर छोड देना चाहिये । फिर कभी इस करवट कभी उस 
करवट टेदा-मेढधा शरीर करके सारे शरीर को सिकोडना ओर फैलाना चाहिये । प्रतिदिन 
चार-पाँंच मिनट एेसा करने से प्टीहा-यकृत्‌ (तिल्ली, लीवर) रोग दूर हो जायगा । सर्वदा 
इसका अभ्यास करने से प्ठीहा-यकृत्‌ रोग की पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़गी। 


२. दन्तरोग- प्रतिदिन जितनी बार मलमूत्र का त्याग करे, उतनी बार दतां 
की दोनों पक्तियों को मिलाकर जरा जोर से दबाये रखे । जब तक मल या मूत्र निकलता 
रहे तब तक दतो से दात मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये । दो-चार दिन एेसा 
करने से कमजोर दातो की जड मजबूत हो जायगी । सदा इसका अभ्यास करने से 
दन्तमूल दृढ हो जाता है ओर दात दीर्घं काल तक काम देते हँ तथा दांतों मे किसी प्रकार 
की बीमारी होने का कोई डर नहीं रहता । 

३. स्नायविक वेदना--छाती, पीठ या बग मे--चाहे जिस स्थान मे 
स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकार की वेदना हो, वेदना मालूम होते ही जिस 


रु० भू० ५ 


न क = 9 कः अ -- ---*~ ==> - = ६६ रुद्रयामटम्‌ 


नासिका से श्वास चलता हो उसे बंद कर टेना चाहिये, टो-चार मिनट बाद अवश्य १ 
वेदना शान्त हो जायगी । । 


४. दमा या श्वासरोग-जव द्मे काजोर का दौरा हो तब जिस नासिका से 
निश्वास चता हो, उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास चला देना चाहिये । 
दस-पद्रह मिनटमे दमे का जोर कम हो जायगा । प्रतिदिन इस प्रकार करने से महीने 
भर में पीड़ा शान्त हो जायेगी । टिन मेँ जितने ही अधिक समय तक यह क्रिया की 
जायगी, उतना ही शीघ्र यह रोग दूर होगा । दमा के समान कष्टदायक कोई रोग नहीं, 
दमा काजोर होने पर यह क्रिया करने से विना किसी दवा के बीमारी अच्छी हो जाती रै । 


५. वात-- प्रतिदिन भोजन के बाद कघी से सिर वाहना चाहिये । कघी इस 
प्रकार चलानी चाहिये जिसमे उसके कटि सिर को स्पर्श करं । उसके बाद वीरासन 
लगाकर अर्थात्‌ दोनों पैर पीठे की ओर मोड़कर उनके ऊपर दवाकर १५ मिनट बैठना 
चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद इस प्रकार बैठने से कितना भी पुराना वात 
क्योँन हो, निश्चय ही अच्छा हो जायगा । अगर स्वस्थ आदमी इस नियम का पालन 
करे तो उसके वातरोग होने की कोई आशङ्का नहीं रहेगी । कहना न होगा कि रबड़ कौ 
कघी का व्यवहार नहीं करना चाहिये । 


६. नेत्ररोग-- प्रतिदिन स्बेरे बिचछौने से उठते ही सबसे पहले मुँह मे जितना 
पानी भरा जा सके, उतना भरकर दूसरे जल से आंखों को बीस बार पटा मारकर 
धोना चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद हाथ-मुंह धोते समय कम-से-कम सात 
वार आंख मेँ जल का इ्यपटा देना चाहिये । जितनी वार मुंह मेँ जल डाले, उतनी बार 
आंख ओर मुंह को धोना न भूले । प्रतिदिन स्नान के वक्त तेत मालिश करते समय 
सबसे पहले दोनों पैरो के अगृठों के नखों को तेट से भर देना चाहिये ओर फिर तेल 
लगाना चाहिये । 


ये कुछ नियम नेत्रं के लिये विशेष लाभदायक हँ । इनसे दृष्टिशक्ति सतेज 
होती है, आंखें सिग्ध रहती हँ ओर आंखों मे कोई बीमारी होने की सम्भावना नहीं 
रहती । नेत्र मनुष्य के परम धन हँ । अतएव प्रतिदिन नियम-पालन मे कभी आलस्य नहीं 
करना चाहिये । 


हठयोग के षटकर्म 


रुद्रयामल के चौँतीसवें ओर पतीस पटल में नेती, दन्ती, धौती, नेउली ओर 
भाटन -- इन पञ्च स्वर योगों को कहा गया है । हठयोग प्रदीपिका में इन्दीं का विस्तार 
है । अतः उन वहीं से केकर यहो प्रस्तुत किया जा रहा है । 


इस परिदृश्यमान चराचर विश्व प्रपञ्च का उपादान कारण प्रकृति है । मूल 
प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से प्राणिमात्र के शरीर वात, पित्त, कफ--इन त्रिधातुओं के नाना 
प्रकार के रूपान्तयोँ के सम्मिश्रण हँ । अतः अनेक शरीर वातप्रधान, अनेक पित्तप्रधान 

भूमिका | ६७ 


ओर अनेक कफप्रधान होते ह । वातप्रधान शरीरो में आहार-विहार के दोष से तथा 
देश-कालादि हेतु से प्रायः वातवृद्धि हो जाती है । वित्तप्रधान शरीरो में पित्तविकृति ओर 
कफोल्वण शरीरो में प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता है । कफ-धातु के विकृत होने पर दूषित 
रकेष्म, आमवृद्धि या मेद का संग्रह हो जाता है । पश्चात्‌ इन मलों के प्रकुपित होने से 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने कगते हँ । इन व्याधियों को उत्पन्न न होने देने के लिये 
ओर यदि हो गये तो उन्हे दूर करके पुनः देह को पूर्ववत्‌ स्वस्थ बनाने के लिये जैसे 
आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यो ने स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन ओर वस्ति-ये पञ्चकर्म 
कहे है, वैसे ही हठयोग के प्रवर्तक महर्षियों ने साधको के कफप्रधान शरीर कौ शुद्धि 
के लिये षट्कर्म निश्चित किये है । ये षट्कर्म सब साधको को करने ही चाहिये, एेसा 
आग्रह नहीं हे । 


॥ 


हठयोग के ग्रन्थों में षट्कर्म के कर्तव्याकर्तव्यपर विचार किया गया हे । 
हटयोग के षट्कर्म से जो लाभहोते है, वे लाभ प्राणायाम से भी प्राप्त होते हँ । अन्तर 
केवल समय का है । परन्तु जिस घर में गंदगी इतनी फर गयी हो कि साधारण ्ाड्‌ 
से न हटयी जा सके, उसमें कुदाल ओौर टोकरी कौ आवश्यकता आ पड़ेगी । इसी 
प्रकार शरीर के एकत्रित मल को शीघ्र हटाने के लिये षट्कर्म कौ आवश्यकता है । 
इसी कारण - 


मेदः श्केष्माधिकः पूर्वं षट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ।। (हठयोगप्रदीपिका) 


अर्थात्‌ जिस पुरुष के मेद ओर श्केष्मा अधिक हो वह पुरुष प्राणायाम के 
पहले इन छः कर्मो को करे ओौर इनके न होने से दोषों की समानता के कारण न करे । 
इतना ही नहीं, योगीन्द्र स्वात्माराम कारण न करे । इतना ही नहीं, योगीन्द्र स्वात्माराम 
आगे चलकर षट्कर्म को "घटशोधनकारकम्‌" अर्थात्‌ देह को शुद्ध करने वाले ओर 
विचित्रगुणसंधायि' अर्थात्‌ विचित्र गुणो का संधान करने वारे भी कहते हँ । 


यह बात सत्य है कि षट्क्मोँ के बिना ही पहले योगसाधन किया जाता था । 
समय ओर अनुभव ने दिखाया कि प्राणायाम से जितने समय में मर दूर किया जाता 
था, उससे कम समय मेँ षट्कर्मो द्वारा मल टूर किया जा सकता हे । इन कमं को उन्नति 
होती गयी ओर कछ: सेये कर्म दस हो गये । पीछे गुरुपरम्परा से प्राप्त गुप्तविद्या ट्ृप्त 
होने लगी । तब तो ये कर्म पूरे जचि हुए षट्कर्म तक ही परिमित रह गये । इन षट्कमां 
से लाभ है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह बात दूसरी है कि सबको 
इधर प्रवृत्ति न हो ओर सब इन्हे न कर सक्ते हों । 


एक बात ओर है । वर्तमान समय मे अनेक योगाभ्यासी मूल उदेश्य को न 
समद्यने के कारण शरीर में त्रिधातु सम होने पर भी नित्य षट्कर्म करते रहते ह ओर 
अपने शिष्यो को भी जीवनपर्यन्त नियमित रीति से करते रहने का उपदेश देते हँ । यदि 
शरीरशृद्धि के स्ये अथवा इन क्रियाओं पर अपना अधिकार रखने कं लिये प्रारम्भ में 


६८ रुद्रयामलम्‌ 


सिखाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं । कारण, भविष्य में कदाचित्‌ देश-कालपरिवर्तन, 
प्रमाद या आहार-विहार में भूल से वातादि धातु विकृत हो जायं तो शीघ्र क्रिया 
द्रारा उनका शमन किया जा सकता ह । परंतु आवश्यकता न होने पर भी नित्य करते 
रहने से समय का अपव्यय, शारीरिक तिर्बलता ओर मानसिक प्रगति में शिथिलता 
आ जाती है । 


षट्कर्म के नाम-- “हटयोगप्रदीपिका' ग्रन्थ के कर्ता स्वात्माराम योगी ने 
१. धौति, २. वस्ति", ३. नेति, ४. नौलि, ५. कपालभाति ओर ६. त्राटक को षट्कर्म 
कहा हे । आगे चलकर गजकरणी का भी वर्णन किया है । परन्तु हिन्दी मेँ "भक्तिसागर' 
ग्रन्थ कं रचयिता चरणदास ने १. नेति, २. धौति, ३. वस्ति, ४. गजकर्म, ५. न्योली ओर 
६. त्राटक को षट्कर्म कहा है । फिर १. कपालभाति, २. धौकनी, ३. बाघी ओर ४, 
शखपषाल--इन चार कर्मों का नाम केकर उन्हं षट्कर्मो के अन्तर्गत कर दिया है । दोनों 
मे गजकर्मं ओर कपालभाति को षट्कर्म के अंदर रखने में अन्तर पड़ता है । चूंकि ये 
षट्कर्म के शाखामात्र है, अतएव इस विभेद का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता । 


षट्कर्म में नियम--षट्कर्म-साधक को हटयोग में दशयि हए स्थान, भोजन, 
आचारःविचार आदि नियमों को मानना परमावश्यक है । यहाँ यही कहा जा सकता है 
कि स्थान रमणीक ओर निरापद, भोजन सात्विक तथा परिमित होना चाहिये । 
एकान्तसेवन, कम बोलना, वैराग्य, साहस इत्यादि बातें आचार-विचार से समद्मनी 
चाहिये । 


१. नौलि (= नौषिक, नलक्रिया या न्योली )- 


॥ अमन्दावर्तवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः । 
नतांसो भ्रामयेदेषा नौलिः सिद्धैः प्रचक्ष्यते ।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ कन्धोँ को नवाये हुए अत्यन्त वेग के साथ, जलभ्रमर के समान अपनी 
तुन्द को दक्षिण-वाम भार्गो से भ्रमाने को सिद्धो ने नौलि-कर्म कहा है । 


पद्मासन (सिद्धासन या उत्कटासन) लगाकर, जब शौच, स्नान, प्रात-सन्ध्या 
आदि से निवृत्त हो लिये हों ओर पेट साफ तथा हल्का हो गया हो, तब रेचक कर वायु 
को बाहर रोककर बिना देह हिलाये, केवरु मनोबर से पेट को दायें से बाय ओर बाये 
से दायें चलाना सोचे ओर तदनुकूल प्रयास करे । इसी प्रकार सायं -प्ात, स्त्रेद आने 
पर्यन्त प्रतिदिन अभ्यासं करते-करते पेट की स्थूलता जाती रहती है । तदनन्तर यह 
सोचना चाहिये कि दोनों कुश्षियाँ दब गयीं ओर बीच में दोनों ओर से दो नल जुटकर 
मूलाधार से हदय तक गोलाकर खम्भ खड़ा हो गया । यही खम्भां जब बंध जाय तब 
नौठि सुगम हो जाती है । मनोबल ओर प्रयासपूर्वक अभ्यास बढ़ाने से दाये-बायें घूमने 
लगती है । इसी को चलाने मेँ छाती के समीप, कण्ठ पर ओौर कलार पर भी नाडियों 


१. रुद्रयामल मेँ वस्तिकर्म का उल्छेख नहीं है । भूमिका | ६९ 


का द्रन्द्र मालूम पड़ता है । एक बार न्योली चल जाने पर चरती रहती है । पहरे-पहल 
चलने के समय दस्त ठीठा होता है । जिसका पेट हल्का है तथा जो प्रयासपूर्वक 
अभ्यासं करता है उसको एक महीने के भीतर ही न्योी सिद्ध हो. जायगी। 
इस क्रिया का आरम्भ करने से पहर पश्िमोत्तानासन ओर मयूरासन का थोडा 
अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया शीध्र सिद्ध हो जाती है । जब तक ओत पीठ के 
अवयवो से भलीभोति पृथक्‌ न हो तब तक ओंत उठाने कौ क्रिया सावधानी के साथ 
करे, अन्यथा अतिं निर्बर हो जायेगी । किसी-किसी समय आघात पहुंचकर उदर रोग, 
शोथ, आमवात, करिवात, गृध्रसी, कुब्जवात, शुक्रदोष या अन्य कोई रोग हो जाता है । 
अतः इस क्रिया को शान्तिपूर्वक करना चाहिये । अँतडी में शोथ, क्षतादि दोष या 
पित्तप्रकोपजनित अतिसारम्रवाहिका ( पेचिश ), संग्रहणी आदि रोगों में नौलि-क्रिया 
हानिकारक है । 
मन्दागनिसंदीपनपाचनादि संधापिकानन्दकरी सदैव । 
अशेषदोषामयशोषणी च हठक्रियामौकिरियं च नौलिः ॥। 
। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
यह नौलि मन्दाग्नि का भली प्रकार दीपन ओर अन्रादि का पाचन ओर सर्वदा 
आनन्द करती है तथा समस्त वात आदि दोष ओर रोग का शोषण करती है ।* यह नौलि 
हठयोग कौ सारी क्रियाओं में उत्तम हे । 


अँंतडियों के नौलि के वश होने से पाचन ओर मल का बाहर होना 
स्वाभाविक हें नौलि करते समय साँस कौक्रियातो रुक ही जाती है । नौलि कर चुकने 
पर कण्ठ के समीप एक सुन्दर अकथनीय स्वाद मिता है । यह हठयोग की सारी 
क्रियाओं से श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान जाने पर तीनों बन्ध सुगम हो जाते हे । 
अतएव यह प्राणायाम कौ सीढ़ी है । धौति, वस्ति में भी नौकि की आवश्यकता होती 
है । शंखपषाली क्रिया मे भी, जिसमे मुख से जल ले अंतडियों मे घुमाते हए पायु द्वारा 
ठीक उसी प्रकार निकार दिया जाता है जैसे शंख मे एक ओर से जल देने पर घूमकर 
जल दूसरी राह से निकल जाता है, नौकि सहायक है । 


२. वस्तिकर्म-- 


वस्ति मूलाधार के समीप है । रंग लाल है ओर इसके देवता गणेश हँ । वस्ति 
को साफ करने वारे कर्म को "वस्तिकर्म" कहते हैँ । योगसार” पुस्तक में पुराने गुड, 
त्रिफला ओर चीते की छाल के रस से बनी गोली देकर अपानवायुं को वश में करने 
को कहा है । फिर वस्तिकर्म का अभ्यास करना कहा है । 

वस्तिकर्म दो प्रकार का है । १. पवनवस्ति, २. जलवस्ति । नौकिकर्म द्वारा 
अपानवायुं को ऊपर खींच पुनः मयूरासन से त्यागने को "वस्तिकर्म" कहते हँ । 


१. नेडरीयोगमात्रेण आसने नेउलोषमः । 
नेउलीसाधनादेव चिरजीवी निराषयः ।॥ - रसुद्र° ३५.२२ 
| 
| 

७० रुद्रयामलम्‌ 


पवनवस्ति पूरी सध जाने पर जलवस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जल को खींचने का 
कारण पवन ही होता है । जब जठ में डूबे हए पेट से न्योली हो जाय तवर नौलि से 
जठ ऊपर खिंच जायगा । 
नाभिदष्नजके पायौ न्यस्तनालोत्कटासनः । 
आधाराकुञ्चनं कुर्यात्‌ क्षालनं वस्तिकर्म तत्‌ । ( हठयोगप्रदीपिका ) 
अर्थात्‌ गुदा के मध्यमं छः अंगु लम्बी बोस की नटी को रखे, जिसका 
छिद्र कनिष्ठिका अंगुली के प्रवेश योग्य हो, उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानी के 
साथ चार अगल गुदा मं प्रवेश करे ओर दो अंगुल बाहर रखे । पश्चात्‌ वैठने पर नाभि 
तक जक आ जाय, इतने जल से भरे हए टव मं उत्कटासन ये वैदे अर्थात्‌ दोनों 
पाष्णियों ( पैर की एडियों ) को मिलाकर खड़ी रखकर उन पर अपने स्फिचि ८ नितम्बो ) 
को रखे ओर पैग के अग्रभाग पर वैठे ओर उक्त आसन से बैठकर आधाराकृञ्चन करे 
जिससे वृहद्‌ अनर मे अपने-आप जल चदन लगेगा । वाद मेँ भीतर प्रविष्ट हए जल को 
नीलिं क्रम से चला कर त्याग दे । इस जल के साथ अन्रस्थित मल, आंव, कृमि, 
अन््रोत्पत्न सेन्दियविष आदि बाहर निकल आते हैँ । इस उदर के क्षालन (धोने ) को 
वस्तिकर्म कहते हँ । 
 _ नियम - धौति, वस्ति दोनों कर्म भोजन से पूर्वं ही करने चाहिये ओर इनके 
चन क अनन्तर हका भोजन शीघ्र कर ठेना चाहिये, उसमे विलम्ब नहीं करना 
चाहिये । वस्तिक्रिया करने से जल का कुछ अंश बृहद्‌ अचर मेँ शेष रह जाता है, वह 
धीरे-धीरे मूरा बाहर आयेगा । यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह दूषित जल 
वा स सम्बद्ध सृष्ष्म नाडयो द्वारा शोषित होकर रक्त मेँ मि जायगा । कुछ लोग 
ह्लं मूलाधार से प्राणवायु के आकर्षण का अभ्यास करके ओर जल में स्थित होकर 
गृदा म नाल्प्रवेश के विना ही वस्तिकर्म का अभ्यास करते हैँ । उस प्रकार वस्तिकर्म 
क्सन स उद्र मे प्रविष्ट हुआ सम्पूर्णं जल बाहर नहीं आ सकता ओर उसके न आने 
से धातुक्षय आदि नाना दोष होते हे । इससे उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये, 
अन्यथा न्यस्तनालः" ( अपनी गुदा मेँ नाल रखकर ) एेसा पद स्वात्माराम क्यों देते ? 
यहा यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोटे-छोरे जलजन्तुओं का नलद्रारा पेट 
मे प्रविष्ट हो जाने का भय रहता है । अतएव नल के मुख पर महीन वस्र देकर 


आकुञ्चन करना चाहिये ओर जल को बाहर निकालने के लिये रड़ा पश्चिमोत्तान आसन 
करना चाहिये । 


वस्तिकर्म में मूलाधार के पीडित ओर ्रक्षालित होने से लिङ्ग ओर गुदा के रोगों 
का नाश होना स्वाभाविक है । 
गुल्मप्लीहोदरं चापि वातपित्तकफोद्भवाः । 
वस्तिकर्मप्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयाः ।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ वस्तिकर्म के प्रभाव से गुल्म, प्टीहा, उदर ( जलोदर ) ओर वात, 
पित्त, कफ इनके द्वन्द वा एक से उत्पत्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते ह । 
स क 


१ 

भूमिका ७९१ 


धात्विद्धियान्तःकरणप्रसादं दद्याच्च कान्तिं दहनप्रदीप्िम्‌ । 
अशेषदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमानं जरूवस्तिकमं ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 
अभ्यास किया हुआ यह वस्तिकर्म साधक के सप्त धातुओं, दस इद्दियों ओर 
अन्त.ःकरण को प्रसन्न करता है । मुख पर सात्विक कान्ति छा जाती है । जठराग्नि उदीप्त 
होती है । वात, पित्त, कफ आदि दोषों की वृद्धि ओर न्यूनता दोनों को नष्ट कर 
साधक साम्यरूप आरोग्यता को प्राप्त करता है । एक बात इस सम्बन्ध मे अवश्य ध्यान 
टेने की है कि वस्ति क्रिया करनेवाले को पहर नेति ओर धौतिक्रिया करनी ही चाहिये, 
जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है । अत्य क्रियाओं के लिये एेसा नियम नहीं है । 


राजयक्ष्मा ( क्षय ), संग्रहणी , प्रवाहिका, अधोरक्तपित्त, भगंदर, मलाशय ओौर 
गुदा मे शोथ, संततज्चर, आन्रसंनिपात, आच्रशोथ, आच््त्रण एवं कफवृद्धि जनित 
तीध्ण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगों मे वस्तिक्रिया नहीं करनी चाहिये । 

यह वस्तिक्रिया भी प्राणायाम का अभ्यास चालू होने के बाट्‌ नित्य करने कौ 

नहीं है । नित्य करने से आत्रशक्ति परावरम्बिनी ओर निर्बल हो जायगी, जिससे बिना 

वस्तिक्रिया के भविष्य मे मलशद्धि नहीं होगी । जैसे तम्बाकू ओर चाय के व्यसनी को 

तम्बाक्‌ ओर चाय किये बिना शौच नहीं होता, वैसे ही नित्य वस्तिकर्म अथवा षट्कर्म 
करने वाके की स्वाभाविक आन्तरिक शक्ति के बल से शरीरणशुद्धि नहीं होती । 


३. धौतिकर्म - 


चतुरङलविस्तार हस्तपञ्चदशायतम्‌ । 
गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्त वस्रं शनैर््रसेत्‌ ॥ 


पुनः प्रत्याहरेच्येतदुदितं धौतिकर्म तत्‌ ॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ चार अंगु चोडे ओर पंद्रह हाथ लबे महीन वख को गरम जल में 
भिगोकर थोडा निचोड ठे । फिर गुरूपदिष्ट मार्ग से धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ 
उत्तरोत्तर उसे निगलने का अभ्यास बढाता जाय । आठ-दस दिन मे पूरी धोती निगलने 
का अभ्यास हो सकता है । करीब एक हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय । मुख में 
जो वस्त्र प्रान्त रहे उसे दाढ़ों से भली प्रकार दबा नौलिकर्म करे । फिर धीरे-धीरे वख 
निकाठे । यँ यह जान केना आवश्यक है कि वख निगलने के पहले पूरा जल पी 
लेना चाहिये । इससे कपड़े के निगठ्ने मे सुभीता तथा कफ-पित्त का उसमे सटना 
आसान हो जाता है ओर कपडे को बाहर निकलने मे भी सहायता मिती है । धति 
को रोज स्वच्छ रखना चाहिये । अन्यथा धौति मे लगे हुए दूषित कफरूप विजातीय द्रव्य 
के परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर जाकर हानि परहचायेगे । , 


पाश्चात्यं ने स्टमक स्यूब बनाया है । कोई एक सवा हाथ कौ रबर कौ नलो 
रहती है, जिसका एक मुख खुला रहता है ओर दूसरे सिरे के कुछ ऊपर हटकर बगल 


चै 

७२ रुद्रयामलम्‌ 


मे एक छेद होता है । जल पीकर खुला सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता 
हे ओर जल रवर की नलिका द्वारा गिर जाता है । 


चाहे किसी प्रकार की धौति क्यों न हो, उससे कफ, पित्त ओर र्ग-विर्गे पदार्थ 
बाहर गिरते हँ । ऊपर की नाडी मेँ रहा हआ एकाध अत्र काटाना भी गिरता है | टत 
खद्रा-सा हो जाता है । परंतु मन शान्त ओर प्रसन्न हो जाता है । वसन्त या ग्रीष्मकालः 
मरं इसका साधन अच्छ होता है । 

घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनकलिका में शोथ, शुष्क काश, हिक्रा, वमन 
आमाशय मे शोथ, ग्रहणी, तीक्ष्ण अतिसार, ऊर्ध्व रक्तपित्त ( मुंह से रक्त गिरना ) इत्यादि 
कोई रोग हो तव धौतिक्रिया लाभदायक नहीं होती । 


४. नेतिकर्म-- 


नेति दो प्रकार कौ होती हं -जटलनेति ओर सूत्रनेति । पहले जलनेति करनी 
चाहिये । प्रातःकाल टन्तधावन के पश्चात्‌ जो सांस चलती हो, उसी से चुल्ल में जल ठे 
ओर दूसरी सांस बंदकर जल नाक द्वारा खीचे । जल मुख मे चला जायगा । सिर के 
पिछले सारे हिस्से में, जहाँ मस्तिष्क का स्थान है, उस कर्म के प्रभाव से गुदगुदाहट ओर 
सनसनाहट या गिनगिनाहट पैदा होगी । अभ्यास बढ़ने पर आगे एेसा नहीं होगा । कुछ 
लोग नासिका के एक छिद्र से जल खींचकर दूसरे छिद्र से निकालने की क्रिया को 
'जलनेति' कहते हँ । एक समय मेँ आध सेर से एक सेर तक जल एक नासापुट से 
चद्वाकर दूसरे नासापुट से निकाला जा सकता हँ एक समय एक तरफ से जल चटा कर 
दूसरे समय दूसरी तरफ से चढ़ाना चाहिये । 


जलनेति से नेत्रज्योति बलवान्‌ होती है । स्कूल ओर कोलेन के विद्यार्थियों 
के लिये भी हितकर हे । तीक्ष्ण नेत्ररोग, तीक्ष्ण अम्लपित्त ओर नये ज्वर मे जलनेति नहीं 
करनी चाहिये । अनेक मनुष्य रोज सुबह नासापुट से जल पीते हैँ । यह क्रिया हितकर 
नहीं है । कारण, जो दोष नासिका मेँ संचित होगे वे आमाशय मे चके जायंगे । अत. 
उषःपान तो मुंह से ही करना चाहिये । 


नियम - घर्षणनेति - जलनेति के अनन्तर सूत्र ठेना चाहिये । महीन सूत 
की दस-पनद्रह तार कौ एक हाथ छबी बिना बरी डोर, जिसका छ.ः-सात इंच ठम्बा एक 
प्रान्त बटकर क्रमशः पतला बना दिया गया हो, पिष हृए मोम से चिकना बनाकर जल 
मेभिगो लेना उचित है । फिर इस स्निग्ध भाग को इस रीति से थोडा मोडकर जिस छिद्र 
से वायु चती हो उस छिद्र मेँ लगाकर ओर नाक का दूसरा छेद अगुरी से बन्दकर, 
खूब जोर से बारंबार पूरक करने से सूत का भाग मुख मे आ जाता है । तब उसे तर्जनी 
ओर अद्ष्ठ से पकड़कर बाहर निकार ठे । पुनः नेति को धोकर दूसरे छिद्र मे डालकर 
मुंह मे से निकाल ले । कुछ दिन के अभ्यास के बाद एक हाथ से सूत को मुख से 
सवीचकर ओर दूसरे से नाक वाला प्रान्त पकड़कर धीरे-धीरे चालन करे । इस क्रिया को 
घर्षणनेति" कहते हैँ । इस प्रकार नाक के दूसरे सश्र से भी , जब वायु उस रन््र से चल 


भूमिका - ७३ 


रहा हो, अभ्यास करे । इससे भीतर लगा हुआ कफ पृथक्‌ होकर नेति के साथ बाहर 
आ जाताहै । नाक के एकचिद्रसे दूसरे चछिद्रमे भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ 
लोग इसे दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हँ । उसका क्रम यह है कि सूत नाक के 
एक छिद्र से पूरक द्वारा जब खींचा जाता है, तो रेचक मुख द्वारा न कर दूसरे रर द्वारा 
करना चाहिये । इस प्रकार सूत एक छिद्र से दूसरे छिद्र मे आ जाता है । इस क्रिया के 
करने में किसी प्रकार का भय नहीं है । सध जाने पर तीसरे दिन करना चाहिये । 
जलनेति प्रतिदिन कर सकते हँ । नेति डालने मे किसी-किसी को छींक आने कगती है, 
इसलिये एक-दो सेकेण्ड श्वासोच्छवास की क्रिया को बन्द करके नेति डालनी चाहिये । 


कपालशोधिनी चैव दिव्यदष्टिप्रदायिनी । 
जत्रर्ध्वजातरोगौषं नेतिराशु निहन्ति च ॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) 
नेति कपाल को शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि देती है । स्कन्ध, भुजा ओौर सिर 
की सि के ऊपर के सारे रोगों को नेति शीघ्र नष्ट करती है ।' 


त्रारककर्मं - 


समाहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल दृष्टि से सृक्म लक्ष्य को 
अर्थात्‌ लघु पदार्थं को तब तक देखे, जब तक अश्रुपात न होवे । इसे मत्स्येन्द्र आदि 
आचार्यो ने त्राटककर्म' कहा है ।' १ 


सफेद दिवा पर सरसों-बराबर काला चिह्व कर दे उसी पर दृष्टि 
ठहराते-ठहराते चित्त समाहित होता है, ओौर दृष्टि शक्तिसम्पन्न हो जाती है । मैस्मेरिज्म 
में जो शक्ति आ जाती है वही शक्ति त्राठकसे भी प्राप्य ह । 

त्राटक नेत्ररोगनाशक है । तन्द्रा-आलस्यादि को भीतर नहीं आने देता । 
त्राटककर्म संसार मे इस प्रकार गुप्त रखने योग्य हे जैसे सुवर्ण कौ पेटी संसार में गुप्त 
रखी जाती है ॥ ` क्योकि - “भवेद्रीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता । 


उपनिषदों में त्राटक के आन्तर, बाह्य ओर मध्य-इस प्रकार तीन भेट किये गये 
हे । हठयोग के ग्रन्थों में प्रकार-भेद नहीं है । 


नियम - पाश्वात्यों का अनुकरण करने वाले कुछ रोग मद्यपान, मांसाहार 
तथा अम्ल-पदार्थादि अपथ्य-सेवन करते हए भी भैस्मेरिज्म' विद्या की सिद्धि के लिये 
त्राटक किया करते हँ । परन्तु एेसे लोगों का अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेक लोगों के 
नेत्र चले जाते हैँ ओर अनेक पागल हो जाते हँ । जिन्होने पथ्य का पालन किया है वही 
सिद्धि प्राप्त कर सके हैँ । 

१. निरीक्षेत्रिश्चलदुशा सुक्ष्मकक्ष्यं समाहितः । 
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्यैस््राटकं स्मृतम्‌ ।॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) 
२. मोचनं नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम्‌ । 


यत्नतस्त्राटकं गोष्यं यथा हाटकपेटकम्‌ ।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
७४ रुद्रयामलम्‌ 

यम-नियमपूर्वक आसनो के अभ्यास से नाडी समूह मृदु हो जाने पर ही व्रर््ैः 
करना चाहिये । कठोर नाडयो को आघात पहंचते देरी नहीं लगती । त्राटक के । ॑ 
जिज्ञासुओं को आसनो के अभ्यास के परिपाक काल में नेत्र के व्यायाम का अभ्यास 
करना विशेष लाभदायक है । प्रात.काठ में शान्तिपूर्वक दृष्टि को शनैः शनैः बायें, दायें, 
नीचे की ओर, ऊपर को ओर चलाने की क्रिया को नेत्र का व्यायाम कहते हैँ । इस 
| व्यायाम से नेत्र की नसे दृढ होती है । इसके अनन्तर त्राटक करने से नेत्र को नि 
। पर्हुचने की भीति कम हो जाती है । 


| त्राटक के अभ्यास से नेत्र ओर मस्तिष्क में उष्णता बढ़ जाती है । अत: नित्य 
जलनेति करनी चाहिये तथा रोज सुबह त्रिफला के जल से अथवा गुलाब जल से नेत्रो 
को धोना चाहिये । भोजन मेँ पित्तवर्धक ओर मलावरोध (कल्ज) करने वाठ पदार्थो का 
सेवन न करे । नेत्र मे आंसू आ जाने के बाद फिर उस दिन दूसरी बार त्राटक न करे । 
केवल एक ही वार प्रातःकाल में करे । वास्तव मेँ त्राटक का अनुकूल समय रात्रि के 
दो से पांच वजे तक है । शान्ति के समय में चित्त की एकाग्रता बहुत शीघ्र होने लगती 
है । एकाध वर्षपर्यन्त नियमित रूप से त्रारक करने से साधक के संकल्प सिद्ध होने 
कगते रै, दूसरे मनुष्यों के हदय का भाव मालूम होने कगता है, सुदूर स्थान में स्थित 
पदार्थं अथवा घटना का सम्यक्‌ प्रकार से बोध हो जाता है । | 


५. क्षाटन- 

रुद्रयामल प्रोक्त पञ्चस्वर ( पञ्चकर्म ~ षट्कर्म ) योग मेँ क्षालन से अर्थ है 
नाड्यां का प्रक्षालन । यहाँ मुख्य रूप से शीर्षासन से इसे करने को कहा गया है । । 
हठयोग मेँ इसकी अन्य विधि है । 


उदुध्वेमुण्डासनं कृत्वा अधोहस्ते जपं चरेत्‌ । ॥ 
| 

यदि त्रिदिनमाकर्तु समर्थो मुण्डिकासनम्‌ ॥। 
तदा हि सर्वनाङ्यश्च वशीभूता न संशयः । 
नाडीक्षालनयोगेन मोक्षदाता स्वयं भवेत्‌ ।। (द्र° ३५.३२.३३) 


( क ) गजकर्मं या गजकरणी- 


हाथी जैसे सूंड से जल खींच फिर फक देता है, वैसे गजकर्म में किया जाता | 
हे । अतः इसका नाम गजकर्म या गजकरणी हुआ । यह कर्म भोजन से पहले करना | 
चाहिये । विषयुक्त या दूषित भोजन करे मेँ आ गया हो तो भोजन के पीके भी किया ५ 
जा सकता हे । प्रतिदिन दन्तथावन के पश्चात्‌ इच्छा भर जल पीकर अंगुली मुख में उरूटी | 
कर दे । क्रमशः बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामात्र से जल बाहर फक देगा । भीतर गये जल | 
को न्योलीकर्म से भ्रमा कर फेकना ओर अच्छा होता है । जब जल स्वच्छ आ जाय | 
तब जानना चाहिये कि अब मैक मुख की राह नहीं आ रहा है । पित्तप्रथान पुरुषों के | 
लिये यह क्रिया हितकर है । 
भूमिका ७५ 
च्छ (ख) कपालभातिकर्म-- 
अर्थात्‌ लोहकार कौ भस्रा (भाथी) के समान अत्यन्त शीघ्रता से क्रमशः 
रेचक-पूरक प्राणायाम को शान्तिपूर्वक करना योगशास््र मे कफदोष का नाशक कहा गया 
है तथा यह क्रिया कपालभाति" नाम से विख्यात है ।१ 


जब सुषुम्ना में से अथवा फफ्फुस में से श्वासनलिका द्वारा कफ बार-बार ऊपर 
आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम) हो गयां हो तब सूत्रनेति ओर धौतिक्रिया से इच्छित 
शोधन नहीं होता । एेसे समय पर यह कपालभाति लाभदायक है । इस क्रिया से 
 फफ्फ़स ओर समस्त कफवहा नाडियों मे इकट्ा हुजा कफे कुछ जल जाता है ओर कुक 
प्रस्वेदद्रार से बाहर निकल जाता है, जिससे फफ्फुस-कोशो कौ शुद्धि होकर एुफफुस 
बलवान्‌ होते दै । साथ-साथ सुषुम्ना, मस्तिष्क ओर आमाशय की शुद्धि होकर 
पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है । 

नियम -- परंतु उर क्षत, हदय कौ निर्बलता, वमनसेग, हुलास (उबाक), हिक्का, 
स्वरभङद्ध, मन को भ्रमित अवस्था, तीक्ष्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊर्ध्वरक्तपित्त, अम्लूपित्त इत्यादि 
टोषों के समय, यात्रा में ओर वर्षा हो रही हो, एेसे समय पर इस क्रिया को न करे । 

अजीर्ण, धूप मे भ्रमण से पित्तवृद्धि, पित्तप्रक्रोपजन्य रोग, जीर्ण कफ-व्याधि , 
कृमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार ओर त्वचारोगादि व्याधियों को टूर करने के लिये 
यह क्रिया गुणकारी हे । शरद्‌ ऋतु में स्वाभाविक पित्तवृद्धि होती रहती है । एेसे समय 
पर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की जा सकती ह । 


षट॒कर्म से रोग निवारण 


हठयोग कं अनुसार भौतिक शरीर के दोषों को टूर करने के छिये एवं स्वस्थ 
बने रहने के लिये षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, धारण एवं ध्यान का आलम्बन केना 
चाहिये । षट्कर्म का उपयोग प्रवृद्ध कफ-दोष को टूर करके वात, पित्त एवं कफ इन 
तीनों दोषों को समभाव में स्थापित करने के छियि होता है । यदि कफ-दोष बढ़ा न हो 
तो, जिस अद्ध बै विकार या अशक्ति प्रतीत हो, उसी अङ्ख को बलवान्‌ बनाने या उक्त 
अङ्खसे विकार को दूर करने के लिये षट्कर्मो में से यथावश्यक दो या तीन या चार 
कर्मो का अभ्यास करना चाहिये । १. धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलिकं एवं 
कपारुभाति-इन छः क्रियाओं को षट्कर्म कहते हँ । धोति कर्म कण्ठ से आमाशय तक 
के मार्ग को स्वच्छ करके सभौ प्रकार के कफ-रोगों का नाश कर देता है । यह विशेषरूप 
से कफप्रधान कास, श्वास, प्ठीहा एवं कुष्ठरोग में लाभकारी है । २. वस्ति-कर्मद्रारा 
गुदामार्ग एवं छोरी ओंत के निचले हिस्से की सफाई हो जाती है । इससे अपानवायुं एवं 
मलान््र के विकार से उत्पन्न होने वारे रोगों का शमन हो जाता है । ओंतों कौ गर्मी शान्त 
होती है, कोष्ठबद्धता टूर होती है । ओंतों में स्थित-संचित दोष नष्ट होते हैँ । जठरागि 


१. भसरावल्छोहकारस्य रेचपूरौ ससम्भ्रमौ । 
| कपाल भातिर्विख्याता कफदोषविशोषणी ।! ( हठयोगप्रदीपिका ) 
७६ रुद्रयापलम्‌ 


को वृद्धि होती है । अनेक उदररोग नष्ट होते हँ । वस्तिकर्म करने से वात-पित्त एवं कफ 
से उत्न्न अनेक रोग तथा गुल्म, प्लीहा ओर जलोदर टूर होते है । ३. नेतिकर्म 
नासिकामार्ग को स्वच्छ कर कपाल-शोधन का कार्य करता ह यह विजशेषसूप ये नेत्रोंको 
उत्तम दृष्टि प्रदान करता है ओर गले से ऊपर होने वारे दांत, मुख, जिह्वा, कर्ण एवं 
शिरोरोगो को नष्ट करता है । ४. त्रादक-कर्मद्वारा नेत्रां के अनेक रोग नष्ट होते है एवं 
तन्द्रा, आस्य आदि दोष नष्ट होते हँ । ५. उदर-रोग एवं अन्य सभी दोषों का नाश 
करने के लिये नेति प्रमुख है । यह मन्दाग्नि को नष्टकर जठराग्नि की वृद्धि करता है 
तथा भुक्तात्र को सुन्दर प्रकार से पचाने की शक्ति प्रदान करता है । इसका अभ्यास करने 
से वातादि दोषों का शमन होने से चित्त सदा प्रसन्न रहता है । ६. कपालभाति विशेषरूप 
से कफ-दोष का शोषण करने वाली है । षट्कर्म का अभ्यास करने से जब शरीरान्तर्गत 


कफ-दोष -मलादिक क्रीण हो जाते है, तब प्राणायाम का अभ्यास करने से अधिक शीघ्र 
सफलता मिलती है | 


अन्य क्रियाओं द्रारा शरीर शोधन 


जिन्हे पित्त की अधिक शिकायत रहती है , उनके छ्िये गजकरणी या 

कृजल क्रिया लाभदायक रहती है । इस क्रिया में प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होने के 
वाठ पर्याप्त मात्रा मे नमक मिश्रित कुनकुना जल पीकर फिर वमन कर दिया जाता है । 
इससे आमाशयस्थ पित्त का शोधन होता है । जिन्हे मन्दाग्नि की शिकायत हे या जिनका 
स्वास्थ्य उत्तम भोजन करने पर भी सुधरता नहीं ह, उन्हे अग्निसार नामक क्रिया का 
भ्यास करना चाहिये । इस क्रिया में नाभिग्रन्थि को बार-बार मेरुपृष्ठ में लगाना होता 
। एक सौ वार लगा सकने का अभ्यास हो जाने पर समड्लना चाहिये कि इस क्रिया 


मेँ परिपक्वता प्राप्त हो गयी है.। अतः यह सभी प्रकार के उदररोगों को दूर करने तें 
सहायक है | 


अष्टाङ्गयोग से रोग निवारण 


आसन का अभ्यास शरीर से जडता, आलस्य एव चञ्चलता को दूर कर 
सम्पूर्ण स्नायु-संस्थान एवं प्रत्येक अङ्ग को पुष्ट बनाने के लिये होता है । इसके अभ्यास 
से शरीर के अङ्गो के सभी भागों मे एव सृक््मातिसूक्षम नाडयो में रक्त पहुंचता है, सभी 
ग्रन्थियां सुचारुरूप से कार्य करती है । स्नायु-संस्थान बलवान्‌ हो जाने पर साधक काम, 
क्रोध, भय आदि के आवेगो को सहने में समर्थ होता है । वह मानस-रोगी नहीं बनता । 
शरीर का स्वास्थ्य, मस्तिष्क, मेरुदण्ड, स्नायु-संस्थान, हदय एवं फेफड़े तथा उद्र के 


आसनो का अभ्यास करने के साथ-साथ उन दुर्बल अद्गं को पुष्ट करने वाके आसनो 
का अभ्यास विशेषरूप से करना चाहिये । ! - 
9, ` 


१. द्रण रुद्र २५.२८-३० 
प | = 


॥ 
। 
= 
। 
| 
। 

भूमिका ७\७ 


ध्यान के उपयोगी पद्मासन आदि को सर्वरोगनाशक इसखिये कहा जाता है 
कि इन्‌ आसनो से ध्यान या जप में बैठने पर शरीर मे साम्यभाव, निश्चता, शान्ति 
आदि गुण आ जाते है । जो भौतिक स्तर पर सत्वगुण कौ वुद्धि करने मे सहायक होते 
ह । आरोग्य की दृष्टि से किये जने वाके आसनो मे पश्चिमोत्तान, मल्स्येन्द्र, गोरक्ष, 
स्वङ्ग, मयूर, भुजंग, शलभ, धनु, कुक्कुट, आकर्षणधनु एवं पद्म-आसन मुख्य हैँ । 


आसनौ को शनैः-शनैः किया जाय, जिससे अद्धो एवं नाडियों मे तनाव, 
स्थिरत्ता, संतुलन, सहनशीकता एवं शिथिलता आ सके । अपनी पूर्ववत्‌ स्थिति में धीरे- 
धीरे ही आगा याहिये । जौ अङ्गं रोगी हो, उस अङ्ग पर बोड् डालने वाङे आसनो का 
अभ्यास अधिक नहीं करना चाष्ठिये । जैसे जिनके पेट मे घाव हैया जो स्रियं मासिक 
धर्म से युक्त है, उन्हें उन दिनों पेट के आसन नहीं करने चाहिये । जिस आसन का प्रभाव 
जिस ग्ठेड्स या नाडी-चक्र पर पडता है---आसन करते समय वहीं ध्यान केद्धित करना 
चाहिये तथा गायत्री आदि मनर का या तेज, बल, शक्ति देने वाठ़े मरो का यथाशक्ति 
स्मरण करना चाहिये । एक आसन के बाट्‌ उसका प्रतियोगी आसन भी करना चाहिये । 
यथा-पश्चिमोत्तान आसन का प्रतियोगी भुजजगासन ओर शलभासन है । हस्तपादासन का 
प्रतियोगी चक्रासन है । स्वद्धासन का अभ्यास आवश्यक है । सूर्यनमस्कार को अन्य 
आसनो के अभ्यास के पूर्वं कर ठेना लाभकारी है । 


प्राणायाम का अभ्यास शरीरस्य सभी दोचौ का निराकरण कर प्राणमयकोष 
एवं सृक््म शरीर को नीरोग तथा पुष्ट बनाता है ।* नाडी-शोधन का अभ्यास करने के 
बाद ही कुम्भक प्राणायामो का अभ्यास करना चाष्िये । प्राणायाम के सभी अभ्यास 
युक्तिपूर्वक शनैः-शनैः ही करने चाहिए तथा भसिका प्राणायाम को छोडकर सभी शेष 
प्राणायामो में रेचक एवं पूरक, दोनों की क्रियाएं बहुत धीरे-धीरे करनी चाहिये । प्रत्येक 
कुम्भक की अपनी-अपनी दोषनाशक विशेष शक्ति है । अवः प्रवृद्ध दोष का धियार ` 
करके ही उसके दोषनाशक कुम्भक का अभ्यास करना चाहिये । सूर्यभेद प्राणायाम 
पित्तवर्धक, जरादोषनाशक, वातहर, कपालदोष एवं कृमिटोष को नष्ट करने वाला है । 
उज्जायी कफ-रोग, क्रूरवायु, अजीर्ण, जलोदर, आमवात, क्षय, कास, ज्वर एवं प्टीहा 
को नष्ट करता है । स्वास्थ्य एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिये उज्जायी प्राणायाम का विशेष 
रूप से अभ्यास करना. चाहिये । शीतली प्राणायाम अजीर्ण, कफ, पित्त, तृषा, गुल्म, 
प्लीहा एवं ज्वर को नष्ट करता है । भिका प्राणायाम वात-पित्त-कफ-हर, 
शरीराग्निवर्धक एवं सर्वरोगहर है । व्यवहार में संध्योपासना के उपरान्त एवं अप से पूर्व 
नाडी-शोधन, उज्जायी एवं भसिका प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने का प्रचलन है। 


स्वरयोग से रोग निवारण 


रोग-निवारण के छ्य स्वर-योग का आश्रय भी छिया जाता है । नीरोगता के 
लिये भोजन सदा दाहिना स्वर (वास) चलने पर करना चाहिये । वामस्वर शीतलठ एवं 


१. ० रद्र० २५.३१-९५७ 

७८ सुद्रयामलम्‌ 


दक्चिणस्वर उष्ण माना जाता है । इसके अनुसार ही वात एवं कफ-प्रधान्‌, रोगो म दक्षिण 
नासिका के श्वास को चलाया जाता है एवं पित्तप्रधान रोग में वाम्‌-स्वर से श्वास को 
चलाया जाता है । सामान्य नियम यह है कि रोग के प्रारम्भकाठ में जिसका सं 
श्वास चल रहा होता है, उसे वंद करके टूसरी नासिका से श्वास रोग-शमन हैः तक 
चलाया जाता है । इस स्वर-परिवर्तन से प्रवृद्ध दोष का संशमन हो जाता है । स्वर्धएए 
की जानकारी के लिये शिव स्वरोदय एवं स्वर-चिन्तामणि नामक ग्रन्थों का अवलोकन 
करना चाहिये । 


योग सम्बन्धी वन्ध एवं मुद्राओं से रोग निवारण 


मुद्राओं के अभ्यास मेँ महामुद्रा, विपरीतकरणी, खेचरी, मूलवन्ध, उदीयान-- 
बन्ध एवं जालन्धरवन्ध मुख्य हैँ । महामुद्रा क्षय, कुष्ठ, आवर्त, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों 
एवं सभी दोर्षो को नष्ट करती है । इसके अभ्यास से पाचन-णक्ति की प्रचण्ड वृद्धि 
होकर विष को भी पचाने की क्षमता प्राप्त होती है । महामुद्रा के साथ महाबन्ध एवं 
महावेध का भी अभ्यास किया जाता है । इन तीनों के अभ्यास से वृद्धत्व दूर होता दहे 
एवं अनेक शारीरिक सिद्धियोँ कौ प्राप्ति होती है । खेचरी मुद्रा के अभ्यास से शरीर मं 
अमृतत्व-धर्म की वृद्धि होती है । सिद्धियोँ की प्रापि हेती है । शरीर की सोमकला का 
विकास होता है तथा देह-क्षय की प्रक्रिया रुक जाती है । उड़ीयान का अभ्यास उटर एवं 
नाभि से नीचे स्थिति अद्खों के रोगों को टूरकर पुरुषत्व कौ अभिवृद्धि करता है । जननाद् 
एवं प्रजननाङ्ग के रोगों से पीडित नर नारियों को उड्ीयानवबन्ध का विशेष अभ्यास करना 
चाहिये । जालन्धर बन्ध से कण्ठ-रोयों एवं शिरोरोगं का नाश होता है तथा मृलबन्ध का 
अभ्यास गुदा एवं जननेद्धिय पर प्राण एवं अपान पर नियन्रण प्रदान करता है । उड़ीयान 
एवं जाठन्धरबन्थ का अभ्यास तो प्राणायाम के समय ही किया जाता है, परंतु 
मूटवन्ध का अभ्यास सतत करना चाहिये । विपरीतकरणी मुद्रा का ठदीक-ठीक अभ्यास 
व्टीपलित को दूर कर युवावस्था प्रदान करता है । 


उपर्युक्त मुद्राओं के अतिरिक्त घेरण्डसंहिताप्रोक्त कुक अन्य मुद्राओं का अभ्यास 
भी रोगनाश, वलीपकितविनाश एवं स्वास्थ्य-लाभ के लिये उपयोगी है । इनमे से 
नभोमुद्रा एवं माण्ड्कीमुद्रा ताटटुस्थित अमृतपान मेँ सहायक होने के कारण सभी रोगों का 
नाश करने वाटी है । अश्विनी मुद्रा गह्यरोगों का नाश करने वाली,. अक्रालमृत्यु को दूर 
करने वाली तथा बल एवं पुष्टि को प्रदान करने वाली है । पाशिनी मुद्रा से बल एवं 
पुष्टि कौ प्राप्ति होती है । तड़ागी मुद्रा एवं भुजगिनी मुद्रा-ये दोनों ही उद्र के अजीर्णादि 
रोगों को नष्टकर दीर्घं जीवन प्रदान करती हैँ । | 


रोगों को दूर करने में ध्यान अथवा चिन्तन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ध्यान से 
शरीर, प्राण, मन, हदय एवं बुद्धि मेँ शान्ति, पवित्रता एवं निर्मलता आती है । सदा 
प्रणिषात्र के कल्याण का विचार करने से एवं सभी सुखी हों, नीरोग हों, शान्त हो" - 
इस प्रकार कौ भावनाओं की तरगों को सभी दिशाओं में प्रसारित करने से स्वयं को सुख 
भूमिका ७९ 


तथा शान्ति की प्राप्ति होती है । व्यक्ति जैसा चिन्तन करता है, प्रायः वह वैसा बन जाता 
हे । भे नीरोग हू, स्वस्थ हूं -- एेसा चिन्तन निरन्तर दृढतापूर्वक करते रहने से आरोग्य 
बना स्हती है । इसे आत्मसम्मोहन “ओ सजेशन' की विधि कहते हैँ । इसी प्रकार 
प्रबर्ह .संकल्पशक्ति के द्वारा अपने या दूसरे के रोगों को भी टूर किया जाता है । 

..रोगेनिवारण के लिये प्रमुख बात यह है कि रोग होने पर उसका चिन्तन ही न करे, उसको 

“ परवाह ही न करे । रोग का चिन्तन करने से रोग बद्धम्‌ हो जाता है एवं व्यक्ति का 
मनोबल दुर्बल हो जाता है । मानसिक रोगों का संकल्पशक्ति एवं प्रज्ञाल से निवारण 
करना चाहिये एवं शारीरिक रोगों का ओषधों से । इन रोगों के उन्मूलन में यौगिक 
साधनों का अद्धुत योगदान रहा है । 


शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति चाहने वालों को योग-क्रियाओं का 
अभ्यास करने के साथ-साथ रोगोत्पादक सभी मू कारणों का त्याग करना चाहिये तथा 
अपने लिये अनुकूल एवं चिकित्साशासख्र द्वारा निर्दिष्ट सात्विक पथ्य, सदाचार एवं 
सत्कर्म का सेवन करना चाहिये । यथासम्भच अनिष्ट-चिन्तन से बचना चाहिये तथा चित्त 
को राग-द्रेष-मोहादि दोषों से दूर करना चाहिये । सम्पूर्ण दुःखों का मूल कारण 
तमोगुणजनित अज्ञान, लोभ, क्रोधं तथा मोह है | त्रिगुण के प्रभाव तथा अज्ञान के 
बन्धन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय योग है तथा योग-बल से भी बडी शक्ति है 
भगवान्‌ को अनुग्रह शक्ति । 

अतएव अहंता-ममता का त्याग करके भगवच्चरणों क एकमात्र आश्रय केकर 
योगसाधना करने से शारीरिक व्याधि के साथ-साथ त्रिविध ताप एवं भवव्याधि भी कट 
जाती है ओर एेसा साधक पूर्णतम आनन्द को प्राप्त करने में सर्वथा समर्थ हो जाता हे । 


कुण्डकिनीयोग 


कुण्डलिनीयोग, कुण्डलिनीशक्ति, षट्चक्र आदि का पतञ्जलि के योगसूत्र मे 
कहीं उल्केख नहीं हे, किन्तु यह निश्चित है कि कुण्डकिनीयोग प्राचीन भारतीय योग कौ 
एक विशिष्ट पद्धति है । आगम ओर तन्त्रशास्त्र की विभिन्न शाखाओं मे इसका वर्णन 
मिता है । कुछ आचार्य “अष्टा चक्रा नवद्वारा (१०।२। ३९ ) इत्यादि अथर्ववेदीय 
मन्त्र में कुण्डलिनी योग का उल्लेख मानते हँ । प्रायः सभी आगमिक ओर तान्रिक 
आचार्य प्रसुप्तभुजगाकारां, सार्धत्रिवलाकृति, मृणाकतन्तुतनीयसी मूलाधार स्थित शक्ति 
को कुण्डलिनी के नाम से जानते ह । जिस योगपद्धति की सहायता से इस कुण्डलिनी 
शक्ति को जगाकर सुषुम्णा मार्ग द्वारा षट्चक्र का भेदन कर सहस्रारचक्र तक पहुंचाया 
जाता है ओर वहाँ उसका अकु शिव से सामरस्य सम्पादन कराया जाता है, उसी का 
नाम कुण्डलिनीयोग है । आधारो अथवा चक्रों आदि के विषय मेँ मतभेद होते हुए भी 
मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति का सहस्रार स्थित अपने इष्टदेव से सामरस्य का 
सम्पादन सभी मतों में निर्विवाद रूप से मान्य है । 


++ 

कुण्डलिनीयोग की विधि -- 


यहाँ संक्षेप में उसकी विधि इस प्रकार वर्णित है-यम ओर नियम के 
नित्य-नियमित आदयपूर्वक निरन्तर अभ्यास में गा योगी साधक गुरमुख से मूलाधार से 
सहस्रार-पर्यन्त कुण्डलिनी के उत्थापन क्रम को ठीक से समञ्ज ठेने के उपरान्त, पवन 
ओर टहन के आक्रमण से प्रतप्त कुण्डलिनीशक्ति को, जो कि स्वयम्भू लिंग को वेष्टित 
कर साधत्रिवलयाकार मेँ अवस्थित है, हकार बीज का उच्चारण करते हए जगाता है 
ओर स्वयम्भू छिगकेचिद्र से निकाल कर उसे ब्रह्मद्वार तक परहा टेता है । 
कुण्डलिनीशक्ति पह मूलाधार स्थित स्वयम्भू लिंग का, तब अनाहतचक्र स्थित बाण 
छिग का ओर अन्त मेँ आज्ञाचक्र स्थित इतर लिंग का भेट करती हई ब्रह्मनाडी की ` 
सहायता से सहस्रदल चक्र मेँ प्रविष्ट होकर परमानन्दमय शिवपद में प्रतिष्ठित हो जाती 
है । योगी अपने जीवभाव के साथ इस कुलकुण्डलिनी को मूलाधार से उठाकर 
सहस्रारचक्र तक छे जाता है ओर वरहा उसको परबिन्दु स्थान मं स्थित शिव (पर छग) 
के साथ समरस कर देता है । समरसभावापन्न यह कुण्डलिनीशक्ति सहस्नारचक्र मे लाक्षा 
के वर्ण के समान परमामृत का पान कर तृप्त हो जाती है ओर इस परमानन्द की 
अनुभूति को मन मेँ संजोये वह पुनः मूलाधारचक्र में लौट आती है । यही है 
कुण्डलिनीयोग को इतिकर्तव्यता । इसके सिद्ध हो जाने पर योगी जीवभाव से मुक्त हो 
जाता है ओर शिवभावापत्र (जीवन्मुक्त) हो जाता है । 


| कुलकुण्डलिनी शक्ति कंसे सहस्रार स्थित अकुलशिव की ओर उन्मुख होती 
है ओर वहां शिव के साथ सामरस्य भाव का अनुभव कर पुनः कैसे अपने मूठ स्थान 
मे आ जाती है, इसकौ अति सश्चिप्त प्रक्रिया नित्याषोडशिकार्णव (४ ।१२-१६) में 
वर्णित है । इसी प्रकार चार पीठों ओर चार लिगं का स्वरूप हमे योगिनी हदय 
(९ । ४१-४७) में अधिक स्पष्ट रूप मेँ मिता है । 


कुण्डलिनीशक्ति 


मानवकिग शरीर मेँ सुषुम्नानाडी के सहारे ३२ पद्मं की स्थिति मानी गई है । 
सबसे नीचे ओर सबसे ऊपर दो सहसरारपद्म स्थित हैँ । नीचे कुलकुण्डलिनी में स्थित 
अरुण वर्ण सहस्रारपद्म ऊर्ध्वमुख तथा ऊपर ब्रह्मरश्र स्थित श्वेत वर्ण सहस््रारपद्म 
अधोमुख हँ । इनमें से अधः सहस्रार को कुरकुण्डकलिनी ओर ऊर्ध्व सहस्रार को 
अकुरकुण्डकिनी कहा जाता है । अकुलकुण्डलिनी प्रकाशात्मक अकारस्वरूपा ओर 
कुलकुण्डकलिनी विमर्शात्मक हकारस्वरूपा मानी जाती है । 


इन दो कुण्डलिनियोँ के अतिरिक्त तन्रशास््र के ग्रन्थो में प्राणकुण्डकिनी का 
भी वर्णन मिता है । मूलाधार मेँ जैसे कुण्डलिनी का निवास है, उसी तरह से हृदय 
मे भी 'सार्धत्रिवलया प्राणकुण्डलिनी" रहती है । मध्यनाडी सुषुम्ना के भीतर चिदाकाश 
(बोधगमन) रूप शून्य का निवास है । उससे प्राणशक्ति निकलती है । इसी को अनच्क 
कला भी कहते हँ । इसमें अनच्क (अच्‌ = स्वर से रहित) हकार का निरन्तर नदन होता 

भूमिका ८९ 


रहता है । यह नाद भट्वारक की उन्मेष दशा है, जिससे कि प्राणकुण्डकिनी की गति 
ऊर्ध्वोन्मुख होती है, जो श्वास-प्रष्वास, प्राण-अपान को गति प्रदान करती है ओर जहां 
इनकी एकता का अनुसन्धान किया जा सकता है । मध्यनाडी में स्थित बिना क्रम के 
स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाली यह प्राणशक्ति ही अनच्क कला कहलाती है । 
इस अनच्क कला रूप प्राणशक्ति को कुण्डलिनी इसलिये कहते हँ कि मूलाधार स्थित 
कुण्डलिनी की तरह इसकी भी आकृति कुटिल होती है । जिस प्राणवायु का अपान 
अनुवर्तन करता हे, उसकी गति हकार की लिखावट कौ तरह टेदी-मेढी होती है । 
प्राणशक्ति अपनी इच्छा से ही प्राण के अनुरूप कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर 
ठेती है । प्राणशक्ति कौ यह वक्रता (कुरटिकता-घुमावदार आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र 
इच्छाशक्ति का खे हे । प्राणशक्ति का एक ठपेटा वाम नाडी इडा मे ओर दूसरा कपेरा 
दक्षिण नाडी पिंगला में रहता हँ इस तरह से इसके दो वलय (घेरे) बनते हँ । सुषुम्ना 
नाम कौ मध्य नाडी सार्धं कहलाती है । इस प्रकार यह प्राणशक्ति भी सार्धत्रिवल्या है । 
वस्तुतः मूलाधार स्थित कुण्डलिनी में ही प्राणशक्ति का भी निवास है, किन्तु हदय में 
इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से ब्राह्मणवसिष्ठन्याय से उसका यहीं पृथक्‌ उल्केख कर 
दिया गया है । इसका प्रयोजन अजपा ( हंसगायत्री ) जप को सम्पन्न करना है । 


नाडीचक्रं का रहस्य 


षट्चक्र का निरूपण करते समय यहाँ नाडियों के सम्बन्ध समदम ठेना चाहिए 
कि मेरुदण्ड के बाहर वाम भाग में चन्द्रात्मक इडा नाडी ओर दक्षिण भाग में सूर्यात्मकं 
पिंगला नाडी अवस्थित है । मेरुदण्ड के मध्य भाग में वज्रा ओर चित्रिणी नाडी से मिली 
हई त्रिगुणात्मिका सुषुम्ना नाडी का निवास है । इनमें सतत्वगुणात्मिका चित्रिणी चन्द्ररूपा 
है, रजोगुणात्मिका वज्ञा सूर्यरूपा हे ओर तमोगुणात्मिका सुषुम्ना नाडी अग्निरूपा है । 
यह त्रिगुणात्मिका नाडी कन्द के मध्य भाग में सहस्रार-पर्यन्त विस्तृत है । इसका आकार 
खिले हए धतूरे के पुष्प के सदृशा हे । इस सुषुम्ना नाडी के मध्य भाग मेँ छिग से मस्तकं 
तक विस्तृत दीपशिखा के समान प्रकाशमान वज्रा नाडी स्थित है । उस वजा नाडी के 
मध्य मेँ चित्रिणी नाडी का निवास है । यह प्रणव से विभूषित है ओर मकड़ी के जाले 
के समान अत्यन्त सृक्षम आकार की है । योगी ही इसको योगज ज्ञान से देख सकते हैँ । 


` मेरुदण्ड के मध्य मेँ स्थित सुषुम्ना ओर ब्रह्मनाडी के बीच में मूलाधार आदि 
छ: चक्रों को भेद कर यह नाडी सहस्रार चक्र मे प्रकाशमान होती हँ । इस चित्रिणी नाडी 
के मध्य में शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म नाडी स्थित है । यह नाडी 
मूलाधार स्थित स्वयम्भू छिगिकेचिद्र के सहस्रार में विलास करने वारे परमशिव पर्यन्त 
व्याप्त है । यह नाडी विद्युत्‌ के समान प्रकाशमान है । मुनिगण इसके कमलनाल के 
तन्तुओं के समान अत्यन्त सक्षम आकार का मानस प्रत्यक्ष ही कर सकते हैँ । इस नाडी 
के मुख में ही ब्रहमद्रार स्थित है ओर इसी को योगीगण सुषुम्ना नाडी का भी प्रवेश 


द्वार मानते है । 


० भू० दि ८२ रुद्रयामलम्‌ 


रुद्रयामल का विषय संक्षेप 


रुद्रयामल में ९० अध्याय है । उनमें से प्रस्तुत प्रथम भाग के ४५ अध्यायो 
का अध्यायगत विषय संक्षेप दिया जा रहा है-- 


प्रथम पटल में पराश्री परमेशानी के मुखकमल से श्रीयामल, विष्णु यामल, 
शक्तियामल ओर ब्रह्मयामल निस्सृत बताए गए है। यह रुद्रयामल उन्हीं यामलो का) 
उत्तरकाण्ड है। दसरवेँ श्लोक से लेकर ८२ श्लोक तक विविध प्रकार के साधनों की चर्चा 
की गई है। फिर रुद्रयामल की प्रशंसा है (८३-९२) ओौर यामल शब्द का अर्थं कहा है। 
फिर यामल में प्रतिपादित विभिन्न साधन कहे गए है। ९९ से १०७ तक इस रुद्रयामल की 
फलश्रुति है। १०७ से ११८ तक ज्ञान एवं भाव कौ प्रशंसा है। ११९ से १३० तक पुण्यवान्‌ 
पुरुष के लक्षण ओर साधक के कर्तव्य वर्णित है । पशुभाव से ज्ञान की सिद्धि होती है ओर 
वीरभाव से क्रियासिद्धि होती है तथा दिव्य भाव मेँ साधक स्वयं रुद्र हो जाता है 
(६३०--१३७)। पुनः योग की प्रशंसा (१३८--१३९), पशु एवं वीरभाव में भक्ति विवेचन 
(९४०--१४५) । दिव्य भाव विवेचन (१४५-१४९), ज्ञान के तीन प्रकार (१५०--१५३), 
मनुष्य जनम का दुर्टभत्व (१५४-१६४, आन्तरिक ज्ञान (१६५-१.७१) विद्युत्‌ के समान 
आयु को चञ्चलता (१७२--१७८) एवं ब्रती का लक्षण (१७८-१८७)। इसके बाद गुरु के 
माहात्म्य ओर उनकी कृषा के विषय मेँ कहा गया है १८८--१९१)। साधक की आत्मा ही 
बन्धु हे ओर धर्मशीक मनुष्य ही श्रेष्ठ है (१९१-१९६)। पुनः १९७--२१२ रोक तक 
भवेत्रय कौ प्रशंसा की गई है। २१३ से २२० में पीठ प्रशंसा ओर भावज्ञान का माहात्म्य 
वर्णित है। फिर (२२९१-२ ४४) गुरु की महिमा ओर उनके प्रति कर्तव्य बताए गए है । 


द्वितीय पटल मेँ कुलाचार विधि वर्णित है। पशुभाव मेँ गुरु का ध्यान एवं पूजन 
वर्णित है ९०--३७)। पुनः गुरुस्तोत्र ओर गुरुस्तव की फलश्रुति वर्णित है (३८-५०)। 
इसके बाद गुरु के लक्षण वर्णित है (५०--५७) । फिर शिष्य के लक्षण ओर उसके कर्तव्य 
का प्रतिपादन है (५७-९६)। फिर म्र दीक्षा एवं पुरश्चरण (९७--१२७) तथा दीक्षा 
विधि वर्णित है (९२८-१४३)। इसके बाद मन्त्र साधन मेँ प्रयुक्त होने वाले ताराचक्र, 
रशिचक्र, विष्णुचक्र, ब्रह्यचक्र, देव चक्र, ऋणधनात्मक महाचक्र, उल्का चक्र एवं सृक््म चक्र 
का वर्णन हे (९१४४--१६२)। 

तृतीय पटल मेँ दीक्षाक्रम में चक्र विचार वर्णित है। भगवती आनन्द भैरवी के 
दरार कालाकाल का विचार करने वाले विभिन्न चक्रों का वर्णन है। यहौँ अकडम चक्र 
(९७- २४), पदराकार अष्टदल महाचक्र (२४-३३), कुलाकुल चक्र (३३-३९), तारा 
चक्र (४०-६१), राशिचक्र (६२-७२), कूर्मचक्र (७३-८४), शिवचक्र ओर गणना विचार 
(८५--११४), विष्णु चक्र ओर उसकी गणना (११४-१४५) वर्णित है। 


चतुर्थ पटल मेँ ब्रह्मचक्र का वर्णन है। यह चक्र अकालमृत्यु का हरण करने 


वाला है। इसके ज्ञान से साधक ब्रह्मपद को प्राप्त कर ठेता है। ३--१९ शठोक पर्यन्त इस 
भूमिका ८२३ 


चक्र के बनाने कौ विधि लिखी है। इस चक्र के गृहो मे अड्‌ ओर राशियाँ दोनों छिखी जाती 
हे। इनसे साधक अपने शुभाशुभ का ज्ञान करे। इसके बाद नक्षत्र ओर उनके स्वामी के 
विषय में विवेचन किया गया है (१४-२६)। वणो की राशियों का विवेचन है (२७-३३)। 
फिर राशिफल का विचार है (३४-४१)। फिर श्रीचक्र का निरूपण किया गया है 
(४२-७६)। फिर ऋण-धति चक्र का वर्णन है (७७-१०५)। इसके बाद मन्त्र दोषादि 
निर्णय के किए उल्का चक्र वर्णित है (११२-१२३) । फिर इसके बाट्‌ सामचक्र का वर्णन 
किया गया है (१२४१९४७) । इसके बाट्‌ चतुषचक्र (१४८-१६८) ओर सृक्ष्मचक्र का 
विवेचन किया गया है (१६९-१९२) । 


पञ्चम पटक में म्र संस्कार के लिए महा अकथह चक्र की रचनाविधि वर्णित 
हे । तत्स्थान स्थित वर्णो का फल, प्राणायामादि सिद्धि, वाक्सिद्धि ओर शिवसायुज्य प्रापि 
आदि विषय वर्णित है। 


छठवें पटक में पशुभाव (५--६०), वीरभाव एवं दिव्य भाव (६९-८२) साधन 
के फलों को क्रमशः कहा गया हे ( ५२.५४) । पशुभाव के ही प्रसङ्घ में सुषुम्ना साधना 
(९ ३-१४), देवी ध्यान (१५--२१), पूजनविधि (२२-२८), कुण्डलिनीस्तव (२९-३८), 
पशुभाव प्रशंसा (४९-६०), भाव विद्या विधि (७१-८२) वर्णित हे। अन्त मे कुमारी के 
लक्षण (८३--८७) ओर कुमारी पूजन के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है (८८--१०२)। 


सप्तम पटल में कुमारी पूजन का विधान है। आत्मध्यानपरायण पशुभावापन्न 
साधक के द्वारा कमारी पूजा कौ जाती हे। पूजाविधि में कुमारी की जाति परीक्षा नहीं होती 
हे । धोबी आदि किसी भी जाति की कन्या को पूजनीय कहा गया है (५--११) । वस्तुतः कुल 
देवी की बुद्धि से कुमारी पूजनीय होती हें । यहोँ कुमारी पूजन की विधि सम्यक्‌ रूप से कही 
गई है। मायाबीज से पाद्य, ठक्षमीबीज से अर्ध्यं ओर सदाशिव मनर से धूपदीप-दान कौ 
विधि कही गई है (६०--६१)। अन्त मे कमारी महामन्र का मन््रोद्धार किया गया है 
(६३-६४)। इसके बाद विभिन्न पूजा विधि ओर उनका मन्रोद्धार वर्णित है (६५९१) फिर 
कुमारी स्तोत्र का विधान है (९२-९४)। 


आठवें पटल मे कुमारी पूजन के अद्धभूत जप एवं होम का विशद विवेचन है। 
घृताक्तं बिल्व पत्र, श्वेत पुष्प, कुन्द पुष्प, करवीर पुष्प ओर घृताक्तचन्दन एवं अगुरु से 
मिश्रित हवनीय सामग्री से कुमारी पूजन मे हवन का विधान है (१-५)। हवन के अन्त मे 
भगवती के स्तोत्र ओर म्र एवं फलश्रुति का प्रतिपादन है (१५--३४)। इसके बाद 
तर्पयामि ' पद से नियोजित पद्यं का विवेचन है। इन मन््रों को पठते हए मधुमिश्रित क्षीर एवं 
जल से भगवती का तर्पण करना चाहिए । 

नवे पटल मे कुमारी कवच का विधान है। इसे भोज पत्र पर लिखकर चतुर्दशी 


या पूर्णमासी के दिन हदय प्रदेश मेँ धारण करने का विधान है । इसके पाठ से महान्‌ पातकी 
भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है ओर अन्त में उसे मोक्ष कौ प्रापि होती हे । 


१ रुद्रयामलम्‌ 


दसवें पटल में महान्‌ पुण्यदायक कुमारी सहस्रनाम वर्णित है। इस स्तोत्र कौ 
फलश्रुति है कि जो इसे भोज पत्र पर छिखकर हाथ मेँ धारण करता हं उस सभी संकटों से 
छुटकारा प्राप्त हो जाता है । मच्रार्थ, म्र चैतन्य एवं योनि मुद्रा के स्वरूप को जानकर सभी 
यज्ञो के फल की प्रापि होती है। पुनः यहीं पर सहस्रनाम सम्बन्धी कवच का भी उल्लेख है । 
६ महीने पाठ करने से साधक तीनों जगत्‌ को मोहित कर केतादहै।१ वर्ष के पाठ से 
खेचरत्व प्राप्ति एवं योगसिद्धि प्राप्त होती है ओर नित्य पाठ से जलस्तम्भन, अग्नि स्तम्भन 
ओर वायु के समान वेग की प्राप्ति होती है। सहस्रनाम से हवन ओर हवनीय द्रव्य कौ 
गणना तथा हवन कर्म का फट अन्त में प्रतिपादित हे। 


एकादश पटल में दिव्य, वीर एवं पशु भाव का प्रतिपादन है। भावस ही सब 
कुछ प्राप्त होता है। यह तीनों लोक भाव के ही अधीन ह। इसीलिए विना भाव के सिद्धि 
नहीं प्राप्त होती है (४३--४४)। 


दक्षिण ओर बाई नासिका से वायु के आगमन ओर निर्गमन का फल कहा गया 
हे । मेष, वृष आदि १२ राशियों में क्रमशः १. आज्ञाचक्र २. कामचक्र, ३. फलचक्र, ४. 
प्रन चक्र, ५. भूमिचक्र, ६. स्वर्गचक्र, ७. तुलाचक्र, ८. वारिचक्र, ९. षट्चक्र, १०. 
सारचक्र, ११. उल्काचक्र ओर १२. मृत्युचक्र का निर्माण करना चाहिए। इन चक्रों में 
अनुलोम ओर विलोम क्रम से षट्कोण बनाना होता है। सभी चक्रों में स्वर ज्ञान ओर वायु 
गति को जानकर अपने प्रश्नों का विचार करना चाहिए । 


द्वादश पटल में काम चक्र के स्वरूप का प्रतिपादन है। इस चक्र का सम्पाद्‌ किस 
रीति से करना चाहिए ? उसमें प्रश्न के प्रकार ओर उसके फल का विवेचन है। पुनः 
फठचक्र का, फिर आज्ञाचक्र के स्वरूप एवं फल सभी का निरूपण है। 


त्रयोदश पटल मेँ आज्ञाचक्रगत राशि, नक्षत्र एवं वार की गणना का विधान है। 
वर्णों के स्वरूप को जानकर किए गए प्रश्नों के विभित्र फलों का प्रतिपादन है। अश्विनी 
आदि ८ नक्षत्रों में, फिर आर्केषा से ठेकर चित्रा तक, फिर स्वाती से वसु नक्षत्रों में, फिर 
उत्तराषाढत्रा से लेकर रेवती आदि नक्षत्र मँ किए गए प्रश्नों के विविध फलों का विधान है | 


चतुर्दश पटल मे आज्ञाचक्र का ही विस्तार हे। भरणी आदि २७ नक्षत्रों के स्वरूप 
एवं फल का विस्तार से वर्णन है। 


पन्द्रहवें पटल मे आज्ञाचक्र का ही विस्तार से माहात्म्य वर्णित हे । ब्रह्मस्तोत्र, 


ब्रह्मविद्या, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण, ब्रह्ममार्गस्थों का षट्चक्रमण्डल में स्वरूप तथा वैष्णव भक्त 
के लक्षण वर्णित है। 


षोडश पटक में आज्ञाचक्र का भुवन करण सामर्थ्य वर्णितं है। वहाँ पर 
अधोमण्डरमण्डित द्विबिन्दुनिकय के द्विदल स्थान में ्रीगुरुचरणों का ध्यान कहा गया है। 
उसके मध्य मेँ महावहिशिखा का भी चिन्तन वर्णित है। इस योग के प्रसाद से साधक को 
चिरंजीवित्व ओौर वागीश्वरत्व प्राप्त होने का निर्देश है। फिर त्रिखण्ड आज्ञाचक्र में 


भूमिका ८५ 


श्मशानाधिप से धिरे हए, कलानिधि, महाकाल, तीक्ष्ण दष्टा वारे बहुरूपी सुरेश्वर का 
ध्यान कहा गया है । नासिका के ऊर्ध्व भाग मेँ भ्रूमध्य मे परेश्वर काल रुद्र के ध्यान से शीघ्र 
ही तन्मयता होती हे। फिर नाना अलडरणों से विभूषित, नवयौवना, रौरवादि नरको का 
विनाश करने वाली डाकिनी देवी के ध्यान का विधान है। यही भगवती त्रिपुरसुन्दरी नाम से 
विख्यात ह । पूरक, कुम्भक एवं रेचक प्राणायाम के द्वारा अत्यन्त मनोयोग से इनका ध्यान 
करना चाहिए । छ: मास तक प्रातः, सायं ओर निरन्तर ध्यान से महती सिद्धि प्राप्त होती है। 
एक वर्षं पर्यन्त ध्यान से खेचरी सिद्धि मिती है ओर साधक योगिराट्‌ हो जाता है। अन्ततः 
कौलमार्ग का पालन करते हुए वह अमर हो जाता हे। 


सप्तदश पटल में अथर्ववेद का लक्षण कहा गया है । यह सभी वर्णो के लिए 
सार रूप है ओौर शक्त्याचार के समन्वय के रूपमे वर्णित है। फिर ऋगादि वेद | 
जलचर--भूचर-खेचर, कुलविद्या, महाविद्या, बिन्दुत्रयलयस्थिति, ब्रह्मा विष्णु-शिव ओर 
चौबीस तत्त आदि सभी अथर्ववेद में निवास करते हेँ। पुरदेवता रूप कुण्डलिनी के 
चैतन्यकरण में मात्र छः मास के अभ्यास कौ उपादेयता वर्णित है। उस चैतन्य सम्पत्ति से 
बहुत से फलों का प्रतिपादन हे। 


कामरूप मूलाधार मे वह देवी कुण्डलिनी प्रज्वलित रहती है। तब वह सहस्रदल 
कमल में शिरोमण्डल में प्रज्वकतित होकर सम्बन्ध स्थापित करती है। तब साधक योगिराड्‌ 
होकर अत्यन्त परमानन्द मे निमग्न हो जाता है। जब वह भगवती कुण्डक्तिनी शिर में 
समागम करके अमृत पान करती है, तब साधक परम सिद्धि को प्राप्त कर ऊेता है। यहीं पर 
वायवी सिद्धि का उपाय वर्णित हे। वर्ह मिताहार, मन का संयम, टया, शान्ति, स्वर 
समबुद्धि, परमार्थ विचार, भूमि के तर्‌ में शर शय्या पर शयन, गुरु के चरणों में श्रद्धा, 
अतिथिसत्कार, ब्रह्मचर्यव्रत का पाटन, हर्ष या शोक मेँ सर्वत्र समभाव, मौन धारण , एकान्त 
स्थान का सेवन, बहुत न बोलना, हंसी या हिंसा से रहित रहना आदि भगवती कुण्डक्िनी 
के चैतन्य करने के साधन हँ। ललाट, भ्रूमध्य, अष्टपुर कण्ठ में, नाभिप्रदेश मे ओर 
कटि आदि मे स्थित पीठं मे वायु निरोधात्मक कुम्भक प्राणायाम से कुण्डलिनी जागरण 
का परमोपाय निरूपित है।* इस रीति से एक वर्ष तक अभ्यास करने पर महाखेचरता 
प्राप्त होती हे। इसी वायवी सिद्धि के प्रसद्क मे साधक रूप से महर्षिं वसिष्ठ की चर्चा भी 
की गई हे।२ 

महर्षिं वसिष्ठ चिरकाल तक तपस्या करते रहे किन्तु उन्हे साक्षात्‌ विज्ञान नहीं 
प्राप्त हुभा। इससे क्रुद्ध होकर महर्षिं अपने पिता ब्रह्मा के पास गए ओर जब उनसे अन्य 
मनर के लिए कहा ओर तपोमार्ग से भगवती की वायवी सिद्धि के किए उत्साहित किया । 
तब महर्षिं वसिष्ठ ने समुद्र तट पर एक हजार वर्ष तक जप योग किया। फिर भी सिद्धि जब ` 
प्राप्त नहीं हु्ह तब वे महाविद्या को शाप देने के लिए उद्यत हुए। शाप देते ही भगवती 
महाविद्या प्रकट हो गई ओौर कहा भँ वेद से गोचर नहीं हूं। आप बौद्ध देश चीन में 


१.० ₹० १७.५६- ६० । ९. ० रुद्र० १७. १०६-१०८ । 
३. ० २९० १९७. १ २२-१२४। | 
| 
| 
| 
| 
| 

८६ रुद्रयामलम्‌ 


अथर्वविद मे जाइए।' फिर महर्षिं वसिष्ठ चीन गए ओर वर्ह भगवान्‌ बुद्ध ने वसिष्ठ को 
कुलमार्गं का उपदेश दिवा। तभी से शक्ति चक्र, सत््वचक्र, नौ विग्रह ओर विष्णु का आश्रय 
करने वाटो भगवती कात्यायनी का जप आरम्भ हआ।'* यहो भगवती के स्वरूप का भी 
वर्णन है। परममार्ग रूप से कुलमार्गं का विधान है जिसका आश्रय केकर सृष्टि कर्ता ब्रह्मा, 
पालनकर्ता विष्णु ओर संहारकारी सुद्र प्रकट होते ्ह। इस प्रकार के वर्णन में यहाँ जीवात्मा 
ओर परमात्मा का महान्‌ सम्बन्ध प्रकाशित किया गया है (१०६-१६१)। 


अष्टादश पटल में भगवती के कामचक्र का वर्णन है जिसमें वर्णो से किए गए 
प्रशन का निर्णय प्रतिपादित हे। आज्ञाचक्र के मध्यभाग में करोड़ों रस वाटी नाडियों के मध्य 
में मनोरम कामचक्र की स्थिति है। इनके कोष्ठकों में वर्णो के स्थापन से होने वाटे फल का 
निर्देश टै। सभी चक्रों में यह अत्यन्त उत्तम कामचक्र है। काम्य फल के कारण इससे उत्तम 
सिद्धि प्राप्त होती है । विभिन्न वर्णो मं किए गए प्र्नों मेँ वर्ण भेद से फल का कथन है । जैसे 
कवर्ग से प्रशन करने पर कामसम्पत्ति एवं श्री समृद्धि प्राप्त होती है।२ इस प्रकार वर्ग के 
अनुसार शुभ मच ग्रहण करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। 


उत्नीसवें पटक में प्रश्न चक्र के मध्य षडाधार के भेदन का वर्णन दै। फिर 
निर्विकल्पादि साधनभूत कालचक्र के फल का निर्देश है। फिर आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित 
प्रशनचक्र के विषय में फल बताए गणएर्है। काल ही मृत्यु को देने वाला है ओर उस काल की 
सृक्ष्मगति का ज्ञान इसी चक्र से होता हे। ग्रह, नक्षत्र एवं राशियों से सम्पृक्त प्रश्न की 
व्यवस्था की गई हे।२ वर्ग में किए गए प्रशन में इच्छा सिद्धि तथा खेचरी मेलन होता है। 
तवर्ग मे किए गए प्रश्न से दीर्घजीवन ओर इन्द्र के समान ओजस्विता होती है ओर प वर्ग में 
प्रश्न से परमस्थान की प्रापि होती हे । 


बीसवे पटल मेँ सभी म्र के सार स्वरूप फलचक्र का वर्णन है। उसका 
षट्कोणोँ में छः ध्यान बताया गया है। अष्टकोणों में अङ्कभेद से स्थित वर्णो का ध्यान करके 
खेचरता की प्राप्ति होती है। यह फटचक्र प्र्नचक्र के ऊर्ध्व भाग में स्थित जानना चाहिए। 
फलचक्र के प्रसाद से तत्व चिन्तन मेँ साधक परायण हो जाता है। अष्टकोणों के ऊर्ध्वं भाग 
मेँ वर्णमाला का क्रम इस प्रकार कहा गया है - 
येन॒ भावनमात्रेण सर्वज्ञो जगदीश्वरः । 
ओ ओ पवर्गमेवं हि यो नित्यं भजतेऽनिशम्‌ ॥ 
तस्य सिद्धिः क्षणादेव वायवीरूपभावनात्‌ । 
चन्द्रबीजस्योदुर्वदेशे विभाति पूर्तिजसा ॥ (रद्र. २०.३२.३३) 


जिसकी भावना मात्र से जगदीश्वर सर्वज्ञ बन गए ।ओओ तथाप वर्गमको जो 
निरन्तर भजता रहता है, उस वायवी रूप की भावना से उसे क्षणमात्र मेँ सिद्धि हो जाती दै, 
यह चन्द्रबीज के ऊपर वारे देश में पूर्ण तेज से शोभित होता है । 


१.०० ₹९‰० ९५७ . १ ३५.९२८ । २. द्र० रुद्र० १८ ७.७-८३ । 
२. ० 5० ९०. २ ९-२९ । 


भूमिका ८७ 


इस प्रकार फल्चक्र का निरूपण किया गया है, जिसके ध्यान से साधकं 
महाविद्यापति हो जाता है। 


इक्कीसवें पटक में योगमार्गं के अनुसार सर्वसिद्धिप्रद वीरभाव का साधन कहा 
गया है। महायोग तो वेदाधीन है, ओर कुण्डली शक्ति योग के अधीन है, कुण्डली के अधीन 
चित्त है ओौर चित्त के अधीन समस्त चराचर जगत्‌ है। इस वीरभाव के साधन के बाद प्रथम 
दल पर (१ ) भूमिचक्र का निरूपण है। यहाँ छः गृह वर्णित ह। मध्य गृह मे अग्निबीज रं 
का ध्यान होता है। दक्षिण गृह में वारुण बीज "वं" का ध्यान होता है। (वाम गृह मे) देवेन्द्र 
पूजित पृथ्वी बीज लं का ध्यान होता है, दक्षिण पाश्वं मेँ श्री बीज श्रीं का वामपार्श्वं में 
ब्रह्मसम्मत प्रणव बीज ॐ का ध्यान होता है । इस प्रकार अनेक तरह से भूमि चक्र का ध्यान 
कहा गया है। द्वितीय दक्षिण पत्र पर महान्‌ प्रभा वारे वान्तबीज धयं" का ध्यान करना 
चाहिए । वहो पर स्वर्ग की शोभा से सम्पन्न (२ ) स्वर्ग चक्र का अनेक प्रकार से ध्यान कहा 
गया है। वायवी शक्ति से सम्पन्न इस चक्र के ध्यान से साधक वाक्पति हो जाता है। तृतीय 
दल पर ८३ ) तुला चक्र का विशिष्ट ध्यान एवं उसके फल आदि का निरूपण किया गया 
हे। इस तुला चक्र में षकार से व्याप्त मौन भाव से जप किया जाता है। इससे साधक 
योगिराट्‌ होकर कुण्डलीजागरण मे सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसके बाद चतुर्थं दल 
(४ ) वारिचक्र का निरूपण है। उस वारिचक्र में गङ्गा आदि महानदियों ओर लवणादि सप्त 
सागर का एवं समस्त तीर्थो का वर्णन है। इस चक्र के साङ्खोपाङ्ग ध्यान से चिरजीवन एवं 
योगिराजत्व की प्राप्ति होती है। 


बाइसवें पटक में षट्चक्र का फलोदय कहा गया हे। (९ ) प्रथम मूलाधार चक्र 
चार दलं का महापद्रहैजोव सेस पर्यन्त (वश षस) चार स्वर्णिम वर्ण के अक्षरों से युक्त 
 है। इसर्मे शक्ति- तत्व ओर ब्रह्- तत्त्व का ध्यान कहा गया है। मूक-विद्या की सिद्धि 
इसका फल है। (२ ) मूलाधार महापद्म से ऊपर षड्दल वाले महा प्रभावान्‌ स्वाधिष्ठान्‌ 
महाचक्र की स्थिति है। इसके छ दलों परब से ठ पर्यन्त (बभमयरक्) वर्णो काओौर 
कर्णिका में राकिणी एवं विष्णु का ध्यान करना चाहिए (३ ) इसके ऊपर नाभि प्रदेश में 
करोड़ों मणियों के समान प्रभा वाके मणिपूर चक्र के दश दर कमल पर ड से फ पर्यन्त (ड 
ठडणतथदधनपफ) वर्णो ओर लाकिनी एवं रुद्र का ध्यान करना चाहिए। (४ ) उसके ` 
ऊपर बन्धूक पुष्प के समान द्वादश दल वारे अरुण वर्ण के महामोक्षप्रद अनाहत चक्र पर क 
से ठ पर्यन्त (क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, इ, ज, ट, ठ ) वर्णो का ओर लाकिनी एवं रुद्र 
का ध्यान करना चाहिए। (५ ) उसके ऊपर कण्ठ प्रदेश में सोलह दल वाले विशुद्ध चक्र मेँ 
सोहल स्वरों का ओर शाकिनी एवं सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। (६ ) पुनः उसके 
ऊपर भ्रकुटि मेँ बिन्दु पद हंस स्थान वाके हिमकुन्देम्दु के समान प्रभा वाले दो दल कमल 
पर आज्ञाचक्र मे लक्ष वर्णो का ओर सदाशिव शाकिनी का ध्यान करना चाहिए । 
पुनः सोलह पत्र वारे कण्ठ स्थित अनाहत चक्र मेँ सोह स्वरों का ध्यान कर 
कुण्डलिनी को ऊपर ठे जाना चाहिए। फिर आज्ञा चक्र मे उसे लाकर उसके ध्यान से साधक 
जीवन्मुक्त हो जाता है। 
८८ सुद्रयामलम्‌ 


फिर अनेक श्लोकों मेँ ल्य योग के साधक को किस प्रकार का होना 
चाहिए-इसकी चर्चा की गई है।* ओर मन को ही सभी पापों का कारण बताया गया है- 


मन: करोति कर्माणि मनो छिप्यति पातके । 
मनः संयमनी भूत्वा पापपुण्यै्न किप्यते ॥ ( सद्र० २२.३६ ) 


इसके बाद साधक को सिद्धि प्राप्त करने कं उपाय तथा श्रेष्ठ साधक के 
समयाचार का निरूपण है। २ फिर कुण्डलिनी के अभ्युत्थान क लिए कुलाचार का वनि 
है ।› ओर प्राणायाम को ही सिद्धि- प्राप्ति का उपाय कहा है। 


आगे प्रणव का ध्यान ओर प्रणवसे हंस तथा हस ही सोऽहं कहा गया है । अन्ततः 
सोऽहं का ज्ञान ही महाज्ञान है जिससे षट्चक्र का भेदन कहा गया हे ।“ 


तेइसवे पटल मेँ वायु भक्षण की विधि का निरूपण हे । साधक को पूरक, कुम्भक 
एवं रेचक विधि से उदर को वायु पूरित पञ्च प्राणों को वश मं करना चाहिए।“ विना आसनं 
के प्राणायाम की सिद्धि नहीं होती । अतः इसी प्रसद्घ में पद्मासन आदि सव्यापसव्य भेद्‌ से 
(३२ + ३२ = ) ६४ आसनो का विधान किया गया हे ।* इस प्रकार वायु को वश मेँ करने 
के किए इस पटल मेँ आसनो का निरूपण किया गया है । 


चौवीसवें पटल में बहुत से अन्य आसनो का वर्णन हे । पृथ्वी पर सौ लाख हजार 
आसन कहे गए है । इनमें से कूर्मासन से ेकर वीरासन तक कुछ मुख्य आसनो के स्वरूप 
का वर्णन हे। जब तक चित्त स्थिर नहीं होता, तब तक शवासन का साधन साधक को नहीं 
करना चाहिए (११६--११८)। इसके बाद अष्टाङ्ग योग का महत्त्व वर्णित है (१३२- १४४) 
अष्टाङ्ग योग कौ साधना में आसन से दीर्घ जीवन ओौर यम से ज्ञान एवं ज्ञान से कूलपतित्व 
प्राप्त होता है। नियम से पूजा में शुद्धता, प्राणायम से प्राणवायु का वश मे करना, 
प्रत्याहार से चित्त मेँ भगवान्‌ के चरण कमल की स्थापना, धारणा से वायुसिद्धि, ध्यान 
से मोक्ष सुख ओर समाधि से महाज्ञान प्राप्त होता है। अन्त में स्थिर चित्त मेँ श्रीविद्या 
का ध्यान कहा गया है । 


पचीसवें पटल में सृष्टि कौ प्रक्रिया में उत्पत्ति, पालन एवं संहार का निरूपण है । 
अव्यक्त रूप प्रणव से ही सृष्टि होती हे। अ उ म~ ये तीनों अक्षर आकाश मेँ सदैव भासित 
होते रहते है। अतः सूक्ष्म अकार से सृष्टि ओर स्थूल कला वाले निरक्षर से उस पर विजय 
(ॐ) का विनाश होता है । मायादि के वशीकरण से योगप्रतिष्ठा होती है। काम, क्रोध मोह, 
मद, मात्सर्य एवं लोभादि से योग की पराकाष्ठा होती है। अहिंसा, सत्य अस्तेय, 
मिताहार, प्रपज्चार्थवर्जन, शौच, ब्रह्मचर्य, आर्जव, क्षमा एवं धैर्य आदि साधक के किए 
आवश्यक है । योगी का चरमावस्था में ब्रह्मज्ञान परमावश्यक है - 


१. रुद्र° २२.१५-३६ २. रुद्र० २२. ३७--६१ 
३. रुद्र° २२. ६२-८७ ४. रुद्र० २२.८८- १९०९ 
^. सुद्र° २३.२-२० ६. रुद्र० २३.२३-१९४' 
भूमिका । | ८९. 


शृणुष्व योगिनां नाथ धर्मज्ञो ब्रह्मसञ्लञक । 
अज्ञानध्वान्तमोहानां निर्मल ब्रह्मसाधनम्‌ ॥ 
ब्रह्यज्ञानसमो धर्मो नान्यधर्मो विधीयते । 
यदि ब्रह्ज्ञानध्मीं स सिद्धो नात्र संशयः ॥ 
कोरिकन्याप्रदानेन कोरिजापेन कि फलम्‌ । 
ब्रह्यज्ञानसमो धर्मो नान्यधर्मो विधीयते ॥ (रुद्र ०, २५.३४- २६) 


इसी ब्रह्ज्ञान के प्रसङ्घ मे योगियों के सुष्षम तीर्थ की चर्चा की गई है - 


ईडा च भारती ग्धा पिङ्गला यमुना मता । 
ईडापिद्धरख्योर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ 
त्रिवेणीसङ्गमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते । 
त्रिवेणीसद्धमे वीरश्चाल्येत्तान्‌ पुनः पुनः ॥ 
सर्वपापाद्‌ विनिर्मुक्तः सिद्धो भवति नान्यथा । 
पुनः पुनः भ्रामयित्वा महातीर्थे निरञ्जने ॥ (रुद्र ° २५.४५.४७) 


फिर प्राणायाम का तीनों सन्ध्याओं मे विधान किया गया है (५.७--६९) । फिर 
योगाभ्यास कौ प्रशंसा कर प्राणायाम के अन्य प्रकार कहे गए हैँ (७०--८१)। फिर योगियों 
के जप के नियम (८२-९७) बताकर खेचरीमुद्रा तथा शाङ्रीविद्या का निरूपण है । अन्त में 
अध्यात्म तत्त्व का निरूपण करके प्राणायाम को ही सर्वोपरि कहा गया है। 


छन्नीसवें पटक मे जप एवं ध्यानान्तर- गर्भित प्राणायाम का निरूपण है। जप भी 
व्यक्त, अव्यक्त एवं अतिसूक्ष्म भेद से तीन प्रकार का बताया गया है। व्यक्त जप वाचिक 
होता है, अव्यक्त उपांशु ओर अतिसृष्षम जप मानस होता है। ध्यान के २९ प्रकार बताते हए 
उसे मनोमात्रसाध्य बताया गयाहै। ` 


अन्त में पञ्चमकार के सेवन की विधि बताई गई हे। वीराचार के साधक के छिए 
कुट कुण्डलिनी का ध्यान कहकर (६८--६६) स्नान एवं सन्या (७६-९४), उपासक द्वारा 
तर्पण के प्रकार (९७--१००) एवं सोऽहं भाव से पूजा (अन्तयगि) की विधि कही गई हे 
(९०१--११७)। योगियों के अन्तर्याग में पुष्प एवं होमविधि वर्णित है ९११८-१३०)। 


आकाश पट्म से निस्सृत सुधापान मद्य है, पुण्य एवं पाप रूप पशु का ज्ञान की 
तलवार से संज्ञपन कर परशिव का मनसा मांस खाना ही मांस भक्षण है। शरीर जल में 
स्थित मत्स्यो का खाना ही मत्स्य भक्षण है। महीगत स्निग्ध एवं सौम्य से उद्भूत मुद्रा का 
ब्रह्माधिकरण मे आरोपित कर साधक तर्पण करता है ओर यही मुद्रा भोजन है। परशक्ति के 
साथ अपनी आत्मा का (ध्यानगत) संयोग ही मैथुन कहा गया है (९ ३७--९४८)। 


सत्ताहसवें पटल में पुन; प्राणवायु के धारण प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि की विस्तार से चर्चा है। प्रतिपदा- द्वितीया आदि तिथि से केकर अन्य तिथिय में 
९० रुद्रयामलम्‌ 


प्राणायाम की विधि कही गई हे । तिथि का व्यत्यास करने से मरण, रोग एवं वन्धुनाश होता 
हे । प्राणायाम का फल दूरदर्शित्व ओर टूरश्रवण है। इद्धियों का प्रत्याहार कर ईश्वर में 
भक्ति, खेचरत्व तथा विषय--वासना से निवृत्ति है । धारणा से धैर्य धारण ओर प्राणवायु का 
शमन होता है, ध्यान का फल मोक्षसुख है। समाधि का फल जीवात्मा एवं परमात्मा के 
मिलन से समत्व भाव कौ उत्पत्ति हे। 


पुनः अनाहत, विशुद्ध, महापूरक, मणिपूरक ओौर विन्दु आदि चक्रों का स्वरूप 
ओर उनके फल का वर्णन है। षट्चक्र भेदन की प्रक्रिया ओर पञ्चकृत्यविधि विस्तार से 
प्रतिपादित है। अन्त में भगवान्‌ शिव के कीर्तन, ध्यान मनन, दास्यभाव, सख्य एवं 
आत्मनिवेदन का वर्णन है । इस भक्तिभाव से पूजन द्वारा जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है । 


अद्वाइसवें पटल में मन्रसिद्धि का लक्षण कहा गया है। जब मन्र सिद्ध होने 
कगता हेतो क्या क्या लश्चण साधक में प्रगट होते है, उन्हे १४ श्लोकों मे बताया गया है, 
फिर मनर के दोषो का कथन है । भुवनेशी महाविद्या का वीर्यहीना होना बताया गया है ओर 
कामेश्वरी महाविद्या कामराज के द्वारा आविद्ध बताई गई हँ (१८) इस प्रकार भैरवी ब्रह्मदेव 
द्वारा शापित है। फिर अनेक महाविद्याओं के विधि द्वारा शापित होने का वर्णन है। योगमार्गं 
के अनुसरण से ही ये प्रसत्र होती है! इन महाविद्यां की सिद्धि ९) वीरभाव से होती है 
ता (२) पुररच्रण कर्म द्वारा । (३) वीरभाव से स्त्री का पूजन कुर देवी समकर किया 
जाता हे। षोडशी देवी ही शक्ति के नाम से अभिहित होती है। (४४) योगमार्ग में संलग्न स्त्री 
डाकिनी देवी कही गई है । (४९) । सुन्दरी नारी पराविद्या स्वरूपा है। अत. भाव से पूजन 
करने से सिद्धि प्राप्त होती है (६१)। फिर पुरश्चरण प्रक्रिया से महाविद्याओं के शाप के 
उत्कोलन की प्रक्रिया वर्णित है (६ २-६५)। 


इसके बाद षट्चक्र भेदन कौ प्रक्रिया वर्णित है । कुण्डलिनी महाभगवती योग से 
चैतन्यमुखी होती है। अतः कन्दवासिनी देवी (कुण्डलिनी) का स्तोत्र एवं उनका मन 
विन्यास भी उन्हीं श्लोकों के मध्य विस्तार से वर्णित है। 


उन्तीसवे पटक में पुनः षट्चक्र भेदन कहा गया है। षट्‌ चक्र का ज्ञाता साधक 
सर्वशास्र्थ का ज्ञाता होता हे। मूर पद्म के चार द्रो परवशषस वर्ण होते है। (९) 
्रष्ठभाव से साधन के योग्य, नारायण स्वरूप भावना के योग्य, पञ्च स्थान से उच्चरित 
होने वाले, तेजोमय आद्याक्षर वकार का ध्यान करना चाहिए । (२) सुवर्णाचल के समान 
प्रभा वारे, गौरीपति को श्री सम्पन्न करने वाले, पुराणपुरुष लक्ष्मीपरिय , सुवर्ण वर्ण से वेष्टित 
शकार का प्रसन्नता से सर्वदा कमृ के दक्षिण पत्र पर ध्यान करना चाहिए। (३) ईश्वरी के 
पष्ठ गुणों के अवतंस षट्पदर संभेदन करने वाठ हेमाचर के समान वर्ण वाङ ष वर्ण का 
ध्यान तृतीय पत्र पर करे। (४) माया तथा महामोह का विनाश करने वा घननाथ मद्दिर में 
विराजमान जय प्रदान करने वाके सकार का चतुर्थं पत्र पर ध्यान करे। फिर इसके बाट्‌ इन 
चार वर्णो का क्रमशः ध्यान तथा स्वयम्भूलिद्ग का ध्यान ओर उन्हे घेर हए सर्प के समान 
कुण्डलिनी का ध्यान वर्णित है (&६२-२०) । फिर सुषुम्ना, वज, चित्रिणी, ब्रह्म आदि ॥) 
1 
| 
| 
| 


भूमिका ९१ 


नाडियों का विवेचन है। अन्त में योगियों द्वारा महाल्य में मन को लीन करना विवेचित हे 
जिसे "महाप्रलय" के नाम से जाना जाता है। 


तीसवे पटल मे मूलाधार पद्म का विवेचन हे। षट्चक्र भेदन के किए भेदिनी 
मच््रोद्धार है ओर सभी योगिनी मत्र का विधान हे। मूलाधार में ब्रह्मदेव से युक्त डाकिनी का 
ध्यान, ब्रह्ममच्र तथा डाकिनीमन्रराज का उद्धार किया गया हे। फिर डाकिनी स्तोत्र में 
डाकिनी स्तुति (२७-३४) है ओर ब्रह्म कौ स्तुति (३५-३८) हे । इस स्तोत्र के पाठ मात्र से 
महान्‌ पातको का नाश हो जाता है ओर यदि साधक विशाल नेत्र वारे जगन्नाथ का ध्यान 
कर स्तोत्र पाठ करता है तो वह योगिराज बन जाता हे। 


इकतीसवें पटल में भेदिन्यादि देवियों की साधना विधियो का वर्णन है। भेदिनी 
टेवी के साधन से ग्रसियों का भेदन सरलता से हो जाता है। इस साधन में प्रथमतः डाकिनी 
का ध्यान कहा गया है फिर स्तव है (८-१७)। 


इस कुण्डलिनी स्तोत्र के पाठ से अनायास सिद्धि प्राप्त होती है ओर वायु वश में 
हो जाता हे, योगिनियों के दर्शन अकस्मात्‌ होते है। इसके बाद छेदिनीस्तव के मध्य श्री 
वागेशी, कालिका, छेदिनी, लाकिनी राकिणी एवं काकिनी की स्तुति है। इसके बाद्‌ 
योगिनीस्तोत्रसार का वर्णन है (३६४५) । इस स्तोत्र के पाठ से साधक शिव का भक्त हो 
जाता है। वह मूलाधार चक्र में स्थिर होने के बाट्‌ षट्चक्र में विचरण करता हुआ स्वराज्य 
प्राप्त करता हे। 


बत्तीसवें पटल में कुडलिनी देवी के स्तोत्र, ध्यान, न्यास तथा मन्त्र को केहा 
गया हे। पहले कुण्डलिनी का ध्यान है (५-१३) । फिर कुण्डलिनी स्तोत्र है (२१--४२)। 
जब तक कुण्डलिनी सिद्ध न हो तब तक जप करे। मानस होम, मानस ध्यान, मानस जप, 
मानस अभिषेक से भावशुद्धि द्वारा भगवती कुण्डलिनी सिद्ध होती है। जो प्रणव से 
सम्पुटित कर पवित्रतापूर्वक नियम से इस कन्दवासिनी स्तोत्र का पाठ करता है वह पृथ्वी में 
कुण्डलिनी पुत्र हो जाता है यह इस स्तोत्र की फलश्रुति है । 


तैतीसवें पटल में कुल कुण्डली कवच का वर्णन है। इसके ऋषि ब्रह्मा हँ ओर 
कुल कुण्डलिनी देवता है। फिर देवी से विभिन्न अङ्गं कौ रक्षा करने कौ प्रार्थना की गई है 
(६--६५) । इस कवच के पाठ से रोगमुक्ति, राज्यप्राप्ति ओर सर्वसिद्धि प्राप्ति होती है हे 


यौतीसवें पटक में जनन एवं मरण से छुटकारा प्रापि के किए पञ्चस्वर योग 
का वर्णन है। यह अत्यन्त गोपनीय योग है। भगवती कुण्डलिनी के १००८ नामों के पाठ से 
साधक महायोगी हो जाता है। नेती, दन्ती, धौती, नेउली ओर क्षालन ये पञ्चस्वर योग हँ । 
फिर पञ्चामरा द्रव्यो का विधान हेै। दूर्वा, विजया, बिल्वपत्र, निर्गुण्डी, काली तुलसी- 
इनके पत्तो को समान मात्रा मे केकर विजया को दुगुना केना चाहिए। इसके भक्षण मनो का 
निर्देश भी किया गया है। पञ्चामरा का विधान कर नेती योग (४०--४४) ओर दन्ती योग 
का (४५--५३) वर्णन है। ९२ रुद्रयामलम्‌ 


पैतीसवें पटक में धौती योग की विधि वर्णित है। एक हाथ से लेकर ३२ हाथ 
तक कौ धोती (वस्त्र) लेना चाहिए। फिर २१-२८ श्लोकों मेँ नेउली कर्म विर्णित है । फिर 
२८--४५ शलोक तक क्षालन नाड़ी शोधन का वर्णन ओर सभी पञ्चस्वर कर्म की फलश्रुति 
कही गई हे। 

छत्तीस्वे पटल में भगवती कुण्डली देवी के अष्टोत्तर सहस्रनामस्तोत्र का 
निरूपण है। अष्टोत्तर सहस्रनाम जप के बाद कवच का पाठ कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। 
(१७१--१.७५)। इस सहस्रनाम के जप से ओर कवच के पाठ से करोड़ों जन्मों के पापों का 
नाश हो जाता है। 


सैतीसवें पटल मेँ पीताम्बरधारी वंशीनाद वारे भगवान्‌ कृष्ण का विमल ध्यान 
वर्णित हे। विना कृष्णपदाम्भोज के ध्यान के स्वाधिष्ठान चक्र पर विजय नहीं हो सकती । 
अतः स्वाधिष्ठान भेदन ही इसका फल है। 


अडतीसवें पटल में भगवान्‌ श्री कृष्ण की ध्यानविधि विस्तृत रूप से वर्णित है। 
इस पटल कं ५वं ओर ६ वें श्लोक में ध्यान का म्र भी गुप्त रूप से उक्त है। पुन: भगवान्‌ 
नरसिंह के भी ध्यान म्र का संकेत है ६५--१७)। इस ध्यान से स्वाधिष्ठान मे सिद्धि प्राप्त 
कर अपनी आत्मा में चिन्मय कृष्ण मेँ मन का रय करना चाहिए। 


उन्तालीसवें पटल मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्तोत्र एवं कवच पद्धति का विस्तार से 
प्रतिपादन है। इस स्तोत्र पाठ से पहले साधक उनके कवच मनर से पह आत्म रक्षा कर ले। 
इस विधि से एक मास मेँ ही षड्दल में सिद्धि प्राप्त होती है। 


चालिसवे पटक मं षड्दल कमल के ६ वर्णो का पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यान प्रतिपादित 
है ९९-२१) । इस प्रकार से षड्दलवर्ण के प्रकाश से शरीर में चित्त की निर्मलतां से 
प्राणवायु की भी शुद्धि होती है । 


इकतालिसवें पटल में राकिणी के साथ योगिराज श्रीकृष्ण का स्तवन ह 
(२०--२१)। इस स्वाधिष्ठान राकिणी स्तोत्र मे कृष्णप्रिया से सुख देने की प्रार्थना की गई है । 
कुटेश जननी माता राधेश्वरी से रोग आदि शत्रुओं से शरीर रक्षा कौ प्रार्थना की गई हे । इस 
प्रकार स्तोत्र एवं कवच का विस्तार से वर्णन है। इस स्तोत्र के प्रभाव से भव बन्धन ये मुक्ति 
पाकर विश्वामित्र के समान साधक जितेदधिय हो जाता है ओर भगवान्‌ कृष्ण मेँ अचल 
भक्ति प्राप्त करता ह । इस स्तोत्र का पाठ षट्चक्र भेद के समय सदैव किया जाता है। 


बयालिसवें पटल में राकिणी एवं श्रीकृष्ण कौ प्रीति के किए हवन एवं तर्पण का 
विधान है । मन््रोद्धार, फिर तर्पण एवं अभिषेक, अन्त में अष्टाङ् प्रणाम पूर्वक अर्चना ओर 
अष्टोत्तर सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए । इस सहस्रनाम की विशेषता है कि इसमें एक 
नाम श्रीकृष्ण का है ओर उसी चरणं मेँ अन्य नाम राकिणी देवी के हैँ । जैसे 


मुकुन्दो माक्ती माला विमलाविमलाकृतिः । 
रमानाथो महादेवी महायोगी प्रभावती ॥ ( रुद्र० ४२.९८-२० ) भूमिका ९३ 


इस स्तोत्र के पाठ से साधक शान्ति प्राप्त करता है । वह अकार मृत्यु पर विजय 
प्राप्त करता है ओर सभी व्याधियों का नाश होता है । अनायास ही साधक योगिराट हो 
जाता है। अन्त मे कलासदर्शन आदि ओर अष्टाङ्साधन की विधि कही गई हे। 


तिराछिसवें पटल में मणिपूरचक्र के भेदन की विधि का निरूपण है । (५३-५४, 
५९--६०) यहीं पर भगवान्‌ रुद्र के ध्यान विधि का प्रतिपादन है। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
आदि उपचारो से उनका पूजन, प्राणायाम ओर भक्तिपूर्वक मन्त्र जाप करना चाहिए। जप 
समर्पण करके पुन: तीन प्राणायाम करे ओर स्तोत्र एवं कवच से अपने हदय मे देवी को 
प्रसन्न करे। 


चौवालिसवें पटल में मणिपूर भेदन के प्रसङ्क में ही त्रिततत्वलाकिनी शक्ति का 
स्तवन किया गया है। मणिपूर का ध्यान कर क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता है। हदयपद्य 
के अधोभाग में विधिपूर्वक ध्यान करके योगिराट्‌ होता हे ओौर रुद्राणी सहित महारुद्र का 
दश्नि प्राप्त करता है। इस प्रकार २४ श्लोकों तक पूजा क्रम का विधान कर २५--३३ तक 
स्तोत्र है। ३४--३७ तक स्तोत्र की फलश्रुति कही गई हे। 


पैतालिसवें पटक में वर्णं ध्यान का वैशिष्ट्य निरूपित है । पूर्वादि दल से केकर 
सभी वर्णो का पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यान कहा गया है। ड से लेकर फ पर्यन्त दश वर्णो का ध्यान 
वर्णित है (४२--५१)। रक्त एवं विद्युत्‌ के समान चमक वाले वर्णो का ध्यान कर सदा 
कर्णिका के मध्य कुण्डलिनी का ध्यान करे (५३-५८)। फिर कुण्डलिनी का ध्यान 
प्रतिपादित कर अन्त मेँ रुद्राणी स्तोत्र के पाठ का विधान हे । 


बुद्धवसिष्ठ का तारा सम्बन्धी वृत्तान्त 
दस महाविद्याओं मे से तारा की उपासना विधि सर्वप्रथम वसिष्ठ मुनि के द्रारा 


महाचीन देश से लाई गई थी । इसका सबसे प्राचीन प्रमाण रुद्रयामल एवं ब्रह्मयामल में 
` प्राप्त होता है । यही मू उत्स है जो तारा उपासना सम्बन्धी अन्य प्रकरण ग्रन्थों में प्राप्त 


होता हे । 


रुद्रयामल में वसिष्ठ द्वारा तारा महाविद्या की उपासना की कथा १७७ वें पटल के 
१०६ शटोक से लेकर १६९१ श्टोक तक प्राप्त होती है - 


वसिष्ठो ब्रह्मपुत्रोऽपि चिरकाल सुसाधनम्‌ । 
चकार निजने देशे कृच्छेण तपसा वशी ॥ १०६ ॥ 

मद्यं मासं तथा मत्स्यं मुद्रा मैथुनमेव च । 
पुनः पुनः साधयित्वा पूर्णयोगी बभूव सः । १६१ ॥ 

+ 

९४ रुद्रयामलम्‌ 


यही बुद्धवसिष्ठ वृत्तान्त ब्रह्मयामल ' के प्रथम पटल मेँ देवी एवं ईश्वर्‌ के संवाद 
के मध्य इस प्रकार प्राप्त होता है - । 


"ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वशिष्ठः स्थिरसंयमी । | 
तारामाराधयामास पुरा नीलाचरे मुनिः १३ #॥ 
जपन्‌ स तारिणीं विद्यां कामाख्यायोनिमण्डले । 
| गमयामास वर्षाणामयुतं ध्यानतत्परः ।९१४ ॥। 
वर्षायुतेन तस्यैवं चिरमाराधिता सती । 
नानुग्रहं चकारासौ तारा संसारतारिणी ।१५ 
अथासौ पितर गत्वा ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
कोपेन ज्वलितो विद्यां तत्याजं पितुरन्तिके । १६ ॥ 
द्रादशादित्यसङ्काशं तपोभिर्ज्वलितं मुनिम्‌ 
ब्रह्मा हिस मुनिं प्राह श्रृणु पुत्र ! वचो मम १७ ॥। 
तत्त्वज्ञानमयी विद्या तारा भुवनतारिणी 
आराधय श्रीचरणमनुदिवग्नेन चेतसा ।॥१८ ॥ 
अस्याः प्रसादादेवाहं भुवनानि चतुर्दश 
सृजामि चतुरो वेदान्‌ कल्पयामि स्म लीलया १९ ॥ 
एनामेव समाराध्य विद्यां भुवनतारिणीम्‌ 
तत्त्वज्ञानमयो विष्णुर्भुवनं पालयत्यसौ ।॥ २० || 
संहारकाठे च हरो रुद्रमूर्तिधरः परः (रम्‌ 
तारामेव समाराध्य संहरत्यखिल जगत्‌ । २१ ॥ 

वशिष्ठ उवाच | 


देवानामादिभूतस्त्वं सर्वविद्यामयः प्रभो ! । 
कथं दत्ता दुराराध्या विद्या मह्यमियं त्वया ।२२॥ 
सहस्रवत्सरान्‌ पूर्वमियमाराधिता पुरा । 
नीलाचरे निवसता हविष्यं भुञ्जता मया ॥ २४ 
तथापि तात ! तारिण्याः करुणा मयि नाभवत्‌ । 
ततो गण्डूषमात्रन्तु काठे कारे पिबन्‌ जलम्‌ । २५ 
आराधयामि तां देवीं वत्सराणां सहस्रकम्‌ । 
तथापि यदि नैवाभूत्तारिण्याः करुणा मयि ॥ २६ | 
तथा(दा)हमेकपादेन तिष्ठन्नीलाचलोपरि । ! 
| परं समाधिमासाद्य निराहारो दृढव्रतः ॥ २७ ॥ 


१. ब्रह्मयामल अद्यावधि मुद्रित नहीं हुआ हे । प्रस्तुत अंश पाण्डुलिपि से छेकर यहां 
मुद्रित है । 

भूमिका 


तामेवाकरुणां ध्यायन्‌ जपंस्तामेव सर्वदा । 
अतिवाहितवान्‌ वर्षं सहस्राष्टकमुत्तमम्‌ २८ ॥, 
एवं दशसहसरन्तु वर्षाणामहमीश्वरीम्‌ । 
कामाख्यायोनिमाश्रित्य समाराधितवान्‌ प्रभो !\1 २९ 1 
अद्याप्यनुग्रहस्तस्यास्तथापि न हि दृश्यते । 
अतस्त्यजामि दुःसाध्यां विद्यामेतां सुदुःखितः । ३० ॥ 
इति तद्चनं श्रुत्वा ब्रह्मा खोकपितामहः । 
उवाच शान्तयन्‌ पुत्र वशिष्ठं मुनीनां वरम्‌ । २३९ ।॥ 


ब्रह्मोवाच 


वशिष्ठ ! वत्स ! गच्छ त्वं पुननींाचठ प्रति । 
तत्रस्थितो महादेवीमाराधय दृढव्रतः ।॥ ३२ ।। 
कामाख्या-योनिमाच्रित्य जगतः परमेश्वरीम्‌ । 
अचिरादेव ते सिद्धिर्भविष्यति न संशयः । २२३ ।। 
एतस्याः सदृशी विद्या काचिन्न हि जगत्त्रये । 
इमां त्यक्त्वा पुनर्विद्यां अन्यां कां त्वं ग्रहीष्यसि । ३४ । 
इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रणम्य पितर मुनिः । 
पुनर्जगाम कामाख्या योनिमण्डलसननिधिम्‌ । ३५ ॥ 
तत्र॒ गत्वा मुनिवरः पृजासम्भारतत्परः । 
आराधयन्‌ महामायां वशिष्ठोऽपि जितेद्धियः ॥। ३६ ॥। 
अथाराधयतस्तस्य सहस्रं परिवत्सरान्‌ । 
जग्मुस्तारा-महादेवी पादाम्भोजानुवर््तिणः ।। ३७ ॥ 
तथापि तां प्रति प्रीता यदा नाभून्महेश्वरी । 
तदा रोषेण महता जज्वाङ स मुनीश्वरः ।२३८ ॥, 
तदा जलं समादाय तां शप्तुमुपचक्रमे । 
एतस्मिन्नेव काले तु रुष्टमारोक्य तं मुनिम्‌ ॥३९ ॥, 
चचार वसुधा सर्वां सशैल-वनकानना । 
हाहाकारो महानासीदेवि ! देवेषु सर्वतः ।।४० ॥ 
ततो बभूव पुरतस्तारा संसार-तारिणी । 
वशिष्ठस्तां समालोक्य शशापातीव दारुणम्‌ ।। ४१ ॥ 
ततो देवी वशिष्ठेन शप्ता न फलदा भवेत्‌ । 
चीनाचारं विना नैव प्रसीदामि कदाचनं । ४२ ॥ 
उवाच साधकश्रेष्ठं वशिष्टमनुनीय सा । 
रोषेण दारुणमनाः कथं मा मनुशप्तवान्‌ । ४३ ॥। 
मयि आराधनाचारं बुद्धरूपी जनार्दनः । 
एक एव विजानाति नान्यः कथन तत्त्वतः ।। ४४ ॥ 


९५ 

९६ रुद्रयामलम्‌ 


वृथैवायास बहर (क) कालोऽयं गमित स्त्वया । 
विरुद्धाचारशीठेन मम॒ तत्त्वमजानता ।। ४५ ॥। 
उदटुबोधरूपिणो विष्णोः सातिध्यं याहि साम्प्रतम्‌ । 
तेनोपदिष्टाचारेण मामाराधय सुव्रत! ॥। 
तदैवाशु प्रसन्नास्मि त्ववि यस्या विप्र) न संशयः । 


द्वितीय पटले 
श्रीभैरव उवाच 

(। ध 
= ऋः कैः 
\ 


= ~ 


ततः प्रणम्य तां देवीं वशिष्ठोऽसौ महामुनिः 
जगामाचारविज्ञानवाञ्छया बुद्धरूपिणम्‌ १ ॥। 
ततो गत्वा महाचीनदेशे ज्ञानमयो मुनिः 
ददर्श हिमवत्पार्श्वे साधकेश्वर सेविते । २ ।। 


| रणज्जघनरावेण रूपयौवनशालिना । 
मदिरामोदचित्तन विलासोल्टसितेन च ।॥३॥ 
शृङ्गारसारवेशेन जगन्मोहनकारिणा । 


भयठज्नाविहीनेन देव्या ध्यानपरेण च ।॥४॥। 
कामिनीनां सहस्रेण परिवारितमीश्वरम्‌ 
मदिरापानसञ्जात- मन्दमन्दविलोचन \ । ५ ॥। 
दूरादेव विलोकनं वशिष्ठो बुद्धरूपिणम्‌ 
विस्मयेन समाविष्ट: स्मरन्‌ संसारतारिणीम्‌ । ६ ॥। 
किमिदं क्रियते कर्म्म॒विष्णुना बुद्धरूपिणा 
वेदवादविरुद्धोयमाचारोऽसम्मतो मम ।७ | 

इति चिन्तयतस्तस्य वशिष्ठस्य पहात्मनः । 

आकाशवाणी प्राहाशु मैवं चिन्तय सुत्तं ! | ८ ॥ 

आचारः परमार्थोऽयं तारिणीसाधने मुने ! । 

एतद्विरुद्धभावस्य मते नासौ प्रसीदति ॥ ९ ॥ 

यदि तस्याः प्रसादं त्वमचिरेणाभिवाज्छसि । 

एतेन चीनाचारेण तदा तां भज सुव्रत ! ॥१० ।। 
आकाशवाणीमाकर्ण्य रोमाञ्चितकठेवरः । 

वशिष्ठो दण्डवद्भूमौ पपातातीव हर्षितः ११ ॥। 
अथोत्थायाचिरेणासौ कृताञ्जलिपुटो मुनिः । 4 
जगाम विष्णोः शरणं बुद्धरूपस्य पार्वति ! ।।१२ ॥ 

अथासौ तं समालोक्र मदिशमदविहवल; . | 

प्राह बुद्धः प्रसन्नात्मा किमर्थं त्वमिहागतः ९३ ॥। 

१. मन्दमन्दावलोकनमेव साधीयान्‌ । 
भूमिका ९६ 


अथ बुद्धं प्रणम्याह भक्तिनम्रो महामुनिः । 
` ९ यदुक्तं तारिणीदेव्या निजाराघनंकर्म्मणि ॥ १४ ॥ 
| तत्‌ श्रुत्वा भगवान्‌ बुद्धस्तत्त्वज्ञानमयो हरिः । 
वशिष्टं प्राह मज्ञानं ' चीनाचाराधिकारणान्‌ णम्‌) । ९५ ।। 
न प्रकाश्योऽयमाचारस्तारिण्याः सर्वदा मुने ! । 
तव॒ भक्तिवशेनास्मि प्रकाश्यमिह तत्परः ।९६ ।। 


बुद्ध उवाच 


अथाचारविधिं वक्ष्ये तारादेव्याः समृद्धिदम्‌ । 
यस्यानुष्ठानमात्रेण भवाब्धौ न निमज्जसि ।॥ ९७ ॥ 
समस्तशोकशमन - मानन्दादिविभूतिदम्‌ । 
तत्त्वज्ञानमयं साक्षाद्विमुक्तिफकदायकम्‌ । १९८ ॥। 
स्नानादि मानसः शौचो मानसः प्रवरो जपः । 

पूजनं मानसं दिव्यं मानसं तर्पणादिकम्‌ १९ ॥ 
सर्वं एव शुभः कालो नाशुभो विद्यते क्वचित्‌ । 

न विशेषो दिवारात्रौ न सन्ध्यायां महानिशि ॥२० ॥ 
वस्त्रासन - स्थानगेह - देहस्पर्शादिवारिणः । 

शुद्धिं न चाचरेत्तत्र निर्विकल्पं मनश्चरेत्‌ ।॥ २९ ॥ 
नात्र शुद्धाद्यपेक्षास्ति न चामेध्यादिदूषणम्‌ । 

सर्वदा पूजयेदेवीमस्नातः कृतभोजनः । २२ ॥ 
महानिश्यशुचौ देशे बलि मन्रेण दापयेत्‌ । 
स्त्रीदवेषो नैव कर्तव्यो विशेषात्‌ पूजनं स्रियाः ॥ २३ ॥ 
अतः पर यटुक्तञ्च तदन्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । 
'पूजाकाल विना नैव पश्येच्छक्ति दिगम्बराम्‌ । २४ ॥ 
पूजाकाल विना नैव सुरा पेया च साधकैः । 
आयुषा हीयते दृष्ट्वा पीत्वा च नरकं व्रजेत्‌ ॥२५॥ ` 


इस प्रकार तारा की उपासना चीनाचार क्रम से वसिष्ठ को प्राप्त हुई । यही बात 
तारा तन्त्र की एक पाण्डुकिपि के षष्ठ पटल में भी कही गई है - 


तारातन््रे चीनतच्रं काटीतन्रं गुरूदितम्‌ । 
सर्वथा गोपनायैव शक्ते वक्षःस्थकेऽर्पयेत्‌ ॥ 
देयं शिष्याय शान्ताय साधकाय महात्मने । 
विकासिने स्वतन्त्राय गुरुतन्त्राय सुव्रते ॥ 
( तारातन्त्र ६.९- १९१ ) 

१. मज्ञानं, मानां पञ्चमकाराणां ज्ञानमित्यर्थः । 


| 
| ग २८ रुद्रयामलम्‌ 


तारा महाविद्या के वृत्तान्त की समीक्षा 


रुद्रयामलोक्त बुद्धवसिष्ठ वृत्तान्त का सारांश 


वसिष्ठ ने निर्जन प्रदेश मेँ तपस्या की। ६ हजार वर्षो तक तपस्या करने के बाद 
भी जब उन गिरिजा का साक्षात्‌कार नहीं हआ तब वह अपने पिता ब्रह्म कं पास गए। 
उन्होंने अन्य मनच्र की प्रार्थना की ओर शाप प्रदान की वात भी कही। ब्रह्मा ने उन्हें उपदेश 
दिया ओर अन्य मच्र ग्रहण का निषेध भी किया। इसी मन्र से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी- 
इस प्रकार उन्हें आश्वस्त किया ओर देवी के रूप का वर्णन भी किया। वसिष्ठ पुन: तपस्या 
करने के लिए सागर तट पर आए ओर एक हजार वर्ष तक तपस्या की । फिर भी जब सिद्धि 
न प्राप्त हुई तो वे महाविद्या को शाप देने के लिए उद्यत हुए । दो बार आचमन करके ज्योंहि 
वे शाप देने चले तभी देवी प्रकट हो गई - “मेरी पूजा पद्धति न जानने वारे आप मुञ्च 
अकारण ही शाप टे रहे है आदि वाक्यों से उन्ं गर्हित किया ओर कहा कि बौद्ध देश 
 महाचीन में जाकर महान्‌ भाव वाके मेरे पाद पद्म की अर्चा से महान्‌ सिद्धि प्राप्त करोगे। यह 
कहकर देवी अन्तर्हित हो गई। 


तब वसिष्ठ महाचीन देश गए वहाँ बुद्ध को प्रणाम करके कहा कि (महादेवी 
( तारा ) कौ साधना के किए मै आपके पास आया हू। अतः ब्रह्मा के पुत्र मुद्ध वसिष्ठ की 
आप्‌ रक्षा करे, रक्षा करे। वेद बहिष्कृत उन--उन आचारो को अर्थात्‌ पञ्च मकार के 
सम्भोग वाटी साम्प्रदायिक विधि को जानकर उन्होने संशय के उच्छेद के लिए प्रार्थना की । 
वसिष्ठ से भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-काम क्रोधादि से रहित होकर निर्जन मेँ शुद्ध होकर 
योगाभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन योगाभ्यास करके धीरे-धीरे योगी हो जाओगे ओर ट्स 
भकार कुलमार्गं का उपदेश किया। कुम्भक ( प्राणायाम ) सिद्धि में उत्तम, अधम ओर मध्यम 
आदि भेद से प्राणायाम की प्रशंसा की। उन्होनि देवी का ध्यान, कलमार्ग कौ प्रणंसा 
कौलमार्ग से योगसिद्धि का मास आदि काल निर्णय ओर शक्ति के चिना शिव का अस्त 
होना इत्यादि का साधन बतलाया। उस कौलाचार को सुनकर वसिष्ठ मदिरा साधन के लिए 
कु मण्डप में गए ओर मद्यादि पञ्च मकार का पुनः पुनः स्वाद्‌ छेकर सिद्धि प्राप्त कौ । 


ब्रह्मयामलोक्त बुद्धवसिष्ठ वृत्तान्त का सारांश 


ब्रह्मा के मानस पुत्र वसिष्ठ संयत मन होकर हजारों वर्षो तक नीलाचल पर्वत 

पर तारा कौ आराधना करते रहे, किन्तु उन्हं सिद्धि प्रापि नहीं हुई। तब वे अपने पिता के 
पास गए ओर मत्र त्याग कर दिया। तब द्वादश आदित्य के समान प्रज्वलित क्रोधाभिभूत 
ब्रह्मा ने मुनि से कहा - "तारा की साधाना करके हम लोग सृष्टि, स्थिति ( पालन › ओर 
अन्त ( संहार ) का कारण ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर बन गए। अतः तुम भी उन्हीं की 
आराधनां करके सिद्धि प्राप्त करोगे। वसिष्ठ ने नीलाचल पर हविष्य भोजन कर एक हजार 
वर्षं तक तपस्या की । उसके बाद फिर गण्डूष मात्र जल पीकर एक हजार वर्ष तक तपस्या 
' `" ` ऋ 

भूमिका ९९ 


की, तथापि देवी की करुणा उन पर नहीं हूई। तब पुनः पृथ्वी पर एक पैर पर खडे रहकर 
आठ हजार वर्षो तक सदा उन देवी का ध्यान एवं जप करते हुए तपस्या की । फिर वसिष्ठ 
ने ब्रह्मा से कहा कि आखिर आप पिता के द्वारा इन द्राराध्य देवी की आराधना करने के 
लिए मुञ्चे क्यों मन्र दिया गया। इन्हीं के सदृश क्या कोई अन्य विद्या नहीं है ? इस पर ब्रह्मा 
ने पुनः कहा कि मेरी आज्ञा से पुनः तुम वहीं जाकर उन्हीं की आराधना से शीघ्र ष्टी 
सिद्धि प्राप्त करोगे। इस आज्ञा पर पुन: वसिष्ठ नीलाचकल पर गए ओर नानाविध उपचारो से 
उन्होने तारा कौ आराधना की । इस प्रकार एक हजार वर्षो तक तपस्या करने पर भी उन 
जब द्रवी का साक्षात्कार नही प्राप्त हुआ। तब क्रोधित होकर मुनि के सामने देवी की भयङ्करी 
मर्तं प्रकट -हो गई जिसे उन्होने शाप दे दिया। तब अभिशप्त महाविद्या ने कहा कि 
चीनाचार के बिना मँ प्रसन्न नहीं होंगी ।' भगवान्‌ बुद्ध के अलावा मेरी आराधना का 
आचार अन्य कोई नहीं जानता है। अतः उसे बिना जाने ही वृथा समय नष्ट मत करो। बुद्ध 
रूपी जनार्दन से उपदिष्ट मार्ग से आराधना करके मुञ्धे शीघ्र ही तुम प्राप्त करोगे । 


द्वितीय पटक मेँ भैरव ने भैरवी से कहा - वसिष्ठ देवी को प्रणाम करके 
महाचीन जाकर बुद्धरूपी जनार्दन का दर्शन प्राप्त कर अत्यन्त विस्मित हो गए। वेद--वाद्‌ 
से विरुद्ध यह आचार है- इस प्रकार सोचते हुए वसिष्ठ के समक्ष आकाशवाणी हई । "यदि 
(तारा) देवी का प्रसाद तुम शीघ्र प्राप्त करना चाहते हो तो इसी चीनाचार क्रम से मेरा (देवी 
का) यजन करो।* इस आकाशवाणी को सुनकर मुनि ने रोमाञ्चित होकर उन्हे दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया ओर फिर बुद्ध रूपी विष्णु के पास गए। वसिष्ठ को देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने 
कहा- यहाँ कंसे आए ? तब वसिष्ठ ने प्रणाम करके उनसे अपना वृत्तान्त कहा। उन प्रणत 
मुनि को तब बुद्ध ने म.का ज्ञान दिया ओर उस ज्ञान के गोपन की बात भी कही। भगवान्‌ # 
बुद्ध ने चीनाचार विधि बताई ओौर कहा कि मुख्य रूप से इस आचार में स्नानादिक सभी 
कर्मं मानस ही होते हेँ। इसमें शुभाशुभ काल का विवेचन नहीं होता। सदैव मन मे 
निर्विकल्पक समाधि ही बनी रहती है। भोजन करके भी पूजादि अनुष्ठान कर्म किया जाता 
है। अशुद्ध देश में भी महानिशा मे भी बलिदान कर्म (मनसा) करना चाहिए। खरी से कभी 
भी विद्वेष न करे, बल्कि स्त्री की पूजा ही करे। 


तृतीय परल में साधक के लिए पूजाकाल को छोडकर अन्य समय में शक्ति का 
नग्न दनि ओर सुरापान कां प्रतिषेध किया गया है। 


इस प्रकार यह शोध का विषय है कि जैसे वसिष्ठ द्वारा तारा की उपासना विधि 
महाचीनं देश से समयाचार में लाई गई वैसे ही ओर कौन सी उपासना विधि हमारे 
तत््रशाख् मे बौद्ध सम्प्रदाय से आई है । 


[र 
रुद्रयामल का सन्देश 


ज्ञान प्राप्ति के किए वेदोदितः कर्म ओर उपासना दोनों में ही वेदोक्त मार्ग के 
अनुसार प्रवृत्त होना चाहिए । देवता की उपासना से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । 
जिससे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है । कार्यकारणसंघात शरीर मेँ प्रविष्ट हा जीव ही 

१०० रुद्रयामलम्‌ 


परब्रह्म है । इसी ज्ञान से साधक मुक्त हो जाता है । अतः मनुष्य देह प्राप्त कर 
संसार बन्धन से मुक्त नहीं होता, वही महा पापी है । भागवत महापुराण में एेसा ही कहा 
भी गया है - 


नेह यत्कर्म धर्मय न विरागाय कल्यते । 
न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः ॥ 
--भाग० ३. २३. ५६ 


इस संसार में जिस व्यक्ति कार्कर्मनतो धर्मकेकलिए होता दहै, न वैराग्य 
के किए ओर न तीर्थपाद भगवान्‌ की चरणसेवा के किए ही होता है वह जीते जी भी 
मरे हुए के समान है /' 


इसलिए उपासना ओर कर्म से काम-मोक्षादि शत्रुओं का नाश कर आत्मज्ञान 
की प्राप्ति के लिए सत्पुरुषो को सतत्‌ प्रयत्न करते रहना चाहिए । 


विद्रद्बशंवदः 
गुरुपूर्णिमा सुधाकर मालवीयः 
२८ जुलाई, १९९९ 
~ बी. ३१/२९ ए, लका, 
| वारणसी - २२९१००५ 

विषयानुक्रमणिका 


अथ प्रथमः पटलः १ - ३२ 
सर्वविद्याऽनुष्ठानकथनम्‌ 
विविधसाधनानि कः १ 
मनुष्यजन्मस्य दुकभत्वम्‌ ४ २० 
गुरुमहिमा स्वमहिमा च क २५ 
श्लोकाः २४४ 
अथ द्वितीयः पटलः ३३ ~ ५५ 
कुराचारविधिः 
गुरुस्तोत्रम्‌ ३७ 
गुरुलक्षणम्‌ क 8 
शिष्यलक्षणम्‌ 2 ४१ 
मन्त्रदीक्षाविचारः 1 ४६ 
` दीक्षाविधिः ० ५० 
श्लोकाड्ः १६२ 
अथ तृतीयः पटलः ५६ - ७७ 
दीक्षायां सर्वचक्रानुष्ठानम्‌ 
दीक्षायां चक्रविचारः ८ ५६ 
(१ ) अकंडमचक्रम्‌ ६ ५८ 
( २ ) पञ्ाकार-अष्टदल-महाचक्रम्‌ क ६० 
(३ ) कुलाकुटचक्रम्‌ 2 ६१ 
(४ ) ताराचक्रम्‌ (3 4 ६२ 
वर्णानां देवत्वादेवत्वगणविचारः क ६३ 
( ५ ) राशिचक्रम्‌ न ६५ 
(६ ) कूर्मचक्रम्‌ ` 1. ६६ 
(७ ) शिवचक्रम्‌ ५५. ६८ 
(८ ) बिष्णुचक्रम्‌ छ ७३ 


श्टोकाङ्ञः १४५. 

१९०२ रुद्रयामलम्‌ 
अथ चतुर्थः पटलः ७८ - १०३ 
दीक्षायां सर्वचक्रानुष्ठानम्‌ 
(१ ) ब्रह्मचक्रम्‌ + * ७८ 
( २ ) श्रीचक्रम्‌ ह $ ८३ 
मच््रदोषादिनिर्णयः 94 ९२ 
( २३ ) उल्काचक्रम्‌ ४44 ९२ 
( ४ ) रामचक्रम्‌ ` * ` ९४ 
( ५ ) चतुष्वक्रम्‌ ` * ९७ 
( ६ ) सुक्ष्मचक्रम्‌ ५.३ १०० 
| श्लोकाः १९२ 
| अथ पञ्चमः पटलः १०४ - १९१० 
मन््रादिदोषनिर्णयः 
मन््रसंस्कारार्थ महा-अकथहचक्रम्‌ + = 4 १० 
चक्रफलकथनम्‌ ५५ 4 १०८ 
श्लोकाङ्खाः ४५ 
अथय षष्ठः पटलः १११ - १२६ 
कुमार्युपचर्याविन्यासः 
पशुभावविवेचनम्‌ 0 १११ 
सुषुम्नासाधनम्‌ क ११२ 
कुण्डलिनीस्तवः १९१४ 
पशुभावप्रशंसा ९१८ 
भावविद्याविधिः ९२१ 
कुमारीलक्षणम्‌ १२३ 
श्टोकाङ्काः १०६ 
अथ सप्तमः पटलः ` १७ ~ १३९ 
कुमारीपूजाविधानम्‌ 
कुमारीस्तोत्रम्‌ क 
श्लोकाड्ाः ९४ 
अथाष्टमः पटल: % -&० - १ ५ २ 
कुमारीपूजाविधानम्‌ 
कुमारीजपहोमौ १४० 


कुमारीस्तवः इ १८१ 

विषयानुक्रमणिका 


कमारीतर्पणम्‌ ` - ` १४८ 
श्लोकाः ६७ 
अथ नवमः पटलः १५२ - १५८ 
कुमारीकवचोल्लासः | 
्रैलोक्यमङ्गलकुमारीकवचम्‌ * ` - १५३ 
श्लोकाङ्काः ४४ 
अथ दशमः पठः १५९ - १८० 
कुमार्या सहस्रनामानि 
कुमार्याः अष्टोत्तरसहखनामकवचम्‌ ` ` ` १५९ 
श्लोकाः १८५. 
अथैकादशः पटलः १८१ - १९१ 
भावप्रश्नार्थबोधनिरण्यः । 
दिव्य-वीर-पशुभावानां स्वरूपकीर्तनम्‌ . - . १८२ 
दिव्यभावे वीरभावः - ` ` १८५. 
उत्तमसाधकस्य लक्षणम्‌ ७ १८६ 
शलोकाड्ाः ७५ | 
अथ द्वादशः पटलः १९२ - २०० 
पञ्वस्वरवि धानम्‌ 
भावप्रश्नार्थबोधकथनम्‌ - ~ १९२ 
(१ ) महासुक््मफल-ज्ञापकयक्रम्‌ ` ` १९३ 
( २ ) प्रश्नफलबोधकचक्रम्‌ १ १९५ 
(३ ) राशिचक्रम्‌ * ‹ १९६ 
( ४ ) आज्ञाचक्रफलम्‌ - - १९६ 
वाग्देवताध्यानम्‌ + * „ “8 
श्लोकाङ्ाः ५३ 
अथ त्रयोदशः पटलः २०९ - २१५ 
वर्णविन्यासनिर्णयकथनम्‌ 
आज्ञाप्रश्नार्थभावः ६४ 4 २०१ 
अकाराद्यक्षरक्रमेणप्ररनंफलम्‌ (कः २०९१ 


कलिकालोद्‌भवः द २१४ 
श्लोकाङ्मः ९० | 


१०३ १०४ रुद्रयामलम्‌ 


अथ चतुर्दशः पटलः 
नाक्षत्रिकचक्रफलम्‌ 

भरण्यादिपुष्यनक्षत्राणां - 
राश्याधिपानां च फटानि 

रव्यादि-वायप्रश्नफलकथनम्‌ 

आश्केषादिनक्षत्रफलकथनम्‌ 

नक्षत्राधिपतिफलटविचारः 

तत्तनक्षत्रदेवतानां प्रश्ने फलकथनम्‌ 


सुषुम्नान्तरगामिनी आत्रेयीशक्तिविवेचनम्‌ - - - 


श्लोकाट्धाः ७४ 
अथ पञ्चदशः पट्टः 
वेदप्रकरणम्‌ 
योगि-ब्रहयज्ञानी-वैष्णवादिसिद्धानां प्रश्नोत्तराणि 
ब्रह्मविवेचनम्‌ 
कुण्डलिनीविवेचनम्‌ 
वायवीशक्तिनिरूपणम्‌ 
वेष्णवभक्तस्य स्वरूपकथनम्‌ 
याज्ञिकटश्चषणम्‌ 
ब्रह्यज्ञानीटक्षणम्‌ 
श्लोकाट्ाः ६५ 
अथ षोडशः पटलः 
साम्वेदमधश्चक्रस्वरूपकथनम्‌ 
गुरुमीश्वरकीर्तनम्‌ 
हाकिनीदेवीध्यानम्‌ 
कुलमार्गकथनम्‌ 
श्लोकाड्ाः ४६ 
अथ सप्तदशः पटलः 
शक्त्याचारसमन्वितम्‌ अथर्वविदलक्षणम्‌ 
अथर्ववेदचक्रस्थाकुण्डलिनीमहिमा 
वायवीसिद्धिः 
स्थिरचित्तसाधकस्य लक्षणम्‌ 
बुद्धवसिष्ठवृत्तान्तः 
१४ ~ ९१८ 


९१६ 
९१९ 
१११ 
९९३ 
९९३ 
२२६ 


९९९ ~ २३८ 


९९९ 
९३० 
२२३९१ 
९३२९ 
रदे 
९३५५ 
९३६ 


२१३९ - २४५ 


२४० 
२४३ 
२.६४ 


९४६ - २६७ 


९४५७ 
९५० 
२५३ 
९५.९ 


विषयानुक्रमणिका 


वसिष्ठस्य महाचीने गमनम्‌ 
महाचीनाचारः 
शलोकाडलः १६३ 


अथाष्टादशः पटलः 
कामचक्रसारसंकेते चतुर्वेदोल्छासः 
कामचक्रफलोद्‌भवम्‌ 
वण्दिवता, तस्य स्वरूपकथनम्‌ 
षोडशस्वरफलकथनम्‌ 
वर्गे वर्गे फलकथनम्‌ 
श्लोका : ८३ 
अथोनविंशः पटलः 
प्रश्नचक्रस्वरूपकथनम्‌ 
प्रश्नादिकथने सिद्धिविधीनम्‌ 
श्लोकाड्ाः ५० , 
अथ विंशः पटलः 
सिद्धमन््स्वरूपकथनम्‌ 
सिद्धमनत्रविचारः 
षट्कोणस्थवर्णमन्ान्‌ 
अष्टकोणस्य ऊर्ध्वदेशे - ` 
वर्णमालाविधानम्‌ 
श्लोकाडाः ४३ 


अथैकविंशः पटलः 
मूपग्मोल्लासः 
वीरभावस्य माहात्म्यम्‌ 
(१ ) भूमिचक्रम्‌ 
( २ ) स्वर्गचक्रम्‌ 
तृतीयदलमाहात्म्यम्‌ 
(२) तुलाचक्रम्‌ 
अन्यदलमाहात्म्यम्‌ 
(४ ) वारिचक्रम्‌ 
श्लोकाङ्ाः १९४ 


९१६९ 
९६२ 


२६८ - २८३ 
२६८ 
२७० 


९८१९९८३ 
९८ ९-९८२ 


२८४ - २९० 
२१८५ 


९९१ - २९७ 


९९१ 
९९२९ 


९९५ 


९९८ - ३१२ 


१ ०५ 

ह + = 
~ 

| 


रुद्रयामलम्‌ 


अथ द्वाविंशः पटलः 
षट्‌चक्रसारसकेते योगशिक्षाविधिनिर्णवः 
(१ ) मूलाधारमहापद्रविवेचनम्‌ 
( २ ) स्वाधिष्ठानमहाचक्रम्‌ 
(३ ) मणिपूरचक्रम्‌ 
( ४ ) अनाहतचक्रम्‌ 
( ५ ) आज्ञाचक्रमहापद्मविवेचनम्‌ 
( ६ ) विशुद्धचक्रमहापदमविवेचनम्‌ 
योगभ्रंशकारणम्‌ 
योगग्रहणकालः 
वीरसाधनाविधिनिषेध 
हसमन््र 
श्लोकाङ्काः १०९ 
अथ त्रयोविंशः पटलः 
आसननिरूषणम्‌ 
योगिनां भोजननियमः 
आसननियमस्तद्भेदांशच 
श्लोकाडाः ११४ 
अथ चतुर्विंशः पटलः 
योगविद्यासाधनम्‌ 
योगसाधननिरूपणम्‌ 
शवसाधनानिरूपणम्‌ 
शवसाधनाफलश्रुतिकथनम्‌ 
शवसाधकस्य विधि-निषेधकथनम्‌ 
अष्टाङ्गयोगनिरूपणम्‌ 
श्लोकाट्धाः १४४ 


अथ पञ्यविशः पटलः 


षट्चक्रसारसंकेते प्राणायामोल्छासः 
सृष्ष्मसृष्टिस्थितिसंहारकथनम्‌ 
योगिनां सृक्ष्मतीर्थानि 
योगिनां जपनियमः 
शाडूरी-विद्यानिरूपणम्‌ 


३१४ - ३२९ 


३९६ 


३१५ 
३१५ 
३१५ 
३१६ 
३१६ 
३१८ 
३१८ 
३२२० 
३२६ 


२३० - ३४५ 


२३६६ - ३८४ 


२६६ 
३५७२ 
३४७५५ 
३२८० 
क 0 0 ॥ 


कक 
ऋ / 

विषयानुक्रमणिका १०७ 

आध्यात्मनिरूपणम्‌ - ` २८० 
आध्यात्मज्ञाननिरूपणम्‌ - ` ` २३८१ 
श्लोकाड्ः १२९ - 
अथ षडविंशः पटलः ३८५ - ४०५ 
` षट्चक्रभेदः 
देव्या . वीरध्येयरूपम्‌ - ` ` ३९३ 
योगिनां सृक्ष्मस्नानम्‌ - ~ ` २३९५. 
कोलानां संध्या - ` ` ३९७ 
कोठतर्पणम्‌ - ` ` ३९८ 
मानसपूजा - ` ` ३९९ 
मानसहोमः - ~ ४०९१ 
पञ्चमकारयजनम्‌ - ~ ^ ४०२ 
पञ्चमकारमाहात्म्यम्‌ < ४०५ 
श्लोकाड्ः १४८ 
अथ सप्तविंशः पटलः ४०६ - ४२० 
षट्चक्रसारसंकेते अष्टाद्धयोगनिरूपणम्‌ 
प्राणायामलक्षणम्‌ ७ ४०६ 
प्रत्याहारः क 3. ४०९ 
भावमाहात्म्यम्‌ ४९० 
धारणा ४१० 
ध्यान 8९० 
समाधिः ` ` ४११ 
मन्रयोगार्थनिर्णयकथनम्‌ (4 ४९१२ 
हदयाब्जकथनम्‌ 0 ४ 
दार्शनिकमतकथनम्‌ .-. ४१५ 
ध्यानलश्ष्यनिरूपणम्‌ - ~ . ४९१७ 
श्लोकाड्ाः १०५ 
अथाष्टाविंशः पटलः ` ४२९ - ४३८ 
कन्दवासिनीस्तोत्रम्‌ 
मन्रसिद्धिलक्षणम्‌ ` ` ४२१ 
भैरवीलक्षणम्‌ * ` ४२५ 


भैरवीचक्रम्‌ ६ ४२६ 
रुद्रयामलम्‌ 


 भैरवीपूजा 
कुण्डलिनीस्तवः 
श्लोकाः १०६ 
अथैकोनत्रिंशः पटलः 
षट्‌ चक्रयोगकथनम्‌ 
षट्चक्रयोगः 
मनोमहाप्रलयः 
श्लोकाड्काः ४३ 
अथ त्रिंशः पटलः 
मूलप्रविवेचनम्‌ 
भेदिनीमच्रकथनम्‌ 
स््रीयोगिनीमन्रकथनम्‌ 
बरह्ममन्रकथनम्‌ 
डाकिनीमन्रराजकथनम्‌ 
काकलिपावनस्तोत्रम्‌ ( डाकिनीस्तोत्रम्‌ ) 
श्लोकाः ४१ 
अथेकत्रिंशः पटलः 
भेदिन्यादिस्तोत्रकथनम्‌ 
डाकिनीस्वरूपकथनम्‌ 
छेदिनीस्तवः 
योगिनीस्तोत्रसारः 
श्लोकाङ्काः ४६ 
अथ द्वात्रिंशः पटलः 
कन्दवासिनीस्तोत्रम्‌ 
कुण्डलिनीध्यानम्‌ 
कुण्डलिनीस्तोत्रम्‌ 
श्लोकाड्काः ४३ 
अथ त्रयल्िंशः पटलः ` 
कन्दवासिनीकवचम्‌ 
कुलकुण्डलीकवचम्‌ 
श्लोकाड्का : ६५ 


४३० 
४३२ 


४२९ ~ ४४५ 


४५४ - ४६३ 
४८४ 


४५८ 
४६० 


४६४ - ४७० 


1.1 
४६७ 


४७१ - ४७९ 


४७२ 


विषयानुक्रमणिका 


अथ चतुश्िंशः पटलः 
पञ्चामरासाधनम्‌ 
पञ्चामराविधानम्‌ 
श्लोकाड्मः ५७ 
अथ पञ्चव्रिंशः पटलः 
पञ्चस्वरयोगसाधनम्‌ 
पञ्च ( षट्‌ ) कर्मनिरूपणम्‌ 
श्लोकाड्ाः ४५ 
अथ षटूत्रिंशः पटलः 
कुण्डलिनीसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
कुण्डलिनीसहसरनामानि 
श्ोकाट्ाः २९१० 
अथ सप्तत्रिंशः पटलः 
स्वाधिष्ठानप्रकाशनप्रकारकथनम्‌ 
स्वाधिष्ठानश्रीकृष्णराकिणीसाधनम्‌ 
श्लोकाङ्काः ३५ 
अथाष्टात्रिंशः पटलः 
श्रीकृष्णसाधनम्‌ 
नृसिंहमन्रसाधनम्‌ 
श्रीकृष्णमनच्रकथनम्‌ 
श्रीकृष्णध्यानम्‌ 
श्लोकाङ्लः ५८ 


अथैकोनचत्वारिंशः पटलः 
श्रीकृष्णस्तवनकवचम्‌ 
श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
श्लोकाः ३४ 
अथ चत्वारिंशः पटलः 
षड्दलवर्णप्रकाशनम्‌ 
श्लोकाङ्ाः २३ 
अथैकचत्त्वारिंशः पटलः 
स्वाधिष्ठानराकिणीस्तोत्रम्‌ 
पञ्वाचारमहिमा 


४८० - ४८८ 
८२ 

६८९ - ४९५ 
४८९ 

४९६ - ५२० 
४९६ 

५२९१ - ५२९८ 
५५९१ 
५२९ - ५३६ 
५३० 

५२२९ 

५२३३ 

५२३७ ~ ५.६ 
५३६७ 

५४७ - ५५९ 
- ५५२ - ५8६१ 


५५४ 


१०९ 

च 
ज न 

९९१९० 


रुद्रयामलम्‌ 


राकिणी (राधिका)स्तवम्‌ 
श्लोकाट्ाः ४६ 
अथ द्विचत्वारिंशः पटलः 
राकिणी(राधा)साधनम्‌ 
राकिणीमन््राः 


श्रीकृष्णराकिणीसहस्रनामानि 


षड्चक्रभेदाः 
श्लोकाः १७९ 
अथ त्रिचत्त्वारिंशः पटलः 
मणिपुरचक्रमेदप्रकारकथनम्‌ 
कामिनीवशीकरणम्‌ 
जीवस्वरूपकथनम्‌ 
भावमहिमानिरूपणम्‌ 
श्लोकाडाः ८७ 


अथ चतुश्चत्त्वारिशः पटलः 
त्रितत्वलाकिनीशक्तिस्तवनम्‌ 
मणिपूरचक्रभेदनम्‌ 
व्रितत्वलाकिनीस्तवनम्‌ 
श्लोकाः ३८ 
अथ पंचचत्त्वारिशः पटलः 
वर्णध्यानम्‌ 
कालक्रमकथनम्‌ 
मणिपूरचक्रसाधनम्‌ 


पूवदिदलगतवर्णानां ध्यानम्‌ 


श्लोकाड्ाः ५८ 


श्छ (4 |. <¬ १ 


५५ । 


ष # 


५६२ - ५९० 
हि १.) 


५८५ 
५८५ 


९९ - ६०३ 
५६९ 


५९६ 
५५१ 


०४ ~ ६९६ 


६१२ - ६२२ 


६९२९ 
६१७ 
६१९८ 

~^ _ ~ च न क. ` 


-- - ----- ` = - - --- ~ - -- ` -- -- 


सुद्रयामलम्‌ 


| उत्तरतन्त्रम्‌ | 
( प्रथमो भागः ) 
॥ श्रीः ॥ 


रूव्यामलम्‌ 
(उत्तरतन्त्रम्‌) 


.@5ऽ {< रक 
अथ प्रयमः पब्लः 


भैरव उवाच 


परा श्रीपरमेशानीवदनाम्भोजनिःसृतम्‌ । 
श्रीयामल महातन्रं स्वतन्त्रं विष्णुयामलम्‌ ॥ १ ॥ 
शक्तियामलमाख्यातं ब्रह्मणः स्तुतिहेतुना । 
ब्रह्मयामल्वेदादङ्खं सर्वञ्च कथितं प्रिये ॥ २॥ 


न सरला ># 


साम्बं सदाशिवं नत्वा गजवक्तं सरस्वतीम्‌ । 
स्वपितरं मनसा ध्यात्वा मातरं कमलां सतीम्‌ ॥ ९ ॥ 
रामान्वितकुबेरस्य आत्मजः श्रीसुधाकरः । 
सुद्रयामलग्रन्थस्य भाषादीकां तनोम्यहम्‌ ॥ २॥ 
सिद्धिं दिशन्तु मे देव्यो मातरो ठकितादयः । 
तच्रपरोक्तास्तथा देवा भैरवीभैरवादयः ॥ ३ ॥ 
दूरीकुर्वन्तु विघ्नानि मङ्गलानि दिशन्तु च । 
पारयन्तु च तन्राब्धिं दर्विगाहं सुदुस्तरम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीभैरव ने कहा-हे प्रिये । आपने परा श्रीपरमेशानी के मुखकमल से निर्गत 
नामक महातन्व, ( विष्णु के द्वारा प्रतिपादित ) स्वतन्र विष्णुयामल, शक्तियामल ओर 
बरह्देव की स्तुतिं से युक्त सम्पूर्ण ब्रह्मयामल नामक वेदाङ्ग का वर्णन किया ॥ १-२ ॥ 


इदानीमुत्तराकाण्ड वद श्रीरुद्रयामलम्‌ । 
यदि भाग्यवशाद्‌ देवि! तव श्रीमुखपड्कजे ॥ ३ ॥ 
हे देवि ! इस समय हम लोगों के सौभाग्य से यदि आपके श्रीमुखकमल मे उत्तरकाण्ड 
वाला श्रीरुद्रयामल तन्र विद्यमान है तो उसे भी कहिए ॥ ३ ॥ 


यानि यानि स्वतन्त्राणि संदत्तानि महीतले । 
प्रकाशय महातन््रं नान्यतन््रेषु तुप्तिमान्‌ ॥ ४ ॥ 

र रुद्रयामलम्‌ 


सर्वविदान्तवेदेषु कथितव्यं ततः परम्‌ | 
तदा ते भक्तवर्गाणां सिद्धिः सञ्चरते धुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
इतना ही नहीं भूलोकवासी जनों के लिये जितने जितने तन्त्र आपने प्रदान किये हें ओर 

जो अन्य तन्चरों मे प्रतिपादित नहीं हँ उस तृप्तिदायक महातन्तर को आप कहं । सभी वेदान्त 
( आदि दनि ) एवं सभी वेदँ में प्रतिपादित वर्णनों को तथा उससे अन्य तन्चरं के प्रतिपाद्य 
को भी कटं । अतः आप स्वविषयक त्र कर क्योकि आपके भक्त वर्गो को उसी से निश्चित 
रूप से सिद्धि प्राप्त होती हे ॥ ४-५ ॥ 

यदि भक्ते दया भद्रे ! वद्‌ त्रिपुरसुन्दरि * । 

महाभैरववाक्यञ्च पड्कजायतलोचना ` ॥ ६ ॥ 

श्रुत्वोवाच महाकाटी कथयामास भैरवम्‌ । 


हे कल्याणकारिणि । हे कमल के समान विशाल नेत्रां वाली त्रिपुरसुन्दरि ! यदि मुद्ध 
भक्त के ऊपर आपकी दया हे तो आप अवश्य ही महाभैरव के वाक्य को भी प्रकाशित करें । 
इस प्रकार महाभैरव के वाक्य को सुन कर महाकाली ने भैरव से कहा ॥ ६-७ ॥ 
भैरवी उवाच 


शम्भो महात्मदर्पष्न कामहीन कुलाकुक ॥ ७॥ 
चन्द्रमण्डटशीर्षाक्ष हालाहटनिषेवक । 
अद्वितीयाघोरमूत्ते * रक्तवर्णशिखोज्ज्वल ॥ ८ ॥ 
महाऋषिपते* देव सर्वेषाञ्च नमो नमः । 
सर्वेषां प्राणमथन शृणु आनन्दभैरव ॥ ९ ॥ 
भेरवी ने कहा- हे शम्भो । हे बड़े बड़े आत्माओं के गर्व को चूर्ण करने वाले ! हे 
कामहीन । हे कुलाकुलस्वरूप ! हे शिर पर चनद्रमण्डलयुक्त नेत्र धारण करने वाले ! हे 
हलाहल विष पीने वाले ! हे अद्वितीय ! हे अघोर ( निष्पाप ) स्वरूप ! हे रक्तवर्णं की 
शिखा धारण करने वाले । हे महाकऋषिपते ! हे सबके द्वारा बारम्बार नमस्कार किए जने 
वाले आपको नमस्कार है । हे समस्त प्राणियों के प्राणों का संहार करने वाले आनन्दभैरव । 
सुनिए ॥ ७-९ ॥ 
आदौ बालाभेरवीणां साधनं षट्कलात्मकम्‌ । 
पश्चात्‌ कुमारीकलितासाधनं परमाद्भुतम्‌ ॥ १० ॥ 
कुरुकुल्खाविप्रचित्तासाधनं शक्तिसाधनम्‌ । 
योगिनीखेचरीयक्षकन्यकासाधनं † ततः ॥ ११ ॥ 
१. सम्बोधनविभकक्यन्तमिति हस्वान्तम्‌ । 
२. पंड्जानि इवायतलोचनानि यस्या इति बहुब्रीहिः । श्रुत्वा पट्कजलोचना--क० । 
३. अद्वितीया अघोरा मूर्तिर्यस्येति बहुब्रीहिः, स्रियाः पुंवदित्यादिना पुंवद्भावः । 
४. पतिः शिवः--इति ग० पुस्तके पाठः । ५. यज्ञकन्यका० इति सं० पाठः। प्रथमः पटलः २ 

, ( अव विविध साधनों को दसवें श्लोक से लेकर सौव श्लोक तक संगृहीत कर 
ग्रथकार ग्रथारम्भ मे अनुक्रमणिका को भैरवी के मुख से प्रस्तुत करते है-- ) 

( इस रुद्रयामलतन्र में ) प्रथमतः बाला भैरवियों का षट्कलात्मक साधन वर्णित हे । 
इसके पश्चात्‌ अत्यदभुत कमारीललिता साधन, कुरुकुल्ला विप्रचित्तासाधन, शक्तिसाधन, 
इसके बाद योगिनी, खेचरी ओर यक्षकन्यका साधन वर्णित है । ९ ०-१९१ ॥ 


उन्मत्तभैरवीविद्या-काटीविद्यादिसाधनम्‌ । 
पञ्चमुद्रासाधनञ्य पञ्चबाणादिसाधनम्‌ ॥ १२॥ 
प्रत्यद्खिरासाधनञ्च कलौ साक्षात्करं परम्‌ । 
हरिताकिकास्वर्णविद्याधूम्रविद्यादिसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
। आकाशगङ्गा विविधा ` कन्यकासाधनं ततः । 
भ्रूलतासाधनं † सिद्धसाधनं तदनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
उल्काविद्यासाधनं च पञ्चतारादिसाधनम्‌ । 
अपराजितापुरुहूताचामुण्डासाधनं ततः ॥ १५ ॥ 
फिर उन्मत्त भैरवी विद्या, काली विद्यादि साधन, पञ्चमुद्रा साधन, पञ्चबाणादि 
साधन, कलि में साक्षात्‌ फल देने वाली प्रत्यङ्धिरा साधन, हरितालिका स्वर्णविद्या, 
धूप्रविद्यादि साधन, इसके बाद आकाशगङ्गा, विविधकन्यका साधन, भ्रूलता साधन, सिद्ध 
साधन, इसके बाद उल्काविद्या साधन, पञ्चतारादि साधन, फिर अपराजिता पुरुहूताचामुण्डा 
साधन वर्णित है ॥ १२-१५ ॥ 
कालिकासाधन कौठसाधनं घनसाधनम्‌ । 
चर्चिकासाधन पश्चात्‌ घर्घरासाधन ततः ॥ १६ ॥ 
विमलासाधनं रौद्री त्रिपुरासाधनं ततः। 
सम्पत्मरदासप्तकूटासाधनं ्चेरीसाधनम्‌ । 
शक्तेिकूटादिषद्कूटानवकूटादिसाधनम्‌ ॥ ९७॥ # 
कनकाभाकाञ्चनाभावहन्याभासाधन ततः । 
वज्रकूटापञ्चकूटासकटखासाधनं ततः ॥ १८ ॥ 
तारिणीसाधनं पश्चात्‌ षोडशीसाधन स्मृतम्‌ । 
किन्नादि-उग्रपचण्ड्यादिसाधनं सुमनोहरम्‌ ॥ १९ ॥ 
कालिकासाधन, कोलसाधन, घनसाधन, चर्च््विकासाधन, पश्चात्‌ घर्घरासाधन, विमला- 
साधन तथा रोद्रीत्रिपुरासाधन, फिर संपत्रदासप्तकूटासाधन, चेटीसाधन, इसके बाद शक्तिकूटादिषर्‌- 


कूटा तथा नवकूटादि साधन, फिर कनकाभा, काञ्चनाभा तथा वहन्याभासाधन, फिर वजकूटा, 
पञ्चकूटासाधन, सकलासाधन, तारिणीसाधन इसके पश्चात्‌ षोडशीसाधन का विधान कहा 


कि 


१. विबुधा बाटुकासाधनं तत:-क०, विवधा--ख० । 
२. भूतवबलिसाधनं ततः--क० पुस्तके पाठः । 
३. संज्ञायामिति निषेधान पुंवद्भावः । ४. त्रिकटासाधनं तत---क० । 
नः न 


17 


४ रुद्रयामलम्‌ 


गया है । इसके बाद अत्यन्त मनोहर छिना, उग्रा तथा प्रचण्डादिसाधन, वर्णित हे ॥ १६-१९ ॥ 


उल्कामुखीरक्तमुखीसाधनं वीरसाधनम्‌ । 
नानाविधाननिर्माणशवसाधनमेव च ॥२०॥ 
कृत्वा देवीसाधनञ्च कृत्वाहिसाधनं ततः । 
नक्षत्रविद्यापटलं काटीपटल्मेव च ॥ २१॥ 
श्मशानकालिकादेवीसाधनं भूतसाधनम्‌ । 
रतिक्रीडासाधनञ्चव सुन्दरीसाधनं तथा ॥ २२॥ 
महामालासाधनञ्चव महामायादिसाधनम्‌ । 
भद्रकाटखीसाधनञ्च नीकासाधनमेव च ॥ २३॥ 
भुवनेशीसाधनञ्च ` दुगसिाधनमेव च । 
वाराहीगारुडीचान्द्रीसाधनं परमाद्भुतम्‌ ॥ २४॥ 


फिर उल्कामुखीसाधन, रक्तमुखीसाधन, वीरसाधन ओर नाना विधानों से निर्माणपूर्वक 
शवसाधन, फिर टदेवीसाधन, तदनन्तर अहिसाधन, फिर नक्षत्रविद्यापरल, कालीपरल, फिर श्मशान 
म रहने वाली कालिका देवी का साधन, भूतसाधन, रतिक्रीडा-साधन, तदनन्तर सुन्दरीसाधन 
महामालासाधन, महामायादिसाधन, भद्रकालीसाधन, नीलासाधन, भुवनेशीसाधन, दुर्गासाधन, 
फिर अत्यन्त अदभुत वाराहीसाधन, गारुडीसाधन ओर चाद्रीसाधन कहा गया हे ॥ २०-२४ ॥ 


ब्रह्माणीसाधनं पश्चाद्‌ हसीसाधनमृत्तमम्‌ । 
माहेश्वरीसाधनञ्च कौमारीसाधनं तथा ॥ २५॥ 
वैष्णवीसाधनं धात्रीधनदारतिसाधनम्‌ । 
पञ्चाभ्रावल्पूर्णास्या * नारसिहीसुसाधनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कालिन्दीःरुक्मिणीविद्याराधाविद्यादिसाधनम्‌ । 
गोपीश्वरीपद्मनेत्रापट्ममालादिसाधनम्‌ ॥ २७॥ 
मुण्डमालासाधनञ्चव भूृङ्खारीसाधनं ततः ।' 
सकटाकर्षणीविद्याकपालिन्यादिसाधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
गुह्यकाटीसाधनञ्च बेगलामुखीसाधनम्‌ । 
महाबालासाधनञ्चः कलावत्यादिसाधनम्‌ ॥ २९॥ 


१. कामाख्यासाधनं भद्रे भानुमत्याश्च साधनम्‌ । महार त्रिसाधनञ्च सप्तमीसाधनं तथा ॥ 
पञ्चमीरोहिणीकुल्यासाधनं साभिचारकम्‌ । अष्टमीविषमाषष्ठीकौशल्यासाधनं ततः ।। 
विजयासाधनं मुद्रा देवीसाधनमेव च । इत्यधिकः पाठ---क० । 

२. पञ्चास्यबलििपूर्णस्या--क० पुस्तके पाठः । 

३. एेन््रीघोरतराविद्यासाधनं रतिसाधनम्‌ । वजज्वालासाधनञ्च चन्दरदुर्गादिसाधनम्‌ ॥। 
महाविद्यासाधनञ्च लक्ष्मीसाधनमेव च । शाकम्भरीसाधनच्च भ्रामरीसाधनं तथा ।। 
रक्तदण्डामहाविद्यापूर्वविद्यादिसाधनम्‌ । इत्यधिकः पाठः--ख० पुस्तके । 

४. महाबला०--इति क० पुस्तके पाठः । ` ` ` कै “ 


प्रथमः पटलः ५ 


कुलजाकलिकाकक्षाकुक्कुरीसाधनं महत्‌ । 
चिञ्चादेवीसाधनञ्च शाङ्रीगूढसाधनम्‌ ॥ ३० ॥ 


ब्रह्माणीसाधन, इसके पश्चात्‌ हंसीसाधन कहा गया है, इसके बाद माहेश्वरीसाधन 
ओर कोमारीसाधन फिर वेष्णवीसाधन फिर धात्रीसाधन एवं धनदारतिसाधन, फिर 
पञ्चाभावलिपूर्णास्या एवं नारसिंहीसाधन, कालिन्दी, रुक्मिणीविद्या ओर राधाविद्यादिसाधन, 
फिर गोपीर्वरी, पदमनेत्रा पदममालादिसाधन, मुण्डमालासाधन, इसके बाट भृङ्खारीसाधन फिर 
सकलाकर्षिणीविद्या, फिर कपालिन्यादिसाधन, गृहाकालीसाधन, बगलामुखीसाधन, फिर 
महावालासाधन, कलावत्यादि साधन, फिर कुलजा, कालिका, कक्षा एवं कक्कुटीसाधन, 
चिञ्चादेवीसाधन ओर शाड्रीगूढसाधन का विस्तारपूर्वक वर्णन हे ॥ २५-३० ॥ 
प्रपएुल्खान्नमुखीविद्याकाकिनीसाधनं ततः । 
कुल्जिकासाधनं नित्यासरस्वत्यादिसाधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भूर्केखाशशिमुक्छुटा-उग्रकाल्यादिसाधनम्‌ । 
मणिद्रीपेश्वरीधात्रीसाधनं यक्षसाधनम्‌ः ॥ ३२ ॥ 
केतकीकमलाकान्तिपरदाभद्यादिसाधनम्‌ ` । 
वागीश्वरीमहाविद्या * अनपूर्णादिसाधनम्‌ * ॥ ३३ ॥ 
वञ्जदण्डारक्तमयीमन्वारीसाधनं * तथा | 
हस्तिनीहस्तिकर्णाद्यामातद्गीसाधनं ततः ॥ ३४॥ 
इसके बाद प्रफुल्लान्जमुखीविद्या, फिर काकिनीसाधन, फिर कुल्जिकासाधन, फिर नित्या 
एवं सरस्वत्यादिसाधन, भूर्लखासाधन, शशिमुक्टा एवं उग्रकाल्यादिसाधन, फिर 
मणिद्रीपेश्वरीधात्री साधन, यक्षसाधन, फिर केतकी, कमला, कान्तिप्रदा एवं भेद्यादिसाधन, फिर 
वागीश्वरी, महाविद्या एवं अनपूर्णादिसाधन, फिर वजदण्डा, रक्तमयीमन्वारीसाधन, 
हस्तिनीहस्तिकर्णाद्या एवं मातद्ञीसाधन का वर्णन है ॥ ३१९-३४ ॥ 


परानन्दानन्दमयीसाधनं गतिसाधनम्‌ । 
कामेश्वरीमहालज्जाज्वालिनीसाधनं वसोः ॥ ३५ ॥ 
गौरीवेताककङ्टीवासवीसाधनं तथा । 
चन्द्रास्यासूर्यकिरणारटन्तीसाधनं ततः ॥ २३६॥ 
किङ्धिनी पावनीविद्या अवभूतेश्वरीति च । 
एतासां सिद्धविद्यानां साधनाद्रुद्र॒ एव सः ॥ ३७॥ 


इसके बाद परानन्दानन्दमयीसाधन, गतिसाधन, कामेरुवरीसाधन, .महालज्जा एवं 
ज्वालिनीसाधन, वसुसाधन फिर गोरी, वेताल, कड्काली, वासवीसाधन, फिर ॒चन्द्रास्या, . 
सूर्यकिरणा एवं रटन्ती साधन, फिर विद्खिनी, पावनीविद्या तथा अवधूतेश्वरी साधन कहा गया 


१. यज्ञसाधनम्‌--इति सं ° पुस्तके पाठः । २. भैम्यादिसाधनम्‌--क० । 
२३. शशीश्वरी--क० । ४. मन्दारीसाधनं तथा-क० । 
५. पृषोदरादित्वात्‌ प्रकृतिभावः । 
६ रुद्रयामलम्‌ 


हे । इय प्रकार ऊपर कही गई सभी विद्याओं का साधन करने वाला साधक साक्षाद्‌ सुद्र 
स्वरूप ही हे ॥ ३५-३७ ॥ 


अलकाकलियुगस्थाशक्तिटङ्कारसाधनम्‌ * । 
हरिणीमोहिनीक्षिप्रातृष्यादिसाधनं तथा ॥ ३८ ॥ 
अट्टहासाघोरनादामहामेघादिसाधनम्‌ | 
वल्लरीकौरविण्यादिसाधनं परमाद्भुतम्‌ ॥ ३९॥ 
रङ्धिणीसाधनं पश्चाद्‌ नन्दकन्यादिसाधनम्‌ । 
मन्दिरासाधनं कात्यायनीसाधनमेव च ॥ ४०॥ 


फिर अलका, कलिवुगस्था, शक्तिटद्धार का साधन, फिर हरिणी, मोहिनी, शिप्रा एवं 
तृष्यादिसाधन, फिर अट्टहासा, घोरनादा एवं महामेघादिसाधन का विधान है । इसकं वाद 
अत्यदभुत वल्लरी एवं कौरविणी आदि का साधन, रङ्किणी साधन, इसके वाद 
नन्दकन्यादिसाधन, मद्दिरासाधन तथा कात्यायनीसाधन, कहा गया हे ॥ ३८-४० ॥ 


रजनीराजतीघोनासाधनं तालसाधनम्‌ । 
पाटुकासाधनं यचित्तासाधनं रविसाधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मुनिनाथेश्वरीशान्तिवल्टभासाधनं तथा | 
मदिरासाधनं भ्वीरभद्रासाधनमेव हि ॥४२॥ 
मुण्डाटीकालिनीदैत्यदंशिनीसाधनं ततः | 


फिर रजनीसाधन, राजतीघोनासाधन, तालसाधन, फिर पादुकासाधन, चित्तासाधन, 
रविसाधन, मुनिनाथेश्वरी, शान्ति एवं वल्लभासाधन कहा गया हे । फिर मदिरासाधन, 
वीरभद्रासाधन, फिर मरण्डालीसाधन, कालिनीसाधन एवं दैत्यदंशिनीसाधन का विधान कहा 
गया है ॥ ४१-४३ ॥ 


प्रविष्ट वर्णाकधिमामीनादिसाधनं महत्‌ ॥ ४३ ॥ 
फेत्कारीसाधनं ‡ भल्लातकीसाधनमद्भुतम्‌ । 
उड्डीयानेश्वरीपूर्णागिरिजासाधनं तथा ॥ ४४ ॥ 
सौकरी"राजवशिनीदीर्घजङ्कादिसाधनम्‌ । 
अयोध्यापूजितादेवीद्राविणीसाधनाद्‌भुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ज्वालामुखीसाधनञ्च कृष्णजिह्वादिसाधनम्‌ । 
पुनः प्रविष्टवर्णा, लघिमा एवं महान्‌ मीनादिसाधन, फेत्कारीसाधन, अत्यन्त अदभुत 
भल्लातकी साधन, उड्टीयानेश्वरी, पूर्णा एवं गिरिजासाधन, प सोकरी, राजवशिनी एवं 
दीर्घजद्धादिसाधन, फिर अयोध्या में पूजित अत्यद्भुत देवीसाधन तथा द्राविणीसाधन, 
ज्वालामुखीसाधन एवं कृष्णजिह्वादि साधन का विधान कहा “या है ॥ ४३-४६ ॥ 


१. कड्कादिसाधनम्‌--इति क पुस्तके पाठः । २. वीरमुद्रा--इति क पुस्तके पाठः । 
२. माकरीभल्लातको--क० । ४. कौमारीसाधनम्‌-इति क पुस्तके पाठः । प्रथमः पटलः \७ 


पञ्चवक्त्रप्ियाविद्यानन्तविद्यादिसाधनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीविद्याभुवनेशानीसाधनं कायसाधनम्‌ । 
रक्तमालामहाचण्डीमहाज्वाखादिसाधनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रक्षिप्ताःमन्रिकाकामपूजिताभक्तिसाधनम्‌ । 
श्वासस्थावायवीप्राप्तारेछिहानादिसाधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भेरवीलसितापृथ्वीवाटुकीसाधनं तथा । 
अगम्या-'आकुलीमोखीन्द्राञ्जनमच्रसाधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुलावतीकुलक्षिप्तारतिचीनादिसाधनम्‌ । 
शिवाक्रोडादितरुणीनायिकामन्रसाधनम्‌ ॥ ५० ॥ 
फिर पञ्चवक्त्रप्रियाविद्यासाधन एवं अनन्तादि विद्यासाधन, फिर श्रीविद्यासाधन, 
भुवनेशानीसाधन, कायसाधन, रक्तमालासाधन, महाचण्डीसाधन, महाज्वालादिसाधन, फिर 
प्रक्षिप्ता, मच्रिका, कामपूजिता एवं भक्तिसाधन, फिर श्वास में होने वाली वायु के द्वारा प्राप्त 
लेलिहानादिसाधन, फिर भैरवीसाधन, ललितासाधन, पृथ्वी एवं वाटकीसाधन, फिर सर्वथा 
अगम्य आकुल करने वाली मौलीन्द्राञ्जनमन्रसाधन, कलावती, कुलक्षिप्ता, रति एवं 
चीनादिसाधन, फिर शिवा, क्रोडादि एवं तरुणीनायिका मन्त्र साधन उक्त हे ॥ ४६-५० ॥ 


साधनं शैलवासिन्या अकस्मात्‌ सिद्धिवर्धनम्‌ । 

मच्रयत्रस्वतन््रादिपूज्यमानाः परात्परा: ॥ ५९ ॥ 

एताः सर्वाः कलियुगे कालिका हरकोमलाः । 

मन््राद्या येन सिद्धयन्ति सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ५२ ॥ 

अकस्मात्‌ सिद्धि वर्धन करने वाला शौलवासिनी का साधन है । म्र, यत्र एवं स्वत 

इत्यादि रूप से पूज्यमान परात्परारूपा तथा हरकोमला पार्वती ये सभी देवि्याँ कलियुग में 
कालिका स्वरूपा हँ । ये सभी देवि्यों मन्त्रो आदि के द्वारा पूजित होकर सभी सिद्धियों को 
ठीक रूप से प्रदान करती है इसमे कोई संशय नहीं हे ॥ ५९-५२ ॥ 


महाकाल शिवानन्द परमानन्दपारग । 
भक्तानामनुरागेण विद्यारत्नं पुनः शृणु ॥ ५३ ॥ 
आदौ वैष्णवदेवस्य मन्राणां नित्यसाधनम्‌ । 
ततस्ते मङ्गलं मन्रसाधनं परमाद्भुतम्‌ ॥ ५४॥ 
अब हे महाकाल ! हे शिवानन्द । हे परमानन्द के भी परस्थान पारगामी ! सदाशिव । 
पुनः भक्तों के प्रति अनुराग के कारण (मेरे द्वारा कहे गए ) विद्यारत को आप सुनिए ॥ ५३ ॥ 
साधको के कर्तव्य--( भक्तों के सिद्धि हेतु ) सर्वप्रथम विष्णु मन्त्रौ का नित्यसाधन 
एवं उसके बाद मङ्गलदायी परमादभुत आप ( शिव ) के मनर का साधन सुनिए ॥ ५४ ॥ 


१. संपूजिता-इति क पुस्तके पाठः । 
२. पृषोदयादिकल्पनया सन्ध्यभावः । 

भ 

८ रुद्रयामलम्‌ 


अकस्माद्धिहिता सिद्धिर्येन सिद्ध्यति भूतङे । 
बालभैरवयोगेन््रसाधनं शिवसाधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
महाकाकसाधनञ्व तथा रामेश्वरस्य च। 
अघोरमूर्ते रमणासाधनं शृणु यत्नतः ॥ ५६ ॥ 
भूतल पर जिन म्र में विहित सिद्धि अकस्मात्‌ प्राप्त हो जाती है उस 
बालभेरवयोगेन्द्र साधन, शिव साधन, महाकालसाधन तथा रामेश्वर मनर का साधन ओर 
रमणासाधन को, हे अघोरमूर्ते ! सदाशिव । आप यत्नपूर्वक सुनिए ॥ ५५-५६ ॥ 


क्रोधराजभूतराजएकचक्रादिसाधनम्‌ | 
गिरीद्रसाधनं पश्चात्‌ कुठनाथस्य साधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बटुकेशादिश्रीकण्ठेशादिसाधनमेव च। 
मृत्युञ्जयस्य रौद्रस्य काठान्तकहरस्य † च ॥ ५८ ॥ 
उन्मत्तभैरवस्यापि तथा '्पञ्चास्यकस्य च| 
कलासेशस्य शम्भोश्च तथा शूलिन एव च ॥ ५९ ॥ 
भाग्विशस्य सर्वस्य महाकाठस्य साधनम्‌ । 
सुरान्तकस्य पूर्णस्य तथा देवस्य शङ्कर ॥ ६० ॥ 


हे क्रोधराज ! हे भूतराज ! एकचक्रादि साधन, गिरीन््रसाधन, इसके पश्चात्‌ कुलनाथ का 

साधन, बहुकेशादि तथा श्रीकण्ठेशादिसाधन, मृत्युज्जयमन्रसाधन, रौद्र कालान्तकहर का, उन्मत्त 
भैरव तथा पज्चास्यक का, केलासेश्वर श्री शम्भु का मनर, शूलीमच, भाग्विश, शर्व एवं महा- 
काल का साधन, सुरान्तक का तथा पूर्णदेव म्र का साधन, हे शङ्कर ! सुनिए ॥ ५७-६० ॥ 


हरिद्रागणनाथस्य वरदेश्वरमालिनिः | 
ऊर्ध्वकेशस्य धूप्रस्य जटिठस्यापि साधनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आनन्दभैरवस्यापि बाणनाथस्य साधनम्‌ | 
 करीन्रस्य शुभाङ्गस्य हिल्छोलमर्दकस्य च ॥ ६२ ॥ 
पुष्पनाथेश्वरस्यापि वृषनाथस्य साधनम्‌ । 
अष्टमूर्तेः २ कालठमूर्तेश्चनद्ररोखरसाधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हर्द्रागणनाथ का, वरदेश्वरमाली का, ऊर्ध्वकेश का, धूम्र का तथा जटिल का साधन 
का, बाणनाथ का साधन, करीन्द्र का, शुभाङ्ग का, हिल्लोलमर्दक का, 
पष्पनाथेश्वर का, वृषनाथ ( के मन ) का, अष्टमूर्ति, कालमूर्ति का तथा चन्द्रशेखर का साधन 
( यहाँ कहा गया है उसे सुनिए ) ॥ ६१-६३ ॥ 
स 
९- हरतीति हरः, कालान्तकस्य हर इति षष्ठीतत्पुरुषः । 
२. पञ्चकालस्य च--क० । 
३. कपिटेशस्य रुद्रस्य तथा पिद्धाक्षकस्य च । दिगम्बरस्य सुक्ष्मस्य उपेन्द्रपूजितस्य च ॥ 
अवधूतेश्वरस्यापि अष्टवसोश्च साधनम्‌ । इत्यधिकः पाठः--ख० पुस्तके । 
प्रथमः पटलः ९ 


विमश-कपिलेश सुद्र का तथा पिद्घाक्षक का, दिगम्बर का, सक्षम का, उपेद्रपूजित 
का, अवधूतेश्वर का, अष्टवसु का साधन यहाँ कहा गया हे उसे सुनिए ॥ ६१-६३ ॥ 


क्रमुकस्यापि घोरस्य कुबेराराधितस्य च । 
त्िपुरान्तकमन्रस्य कमलाक्षस्य साधनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इत्यादिसिद्धमन्राणां मन््रार्थं विविधं मुदा । 
उदितं तद्विशेषेण सुविस्तार्य शृणुष्व तत्‌ ॥ ६५५ ॥ 
इसी प्रकार क्रमुक, घोर एवं कुबेर से आराधित ( मृत्युञ्जय ) म्र का, त्रिपुरान्तक 


मनर का, कमलाक्ष मनच्र इत्यादि सिद्धमन्नं के विविध मन््रार्थ प्रसनतापूर्वक इस रुद्रयामल तन 
म विशेष रूप से विस्तारपूर्वक कहे गये हे, उन्हे सुनिए ॥ ६४-६५ ॥ 


इन्द्रादिदेवता सर्वा येन सिच््वन्ति भूतले । 
तत्मकारं महादेव सावधानोऽवधारय ॥ ६६ ॥ 


हे महादेव ! जिन मन््रों से इस पृथ्वी पर ही इन्द्रादि सभी देवतागण सिद्ध हो जाते है 
उन प्रकारो को सावधान मन से आनन्दपूर्वक श्रवण कीजिए ॥ ६६ ॥ 


उपविद्यासाधनञ्च ` मन्राणि विविधानि च | 
नानाकर्माणि धर्माणि षट्कर्मसाधनानि च ॥ ६७॥ 
श्रीरामसाधनं यक्षसाधनं † योगसाधनम्‌ । 
सर्वविद्यासाधनञ्च राजज्वालादिसाधनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मन्रसिद्धिपरकारञ्च हनुमत्साधनादिकम्‌ । 
विषज्वालासाधनञ्च पातारुलोकसाधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भूतकिपिप्रकारञ्च तत्तत्साधनमेव च । 
नवकन्यासाधनञ्च अष्टसिद्धिप्रकारकम्‌ ॥ ७० ॥ 


द्तना ही नहीं, उपविद्यासाधन, विविध मनर, अनेक प्रकार के कर्म ओर धर्म, 
षटकर्मो का साधन, श्रीरामसाधन, यक्षसाधन, योगसाधन ओर सर्वविद्यासाधन, 
राजज्वालादि साधन, मन्रसिद्धि के प्रकार, हनुमत्साधनादि, विषज्वाला साधन, पाताललोक 
साधन, भूतलिपि के प्रकार तथा उसके साधन, नवकन्या साधन एवं अष्टसिद्धि के प्रकार 
आदि भी कहे गए हैँ ॥ ६७-७० ॥ 
आसनानि च अङ्खानि साधनानि बहूनि च | 
कात्यायनीसाधनानि चेटीसाधनमेव च ॥ ७१ ॥ 
कृष्णमार्जारसिद्धिश्च खड्गसिद्धिस्ततः परम्‌ । 
पादुकाजइुसिद्धिश्च निजजिह्यदिसाधनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सस्कारगुटिकासिद्धिः खेचरीसिद्धिरेव च । 
भूप्रवेशप्रकारत्वं नित्यतुद्गादिसाधनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


१. विद्यामुपगता उपविद्या, अपराविद्या । २. यज्ञसाधनम्‌--इति सं० पाठः । 


१० रुद्रयामलम्‌ 


स्तम्भनं दारुणं पश्चादाकर्षणं मुनेरपि । 

नानाविधानि देवेश ओषधादीनि यानि च ॥ ७४॥ 

हरितालादिसिद्धिश्च रसपारदसाधनम्‌ । 

नानारससमुद्भूतं रसभस्मादिसाधनम्‌ ॥ ७५ ॥ 

आसन एवं बहुत से ( योग के ) अङ्खँ के साधन, कात्यायनी साधन, चेटी साधन, 

कृष्णमार्जार सिद्धि, खडगसिद्धि इसके वाद पादुकाजघ्वसिद्धि, निंजजिहवादि साधन, 
संस्कारगुटिकासिद्धि, खेचरी सिद्धि, भूप्रवेशप्रकारत्व साधन, नित्यतुद्धादि साधन, स्तम्भन, 
दारण, मुनियों को भी आकर्षण करने के उपाय, अनेक प्रकार की विद्यमान ओषधिं 
हरितालादि की सिद्धि, रस साधन, पारद साधन, अनेक प्रकार के रसँ से समुटभूत 
रसभस्मादि साधन आदि वर्णित हैँ । ७१-७५ ॥ 


वृद्धस्य तरुणाकार साधन परमाद्भुतम्‌ । 
वैजयन्तीसाधनञ्व चचिं वासकस्य च ॥ ७६ ॥ 
शिवाचखिमश्वस्य चिं वायसस्य च| 
कुमारीणां प्रकारं तु वज्राणां वारणं तथा ॥ ७७ ॥ 
सम्पत्तिसाधनं देशसाधनं कामसाधनम्‌ । 
गुरुपूजाविधानञ्च गुरूसन्तोषसाधनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निजदेवाराधनञ्च॒ निजसाधनमेव च । 
वारुणीपैष्टिकीगौडीकेतकीमाध्विसाधनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
स्वदेहगमनं स्वर्गे मर्त्ये मर्त्यैश्च दुर्छभम्‌ । 


वृद्ध को तरुण बनाने का अत्यदभुत साधन, वैजयन्ती साधन, वासक के चखि, शिवा 

चि, अश्व तथा वायस के चि, कुमारियों के भेद, वरवारण के उपाय, सम्पत्ति साधन, 
देशसाधन, काम साधन, गुरुपूजा का विधान, गुरुओं को संतुष्ट करने के उपाय, अपने 
इष्टदेव का साधन, आत्मसाधन, १. वारुणी, २. पैष्टिकी, ३. गौडी तथा ४. केतकी इन 
चारों प्रकारो के मद्यं का साधन, सदेहस्वर्गगमन का साधन, जो मनुष्यों, किं बहुना देवताओं 
के लिये भी दुर्लभ है ( य्ह कहे गए हैँ ) ॥ ७६-८० ॥ 

शरीरवर्धनञ्चैव कृष्णभावस्य साधनम्‌ ॥ ८० ॥ 

नयनाकर्षणञ्चैव काकसर्पस्य दर्शनम्‌ । 

रणक्षोभप्रकारञ्च पञ्चेद्धियनिवारणम्‌ ॥ ८१ ॥ 

योगविद्यासाधनञ्च भक्षप्रस्थनिरूपणम्‌ । 

चान्द्रायणव्रतञ्चैव ˆ शृणु तद्योगसिद्धये ॥ ८२ ॥ 


शरीर को बडा करे का साधन, अपने मे कृष्णभाव का साधन, नेत्रं के द्वारा 
आकर्षण, काले सांप का दर्शन, रण मेँ होने वाले क्षोभ ( चाञ्चल्य ) का निवारण, अपनी 


१. चान्द्रायणव्रतं द्विविधम्‌, यवचाद्द्रायणपिपीलिकाचानद्रायणभेदात्‌ । आद्यं 
पूर्णिमोत्तरप्रतिपत्तिथित आरम्यते, द्वितीयं त्वमावास्योत्तरप्रतिपत्तिथितः । 
| 

1 -- च्ल) ~= 


प्रथमः पटलः ९९ 


पञ्चेद्धियों का निरोध, योगविद्यासाधन, भक्षप्रस्थ निरूपण, योगसिद्धि के लिये अत्यावश्यक 
चान्द्रायण व्रत का प्रकार आदि, हे शङ्कर ! सुनिये ॥ ८०-८२ ॥ 


यामलग्रेण शंसन्ति यानि सर्वाणि कानि च । 

ब्रह्माण्डे यानि वस्तूनि सर्वत्र दुर्छभं शिवम्‌ ॥ ८३ ॥ 

येऽभ्यस्यन्ति महातन्रं बालाद्रा मच्रतोपि वा । 

यामलं मम॒ वक्त्राम्भोरुहसुन्दरसंभवम्‌ ॥ ८४ ॥ 

अतिगृह्यं महागुह्यं शब्दगुह्य निराकुलम्‌ । 

नानासिद्धिसमुद्राणां गृहं योगमय * शुभम्‌ ॥ ८५॥ 

शास््रजालस्य सारं हि नानामत्रमयं भरियम्‌ ` । 

वाराणसीपुरपतेः सदामोदं सुखास्पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 

हे शिव । यामल के रहते कोई एेसा नहीं कह सकता किं इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र जो 

जो वस्तुएं हँ वे उन्हं दुर्लभ हैँ । इसीलिये जो लोग बालकों से अथवा मनर के द्वारा मेरे 
मुखकमल से निःसृत इस महातन््र यामल का अभ्यास करते हे, वे धन्य हँ । क्योकि यह 
यामल अतिगह्य हे, महागुह्य है, शब्द से भी गुह्य है तथा संशय रहित है । यह अनेक सिद्धि 
समूहो का समुद्र है, योगमय ह एवं शुभावह है ओर यह समूचे शास्र समूहं का सार है । 
यह अनेक मन्रमय है, सबका प्रिय है ओर वाराणसीपुर के अधिपति सदाशिव को सर्वदा 
आमोदयप्रद एवं सुखावह हे ॥ ८३-८६ ॥ 


सरस्वतीदैवतं यत्‌ ° काटठीषु शिखरे वृतम्‌ । 
महामोक्ष ॒द्वारमोक्षं सर्वसंकेतशोभितम्‌ ॥ ८७॥ 
वाञ्छाकल्पद्रुमं तत्रं शिवसस्कारसस्कृतम्‌ । 
अप्रकाश्य क्रियासार सहस्नस्तुतिराजितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अष्टोत्तरशतं नाम॒ सहसखनाममद्गलम्‌ । 


नानाद्रव्यसाधनादिविधृताञ्जनरञ्जितम्‌ ॥८९॥ 


इस रुद्रयामल त्र की देवता साक्षात्‌ सरस्वती हँ जिसे शिखर पर काली गणो के 
मध्य मेँ वरण किया गया हे । यही महामोक्ष हे, मोक्ष का द्वार है ओर सभी प्रकार के सङ्केत 
से शोभित हे । वाज्छाकल्पद्रुम है शिव संस्कार से संस्कृत तन है । इस त्र का क्रिया सार 
प्रकाशित करने लायक नहीं है । यह सहस्र स्तुतियो से सुशोभित है । इसमें अष्टोत्तरशतनाम 
तथा अत्यन्त मद्धलकारी सहस्रनाम हँ । इसमे अनेक प्रकार के द्रव्यादिसाधनों एवं नाना प्रकार 
के अञ्जनं का वर्णन है ॥ ८७-८९ ॥ 


काठीप्रत्यक्षकथनं कालीषोढादिसंपुटम्‌ । 
महाचमत्कारकर स्थितिसंहारपारुकम्‌ ॥ ९०॥ 


१. योगालयम्‌--क० । २. प्रिये--क० । 
३. तत्‌ काटीस्व शिखावृतम्‌--क० । 

१२ सुद्रयामलम्‌ 


अष्टादशप्रकारञ्च षोढायाः सौख्यमुक्तये । 
ये जानन्ति महाकालं * यामक कलिपावनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
आब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं करे तस्य न संशयः । 


इसमे काली का प्रत्यक्ष करने का उपाय कहा गया हे । छः एेश्वर्यमय काली के संपुट 
से यह युक्त है । यह बहुत बड़ा चमत्कार उत्पन करने वाला है तथा जगत्‌ की स्थिति, संहार 
एवं पालन करने वाला हे। इसके अट्ठारह भेद हैँ जो छः प्रकारो के ( एेश्वर्यादि ) का सौख्य 
प्रदान करने वाले हँ । अतः हे महाकाल! कलि काल मेँ परमपवित्र इस यामल को जो जानते 
है, निःसन्देह उनके हाथ मँ ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त ब्रह्माण्ड है ॥ ९०-९२ ॥ 


तत्प्रकारमहं वक्ष्ये निगमागममद्गलम्‌ ` ॥ ९२॥ 
यस्माद्र्रो भवेज्ज्ञानी नानात््रार्थपारगः । 
अव मै निगम ओर आगमशास्त्रं मेँ मङ्गल रूप उस यामल के भेदं को कहता हूँ 
जिसके करने से साधक साक्षाद्‌ रुद्र रूप हो जाता है तथा नाना प्रकार के तनँ के अर्थो में 
पारद्वत हो जाता है ॥ ९२-९३ ॥ 


यामिनीविहितं कर्म कुरतन््राभिसाधनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
महावीरहितं ‡ यस्मात्‌ पञ्चतत्तवस्वरूपकम्‌ । 
ठषनं नास्ति मे नाथ अस्मिन्‌ तन्नरे सुगोपनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ततो यामलमाख्यातं चन्द्रशेखर शङ्कर । 
रुद्राक्षं साधनोत्कृष्टं शतयागफलप्रदम्‌ ॥ ९५ ॥ 
मनःसन्तोषविपुकं यामल परिकीर्तितम्‌ । 
यामल केय, म ओरल का अर्थ कुल त्राभिसाधनरूप यह कर्मय एवंम 
अर्थात्‌ यामिनी ( ररि) मेँ विहित है ओर महावीरो का हितकारी है क्योकि यह पाचों तत्त्वो 
का स्वरूप हे । हे नाथ ! इस तर मेँ अत्यन्त गोपनीय मर्यादा का ल अर्थात्‌ लंघन नहीं 
हआ हे । इसीलिये हे चन्द्रशेखर ! हे शङ्कर ! इसे यामल कहते है । यह रुद्र॒ का साक्षात्‌ 
नत्र है । मन को अत्यन्त संतोष प्रदान करता है अन्ततः यह सैकड़ों यज्ञो के फल को प्रदान 
करने वाला हे, इसीलिये इसे यामल कहते है ॥ ९३-९६ ॥ 
विमर्श यामिनी का अर्थं है संयमी जैसा कि गीता मे कहा है--शया निशा 
सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।' 
रुरुकादिभैरवाणां ब्राह्मीदेव्याश्च † साधनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जाम्बूनद“लताकोरिहेमदासाधनं यतः । 
मनसासाधनं यत्र॒ लङ्कलक्ष्मीप्रसाधनम्‌ ॥ ९७॥ 


१. समस्यमानमिदं पदम्‌, षष्ठीतत्पुरुषोऽत्र । २. सङ्कुलम्‌--क० । 
३. मकारविहितं--क० । ४. यस्मिन्‌ तन्त्रे सुगोपेन--क० । 
५. संज्ञायामिति पुंवद्‌भावनिषेघः । ६. जाम्बूनदतुलाकोटि--क० । 

प्रथमः पटलः १२ 


देवतानाञ्च कवचं नानाध्यानव्रतं महत्‌ । 
अन्तर्यागवि धानानि कलिकारफलानि च ॥ ९८ ॥ 
भाति यलत्नप्रभाकारं प्रायश्चित्तविमर्षणम्‌ । 


इस यामलतन्र मे रुरु आदि अष्टभैरवों के साधन, ब्राह्मी देवी के साधन, 
जाम्बूनदसाधन, लताकोटिसाधन, हेमदा साधन, मनसादेवी साधन, लंकालक्ष्मी साधन एवं 
देवताओं के कवच तथा अनेक देवों के ध्यान ओर व्रत, कलिकाल मे सद्यः फल देने वाले 
अन्तर्याग का विधान है ओर ( जहोँ जँ भी भान्ति है उसे दूर करने के लिये ) प्रकाशा पुञ्ज 
के समान प्रायरिचत्त के वर्णन से शोभित है ।॥ ९६-९९ ॥ 


पटल त्रिंशता व्याप्तं ये पठन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ९९॥ 
अवश्यं सिद्धिमाप्नोति यद्यदिच्छति भूतले । 

कर्मणा मनसा वाचा महातन््रस्य साधनम्‌ ॥ १०० ॥ 
करोति कमलानाथकरपद्मनिषेवितम्‌ । 

ज्ञात्वा सर्वधरं ` तत्रं सम्पूर्णं ‡ लोकमण्डले ॥ १०१ ॥ 
प्रापेति साधकः सिद्धिं मासादेव न संशयः । 
नानाचक्रस्य माहात्म्यं नानाड्मण्डलावृतम्‌ ॥ १०२॥ 
सर्वज्ञसिद्धिशतकं २ खण्डकालीकुलाल्यम्‌ । 


रुद्रयामल की फलश्रुति- इस प्रकार तीस पटलं ( के त्रय अर्थात्‌ ९०2?) से व्याप्त 
ट्स रुद्रयामल को जो निरन्तर पठते हँ उन्हं अवश्य सिद्धि होती हे, अतः कर्मणा, मनसा 
तथा वाचा जो साधक इस लोक मण्डल में सम्पूर्ण तन से युक्त तथा भगवान्‌ विष्णु के कर 
कमलो से निवेषित महातन््र के साधन को अच्छी प्रकार से जानकर करता है वह इसं जगत में 
समस्त त्रौ से युक्त साधक एक मास में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता हे इसमे संशय नहीं हे । 
अनेकानेक अडमण्डलों से युक्त अनेक चक्रों के माहात्म्य भी इस रुद्रयामल त्र मे वर्णित 
हे । सर्वज्ञ सेकडं सिद्धियों से युक्त तथा समस्त कालीकुल आलय है ॥ १०९-१०३ ॥ 


तरुणादित्यसंकाशं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ १०३ ॥ 

दैवतं परमं हंसं कालकूटाशिनं प्रभुम्‌ । 

आदौ ध्यात्वा पूजयित्वा नमस्कुर्याद्‌ महेश्वरम्‌"। 

प्रथमारुणसङ्काशं रत्नालङ्कारभूषितम्‌ । 

वरदं वारुणीमत्तं परमहसं नमाम्यहम्‌ ॥ १०४ ॥ 

मध्याहनकालीन प्रखर सूर्य के संमान तेजस्वी, वनमाला से विभूषित, कालकूट नामक 

विष का भक्षण करने वाले, देदीप्यमान परमहंस प्रभु महेश्वर का सर्वप्रथम ध्यान ओर पूजन 
कर उन्ह नमस्कार करना चाहिये । उदीयकालीन अरुण के समान, रक्तवर्ण वाले रलालड्कारो 
से विभूषित वरदाता वारुणी से मत्त मे उन परहंस को नमस्कार करता हू ॥ १०३-१०४ ॥ 


१. सर्वेश्वरम्‌--क० । २. सम्पूर्णे--क० । 
३. द्र सुद्र० ९०. ४५ । ४. कलठेश्वरम्‌--क० ख० । 

काक 
= -> ~~~ 


१.४ रुद्रयामलम्‌ 


भैरव उवाच 


यदि न पठ्यते तत्रं यामं सर्वशङ्करम्‌ । 
तदा केन प्रकारेण साधकः सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
केचिच्च बुद्धिहीनाश्च मेधाहीनाश्च ये जनाः । 
मन्दभाग्याश्च धूर्ताश्च मूढाः सर्वापदावृता : ॥ १०६ ॥ 
प्राप्नुवन्ति कथं सिद्धि दया जाता कथं वद । 
भरव ने कहा-- हे देवि ! यदि कोई साधक सव का कल्याण करने वाले इस यामल 
त्र का अध्ययन न किया हो तो वह किस प्रकार से सिद्धि का अधिकारी बन सकता है? 
अथवा कुछ बुद्धिहीन, मेधाहीन जन हों, मन्दभाग्य, धूर्त, मूर्ख एवं सव प्रकार की आपत्तियों 
से ग्रस्त हों तो वे किंस प्रकार सिद्धि प्राप्त करें 2 ॥ १०५-१०७ ॥ 
तेषु मूर्खेषु हीनेषु शास््रार्थवजितिषु च ॥ १०७॥ 
जञानं भवति केनैव निर्मलं द्रैतवर्जितिम्‌ । 
तत््रकारं वद स्नेहाद्‌ लोकानां शपुण्यवृद्धये ॥ १०८ ॥ 
हे देवि । आप उनके ऊपर टया कर मूसे साधन कहिए । इस प्रकार के मूर्खो को, 
हीन आचरण वालों को, शास्रं के अर्थ क जानकारी न रखने वालों को किस प्रकार 
दतरहित निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है 2 आप लोकोपकारं के लिये मेरे ऊपर अपना 
स्नह प्रदर्शित करते हुये उसका उपाय कहिए ॥ १०७-१०८ ॥ । 
भैरवी उवाच 
कर्मसूत्रं यश्छिनत्ति प्रत्यहं तनुसस्थितः | 
स पश्यति जगननाथ मम श्रीचरणाम्बुजम्‌ ॥ १०९ ॥ 
विश्वमावेशसस्कारभिनबुद्धिक्रियान्विताः । । 
अतो मां नहि जानन्ति नानाकार्योत्कटावृताः ॥ ११० ॥ 
भेरवी ने कहा- हे जगन्नाथ । जो इस शारीर को पाकर प्रतिदिन अपने कर्मसूत्र का 
उच्छेद कर देता है वह हमारे चरणाम्बुज के दर्शन का अधिकारी हो जाता है । संसार के 


अविशों के संस्कार से जितनी वुद्धि भिन भिन क्रियाओं मे निरन्तर संलग्न है, एेसे अनेक 
उत्कट कार्यो के उलड्लन मे फंसे हये लोग मुञ्चे नहीं जान सकते ॥ १०९-११० ॥ 


तेषां शरीरं गृणाति कालदूतो भयानकः । 
यः करोति महायोगं त्यागसन्यासधर्मवान्‌ ॥ १९१ ॥ 
मन्दभाग्यः पशोर्यानिं प्रापनोति मां विहाय सः । 
मयि भावे यः करोति दुर्टभो जनवल्लभः ॥ ११२ ॥ 
एेसे ही लोगों के शरीर को भयानकं कालदूत पकड़ कर ले जाता हे । जो त्यागयुक्तं 
४ 17 9 
१. सुखवृद्धये* इति क पुस्तके पाठः । प्रथमः पटकः ` ९, 


सन्यासं धर्म का पालन करते हुये महायोग का आचरण करता हे वह अभागा मूञ्चे छोडकर 
पशुयोनि को प्राप्त करता है । मुद्ध मे भाव (प्रम) रखने वाला, ( ओर सभी के ओंखों का 
तारा ) एेसा मनुष्य सर्वथा दुर्लभ हे ॥ १११-१९२ ॥ 

भावेन ठभ्यते सर्वं भावेन देवदर्शनम्‌ । 

भावेन परमं ज्ञानं तस्माद्‌ भावावरूम्बनम्‌ ॥ १९३ ॥ 


भाव प्रशंसा--यतः भाव से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है । भाव से साक्षात्‌ 
टेव का दर्शन प्राप्त होता है । भाव से ही ब्रह्ज्ञान प्राप्त होता हे । इसलिये भाव का सहारा 
लेना चाहिये ।॥ ११३ ॥ 


भावञ्च सर्वशास्त्राणां गूढं स्वेद्धियस्थितम्‌ । 
सर्वेषां मूकभूतञ्च देवीभावं यदा `भेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
तदैव सर्वसिद्धिश्च तदा ध्यानदृढो भवेत्‌ । 
अकलद्धी निराहारी निवासधृतमानसः ` ॥ ११५ ॥ 


सभी शास्त्रों का भाव अत्यन्त गढ़ है । भाव सब के इद्धियो मे विद्यमान रहता हे । 
जव सभी का मूलभूत 'देवी' भाव (प्रेम) हो जाता है, तभी ध्यान मे टृटृता आती है ओर 
तभी सारी सिद्धिर प्राप्त हो जाती है ।॥ १९४१९१५ ॥ 


नित्यस्नानाभिपूजाद्ौ भावी भावं यदा लभेत्‌ | 
क्रियादक्षो महाशिक्षानिपुणोऽपि जितेन्द्रियः ॥ ११६ ॥ 
सर्वशास््निगूढार्थवेत्ता . न्यासविवर्जितः । 
तेषां हस्तगतं भावं वद भावं यथा तनौ ॥ १९१७ ॥ 
जब मेरा भाव प्राप्त होने लगता है तो मनुष्य निष्पाप हो जाता है । आहार रहित हो 
जाता है ओर अपने मन में मेरे निवास की कामना को धारण करने लग जाता है । उसमें 
तित्यस्नान, तथा पूजा के सभी अद्ध अनायास होने लगते हँ वह क्रिया दक्ष, महाशिक्षा में 
निपुण, जितेन्िय एवं सभी शास्त्र के निगूढ अर्थं का विद्वान्‌ ओर न्यास से रहित हो जाता 
हे--एेसे लक्षण वाले लोगों को ही मेरे भाव हस्तगत होते है, इस प्रकार समना चाहिए 
मानो ये भाव उनके शरीर मे ही प्रविष्ट हैँ ॥ ११५-१९७ ॥ 
विमर्श यहां न्यास ओर वद का अर्थ अस्पष्ट हे । 


भावात्‌ परतरं नास्ति येनानुग्रहवान्‌ भवेत्‌ । 
भावादनुग्रहप्राप्तिरनुग्रहान्‌ महासुखी ॥ ११८ ॥ 


मेरे जिस भाव के उदय होने से मेरा अनुग्रह प्राप्त होता है उस भाव से बट कर कुछ 
नहीं है क्योकि मेरा अनुग्रह होने से जीव सुखी हो जाता है ॥ ११९८ ॥ 


१. अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यमिति कृत्वा परस्मैपदम्‌ । 
२. निराज्ञावृतमानस-क० । 
९६ रुद्रयामलम्‌ १ 
सुखात्‌ पुण्यप्रभावः स्यात्‌ पुण्यादच्युतदर्शनम्‌ । = 
यदा कृतस्य ‹ दर्शनाम्भोजदर्शनमङ्गलम्‌ ॥ ११९ ॥ ` † `~ 


योगी भृत्वा सुक्ष्मपदं योगिनामप्यदर्शनम्‌ । र 
पश्यत्येव महाविद्यापादाम्भोरुहपावनम्‌ ॥ १२०॥ "<: 
सुख प्राप्त होने पर पुण्य का प्रभाव जाना जाता हे, पुण्ाधिक्य से भगवान्‌ अच्युत के 
दर्शन होते हैँ । जव पुण्य का साक्षात्कार होता है तव ( विष्णु के मुख रूप ) अम्भोज का 
दर्शन ओर मङ्गल की प्रापि होने लगती है । वह योगी हो कर भी योगिवें से भी अदृश्य 
रहता हे ओर महाविद्या के परम पवित्र चरणकमलों का दर्शन करता हे ॥ ११९-१२० ॥ 


गुरूणां परमहंसानां वाक्यं त्रैलोक्यपावनम्‌ । 

श्रुत्वा साधकसिद््र्थं योगी योगमवाप्तुयात्‌ ॥ १२९ ॥ 

पञ्जरे शुकसारी च पतगाः पक्षियोनयः | 

गृहणाति साधकः स्वर्गान्‌ मनामविमल महत्‌ ॥ १२२ ॥ 
| साधक परमहंस गुरुओं के त्रैलोक्यपावन वाक्यों को सुन कर योगी हो जाता है ओर 
योग प्राप्त करता है । चाहे शुक सारिका बनकर पिंजरे मे पड़ा हो, चाहे पतङ्ग अथवा 
पक्षियोनि मेँ पड़ा हो, फिर भी मेरा साधक विमल, महान्‌ एवं स्वर्गतुल्य मेरे नाम को ग्रहण 
करता रहता है ॥ १२१-१२२ ॥ 


यावत्‌ ज्ञानस्य सञ्चारं तावत्‌ काठ कुठेश्वर । | 
साधकानाञ्च साधूनां निकटस्थो भवेनरः ॥ १२३॥ 
विद्याभ्यासी न पतति यदि बुद्धिपरो भवेत्‌ । 

नहि चेज्जन्म व्याख्यार्थ ` नानाशास्त्रार्थभाषणम्‌ ॥ १२४ ॥ 


हे कुलेश्वर । जव तक ज्ञान सञ्चार की प्राप्ति न हो तब तक वह एेसा करता रहता 
हे । इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह साधुओं ओर मेरे साधकों के सनिकट निवास करे । 
यदि बुद्धिमान्‌ महाविद्या का उपासक हो तो उसका पतन नहीं होता । उसे अपने जन्म को 
विताने के लिये नाना शास्त्र के अर्थो का संभाषण नहीं करना पडता ॥ १२३-१२४ ॥ 


सुरज्ञानं बिना किञ्चिनहि सिद्ध्यति भूतले । 

मरं श्रीकायसिद्धिश्च कथं भवति भैरव ॥ १२५ ॥ 

सांख्यज्ञानं वेदभाषाविधिज्ञानं तथा समम्‌ । 

शक्ति बिना यथा शाक्तं सुरस्ञानं बिना हि सः ॥ १२६॥ 
इस भूतल पर विना देवज्ञान के कुछ भी सिद्ध नहीं होता । हे भैरव ! भला आप ही 
विचार करं उसे मनर तथा श्रीकाय की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है । उसी प्रकार सांख्य 
शास्त्र का ज्ञान एवं वेदभाषाविधिज्ञान उसे कैसे हो सकता है । जिस प्रकार शक्ति के बिना कोई 

१. कृतस्य चरणदर्शनाहलादमानसः--क० । 
२. जन्म केवलं व्याख्यानफठक नानाशास््रार्थभाषणफलकं च भवति । 

प्रथमः पटलः १७ 


शाक्त नहीं रहता हे उसी प्रकार सुरज्ञान के विना भी वह अशक्त रहता है ॥ १२५-१२६ ॥ 


+ अहिताचारसम्पत्तर्दरिद्रस्य गृहे यथा । 
साधकस्य गृहे रक्तेरज्ञनाचारविवेचना ॥ १२७॥ 
जायते यदि सायुज्यपदनाशाय केवलम्‌ । 
जिस प्रकार दरिद्र के घर में अहिताचार सम्पत्ति दिखाई पडती है । साधक के घर में 
यदि उसी प्रकार शक्ति ज्ञानाचार की विवेचना की जाती हे तो वह केवल उसके सायुज्यपद 
नाशा का नाश मात्र करती है ( अर्थात्‌ उसे सायुज्य पद मात्र प्राप्त नहीं होता, उसे समृद्धि भी 
प्राप्त होती है ) ॥ १२७-१२८ ॥ 
यद्यज्ञानविशिष्ट सा स्वशक्तेः शिवकामिनी ॥ १२८ ॥ 
तदा न कुर्याद्‌ ग्रहणा शक्तिसाधनमेव च । 
यदि कुयदिसस्कारात्‌ संसर्गं साधकोत्तमः ॥ १२९॥ 
असंस्कृत्यादिदोषेण सिद्धिहानिः प्रजायते । 
यदि शिवकामिनी वह स्वशक्ति अज्ञान से परिपूर्ण हो तब नतो उसे ही स्वीकार 
करे ओर न उस शक्ति के साधन को ही स्वीकार करे । यदि उत्तम साधक संस्कार हीन 
होने से उस असंस्कृत का संसर्ग करता है तो असंस्कृत्यादि दोष से उसकी सिद्धि मे हानि 
होती है ॥ १२८-१३० ॥ 
शक्तेप्रधानं भावानां त्रयाणां साधकस्य च ॥ १३० ॥ 
दिव्यवीरपशूनाञ्च भावत्रयमुदाहतम्‌ । 
पशुभावे ज्ञानसिद्धिः * पश्वाचारनिरूपणम्‌ ॥ १३१ ॥ 
वीरभावे क्रियासिद्धिः साक्षाद्वद्रो न संशयः । 
साधक के लिये दिव्य, वीर ओर पशु इन तीनों भावों की शक्ति प्रधान है । 
पशुभाव से ज्ञान की सिद्धि होती है इसीलिये पश्वाचार का निरूपण किया गया है । 
वीरभाव से क्रिया सिद्धि होती है ओर उससे वह साक्षाद्‌ रुद्र हो जाता है इसमे संशय 
नही है ॥ १३०-१३२ ॥ 
दिव्यभावे वीरभावे विभिनमेकभावतः ॥ १२३२ ॥ 
अण्डः" पूर्वः सर्वगतं दिव्यभावस्य लक्षणम्‌ । 
दिव्य भाव ओर वीरभाव एक प्रकार से भिन भिन नहीं है प्रथमतः यह अण्ड सर्वगत 


है यही दिव्यभाव का लक्षण हे ॥ १३२-१३३ ॥ 
विमर्श अण्डम्‌ - यह ब्रह्माण्ड आत्मस्वरूप है । इस प्रकार का आत्मसाक्षात्कार ही 


दिव्य भाव है ॥ ९१३२-१३३ ॥ 
दिव्यभावे देवताया दर्शनं परिकीर्तितम्‌ ॥ १३३ ॥ 


१. क्रियासिद्धिः" इति सं० पुस्तके पाठः । २. अन्तःपूर्ण सर्वगतम्‌-क० । 


र्ु० २ 

१८ रुद्रयामलम्‌ 


वीरभावे मन्रसिद्धिरद्रैताचारठक्षणम्‌ । 
आदौ भावं पशोः प्राप्य रात्रिकर्मविवर्जयेत्‌ ॥ १३४॥ 
दिवसे दिवसे स्नानं पूजानित्यक्रियान्वितः । 
पुरश्चरणवत्‌ कायं शुचिभावेन सिद्ध्यति ॥ १३५ ॥ 


दिव्य भाव का उदय होने पर देवता का दर्शन कहा गया है तथा वीरभाव के उदय 
होने पर मत्र की सिद्धि होती है ओर अद्रैताचार के लक्षण प्रगट होते है । सर्वप्रथम पशुभाव 
के प्राप्त होने पर रात्रिम कर्मन करे । दिन दिनमें ही स्नान पूजा एवं नित्य क्रिया का 


आचरण करे । ( पशुभाव में) शुचिभाव से कर्म करने पर सभी कार्य पुरश्चरण के समान 
सिद्ध होते हें ॥ १३३-१३५ ॥ 


पशुभावं विना वीरः को वशी भवति ध्रुवम्‌ | 
इद्धियाणाञ्च दमनं दमनं शमनस्य च ॥१३६॥ 
योगशिक्षानिविष्टद्धो यतिर्योगपरायणः | 
सर्वक्षणादभ्यसतः* प्रभातावधि रात्रिषु ॥१३७॥ 


हे भेरव ! भला पशुभाव के विना निश्चयपूर्वक कोन अपने इद्धियों पर विजय प्राप्त 
कर सकता हे । पशुभाव से इद्धियों का दमन तो होता ही दै काल (= शमनस्य) का भी 
दमन हो जाता है । रात्रि में प्रभात काल की अवधि तक अथवा प्रतिक्षण योगाभ्यास करता 
हआ योगशिक्षा में कुशल ओर योगापरायण यति पुरुष मुञ्च मे युक्त हो जाता हे ॥ १३६-१३७ ॥ 
विमर््श-- "शमनो यमराडयमः* इत्यमरः । 


स्वकां च कर्तव्यो योगः सर्वसुखप्रदः । 
वाञ्छाकल्पतरु नित्य तरुणं पातकापहम्‌ ॥ १३८ ॥ 
साधयेदवहितं मन्त्री पशुभावस्थितो यदि । 
योगभाषाविधिज्ञानं सर्वभावेषु दुर्खभम्‌ ॥ १२३९ ॥ 


योग प्रशसा--योग सभी प्रकार का सुख प्रदान करता है इसलिये उसे सर्वकाल में 
करना चाहिये । यह अभीष्ट प्रदान करने के लिये कल्पवृक्ष के समान तरुण हे तथा 
पातक का हरण करने वाला है । किन्तु मनज्ञ साधक सावधान मनसे पशुभावमें ही 
स्थित होकर अपने हित का साधन करे क्योकि योगभाषाविधि का ज्ञान सभी भावों की अपिक्षा 
अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १३८-१३९ ॥ 


तथापि पशुभावेन शीघ्रं सिद्धति निश्चितम्‌ । 
गुरूणां श्रीपदाम्भोजे यस्य भक्तिर्टूढा भवेत्‌ ॥ १४० ॥ 
स भवेत्‌ कामनात्यागी भावमात्रोपठक्षणम्‌ । 
वीरभावो महाभावो न भावं ^ दुष्टचेतसाम्‌ ॥ १४९१ ॥ 


१. गणकार्यस्य बाहुककं मत्वा असुधातुः तुदादौ मन्तव्यः, ततः शतप्रत्यये इदं षष्ठयन्तं रूपम्‌। 
२. क्वचिद्‌ घञजजबन्ता अपि नपुंसके भवन्ति, सम्बन्धमनुवर्तिष्यते इति इको गुणवृद्धी, 
इति सूत्रे भाष्यप्रयोगात्‌ । | | 
५ 
| 


ष्व्क्क ` = "क कि 0 1) यान्कुत 


प्रथमः पटः ९९ 


भावं मन्दगतं सृक्ष्मं रुद्रमूर्त्याः प्रसिच्यति । 
भ्रष्टाचारं महागृूढं त्रैोक्यमङ्घलं शुभम्‌ ॥ १४२ ॥ 
भक्तिविवेचन-- एक बात ओर यह है कि पशुभाव में स्थित होने पर शीघ्र ही 

सिद्धि प्राप्त हो जाती है । गुरु के श्री चरणकमलं मे जिसकी दृट्‌ भक्ति होती है वही भाव 
मात्र के उपलक्षण से युक्त हो कर अपनी कामनाओं का त्याग कर सकता हे । वीर भाव तो 
बहुत बड़ा भाव हे । यह भाव दुष्टों में नहीं आता । भाव की गति मन्द है, स्म है ओर 
रुद्रमूर्ति के रूप से लोक मेँ प्रसिद्ध है । यह आचार भ्रष्ट ( नियमपूर्वक पूजा अर्चना न 
करना ) तथा महागृढ हे किन्तु त्रैलोक्य का मङ्गल करता है ओर शुभ है ॥ १४०-१४२ ॥ 


पञ्चतत्त्वादिसिच्वर्थं महामोहमदोट्‌भवम्‌ । 

सर्वपीठकुलाचारं हटठादानन्दसागरम्‌ ॥ १४३ ॥ 

कारुण्यवारिधिं वीरसाधने भक्तिकेवलम्‌ । 

ज्ञानी भूत्वा पशोभवि वीराचारं ततः परम्‌ ॥ १४४ ॥ 
* वीराचाराद्‌ भवेद्रद्रोऽन्यथा नैव च नैव च । 


पञ्चततत्वादि की सिद्धि के लिये महामोह के मद से उत्पन, सर्वपीठक्लाचार तथा 
बलात्‌ प्राप्त आनन्दसागर रूप वीरसाधन मे केवल भक्ति ही मुख्य साधन है । पशुभाव में 
ज्ञान प्राप्त होने पर उसके बाद वीराचार का आचरण कहा गया हे । वीराचार से साधक रुद्र 
हो जाता है । अन्यथा कभी नही, कभी नहीं ॥ १४३-१४५ ॥ 


भावद्रयस्थितो म्री दिव्यभाव विचारयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
सदा शुचिर्दिव्यभावमाचरेत्‌ सुसमाहितः । 
देवतायाः भ्रियार्थञ्च सर्वकर्मकुरेश्वर ॥ १४६ ॥ 
यद्यत्तत्‌ सकल “सिद्र्त्यस्माद्‌ धर्मोदयं शुभम्‌। 
देवतातुल्यभावश्च देवतायाः क्रियापरः ॥ १४७ ॥ 
दिव्यभावविवेचनम्‌-- दो भाव ( पशुभाव ओर वीरभाव ) मे स्थित मनङ्ग दिव्यभाव 
पर्‌ विचार करे । हे कुलेश्वर ! साधक सदेव पवित्र रह कर बड़ी सावधानी से देवताओं की 
प्रीति के लिये सम्पूर्णं कर्म करते हुये दिव्यभाव का आचरण करे । इससे शुभ धर्मोदय तो 


होता ही है, जितनी जितनी सिद्धिर्याँ है वे सभी सिद्धिर्यो भी प्राप्त हो जाती हैं । देवता की 
क्रिया मे लगे रहने से देवतुल्य भाव का उदय होता हे ॥ १४५-१४७ ॥ 


तद्‌ विद्धि देवताभावं सुदिव्यभाक््परकीर्तितम्‌ । 
सर्वेषां भाववर्गाणां शक्तिमूक न संशयः ॥ १४८ ॥ 
भक्तिं केन प्रकारेण प्राणोति साधकोत्तमः । 
ज्ञात्वा देवशरीरस्य निजकार्यानुशासनात्‌ ॥ १४९ ॥ 


जब टदेवताभाव का उदय होता है तो वह दिव्यभाव का भाजन हो जाता है, एेसा 


१. विद्धि-क० । 

| २० रुद्रयामलम्‌ 


जानना चाहिए । सभी भाव समूहं मं शक्ति ही मूल है इसमे संशय नहीं । यदि शक्ति न हो 
तो उत्तम साधक भला किस प्रकार भक्ति प्राप्त कर सकता है । अतः अपने कार्य के 
अनुशासन से देवशरीर का ज्ञान कर दिव्यभाव प्राप्त करना चाहिए ॥ १४८-१४९ ॥ 


ज्ञानश्च त्रिविधं प्रोक्तमागमाचारसम्भवम्‌ । 
शब्दब्रह्ममयं तद्धि ज्ञानमार्गेण पश्यति ॥ १५० ॥ 
पठित्वा सर्वशास्त्राणि स्वकर्मगायनानि च । 
कृशो विवेकमालम्न्य नित्यं ज्ञानी च साधकः ॥ १५९१ ॥ 
विवेकसंभवं ज्ञानं शिवज्ञानप्रकाशकम्‌ । 
लोचनद्रयहीनञ्च “बाह्य भावविवर्जितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
लोकानां परिनिर्मुक्तं कालाकारविलोडनम्‌ । 
नित्यज्ञानं परं ज्ञानं तं विद्धि प्राणगोचरम्‌ ॥ १५३ ॥ 


आगमसागर से उत्पन ज्ञान तीन प्रकार का कहा गया है 


(१ ) ज्ञान मार्गं से शब्दब्रह्ममय विज्ञान का दर्शन होता है । 

( २ ) स्वकर्म वाले अयनो अर्थात्‌ भागों को तथा समस्त शास्र को पढ़ कर विवेक 
के सहारे साधक नित्यज्ञानी बन जाता है । 

(३ ) विवेक से उत्पन ज्ञान शिव विषयक ज्ञान को प्रकाशित करता है । वह शिव 
ज्ञान द्वैत से हीन ओर बाह्यभाव से रहित है । वह लोक से परे सर्वथा निर्मुक्त है । उसमे काल 
ओर अकाल दोनों समाहित हो जाते हैँ एेसा नित्य ज्ञान सर्व्रेष्ठ समञ्च क्योकि वह केवल 
प्राणवायु से गोचर होता हे ॥ १५०-१५३ ॥ 


मनुष्यजन्मस्य दुकभत्वम्‌ 


मानुषं सफठ जन्म सर्वशास्त्रेषु गोचरम्‌ । 
चतुरशीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
न मानुष्यं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु विद्यते । | 
मनुष्य जन्म का दुर्लभत्व-- चौरासी लाख योनियों वाले शरीरो मे जीव का मनुष्य 
योनि मेँ जन्म लेना सफल है, ठेसा सभी शास्त्रं मे कहा गया है, क्योकि मनुष्य शरीर के 
अतिरिक्त ओर किसी भी योनि में तत्वज्ञान नहीं होता ॥ १५४-१५५ ॥ 


कदाचिल्लभ्यते जन्म मानुष्यं पुण्यसजञ्चयात्‌ ॥ १५५ ॥ 
सोपानीभूतमोक्षस्य ` मानुष्यं जन्म २ दुर्कभम्‌ । 
मानुषेषु च शंसन्ति सिद्धयः स्युः प्रधानिकाः ॥ १५६ ॥ 
अणिमादिगुणोपेतास्तस्माद्‌ देवो नरोत्तमः । 


१. बाह्यवागृदृष्टिवर्जितम्‌--क० । २. सोपानभूतं मानुष्यं मोक्षस्य जन्मदु्लभम्‌--क०। 
३. पृथक्‌ पदमेतत्‌, न तु समस्तम्‌ । 

प्रथमः पटलः ९९ 


किन्तु जब बहुत बड़ पुण्य का सञ्चय होता है तब कदाचित मनुष्य शरीर प्राप्त होता 
हे । मोक्ष का सापान रूप मनुष्य जन्म होना दुर्लभ है । मनुष्य शरीर मे ही प्रधान प्रधान 
सिद्ध्यां होती है । यह मनुष्य शरीर अणिमादि गुणों से संयुक्त है । इसलिये ( अधिमादि 
सिद्धियों से युक्त ) उत्तम मनुष्य साक्षाद देवता हे ॥ १५५-१५७ ॥ 


विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न लभ्यते ॥ १५७ ॥ 
तस्माच्छरीर सरक्ष्य नित्यं ज्ञानं प्रसाधय । 


बिना शरीर धारण किये धर्मकामादि पुरुषार्थ का प्राप्त होना संभव नहीं है । इसलिये 
शरीर की रक्षा करके ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रयत करना चाहिये ॥ १५७-१५८ ॥ 


मानुषं ज्ञाननिकर ज्ञानात्मानं पर विदुः ॥ १५८ ॥ 
मुनयो मौनशीलाश्च मुनितन््रादिगोचरम्‌ । 
मानुषः सर्वगामी च नित्यस्थाननिराकुकः ॥ १५९ ॥ 
(मित्र)मन्रजापं योगजापं कृत्वा पापनिवारणम्‌ । 
परं मोक्षमवाप्नोति मानुषो नात्र संशयः ॥ १६० ॥ 


यह मनुष्य ज्ञान का खजाना है ओर ज्ञानात्मक है--एेसा अभियुक्त जनों का कहना 

है । मुनि के क्रिया कलाप को जानने वाला मुनि, मोन रूप शील धारण करे वाला है, वह 
सर्वत्रगामन करने वाला, नित्य एक स्थान में निराकुल रहने वाला वह म्र ( मित्र ) जाप तथा 
योगजाप कर अपने पाप को टूर कर देता है ओर परब्रह्म की प्रापि रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता 
हे इसमें रञ्च मात्र भी संशय नहीं है ॥ १५८-१६० ॥ 

मयोक्तानि च तन््राणि मद्भक्ता ये पठन्ति च । 

पठित्वा कुरुते कर्म कृत्वा मत्सनिधिं व्रजेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

मटुक्तानि च शास्त्राणि न ज्ञात्वा साधको यदि । 

अन्यशास्त्राणि सम्बोध्य कोटिवर्षण सिद्ध्यति ॥ १६२ ॥ 


जो मेरे भक्त मेरे द्वारा कहे गए तन्वं को पटृते हैँ ओर पट्कर तदनुसार कर्म 
करते है वे मेरी सिधि को प्राप्त करते हँ । जो साधक मेरी भक्ति करते हें किन्तु मेरे 
द्वारा कहे गये तनं एवं शास्रं का ज्ञान न कर अन्य शास्त्र का ज्ञान करते है वे करोड़ों 
वर्षो मे सिद्ध होते हें ॥ १६१-१६२ ॥ 


शुक्तौ रजतविभ्रान्तिर्यथा भवति भैरव । 
तथान्यद्श्निभ्यश्च भुक्ति मुक्तिञ्च काङ्क्षति ॥ १६३ ॥ 
यत्र भोगस्तत्र मोक्षो द्रयं कुत्र न सिद्ध्यति । 
मम श्रीपादुकाम्भोजे सेवको मोक्षभोगगः ॥ १६४ ॥ 


हे महाभैरव ! जिस प्रकार शुक्ति मे रजत का भम हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य भ्रम 
वश अन्य दर्शनों से भुक्ति ओर मुक्ति दानं चाहता है । जहाँ भोग होता है वँ दूसरा मोक्ष 
कैसे रह सकता है क्योकि दोनों का एकत्र रहना सिद्ध नहीं है । किन्तु मेरे चरणकमलों का 
वह सेवक मोक्ष ओर भोग दोनों का भागी होता है ॥ १६३-१६४ ॥ 

२२ रुद्रयामलम्‌ 


बाहयद्रष्टा प्रगृह्णाति आकाशस्थिततेजसम्‌ । 
ब्रह्माण्डज्ञानद्रष्टा च देशाण्डस्थं प्रपश्यति ॥ १६५ ॥ 
वाह्यद्रष्टा साधक देखने के लिये आकाश में रहने वातले तेज को ग्रहण करता हे । 


किन्तु सारे ब्रह्माण्ड के ज्ञान का द्रष्टा अपने आन्तर ज्ञान से समस्त प्रदेशों ओर ब्रह्माण्ड का 
दर्शन करता हे ॥ १६५ ॥ 


घटगप्रत्यक्षसमये आलोको व्यञ्जको यथा | 
बिना घटत्त्वयोगेन न प्रत्यक्षो यथा घटः ॥ १६६ ॥ 
इतराद्‌ भिद्यमानोऽपि न भेदमुपगच्छति । 
पुरुषे नैव भेदोऽस्ति विना शक्ति कथञ्चन ॥ १६७ ॥ 


जिस प्रकार घट का प्रत्यक्ष करने के लिये प्रकाश की आवश्यकता होती है । फिर भी 
जैसे घटत्व ज्ञान के विना घट का प्रत्यक्ष नहीं होता ओर इतरघट से उस घट के भिन होने 


प्र भी उसे घट भेद दिखाई नहीं पडता, उसी प्रकार पुरुषं मे भी भेद है, किन्तु बिना शक्ति 
कं वह दिखाई नहीं पडता ॥ १६६-१६७ ॥ 


शक्तिहीनो यथा देही निर्बलो योगविवर्जितः । 
ज्ञानहीनस्तथात्मानं न पश्यति पदद्वयम्‌ ॥ १६८ ॥ 
स्वभावं नाधिगच्छन्ति संसारज्ञानमोहिताः । 
अभिपश्यति सश्लोको यदट्भावं परिभाव्यते ॥ १६९ ॥ 


जिस प्रकार शक्तिहीन जीव निर्बल ओर वाणी मे असमर्थ होता है उसी प्रकार 
पु-शक्तिहीन अपने अज्ञान ओर अपनी आत्मा- दोनों को नहीं जानता । संसार के अज्ञान से 
मोहित प्राणी अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानते ओर अज्ञान मेँ पड़े हये वे जड ज्ञान का 
दरशन भी नहीं कर पाते ॥ १६८-१६९ ॥ 


ईश्वरस्यापि दूतस्य यमराजस्य बन्धनम्‌ । 

निधनं चानुगच्छन्ति दुष्ट्वा च तनुजं धनम्‌ ˆ ॥ १७० ॥ 

लोको मोहसुरां पीत्वा न वेत्ति हितमात्मनः । 

सम्पदः स्वमेव स्याद्‌ यौवनं कुसुमोपमम्‌ ॥ १७९१ ॥ 

वे ईश्वर के टूत यमराज के बन्धन मेँ पड़ रहते हँ तथा अपने पुत्र ओर धन को देखते 

देखते मृत्यु को प्राप्त करते है । यह संसार मोहरूपी मदिरा पी कर इतना उन्मत्त हो जाता है 
कि उसे अपना हित दिखाई नहीं देता । सारी संपत्ति स्वप्न है । जवानी भी एल के समान 
थोड़े दिन विकसित रहने वाली है ॥ १७०-१७१ ॥ 


तडिच्चपलमायुष्यं † कस्याप्यज्ञानतो धृतिः । 
शतं जीवति मर्त्यश्च निद्रा स्यादर्धहारिणी ॥ १७२ ॥ 


१. धनम्‌---क० । 
२. यथा विद्युत्‌ चपला, तथैव आयुरपि क्षणिकं भवति । 

प्रथमः पटलः २३ 


अर्धं हरति कामिन्याः शक्तिबुद्धिप्रतापिनी । 
असटुवृत्तिश्च मूढानां हन्त्यायुषमहर्निशम्‌ ॥ १७३ ॥ 


आयु बिजली के समान चञ्चल हे । इस अज्ञान से भला किसे धैर्य हो सकता है । 
अधिक से अधिक वह सो वर्ष तक जीता है । उसमे भी उसकी आधी आयु निद्रा मे बीत 
जाती है । ताप उत्पन करने वाली कामिनी मे आसक्त बुद्धि उसकी आधी आयु ते 
बीतती है । इतना ही नहीं, उसकी असद वृत्ति दिन रात उसके आयु को नष्ट करने में 
लगी रहती है ।॥ १.७२-१७३ ॥ 


बाल्यरोगजरादुःखैः सर्व ` तदपि निष्फलम्‌ । 

स््रीपुत्रपितुमात्रादिसम्बन्धः केन॒ हेतुना ॥ १७४ ॥ 

दुःखमूलो हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः । 

अस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नात्र संशयः ॥ १७५ ॥ 

इस प्रकार कभी अज्ञान से, कभी रोग से ओर कभी बुदढापि के दुःख से उसकी सारी 

आयु बीत जाती है । उससे वह कुछ भी फल नहीं प्राप्त करता । स्री, पुत्र, पिता एवं मातादि 
का सम्बन्ध किस कारण करना चाहिये, जब संसार दुःख का मूल ही है । इसलिये जो अपने 
हदय मेँ संसार को बसाता है वह दुःखी है । जिसने इस संसार का त्याग कर दिया , वही 
सुखी है, इसमें संशय नहीं है ॥ १७४-१७५ ॥ 


सुखटुःखपरित्यागी ` कर्मणा किं न रुभ्यते । 
लोकाचारभयार्थं हि यः करोति क्रियाविधिम्‌ ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्यज्ञाताहमखिले २ ये जपन्ति निरादराः । 
सांसारिकसुखासक्त ब्रह्यज्ञोस्मीति वादिनम्‌ ॥ १.७७ ॥ 
त्यजेत्‌ तं सततं धीरश्चाण्डारमिव दूरतः । 


सुख दुःख का परित्याग कर देने वाला महापुरुष अपने कर्म से क्या नहीं प्राप्त कर 
तेता । जो लोकाचार के भय से सांसारिक कार्य करता रहता है ओर बिना श्रद्धा के अपने को 
इस संसार में ब्रह्म का ज्ञाता मानता है ओर सांसारिक सुख मे आसक्त होकर भी अपने को 
ब्रहमज्ञोऽस्मि' एेसा मानता है धैर्यवानपुरुष को उसे सदेव चाण्डाल के समान दूर से ही त्याग 
कर टेना चाहिये ॥ १७६-१७८ ॥ 


गृहारण्यसमाटोके गतव्रीडा दिगम्बराः ॥ १७८ ॥ 
चरन्ति गर्दभाद्याश्च व्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ । 
तृणपर्णोदकाहाराः सततं वनवासिनः ॥ १७९ ॥ 
हरिणादिमृगाश्चैव तापसास्ते भवन्ति किम्‌ । 


घर में अथवा अरण्य में निर्लज्ज नद्धं गर्दभादि चरते रहते हैँ तो क्या उससे वे व्रती 


१. वर्जम्‌--क० । २. सुखदुःखपरित्यागः कर्मणा केन कभ्यते--क० । 
३. ब्रह्यज्ञाताहमात्मानं ये वदन्ति निरादाराः-क० । 

२४ रुद्रयामलम्‌ 


कहे जा सकते हैँ 2 वन में रह कर निरन्तर तृण ओर पत्ते का आहार करने वाते हरिणादि 
जङ्कली जीव क्या तपस्वी कहे जा सकते हँ 2 ॥ १७८-१७९ ॥ 


शीतवातातपसहा भक्ष्याभक्ष्यसमा अपि ॥ १८० ॥ 
| चरन्ति शूकराद्याश्च व्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ । 


शीत, वात ओर घाम सहने वाले तथा भक्ष्याभक्ष्य को समान समडने वाले शकर 
आदि चरते रहते हैँ क्या उससे वे वती कहे जायेंगे ? ॥ १८०-१८१ ॥ 


आकाशे पक्षिणः स्वे भूतप्रेतादयोऽपि च ॥ १८१ ॥ 
चरन्ति रात्रिगाः सर्वे खेचराः किं महेश्वराः । 


आकाश में सभी पक्षी उडते रहते हँ भूत प्रतादि भी आकाश मार्ग से चलते रहते दै 
तो क्या रत्र मे गमन करने वाले ये सभी खेचर महेश्वर कहे जारवेगे ? ॥ १८१-१८२ ॥ 


आजन्ममरणान्तञ्च गङ्खादितटनीस्थिताः ॥ १८२ ॥ 

मण्डूकमत्स्यप्रमुखा व्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ । 

| एतच््ञाननिविष्टाद्गाः यदि गच्छन्ति पण्डिताः ॥ १८३ ॥ 

| तथापि कर्मदोषेण नरकस्था भवन्ति हि | 
कोटिल्याकससंसर्गवर्जिता * ये भवन्ति हि ॥ १८४ ॥ 
प्रापुवन्ति मम स्थानं मम भक्तिपरायणः | 


जन्म से ले कर मरण पर्यन्त गङ्गादि सुरसरितो मेँ रहने वाले मण्डूक एवं मत्स्यादि 

प्रमुख जन्तु क्या व्रती कहे जारयेगे 2 इस प्रकार के ज्ञान का विवेचन कर यदि पण्डित जन 

अङ्ञवने हुए, तो भी कर्म के दोष से उनके हाथ कुछ नहीं लगता ओर वे अन्ततः 
नरकगामी ही होते हे । किन्तु कुटिलता, आलस्य ओर संसर्ग दोषों को छोडकर ज मेरी भक्ति | 
मे लो रहते है, वे मेरा स्थान प्राप्त कर लेते है ॥ १८२-१८५ ॥ 


उदुर्ध्वं व्रजन्ति भूतानि शरीरमतिवाहिकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
निजदेहाभिशापेन नानारूपो भवेनरः । 
शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां * नरः ॥ १८६ ॥ 
इह दुश्चरितैः केचित्‌ केचित्‌ पूर्वकृतैस्तथा । 
ग्रालुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥ १८७ ॥ 


एसे तो सारे प्राणी अतिवाहिक शरीर धारण कर ऊपर जाते ही है । क्योकि 
अपने देह के कर्मानुसार मनुष्य नाना रूप मँ जन्म लेता है । (शरीर से होने वाले कर्म से 
कोई जीव दुष्ट गति प्राप्त करता है ) । किसी का दुश्चखि इस जन्म का होता है तो किसी 


का पूर्वजन्म का होता है । (पूर्वजन्म का ) दुरात्मा मनुष्य जन्म मे भी रूपविपर्मय कुरूपता 
प्रप्त करता है ॥ ११६५ (र ॑ + (मी | 


नकाः ~ ~ ` न ~~ किक ,, , नायर्‌ [7 भ 


वि 1 रकी 
१. कौरिल्यं च अलससंसर्गश्चेति द्रन्धः , ताभ्यां वर्जिता इत्यर्थः । 
२. याति दुष्टाद्धतिं नर-ख० । 


"^" ' "८ 


प्रथमः पटलः २५ 


गुरुपादविहीना ये ते नश्यन्ति ममाज्ञया । 
गुरूं * हि मन्राणां गुरर्मूलं परन्तपः ॥ १८८ ॥ 
- गुरोः प्रसादमात्रेण सिद्धिरेव न संशयः । 
जो गुरुचरणक्पा से रहित है वे मेरी आज्ञा से विनष्ट हो जते हैँ । वस्तुतः 
गुरुचरणपादुका नष्ट होने से रक्षा करती है अतः गुरुचरणसेवा सबसे बडा तप है । गुरु के 
प्रसन होने मात्र से सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है इसमें संशय नहीं ॥ ,१८८-९८९ ॥ 


अहं गुरुरहं देवो मच्रार्थोऽस्मि न संशयः ॥ १८९ ॥ 

भेदका नरकं यान्ति नानाशास्त्रार्थवर्जिताः । 

सर्वासामेव विद्यानां दीक्षा मूलं यथा प्रभो ॥ १९० ॥ 

गुरुमूलस्वतच्रस्य गुरुरात्मा न संशयः । 

मैहीगुरुरहू,मेहीदेवरहू, मेही मन्वार्थ हूं, नाना शाखो के अर्थ को न जानने वाले 

जो लोग इनमें भिन बुद्धि रखते हँ वे नरक मेँ पडते है । हे प्रभो ! सभी विद्याओं की प्राप्ति 
का मूल जैसे दीक्षा हे, वैसे ही स्वतन्र का मूल गुरु है किं बहुना गुरु ही आत्मा है इसमें 
संशय नहीं ॥ १८९-१९१ ॥ 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ९९१ ॥ 
आत्मना क्रियते कर्म भावसिद्धिस्तदा भवेत्‌ । 
हीनाङ्गी कपटी रोगी बह्वाशी † शीठवर्जितः ॥ ९९२ ॥ 
मय्युपासनमास्थाय २ उपविद्यां सदाभ्यसेत्‌ । 
धनं धान्यं सुतं वित्तं राज्यं ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १९३ ॥ 
शुभार्थं सम््रयोक्तव्यं नान्यचिन्ता वृथाफलम्‌ । 
नित्यश्राद्धरतो मर्त्यो धर्मशीलो नरोत्तमः ॥ १९४ ॥ 


अपनी ही आत्मा अपना बन्धु है ओर अपनी ही आत्मा अपना शत्र है । अपने द्रारा 
जिस कर्म को जिस भाव से किया जाता है उसी भाव से सिद्धि मिलती है । चाहे हीनाङ्ग, 
कपटी, रोगी एवं बहुभोजी तथा शीलरहित ही साधक क्यों न हो मेरी उपासना करते हुये उसे 
उपविद्या का अभ्यास करते रहना चाहिये । धन, धान्य, सुत, वित्त, राज्य तथा ब्राह्मण भोजन अपने 
कल्याण के लिये प्रयुक्त करना चाहिये । अन्य की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योकी वह 
निष्फल है । नित्यश्राद्ध करने वाला धर्मशील मनुष्य सभी मनुष्यो मे श्रेष्ठ है ॥ १९१-१९४ ॥ 


महीपालः प्रियाचारः पीठभ्रमणतत्परः । 
पीठे पीठे महाविद्यादर्शनं यदि लभ्यते ॥ १९५ ॥ 
तदा तस्य करे सर्वाः सिद्धयोऽव्यक्तमण्डलाः । 
अकस्माज्जायते सिद्धिर्महामायाप्रसादतः ॥ १९६ ॥ 


१. गुरुस्थलीहतत्राणां गुरु्मूलं परन्तपः---क० । 
२. बहु अश्नाति तच्छील: । ३. ममोपासनम्‌--क० । 

२६ रुद्रयामलम्‌ 


पवित्र आचरण वाला, मेरे सिद्धपीठों में भ्रमण करने वाला महीपाल यदि मेरे उन उन 
पीठं मे जाकर मेरा दर्शन करे, तो अव्यक्त ( सृक्ष्म ) मण्डल में रहने वाली समस्त सिद्धियों 
उसके हस्तगत हो जाती है, क्योकि महामाया के प्रसन होने पर अकस्मात्‌ सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है ॥ १९५-१९६ ॥ 


महावीरो महाधीरो दिव्यभावस्थितोऽपि वा | 
अथवा पशुभावस्थो मन्रपीठं विवासयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
क्रियायाः फलदं ्रक्तं॑भावत्रयमनोरमम्‌ । 
तथा च युगभावेन दिव्यवीरेण भैरव ॥१९८ ॥ 


भाव प्रशंसा--अथवा, महावीरभाव में अथवा महाधीर साधक को दिव्यभाव में स्थित 
होने से सिद्धि मिलती है, अथवा पशुभाव में स्थित मचज्ञ साधक मुञ्चे अपने हदयरूपी पीठ 
म निवास करावे तव सिद्धि प्राप्त होती है । मनोरमभावत्रय ( पशुभाव, वीरभाव ओर 
दिव्यभाव ) ही क्रिया को सफल बनाते हैँ, अथवा, हे भैरव ! दिव्यभाव ओर वीरभाव भी 
करिया को फलवती बनाते हैँ ॥ १९७-१९८ ॥ 


प्रपश्यन्ति महावीराः पशवो हीनजातयः । 
न पश्यन्ति कलियुगे शास्त्राभिभूतचेतसः ॥ १९९ ॥ 
अपि वर्षसहस्रेण शास्त्रान्तं नैव गच्छति । 
तक्यनेकशास्त्राणि अल्पायुर्विघ्नकोटयः ॥ २००॥ 


हीन जाति म उत्पन पश्ुभाव वाले तथा वीर भाव वाले मुञ्चे प्राप्त करते है । किन्तु शाख 

से अभिभूत चित्त वाले इस कलियुग में मेरा दर्शन नही प्राप्त कर सकते । कोई हजारो वर्ष पर्यन्त 

.लगे रहने पर भरी शास्त्र का अन्त नही प्राप्त कर सकता । एक तो तर्कादि अनेक शाख है ओर 
अपिक्षाकूत मनुष्य की आयु अत्यन्त स्वल्प है तथा उसमें भी करो विघ्न है ॥ १९९-२०० ॥ 


तस्मात्‌ सार विजानीयात्‌ क्षीरं हस इवाम्भसि । 

कलौ च दिव्यवीराभ्यां नित्यं तद्गतचेतसः ॥ २०१ ॥ 

महाभक्ताः प्रपश्यन्ति महाविद्यापरं पदम्‌ | 

इस कारण जिस प्रकार हंस जल में सेक्षीर को अलग कर लेता है उसी प्रकार 

रास के सार का ज्ञान कर लेना चाहिए । इस घोर कलियुग मँ दिव्य ओर वीरभाव के 
सहारे अपने चित्त का महाविद्या मेँ लगाये हये मेरे महाभक्त महाविद्या के परम पद का दर्शन 
कर लेते है ॥ २०१-२०२ ॥ 

साधवो मौनशीलाश्च ` सदा साधनतत्पराः ॥ २०२॥ 

दिव्यवीरस्वभावेन पश्यन्ति मत्पदाम्बुजम्‌ । 

भावद्रयं ब्राह्मणानां "महासत्फलकाङ्क्षिणाम्‌ ॥ २०३ ॥ 


| 
| 
। 
१. मुनेर्भवो मौनम्‌, मौनं शीठं येषां ते । 
२. मोक्षसत्फलकांक्षिणाम्‌--क० । 

प्रथमः पटकः: ९७ 


अथवा चावधूतानां भावद्रयमुदाहतम्‌ । 
भावद्रयप्रभावेण महायोगी भवेन्नरः ॥ २०४॥ 
मूर्खोऽपि वाक्पतिः श्रेष्ठो भावद्रयप्रसादतः । 


मोन धारण करने वाले सर्वदा साधन में लगे हुये सज्जन दिव्य ओर वीरभाव के 
स्वभाव से मेरे चरण कमलो का दनि कर लेते हँ । बहुत बड़ उत्तम फल की आकां्ा 
रखने वाले ब्राह्मणों को दो भाव ग्राह्य है अथवा अवधूतं के लियिभीदो द्वी भाव कहे गये 
है । इन दो भाव के प्रभाव से साधक मनुष्य महायोगी हो जाता हे । किं बहुना, भाव द्वय को 
सिद्ध कर लेने पर मूर्ख भी वाचस्पति हो जाता हे ॥ २०२-२०५ ॥ 


ये जानन्ति महादेव मम ॒तच््रार्थसाधनम्‌ ॥ २०५॥ 
भावद्रयं हि वर्णानां ते रुद्रा नात्र संशयः । 
भावुको भक्तियोगे्धः सर्वभावज्ञसाधनः ॥ २०६ ॥ 
उन्मत्तजडवनित्यं निजतन्त्रार्थपारगः । 


हे महादेव । जो त्वर्थ से सिद्ध किये गये सभी वर्णो के लिए विहित दो भाव को 
जानते है, वे साक्षात्‌ रुद्र है, इसमे संशय नहीं । भावद्रय सभी भावज्ञो का साधन है । भाव 


को जानने वाले साधक भक्तियोग के इन्द्र ह वे अपने तन्रार्थ के पारटर्णी होते है । नित्य 
उन्मत्त ओर जड के समान बने रहते हैँ । २०५-२०७ ॥ 


वृक्षो वहति पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका ॥ २०७॥ 
पठन्ति सर्वशास्त्राणि दुभा भावबोधकाः । 
प्रज्ञाहीनस्य पठनमन्धस्यादर्शदर्शनम्‌ ॥ २०८ ॥ 
प्रज्ञावतो धर्मशास्त्रं बन्धनायोपकल्पते , 


( जो भाव नहीं जानते वे इस प्रकार हे ) जसे वृक्ष एूल धारण करता है किन्तु उसकी 
गन्ध नासिका ही जानती है । इसी प्रकार तत्त्वशास््र के पटने वाले तो बहुत दँ पर भाव के 
जानकार कोई कोई होते है । जिस प्रकार बुद्धिहीन की पट्ाई ओर अन्धे को आदर्श ( दर्पण ) 
का दरशन, व्यर्थ होता है उसी प्रकार प्रज्ञावानों को भी धर्मशास््र का ज्ञान बन्धन का कारण हो 
जाता हे ॥ २०७-२०९ ॥ 


तत्त्वमीदूगिति भवेदिति शास््रार्थनिश्चयः ॥ २०९॥ 
अहं कर्ताऽिहमात्मा च सर्वव्यापी निराकुकः । 
मनसेति स्वभावञ्च चिन्तयत्यपि वाक्पतिः ॥ २१०॥ 
यह तत्त्व इस प्रकार हो सकता है यही शास्त्रार्थ का निश्चयज्ञान है । इस प्रकार 


वाकपति अपने मन से मै कर्ता हूं, मै आत्मा हूं, मे सर्वव्यापी हूँ इस प्रकार के स्वभाव 
की चिन्ता करते है ।॥ २०९-२९० ॥ 


सोदामिनीतेजसो वा सहस्नवर्षकं * यदा । 


१. सौदामिनी तेजसा वा सहस्तचषकं यथा-क० । 
२८ रुद्रयामलम्‌ 


प्रपश्यति महाज्ञानी एकचन्द्र सहस्रकम्‌ ॥ २११ ॥ 
कोरिवर्षशतेनापि यत्फलं ठकभते नरः । 
एकक्षणमङ्प्रिरजो * ध्यात्वा तत्फलमश्नुते ॥ २१२ ॥ 


जव सौदामनी के समान ( क्षणिक ) तेज से युक्त शास्र ज्ञानी एक सहस्वर्ष पर्यन्त 
देखता है तभी ( तन्चवेत्ता एवं भावज्ञ ) महाज्ञानी एक चन्द्र को सहस्र चन्द्र के समान देखता 
हे । करोड़ों वर्ष तक इस प्रकार तपस्या करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वह सभी फल 
मेरे चरणों के रज का एक क्षण मात्र ध्यान करने से उसे प्राप्त हो जाता है ॥ २११९-२१२ ॥ 


विचरेद्यदि सर्वत्र केवलानन्दवर्धनम्‌ । 
कामरूपं महापीठं त्रिकोणाधारतैजसम्‌ ॥ २१२ ॥ 
जलबुटुबुद्शब्दान्तमनन्तमद्गलात्मकम्‌ | 
स॒ भवेन्मम दासेन््रो गणेशगुहवत्मियः ` ॥ २१४॥ 


| _ यदि कोई आनन्द वदढ़ाने वाले एवं त्रिकोण के आधार मेँ ( कुण्डलिनी ) स्थित तेज 
वाले मेरे कामरूप पीठ में, जहाँ जल के बुदबुद के समान शब्द होता है तथा जो अनन्त 
मङ्गलात्मक है, वहाँ सर्वत्र विचरण करे तो वह गणेश ओर कार्तिकेय के समान मेरा प्रिय बन 
कर मेरा दास हो जाता है ओर भक्तों मे इन्द्र बन जाता है ॥ २१३-२९४ ॥ 


ककाठाख्या-साट्टहासा-विकटाक्षोपपीटकम्‌ । 
विचरेत्‌ साधकश्रेष्ठो मत्पादाव्नं यदीच्छति ॥ २१५ ॥ 
ज्वालामुखीमहापीदं मम ॒प्रियमतक॑वित्‌ । 
यो भ्रमेन्मम तुष्ट्यर्थं स योगी भवति धुवम्‌ ॥ २१६ ॥ 


यदि कोई साधक मेरे चरणकमलोँ को प्राप्त करना चाहता है तो साट्टहास एवं 
विकर्ष रूप उपपीठ, जिसका नाम कड्काल है वरहा पर विचरण करे । ज्वालामुखी नाम का 
महापीठ मेरा अत्यन्त प्रिय है जो मेरी संतुष्टि के लिये वहाँ भ्रमण करता है वह निश्चय 
ही योगी हो जाता है ॥ २१५-२९१६ ॥ 


भावद्रयादिनिकर ज्वालामुख्यादिपीटकम्‌ । 
भ्रमन्ति ये साधकेन्द्रास्ते सिद्धा नात्र संशयः ॥ २१७ ॥ 
भावात्‌ परतरं नास्ति तरैटोक्यसिद्धिमिच्छताम्‌ । 
| भावो हि परमं ज्ञानं ब्रह्मज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ २१८ ॥ 
दोनों भावों का खान रूप ज्वालामुख्यादिपीठ मे जो साधकेन्द्र भ्रमण करते हैँ वे 
अवश्य ही सभी साधको में श्रेष्ठ एवं सिद्ध हो जाते हँ इसमे संशय नहीं । त्रैलोक्य की 
सिद्धि चाहने वालों के लिये भाव से बढ़ कर ओर कोई पदार्थ नहीं क्योकिं भाव ही परम्ञान 
ओर सर्वोत्तम ब्रहाज्ञान है ॥ २१७-२१८ ॥ 


१. एकक्षणमदड्घ्रिरजो--क० । 
२. गणेशश्च गुहश्च ताभ्यां तुल्य: । गुहः = कार्तिकेयः । सूतवत्मिय--क० । 

प्रथमः पटलः २९ 


कोटिकन्याप्रदानेन वाराणस्यां शताटनैः । 
किं कुरुकषेत्रगमने यदि भावो नरभ्यते ॥ २१९ ॥ 
गयायां श्राद्धदानेन नानापीठाटनेन किम्‌ । 
नानाहोमेैः क्रियाभिः किं यदि भावो न कुभ्यते ॥ २२०॥ 
भावेन ज्ञानमुत्पनं ज्ञानान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 
यदि भाव का ज्ञान नहीं हआ तो करोड़ों कन्यादान से किंवा वाराणसी की सौ बार 
परिक्रमा से अथवा कुरुक्षेत्र में यात्रा करने से क्या लाभ > भावद्रयज्ञान के बिना गया मेँ श्राद्ध 
एवं दान से या अनेक पीठो में भ्रमण करने से भी कोई लाभ नहीं । बहुत क्या कहें, यदि 
भाव ज्ञान नहीं हुआ तो अनेक प्रकार के होम ओरक्रियासे भी क्या ? भाव से ज्ञान उत्पनन 
होता है । ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ २१९-२२९१ ॥ 
आत्मनो * मनसा देव्यागुरोरीरश्वरमुच्यते २ ॥ २२९ ॥ 
ध्यानं संयोजनं प्रोक्तं मोक्षमात्ममनोरयम्‌ । 
गुरु महिमा--आत्मा से, मन से एवं वाणी से गुरु ईश्वर कहा जाता है । ध्यान ही 
सायुज्य है ओर मन को लय कर देना मोक्ष" कहा जाता है ॥ २२९१-२२२ ॥ 


गुरोः प्रसादमात्रेण शक्तितोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ २२२॥ 
शक्तिसन्तोषमात्रेण मोक्षमाप्नोति साधकः । 
गुरुमूल जगत्सर्व गुरुमूलं परन्तपः ॥ २२३ ॥ 
गुरोः प्रसादमात्रेण मोक्षमाप्नोति सद्वशी । 
गुरु की प्रसनता मात्र से यहाँ ( कुण्डलिनी ) शक्ति अत्यन्त संतुष्ट हो जाती है ओर जव 
साधक पर शक्ति संतुष्ट हो जाती हे तो उसे मोक्ष" अवश्य प्राप्त हो जाता है ॥ २२२-२२ ३ ॥ 
इस सारे संसार का मूल गुरु है । समस्त तपस्याओं का मूल गुरु है । उत्तम ओर 
जितेद्धिय साधक गुरु के प्रसन होने मात्र से मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ २२३-२२४ ॥ 


न लङ्घयेद्‌ गुरोराज्ञामुत्तरं न वदेत्‌ तथा ॥ २२४ ॥ 
दिवारात्रौ गुरोराज्ञां दासवत्‌ परिपालयेत्‌ । 
उक्तानुक्तेषु ° कार्येषु नोपेक्षां कारयेद्‌ बुधः ॥ २२५॥ 
इसलिये साधक गुरु की आज्ञा का.कभी उल्लंघन न करे तथा उनका उत्तर न दे । दिन 


रात दास के समान गुरु की आज्ञा का पालन करे । बुद्धिमान साधक उनके करे गये अथवा 
विना कहे कार्यो की उपेक्षा न करे ॥ २२४-२२५ ॥ 


गच्छतः प्रयतो गच्छेद्‌ गुरोराज्ञां न रड्येत्‌ । 
न शृणोति गुरोर्वाक्यं शृणुयाद्‌ वा पराड्मुखः ॥ २२६ ॥ 


१. आत्मना मनसा वाचा गुरावीश्वर उच्यते--ख० । 
२. सन्मते--क० । ३. उक्तानि च अनुक्तानि च, उक्तानुक्तानि तेषु । 
३० रुद्रयामलम्‌ 


अहितं वा हितं वापि रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
आज्ञाभङ्गं गुरोर्दैवाद्‌ य: करोति विबुद्धिमान्‌ ॥ २२७॥ 
प्रयाति नरकं घोरं शूकरत्वमवापनुयात्‌ । 


उनके चलते रहने पर स्वयं भी नग्रतापूर्वक उनका अनुगमन करे ओर उनकी 
आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे । जो गुरु की अहितकारी अथवा हितकारी बात नहीं सुनता 
अथवा सुन कर अपना मुंह फेर लेता हे वह रौरव नरक मेँ जाता है । दैवात्‌ यदि वुद्धिरहित 
पुरुष अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह घोर नरक मेँ जाता है ओर शकर योनि 
प्राप्त करता हे ॥ २२६-२२८ ॥ 


आज्ञाभङ्गं तथा निन्दां गुरोरप्रियवर्तनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
गुरुद्रोहञ्च यः कुर्यात्‌ तत्संसर्ग न कारयेत्‌ । 
गुरुद्रव्याभिलाषी ˆ च गुरुस्त्रीगमनानि च ॥ २२९ ॥ 
पातकञ्च भवेत्‌ तस्य प्रायश्चित्तं न कारयेत्‌ । 
गुरु दुष्कृत्य ` रिपुवनिर्हित्‌ परिवादतः ॥ २३० ॥ 
अरण्ये निर्जने देशो स॒ भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः । 


जो गुरु की आज्ञा का उल्लद्धन, गुरुनिन्दा, गुरु को चिढ्ाने वाला, अग्रिय व्यवहार 
तथा गुरुद्रोह करता है उसका संसर्ग कभी नहीं करना चाहिये । जो गुरु के द्रव्य को चाहता 
है, गुरु की स्री के साथ सङ्गम करता है उसे बहत बड़ा पाप लगता है अतः उसका कोई 
प्रायश्चित्त नर्ही है । जो निन्दा के द्वारा गुरु का शत्रुवत्‌ अहित करता है वह अरण्य मे एवं 
निर्जन स्थान में ब्रह्मराक्षस होता है ॥ २२८-२३१ ॥ 


पादुकाम्‌ आसन वस्त्रं शयनं भूषणानि च ॥ २३१ ॥ 
दृष्ट्वा गुरुं नमस्कृत्य आत्मभोगं न कारयेत्‌ । 
सदा च पाटुकामन्रं जिह्वाग्रे यस्य वर्तते ॥ २३२ ॥ 
अनायासेन धर्मार्थकाममोक्ष लभेनरः । 
श्रीगुरोश्चरणाम्भोजं ° ध्यायेच्चैव सदैव तम्‌ ॥ २३३ ॥ 
भक्तये मुक्तये वीरं नान्यभक्तं ततोऽधिकम्‌ । 


गुर. का खड़ाऊॐ, आच्छादन, वस्त्र, शयन तथा उनके आभूषण देखकर उन्हे नमस्कार 
करे ओर अपने कार्य मे कभी भी उसका उपयोग न करे । जिस मनुष्य के जिह्वा के अग्रभाग 
म सदेव गुरुपादुका मनर विद्यमान रहता है वह अनायास ही धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को 
पराप्त कर लेता है । शिष्य को अपने भोग तथा मोक्ष के लिये गुरु के चरण कमलो का सदैव 
ध्यान करना चाहिये । हे वीर भैरव! उससे बढ़ कर अन्य कोई भक्ति नहीं हे ॥ २३९-२३४ ॥ 


१. गुरोर्द्रव्यं गुरुद्रव्यम्‌, तद्‌ अभिलषति तच्छील: । 
२. गुरु हंकृत्य रिपुवनिर्गत्य परिवादतः--क० । 
२. चरणौ अम्भोजमिव, उपमितं व्याप्रादिभिरिति समासः । 
1 


= अता 

प्रथमः पटकः २९ 


एकग्रामे स्थितः शिष्यो गत्वा तत्सनिधिं * सदा ॥ २३४ ॥ 
एकदेशो स्थितः शिष्यो गत्वा तत्सनिधिं ‡ सदा । 
सप्तयोजनविस्तीर्ण मासैकं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥ २३५ ॥ 
यदि शिष्य ओर गुरु एक ही ग्राम मे निवास करते हों तो शिष्य को चाहिये कि वह 
तीनों संध्या मे जाकर अपने गुरु को प्रणाम करे । यदि एक ही देश में गुरु ओर शिष्य के 


निवास मे सात योजन का अन्तर हो तो शिष्य को महीने मे एक बार जा कर उन्हें प्रणाम 
करना चाहिये ॥ २३४-२३५ ॥ 


श्रीगुरोश्चरणाम्भोजं यस्यां दिशि विराजते । 

तस्यां दिशि नमस्कुर्यात्‌ कायेन मनसा धिया ॥ २३६ ॥ 

विद्याङ्गमासनं मन््रं मुद्रां तन्त्रादिकं प्रभो । 

सर्वं गुरुमुखाल्न्ध्वा सफलं नान्यथा भवेत्‌ ॥ २३७॥ 

श्री गुरु का चरण कमल जिस दिशा में विद्यमान हो उस दिशा मे शरीर से ( दण्डवत्‌ 

प्रणाम द्वारा), मन से तथा बुद्धि से नमस्कार करे । हे प्रभो ! वेदाङ्गादि विद्या, पद्मासनादि 
आसन, मच, मुद्रा ओर तन्त्रादि ये सभी गुरु के मुख से प्राप्त होने पर सफल होते है अन्यथा 
नहीं ॥ २३६-२३५४७ ॥ 


कम्बले कोमले वापि प्रासादे संस्थिते तथा । 
दीर्घकाष्ठेऽथवा पृष्ठे गुरुञ्चैकासनं त्यजेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
श्रीगुरोः पादुकामन्रं मूलमनरं स्वपादुकाम्‌ । 
शिष्याय नैव देवेश प्रवदेद्‌ यस्य कस्यचित्‌ ॥ २३९ ॥ 
कम्बल पर, कोमल स्थान ( चारपाई आदि ) पर, प्रासाद पर, दीर्घ काष्ठ पर अथवा 
किसी की पीठ पर गुरु के साथ एव आसन पर न बैठे । हे देवेश ! श्री गुरु का पादुका 


मच, उनका दिया हुआ मूल मनर ओर अपना पादुका म्र जिस किसी के शिष्य को 
नहीं बताना चाहिये ॥ २३८-२३९ ॥ 


यद्‌ यदात्महितं वस्तु तटुद्रव्यं नैव वञ्चयेत्‌ । 
गुरोर्छन्ध्वा एकवर्णं तस्य तस्यापि सुव्रतं ॥ २४० ॥ 
भक्ष्यं वित्तानुसारेण गुरुमुदिदश्य यत्कृतम्‌ । 
स्वल्पैरपि महत्तुल्यं भुवनाद्यं दरिद्रताम्‌ ॥ २४९१ ॥ 
सर्वस्वमपि यो दद्याद्‌ गुरुभक्तिविवर्जितः । 
नरकान्तमवाप्नोति भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ २४२ ॥ 


जो अपनी हित मे अने वाली व्स्तुहोउसेन दे कर गुरु को कदापि प्रवञ्चित नही 


१. त्रिसििं प्रणमेत्‌ गुरुम्‌--क० । 
२. सनिधिं मुदा-क० । 
३२ रुद्रयामलम्‌ 


करना चाहिये । हे सुव्रत ! न केवल दीक्षागुरु को, किन्तु जिससे एक अक्षर का भी ज्ञान 
किया हो उसको भी प्रवञ्चित न करे । गुरु के उद्देश्य से अपने वित्तानुसार जो भक्ष्य निर्माण 
किया जाता हे उसका स्वल्पभाग भी बहुत महान्‌ होता है । किन्तु जो गुरु की भक्तिसे 
विवर्जित भुवनादि, किं बहुना, सर्वस्व भी प्रदान करे तो वह दस्द्रिता ओर नरक प्राप्त करता है 
क्योकि दान मेँ भक्ति ही कारण है ॥ ३४०-२४२ ॥ 


गुरुभक्त्या च शक्रत्वमभक्त्या शूकरो भवेत्‌ । 
गुरुभक्तः ` परं नास्ति भक्तिशास्त्रेषु सर्वतः ॥ २४३ ॥ 
गुरुपूजां विना नाथ कोरिपुण्यं वृथा † भवेत्‌ ॥ २४४ ॥ 


|| इति शश्रीरद्रयामले उत्तरतन््रे महातन्त्रोद्दीपने सर्वविद्यानुष्ठाने सिद्धिमनरप्रकरणे 
भैरवीभैरवसंवादे प्रथमः पटलः ॥ १॥ 


-- ५ ‰ = -- 


गुरु मे भक्ति रखने से एन्द्र ( महेन्द्र ) पद तथा भक्ति न रखने से शृकरत्व प्राप्त होता 
हे । सभी जगह भक्तिशाख में गुरु भक्ति से बट कर ओर कोई उत्कृष्ट नहीं हे । हे नाथ ! गुरु पूजा 
के विना करोड़ों पुण्य व्यर्थ हो जाते है इसलिये गुरुभक्ति करनी चाहिये ॥ २४२३-२५४. ] 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरत्र मेँ महातन्रोद्दीपन के भावयप्रशनार्थबोधनिर्णय मे सर्वविद्या 
अनुष्ठान में सिद्धमन्त्र प्रकरण मे भैरवीभैरव संवाद के प्रथम परल की 
० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पर्ण हुई ॥ ९१॥ 


--- «< मर ०2 -- 


न 91. 


१. विद्याङ्गं शासनम्‌--क० । २. कोरिपुण्यं वृथाचयम्‌--क० । 

३- अतः सर्वेजने ख्यातं गुरुणा सिद्धिमापुयात्‌ । 
गुरस्त्रीपुत्रबन्धूनां दोषं नैव प्रकाशयेत्‌ ।॥ ` 
भक्षयेनैव तदुद्रव्यं दत्तं नैव परित्यजेत्‌ ।-क० अधिकः पाठः । 
अथ द्वितीयः पटकः 


भैरवी उवाच 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सर्वदर्शनविद्यया । 

सर्वज्ञ परमानन्दो दयाबीज भयङ्कर ॥९॥ 

शृणुष्वैकमनाः ^ शम्भो कुलाचारविधिं शृणु । 

पशूनां व्रतभद्गादौ विधिं प्रथमतः प्रभो ॥२॥ 

भेरवी ने कहा--हे सर्वज्ञ । हे परमानन्द ! हे दयामय ! हे भयङ्कर ! अब मै इसके 

बाद सर्वदर्शन की विद्या से युक्तं कुलाचार की विधि कहती हू । हे शम्भो ! उसे सावधान 
चित्त हो कर श्रवण कीजिए । हे प्रभो ! सर्वप्रथम पशुभाव के व्रत मे विघ्न पडने पर जिस 
विधान का पालन करना चाहिए उसे सुनिए ॥ ९-२ ॥ । 


व्रतभङ्धे नित्यभङ्खे नित्यपूजादिकर्मणि । 
सहस्रं प्रजपेन्मन्री त्रतदोषोपशान्तये ॥ ३ ॥ 
नित्यश्राद्धं तथा सन्ध्यावन्दनं पितुतर्पणम्‌ । 
देवतादर्शनं पीठदर्शनं तीर्थदर्शनम्‌ ॥ ४॥ 
गुरोराज्ञापालनञ्च देवतानित्यपूजनम्‌ । 
पशुभावस्थितो मर्त्यो महासिद्धिं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ५ ॥ 


कुलाचारविधि-- नियम के भद्ध में, नित्यकर्म मे तथा नित्य पूजा मे बाधा पडने पर 
मनज्ञ साधक को व्रत दोष की शान्ति के लिए एक सहस्र जप करना चाहिए एेसे नित्य श्राद्ध 
सख्यावन्दन पितर तर्पण देवता दर्शन पीठदर्शन, वीर्थदर्शन, गुरु की आज्ञा का पालन, इष्ट्देव का 
नित्य पुजन करे वाला पशुभाव में स्थित मनुष्य निश्चय ही महासिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३-५ ॥ 


पशुनां प्रथमो भावो वीरस्य वीरभावनम्‌ । 
दिव्यानां दिव्यभावस्तु तेषां भावास्रयः स्मृताः ॥ ६ ॥ 
स्वकुलाचारहीनो यः साधकः स्थिरमानसः । 
निष्फला्थी † भवेत्‌ क्षिप्रं कुलाचारप्रभावतः ॥ ७॥ 


पशुओं के लिए प्रथम पशुभाव, वीरो के लिए वीरभाव तथा दिव्य साधकों के लिए 
दिव्यभाव इस प्रकार तीन भाव कटे गए हैँ । जो साधक स्वकुलाचार से हीन किन्तु स्थिर चित्त 
है वह शीघ्र ही कुलाचार के प्रभाव से निष्फल अर्थ वाला हो जाता है ॥ ६-७ ॥ 


१. एकमेकविषयकं मनो यस्य सः । २. निष्फलमर्थयते तच्छील; । 


० ३ 
३४ रुद्रयामलम्‌ 


भैरव उवाच 


केनोपायेन भगवतीचरणाम्भोजदर्शनम्‌ । 

प्राप्नोति पद्मवदने पशुभावस्थितो नरः ॥ ८ ॥ 

तत्मकारं सुविस्तार्य कथ्यतां कुकुकामिनि । 

यदि भक्तिर्टुढा मेऽस्ति यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति ॥ ९॥ 

भैरव ने कहा- हे कमलमुखि ! हे कुलकामिनि ! पशुभाव में स्थित मनुष्य को किस 
प्रकार भगवती के चरण कमलोँ का दर्शन प्राप्त होता है ? यदि आपके प्रति मेरी दुद भक्ति 
तथा मेरे प्रति आपका स्नेह है तो उसका प्रकार अर्थात्‌ उसकी विधि विस्तारपूर्वक मुस 
कहिए ॥ ८-९ ॥ 
महाभैरवी उवाच 


प्रभाते च समुत्थाय अरुणोदयकालतः । 
निशाष्टदण्डपर्यन्तं पशूनां भाव ईरितः ॥१०॥ 
प्रातः “शय्यादिकं कृत्वा पुनः शय्यास्थितः पशुः। ` 
गुरुं सञ्चिन्तयेच्छीर्षाम्भोजे साहस्रके टे ॥ ११॥ 
पशुभाव--महाभेरवी ने कहा-- प्रातः काल मं उठने पर अरुणोदयकाल से पूर्व ८ 
दण्ड रात्रिपर्यन्त पशुभाव का समय कहा गया हे । प्रातःकालिक नित्य क्रिया के पश्चात्‌ 
पशुभाव में संस्थित साधक पुनः शय्या पर बेठकर अपने शिरःकमल मे स्थित सहस्रार दल 
म अपने गुरु का इस प्रकार ध्यान करे ॥ १०-११ ॥ 
विमश-अष्टदण्ड-- प्रायः ब्रा्मृहूर्तं का समय । ४से६ वजे तक का काल । 


तरुणादित्यसङ्खाशं तेजोविम्बं महागुरुम्‌ । 
अनन्तानन्तमहिमासागर शशिशेखरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
महाशुभ्र भासुराद्गं द्विनेत्रं द्विभुजं विभुम्‌ । 
आत्मोपरब्धिर्विषमं तेजसा शुक्छवाससम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुस्ध्यान-- मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजो बिम्ब वाले, महा महिमा के सागर 
अपने मस्तक पर चन्रमा को धारण किए हुए महागुरु शङ्कर का ध्यान करे । अत्यन्त स्वच्छ' 
देदीप्यमान अद्गं वले, दो नेत्र तथा दो भुजाओं वाले, सर्वव्यापक, आत्मतत्व का साक्षात्कार 
कएने मे उद्रितीय, महातेजस्वी शुक्लाम्बर विभूषित गुरु का ध्यान करे ॥ १२-९३ ॥ 


आज्ञाचक्रोटुर्ध्वनिकरं कारणं जगतां मुखम्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाद्ं वराभयकरं विभुम्‌ ॥ १४॥ 


आज्ञाचक्र से ऊपर विराजमान, जगत्‌ के मुख्य कारण, धर्म, अर्थ, काम ओर पोक्ष 
इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय रूप अङ्ग वाले, हाथ मेँ वर ओर अभयमुद्रा धारण करने वाले श्री 
गुरु का ध्यान करे ॥ १४ ॥ 


१. प्रातः क्रियादिक कृत्वा--क० । 

सकु क ५ 


द्वितीयः: पटकः ॥ ३५ 


प्रएुल्कछकमलारूढं सर्वज्ञं जगदीश्वरम्‌ । 
अन्तःप्रकाशचपल वनमालाविभूषितम्‌ ॥ १५॥ 
रत्नाकङ्कारभूषाठ्यं देवदेवं सदा भजेत्‌ | 
अन्तयगिक्रमेणैव पद्मपुष्पैः समर्चयेत्‌ ॥ १६॥ 
विकसित कमल पर आरूढ, सर्वज्ञ, जगदीश्वर, अन्तः प्रकाश से देदीप्यमान वनमाला से 
विभूषित, रत्ननिर्मित अलङ्कार से भूषित इस प्रकार के देवाधिदेव गुरु का सदा भजन करे । 
तदनन्तर अन्तर्याग क्रम ( मानसोपचारों ) से कमल पुष्पो द्वारा उनकी अर्चना करे ॥ १५-१६ ॥ 


एकान्तभक्त्या प्रणमेदायुरारोग्यवृद्धये । 
अथ मध्ये जपेन्मन्त्रमाद्यन्तप्रणवेन च ॥ १७॥ 
मध्ये वाग्भवमायोज्य गुरुनाम ततः परम्‌ । 
आनन्दनाथशन्दान्ते गुरु ङेऽन्तं समुद्धरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
नमः शब्दं ततो त्रूयात्‌ प्रणवं सर्वसिद्धिदम्‌ । 
महागुरोर्मनुं जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर अपने आयु ओर आरोग्य की वृद्धि के लिए एकमना भक्ति युक्त हो कर उन्हे 
प्रणाम करे । इसके बाद आद्यन्त प्रणव लगाकर मध्य मे वाग्भव (ए), फिर गुरु का नाम, 
फिर आनन्दनाथ शब्द के अन्त मेँ गुरु शब्द की चतुथी, तदनन्तर नमः शब्द लगाकर 
सर्वसिद्धि प्रणव का उच्चारण करे । इस प्रकार महान्‌ सिद्धि देने वाले गुरु मनर का जप करने 
से साधक संपूर्णं सिद्धियों का स्वामी बन जाता हे ॥ १७-१९ ॥ 
विमर्श जेसे किसी के गुरु का नाम सदाशिव है तो मनच्र का स्वरूप इस प्रकार 
जानना चाहिए एँ सदाशिव आनन्दनाथगुरवे नमः ॐ । 
वाक्सिद्धिर्वदनाम्भोजे ˆ गुरुमन््रप्रभावतः । 
शतमष्टोत्तरं नित्यं सहसरं वा तथाष्टकम्‌ ॥ २०॥ 
प्रजप्यार्पणमाकृत्य प्राणायामत्रयज्चरेत्‌ । 
वाग्भवेन ततः कुर्यात्‌ प्राणायामविधिं मुदा ॥ २१ ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २२॥ 


इस गुरुम के जप के प्रभाव से साधक के मुख कमल में वाक्सिद्धिं हो जाती है । 
उसकी विधि इस प्रकार हे, नित्य १०८ बार अथवा १००८ बार इस मन्त्र का जप कर 
गुरु को जप निवेदित करे । फिर वाग्भव (ए) मर से प्राणायाम में कहौ गइ विधि के 
अनुसार तीन प्राणायाम करे । तदनन्तर इस प्रकार प्रार्थना करे-- 


चराचर मेँ व्याप्त रहने वाले ओर अखण्ड मण्डल स्वरूप वाले ( जो ब्रह्म है उस ) तत्पदं 
( ब्रहम ) के स्थान का जिसने दर्शन कराया उन श्री गुरु को हमारा नमस्कार हे ॥ २०-२२ ॥ 


१. वदत्यनेनेति वदनं मुखम्‌, तद्‌ अम्भोजं कमलमिव इति वदनाम्भोजम्‌, तत्र । 


३६ रुद्रयामलम्‌ 


| अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 

चक्षुरुन्मीकितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २३॥ 
देवतायाः दर्शनस्य कारणं करुणानिधिम्‌ । । 
सर्वसिद्धिप्रदातारं श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २४॥ 


जिन्होने अपनी ज्ञानाञ्जन की शलाका से अज्ञान रूपी अन्धकार से अन्धे लोगों के 
चक्षुमें प्रकाशदे कर उसे खोल दिया है उन गुरु को नमस्कार है। जो देवता के दनि में 
एक मात्र कारण तथा करुणा के निधान हैँ, सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले उन श्री 
गुरु को मेँ प्रणाम करता हू ॥ २३-२४ ॥ 


वराभयकरं नित्यं श्वेतपद्मनिवासिनम्‌ । 
महाभयनिहन्तारं गुरुदेवं नमाम्यहम्‌ ॥ २५॥ ४ 
महाज्ञानाच्छापिताद्ग नराकार वरप्रदम्‌ | 
चतुर्वर्गप्रदातारं * स्थूलसृक्ष्मद्रयान्वितम्‌ ॥ २६॥ 


अपने हाथों मेँ वर ओर अभय मुद्रा धारण किए हुए, श्वेत पद्मासन पर आसीन तथा 

महाभय ( अहङ्कार ) का विनाश करने वाले एवं नित्य एेसे गुरुदेव को मेँ नमस्कार करता हर । 
जिनका एक एक श्री अङ्ग महान्‌ ज्ञान से आच्छादित हे, जो मात्र आकृति से ही मनुष्य है न 
केवल वरदाता किन्तु चतुवर्ग के भी प्रदाता हैँ ॥ २५-२६ ॥ 

सदानन्दमयं देवं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 

शुद्धसत्त्वमयं सर्वं नित्यकालं कुटेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 

ब्रह्मरन्ध्रे महापद्मे तेजोबिम्बे निराकुठे । 

योगिभिर्ध्यानगम्ये च चक्रे शुक्ले विराजिते ॥ २८ ॥ 

सहस्रदलसङ्काशे कर्णिकामध्यमथ्यके । 

महाशुक्छभासुरार्ककोरिकोरिमहौजसम्‌ ॥ २९॥ 

सर्वपीटस्थममठ परं हसं परात्परम्‌ । 

वेदोद्धारकरं नित्यं काम्यकर्मफलप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 

सदा मनःशक्तिमायालयस्थानं पदद्वयम्‌ । 

शरज्ज्योत्स्नाजालमालाभिरिनदुकोटिवन्मुखम्‌ † ॥ ३१ ॥ 


स्थूल ओर सृष््म दोनों प्रकारो मे विद्यमान, सदानन्दमय, नित्यानन्द, निरञ्जन, शद्ध 
सत्व गुण से युक्त साधकों के लिए सर्वत्र ओर नित्य काल अर्थात्‌ कुलेश्वर हैँ । ब्रह्मरम् 
महामद्म मेँ योगियों के द्वारा ध्यानगम्य, अत्यन्त निराकुल, तेजोविम्ब स्वरूप श्वेताकार महा 
पद्मरूप शुक्ल चक्र जिसमे सहस्रदल है उसकी कर्णिका के मध्य भाग मे विराजित 
महाशुक्ल, भासमान, करोड सूर्य के समान प्रभा वाले, स्वच्छ पीठ पर आसीन, परात्पर 
१. चत्वारो वर्गा धर्मार्थकाममोक्षाख्याः, तेषां प्रदातारम्‌ । 
२. शोभन्दुकोरिवन्मुखम्‌--क० । 


द्वितीयः पटलः ३७ 


वेदोद्धारकर्ता, नित्यस्वरूप, काम्य कर्मो का फल देने वाले, परमहंस स्वरूप, जिनके दोनों 
चरण कमल मन की शक्ति तथा माया के विलय के स्थान हँ तथा जिनका मुख शरच्चद्धिका 
के रश्मिजाल समूहो वाले करोड़ों चन्द्रविम्बों के समान है ॥ २६-३९ ॥ 


वाञ्छातिरिक्तदातारं सर्वसिद्धीश्वरं गुरुम्‌ । 
भजामि तन्मयो भूत्त्वा तं हंसमण्डलोपरि ॥ ३२ ॥ 
आत्मानं च निराकारं साकार ब्रह्मरूपिणम्‌ । 
महाविद्यामहामन्रदातारं परमेश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्वसिद्धिमदातारं गुरुदेवं नमाम्यहम्‌ । 
जो वाञ्छा से भी अतिरिक्त फल देने वाले तथा सभी सिद्धियों के ईश्वर है, इस 
प्रकार के हंस मण्डल के ऊपर विराजमान श्री गुरु का में एकाग्रचित्त से भजन करता हू । जो 
आत्मस्वरूप, निराकार, साकार ब्रह्म के स्वरूप, महाविद्या, महामन्त्र के प्रदाता है, परमेश्वर 
है, समस्त सिद्धियों को देने वाले है एसे गुरुदेव को मेँ नमस्कार करता हूँ ।। ३२-३४ ॥ 
कायेन मनसा वाचा ये नमन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अवश्यं श्रीगुरोः पादाम्भोरुहे ते वसन्ति हि । 
प्रभाते कोिपुण्यञ्च प्राणोति साधकोत्तमः ॥ ३५॥ 
मध्याह्ने दशलक्षञ्च सायाह्ने कोरिपुण्यदम्‌ । 


जो साधक अपने श्री गुरु के चरण कमलो मेँ काय, मन ओर वाणी से निरन्तर नमन 

करते हें वे श्रीगुरु के उन चरण कमलों मे अवश्य ही निवास करते है । उत्तम साधक को 

प्रभात में नमस्कार करने से करोड़ों गुना पुण्य, मध्याह्न मेँ दश लक्ष गुना पुण्य तथा 
सायङ्काल में नमस्कार करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है ॥ ३४-३६ ॥ 
प्रातःकाले पठेत्‌ स्तोत्रं ध्यानं * वा सुसमाहितः ॥ ३६ ॥ 
तदा सिद्धिमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ३७॥ 


जो लोग प्रातःकाल मे एकाग्रचित्त हो कर निम्न गुरुस्तोत्र का पाठ करते है अथवा 
उनका ध्यान करते है, वे अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करते हँ । साधक को इसमे विचार की 
आवश्यकता नहीं है ॥ ३६-३७ ॥ 


शिरसि ^ सितपङ्कजे तरुणकोरिचन्द्रपरभं 
वराभयकराम्बुजं सकल्देवतारूपिणम्‌ । 

भजामि वरदं गुरु किरणचारुशोभाकुल 
प्रकाशितपदद्रयाम्बुजमलक्तकोरिप्रभम्‌ ॥ ३८ ॥ 


गुरुस्तोत्र-- शिर प्रदेश में श्वेत कमल पर पूर्णमासी के करोड़ों चन्द्रमा के समान 
प्रकाशमान, हाथ मे वर ओर अभय की मुद्रा से युक्त करकमल वाले, सर्वदेव स्वरूप, वरदाता, 


१. ध्यानन्याससमन्वित---क० । २. ओं शिवः स्थितसुपड्कजे--क० । 

३८ रुद्रयामलम्‌ 


जिनके दोनों चरण कमल करोड़ों अलक्तक प्रभा के समान ( अरुणिम हए से ) प्रकाशित है 
ठेसे मनोहर किरणों की शोभा से व्याप्त श्री गुरुदेव का मै भजन करता हू ॥ ३८ ॥ 
जगद्‌भयनिवारणं भुवनभोगमोक्षप्रदम्‌ 
~ गुरोः पादयुगाम्बुजं जयति यत्र योगे जयम्‌ । 
भजामि परमं गुरु नयनपद्ममध्यस्थितं 
भवाब्धिभयनाशनः “शमनरोगकायक्षयम्‌ ॥ ३९॥ 
संसार के सम्पूर्ण भय को टूर करने वाले, इस लोक के समस्त भोग तथा 
परलोक में मोक्ष देने वाले, जिसके मिल जाने प्र जय की प्रापि होती है, इस प्रकार के 
परम गुरु के टोनोँ चरण कमलं का मै भजन करता हूं, जो नेत्र कमलो के मध्यमे रित है, 
संसार समुद्र के भय को नाश करने वाले हँ तथा रोगों को शान्त करने वाले एवं शरीर की 
क्षीणता को टूर करने वाले हें ।॥ ३९ ॥ 


प्रकाशितसुपडजे मृदुलषोडशाख्ये प्रभु 
परापरगुरुं भजे सकलवाह्यभोगप्रदम्‌ । 
विशाल्नयनाम्बुजद्रयतडित्रभामण्डलठ 
कडारमणिपाटलेन्दुबिन्दुबिन्दुकम्‌ ॥४०॥ | 
अत्यन्त कोमल षोडश दल नाम वाले, विकसित पडज पर विराजमान प्रभु एवं समस्त 
बाह्य भोग संपादन करने वाले श्रेष्ठ गुरु का मैं भजन करता हू । जिनके दोनों विशाल नेत्र 
कमलो से विद्ुल्भापुञ्ज इस प्रकार निर्गत हो रहा हे मानो पीले वर्णं के मणियों के समृहरूषी 
चन्द्रमा से चिनगारी के कण प्रकाशित हो रहे हँ उन गुरु का मैँ भजन करता हू ॥ ४० ॥ 


चलाचलकलेवर प्रचपलटले द्वादशे 
महौजसमुमापतेर्विगतदक्षभागे हदि । 
प्रभाकरशतोज्ज्वल सुविमछेन्दुकोट्‌याननं 
भजामि परमेष्ठिनं गुरुमतीव वारोज्ज्वलम्‌ † ॥ ४१ ॥ 


उमापति शद्धुर के दक्षिण भाग में हदय पर विराजमान, हिलते हए द्वादश कमल पर 
चलाचल कलेवर वाले परमेष्ठी गुरु का मेँ भजन करता हू । जो. हमारी गति तथा हमारे 
आलम्बन हैँ जिनका मुख यैकड़ो सूर्य के समान उञ्ज्वल तथा स्वच्छ, करोड़ों चन्द्रमा के समान 
मनोहर तथा अत्यन्त तेजस्वी रूप से विराजमान हैँ उन गुरु का मँ भजन करता हर ॥ ४१ ॥ 


गुर्वाद्यञ्च शुभं मदननिदहनं हेममञ्जरीसार 
नानाशन्दाद्‌ *भुताह्छादितपरिजनाच्वारचत्रत्रिभङ्गम्‌ * । 

१. शमनयोगकामक्षयम्‌--क० । रोगश्च कायक्षयश्च रोगकायक्षयौ, शमनं 
रोगकायक्षययोययेन तम्‌ । २. गुरुगतिवरालोम्बनम्‌--मु° । 

३. नानाशब्दैः अद्धुतमाद्लादितो यः परिजनस्तस्मात्‌ । 

४. चक्रादिभङ्खम्‌--क० । 


द्वितीयः पटलः २३९ 


नित्यं ध्यायेत्‌ प्रभाते अरुणशतघटाशोभनं योगगम्यं 
नाभौ पद्मेऽतिकान्ते दशदरमणिभे भाव्यते योगिभिर्यत्‌ ॥ ४२ ॥ 


नाभि स्थान मे मणि के समान चमकीले द्वादश पत्र वाले, कमल पर योगीजन जिनका ध्यान 
करते हँ, प्रभात में सैकड़ों अरुणघटा के समान लाल वर्ण से सुशोभित, योगगम्य उस तेज 
का ध्यान करना चाहिए जो सुवर्ण निर्मित मञ्जीर का सार, काम को भस्म करने वाला, अपने 
अदभुत शब्दों से परिजनों को आह्लाद उत्पन करने के कारण अत्यन्त मनोहर, वक्र तथा 
तीन भंगियो वाला है उस कल्याणकारी आदि गुरु ( शङ्कर ) को मेरा नमस्कार है ॥ ४२ ॥ 


या माता मयदानवादिस्वभुजा निर्वाणसीमापुरे 

स्वाधिष्ठाननिकेतने रसद वैकुण्ठमूे मया । 

जन्मोद्धारविकारसुप्रहरिणी ` वेदप्रभा भाव्यते 

कन्दर्पर्पितशान्तियोनिजननी विष्णुप्रिया शारी ॥ ४३ ॥ 

स्वाधिष्ठान में स्थित ६ पत्तों वाले कमल पर अधिष्ठित तथा वैकुण्ठमूल मे मय 

दानवादि के द्वारा अपनी भुजा से निर्मित, निर्वाण, सीमापुर मे निवास करने वाली, जो माता 
जीवों को जन्म से उद्धार करती है, उनके विकारो को नष्ट करती हैँ, वेद प्रभा के समान 
भासमान, कन्दर्पं के द्वारा समर्पित, अतिशान्ति की योनि, सबकी माता, सबका कल्याण करने 
वाली एवं विष्णु प्रिया हें, उन ( महालक्ष्मी स्वरूपा ) देवी को नमस्कार है ॥ ४३ ॥ 


या *भाषाननकुण्डली कुपथाच्छामाभशोभाकरी 

मूके पद्मचतुर्दले कुवती निःश्वासदेशाश्रिता । 

साक्षात्काङ्क्षितकल्पवृक्षर॑लतिका `सूट्भाषयन्ती प्रिया 

नित्या योगिभयापहा विषहरा गुर्वम्बिका भाव्यते ॥ ४४॥ 

मूलाधार में चतुर्दल पदम पर अधिष्ठित, कुल मे निवास करने वाली, निःश्वास देश 

मे समाश्रित, जिसका मुख कुण्डली ( सर्पिणी ) के समान भासमान है, जो कुल पथ में 
अत्यन्त प्रकाश से शोभा करने वाली तथा वाञ्छा की कल्पलतिका है, नित्या तथा योगी जनों 
के भय को दूर करने वाली, विषहारिणी एवं श्रेष्ठ अम्बिका के रूप मेँ ध्यान गम्य है उन उमा 
को नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ 


ऊटुरध्वाम्भोरुहनिःसुतामृतषटी मोदोद्रलाप्ठाविता 

गुर्वास्या परिपातु सुक्ष्मपथगा तेजोमयी भास्वती । 

सुक्ष्मा साधनगोचरामृतमयी मूलादिशीर्षाम्बुजे 

पूर्णा चेतसि भाव्यते भुवि कदा माता सदोदधर्वामगा ^ ॥ ४५ ॥ 


जो मूलाधार से शीर्षस्थ सहस्रदल कमल पर्यन्त ऊपर की ओर रहने वाले कमल से 


१. घोरहरिणी--क० । २. ताग्रानन--कण० । 
२. साक्षात्‌ काङिक्षतो य: कल्पवृक्षः ( शिवः ) तत्र तिका इवेत्यर्थः । 
४. सुप्ता स्वयम्भू प्रिया--क० । ५. सदोध्व्खिमा--क०, सदावामगा--ख० । 
४० रुद्रयामलम्‌ 


उत्पन, अमृतमय कलश से आमोदातिरेक पूर्वक-आप्लावित हैँ वो गुरुमुखी देवी हमारी रक्षा करें । 
जो सुषुम्ना रूप सृषट्मपथ से चलने वाली, तेजोमयी, भासमान होती हे, जो अत्यन्त स्म 
योगसाधन से गोचरा एवं अमृतमयी है, एेसी परम सुन्दरी मातृभूता पराम्बा कब चेतनापुरी की 
भूमि में हमारे द्वारा ध्यातव्य होंगी ? ॥ ४५ ॥ 
स्थितिपालनयोगेन ध्यानेन पूजनेन वा । 
यः पठेत्‌ प्रत्यहं व्याप्य * स देवो न तु मानुषः ॥ ४६ ॥ 
गुरुस्तव की फलश्रुति--वह स्थिति तथा पालनकर्ता है, इस प्रकार के बुद्धियोगपूर्वक 
ध्यान से अथवा पूजन से जो साधक इस गुरुस्तव का प्रातःकाल में पाठ करता है, वह 
वस्तुतः देवता है, मनुष्य कदापि नहीं है ॥ ४६ ॥ 
कल्याणं धनधान्य च कीर्तिमायुर्यशश्रियम्‌ । 
सायाह्ने च प्रभाते च पठेद्यदि सुबुद्धिमान्‌ ॥ ४७॥ 
स॒ भवेत्‌ साधकश्रेष्ठः कल्पद्रुमकठेवरः । 
यदि कोई श्रेष्ठ साधक सायद्धाल अथवा प्रभातकाल में इस स्तोत्र का पाठ करे तो वह 
कल्याण का भागी, धन-धान्य, कीर्ति, आयु तथा श्री प्राप्त करता हें । वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ 
होता है ओर कल्पवृक्ष के समान कामनाओं की पूर्तिं के वाला होता है ॥ ४७-४८ ॥ 
स्तवस्यास्य प्रसादेन वागीशत्वमवाप्नुयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पशुभावस्थिता ये तु तेऽपि सिद्धाः न संशयः । 
बहुत क्या कहना ? इस स्तोत्र की कृपा से वह वाचस्पतित्त्व प्राप्त करता है । किं 


बहुना पशुभाव मेँ स्थित सभी ध्यातव्य इस स्तव के प्रभाव से सिद्ध हो जाते है, इसमें 
सराय नहीं ॥ ४८-४९ ॥ 


आदौ साधकदेवश्च सदाचारमतिः सदा ॥ ४९॥ 
पशुभावस्ततो वीरः सायाह्ने दिव्यभाववान्‌ । 


पथम प्रहर मँ वह साधको मे श्रष्ठ, सदैव सदाचार युक्त वुद्धि वाला होकर प्ुभाव में स्थित 
रहता हे । फिर वीरभाव भे, तदनन्तर सांयकाल मेँ दिव्यभाव संपन हो जाता हे ॥ ४९-५० ॥ 


एतेषां भाववर्गणां गुस्वेदान्तपारगः ॥ ५० ॥ 
शान्तो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेषवान्‌ । 
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुवुद्धिमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
आश्रमी शध्याननिष्ठश्च मन्रत्रविशारदः । 
निग्रहानुग्रहे * शक्तो वशी मन््रार्थजापकः ॥ ५२ ॥ 


इन तीनों भावों का ज्ञाता गुरु वेदान्त का पारगामी विद्रान्‌ होना चाहिए । शान्त, दान्त 


८ ति ० । । २. प्रभावेन--क० | ३, ज्ञाननिष्टश्च--क० । 
` ग्रहरचानुग्रहर्चानयोः समाहारः । अथवा निग्रहेण सहितो निग्रहसरहितः, स 


चासतिनुग्रहश्च निग्रहानुग्रहः, मध्यमपदलोपिसमासः । द्वितीयः पटलः ४९ 


( जितेन्धिय ), उत्तम कुल वाला, विनयशील, शुद्ध वेष वाला, शुद्ध आचरण वाला, उत्तम स्थिति 
मे रहने वाला, शचि, दक्ष, वुद्धिमान्‌, आश्रम धर्म का पालन करे वाला, ध्यान में निष्ठा रखने 
वाला, मच तथा तच्र शास्र का विशारद, शिष्य के ऊपर निग्रह ओर अनुग्रह करो मे सर्वथा ` 
समर्थ, जितेद्धिय, मन्नं के अर्थं का ज्ञानपूर्वक जप करने वाला गुरु होना चाहिए ॥ ५०-५२ ॥ 


निरोगी निरहङ्कारो विकाररहितो महान्‌ । 

पण्डितो वाक्पतिः श्रीमान्‌ सदा यज्ञविधानकृत्‌ ॥ ५३ ॥ 

पुरश्चरणकृत्‌ सिद्धो हिताहितविवर्जितः । ` 

सर्वलक्षणसंयुक्तो ऽमहाजनगणादूतः ॥ ५४ ॥ 

प्राणायामादिसिद्धान्तो ज्ञानी मौनी विरागवान्‌ । 

तपस्वी सत्यवादी च सदा ध्यानपरायणः ॥ ५५ ॥ 

आगमार्थविशिष्टज्ञो निजधर्मपरायणः । 

अव्यक्तलिद्गचिहनस्थो भावको भद्रदानवान्‌ः ॥ ५६ ॥ 

लक्ष्मीवान्‌ धृतिमानाथो गुरुरित्यभिधीयते । 

स्वस्थ, अहद्भाररहित, ( कामक्रोधादि ) विकारो से सर्वथा टूर रहने वाला, महान्‌, 

पण्डित, वाणी की कला में दक्ष, श्रीसंपन, सर्वथा यज्ञविधानवेत्ता, पुरश्चरण करने वाला, 
सिद्ध, हित एवं अहित से विवर्जित, सर्वलक्षण युक्त, महाजनं से आदृत, प्राणायामादि का 
सिद्धान्ती, ज्ञानी, मोनी, वैराग्ययुक्त, तपस्वी, सत्यवादी, सर्वथा ध्यानपरायण, आगमार्थं का 
विशेष रूप से ज्ञान रखने वाला, अपने धर्म में परायण, लिङ्घ तथा चिन्ह से अपने को 
अव्यक्त रखने वाला, होनहार, उत्तम दान देने वाला, लक्ष्मीवान्‌, धैर्यशाली ओर प्रभुतासम्पन 
लक्षणों वाला गुरु होना चाहिए ॥ ५३-५७ ॥ | 

शिष्यस्तु तादुशो भृत्वा सद्गुरु पर्युपाश्रयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

वर्जयेच्च परानन्दरहितं रूपवर्जितम्‌ । 

कुष्ठिनं क्रूरकर्माणं निन्दितं रोगिणं गुरुम्‌ ॥ ५८ ॥ 

अष्टप्रकारकुष्ठेन गलत्कुष्ठिनमेव च । 

शिवत्रिणं जनहिंसार्थं सदार्थग्राहिणं तथा ॥ ५९॥ 


शिष्य के लक्षण- शिष्य भी इन्दी उपरोक्त लक्षणों से युक्त हो कर सदगुरु की सेवा 
मे संलग्न रहे । श्रेष्ठ शिष्य परानन्दरहित, कुरूप, कुष्ठी, क्रूरकर्मा, निन्दित तथा रोगी को गुरु 
न बनावे । आठ प्रकार के कुष्ठो से ग्रस्त, गलित्कुष्ठी, शिवत्ररोग ( सफेद कोट ) से संयुक्त, 
हिसा करने वाला तथा सदैव धन चाहने वाले को गुरु न बनावे ॥ ५७-५९ ॥ 


स्वर्णविक्रयिणं चौरं बुद्धिहीन सुखर्वकम्‌ । 
श्यावटन्तं कुाचाररहितं शान्तिवर्जितम्‌ ॥ ६०॥ 
सकल्डं नेत्ररोगैः पीडितं परदारगम्‌ । 
असंस्कार प्रवक्तारं स््रीजितं चाधिकाङ्खकम्‌ ॥ ६९ ॥ 


१. महाज्ञान--क० । २. भद्रवान्‌" इत्यत्र यश्चेति पूर्तिः कर्तव्या । 
४२ रुद्रयामलम्‌ 


स्वर्णं विक्रयी, चोर, मूर्ख, अत्यन्त तुच्छ, काले दत वाले, कुलाचार से रहित तथा 
शान्तिवर्जित एवं चञ्चल पुरुष को गुरु न वनावे । पापी, नेत्ररोग से पीडित, परदारगामी, 
संस्कार रहित वाणी बोलने वाला, स्री के वश मेँ रहने वाला एवं ( छः अंगुली आदि 
अधिक अद्ध वाले को गुरु न बनावे ॥ ६०-६१ ॥ 
कपटात्मानक हिसाविशिष्टं बहुजल्पकम्‌ । 
बह्वाशिनं हि कृपणं मिथ्यावादिनमेव च ॥ ६२ ॥ 
अशान्तं * भावहीनं च पञ्चाचारविवर्जितिम्‌ । 
दोषजाठेः पूरिताङ्गं पूजयेन गुरुं बिना ॥ ६३ ॥ 
कपटात्मा, हिंसक, बहत एवं व्यर्थ वोलने वाले, बहुत भोजन करने वाले, कृपण तथा 
ब्ूठ बोलने वाले को गुरु नहीं बनावे । अशान्त, भावहीन, पञ्चाचार विवर्जित एवं दोषों से 
परिपूर्ण अङ्ग वाले गुरु की पूजा न करे ( किन्तु पिता की पूजा करे ) ॥ ६२-६३ ॥ 
गुरौ मानुषवुद्धिं तु मन्त्रेषु छिपिभावनम्‌ । 
प्रतिमासु शिलारूपं विभाव्य नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ६४॥ 
जन्महेत्‌ हि पितरौ पूजनीयौ प्रयत्नतः । 
गुरर्विशेषतः पूज्यो धर्माधर्मप्दर्शकः ॥ ६५ ॥ 
गुरु मे मनुष्य बुद्धि, म्र मेँ लिपि की भावना तथा प्रतिमा में पत्थर की भावना करने 
वाला साधक रौरव नरक मँ जाता है । यतः माता पिता जन्म देने में हेतु है! अतः प्रयत्नपूर्वक 
उनकी पूजा करनी चाहिए । गुरु की विशेष रूप से इसलिए पूजा करनी चाहिए क्योकि वे 
धरम ओर अर्धम के प्रदर्शक है ॥ ६४-६५ ॥ 


गुरुः पिता गुर्माता गुरर्दवो गुरुर्गतिः । 
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥ ६६॥ 
गुरोर्हितं प्रकर्तव्यं वाङ्मनःकायकर्मभिः २। 
अहिताचरणाद्‌ देव विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ६७॥ 
गुरु पिता हे, गुरु माता है, गुरु देवता है, गुरु ही गति है । शिव के रुष्ट होने पर गुरु 
शा कर सक्ते हँ । किन्तु गुरु के रुष्ट होने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता हे । शिष्य को 


वाणी ५ 
५ ४ काय तथा कर्म के द्वारा अपने गुरु का हित संपादन करना चाहिए । गुरु का 
ग सेशिष्यको विष्टा का कृमि बनना पडता है ॥ ६६-६७ ॥ 


मन्रत्यागाद्‌ भवेन्मृत्यरगुरुत्यागाद्‌ दरिद्रता । 

परुमन्रेपरित्यागाद्‌ रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

गुर सनिहिते यस्तु पूजयेदन्यदेवताम्‌ । 

प्रयाति नरकं घोरं सा पुजा विफला भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
4 1 न 


“नभाक । २. वाड्मनःकायानां कर्मभिरिति द्रनद्रगर्भषष्ठीतत्पुरुषः । 
टितीयः पटलः ४३ 


मन्र के त्याग से मृत्यु होती है, गुरु के त्याग से दरद्रित आती है, गुरु ओर मनर दोनों के 
त्याग से रौरव नरक मे जाना पड़ता है । गुरु के सनिहित रहने पर जो अन्य देवता का पूजन 
करता है, उसकी पूजा निष्फल होती है ओर उसे घोर नरक मे जाना पड़ता हे ॥ ६८-६९ ॥ 


गुरुवद्‌ गुरुपुत्रेषु गुरुवत्‌ तत्सुतादिषु । 
अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुरेव तु दैवतम्‌ ॥ ७० ॥ 
अमार्गस्थोऽपि मार्गस्थो गुरुरेव तु दैवतम्‌ । 
उत्पादकतब्रह्मदात्रोर्गरीयान्‌ ब्रह्मदो गुरुः ॥ ७९ ॥ 


गुरुपुत्र मे गुरुवद्‌ बुद्धि रखे । इसी प्रकार उनकी कन्याओं मे भी गुरु के समान्‌ बुद्धि 
रखनी चाहिए । गुरु चाहे विद्या रहित हो अथवा सविद्य हो गुरु ही देवता है एेसा समडना 
चाहिए । गुरु चाहे विमार्गगामी हो, चाहे मार्गगामी हो, गुरु में देवता बुद्धि रखनी चाहिए । 
जन्म देने वाले पिता तथा वेदज्ञान का उपदेश करने वाले पिता इन दोनों में ज्ञान देने वाले 
पिता रूप गुरु सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैँ ।। ७०-७१ ॥ 
तस्मान्मन्येत सततं पितुरप्यधिकं गुरुम्‌ । 
गुरुदेवाधीनश्चास्मि ` शस्त्रे मन्रे कुलाकुङे ॥ ७२ ॥ 


ना इसलिए गुरु को अपने पिता से भी अधिक सम्मान देना चाहिए । शिष्य को यह 
सोचना चाहिए कि शाख मे, मनर म तथा कुलाकुल ( कुण्डलिनी के उत्थान ) में मे सर्वदा 
अपने गुरुदेव के वश में हू ॥७२ ॥ 


नाधिकारी भवेननाथ श्रीगुरोः पदभावकः । 
गुरु्माता पिता स्वामी. बान्धवः सुहत्‌ शिवः ॥ ७३ ॥ 
इत्याधाय मनो नित्यं भजेत्‌ सर्वात्मना गुरुम्‌ । 
एकमेव परं ब्रह्म स्थूरशुक्छमणिप्रभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भेरवी ने कहा-- हे नाथ ! गुरु के चरण कमलो की सेवा करने वाला मनुष्य विद्या 
का अधिकारी होता है, क्योकि गुरु, माता, पिता, स्वामी, बान्धव, सुहृद्‌ एवं शिव 
स्वरूप है । इस प्रकार का विचार कर शिष्य को चाहिए कि वह सर्वात्मना अपने गुरु 


की सेवा करे ओर उसे सोचना चाहिए कि स्थूल एवं शुक्ल मणि की प्रभा वाले गुरु री 
एकमात्र परब्रह्म हे । ७३-७४ ॥ | 


सर्वकर्मनियन्तारं गुरुमात्मानमाश्रयेत्‌ । 
गुरुश्च सर्वभावानां भावमेकं न संशयः ॥ ७५ ॥ 
निःसन्दिग्धं गुरोर्वाक्यं संशयात्मा * विनश्यति । 
निःसंशयी गुरुपदे सर्वत्यागी पदं व्रजेत्‌ ॥ ७६॥ 


१. गुरुदेवं विना चास्मिन्‌ शास्त्रे मन्त्रे कुलाकुठे । 
सोऽधिकारी भवेन्ना श्रीगुरोः पादसेवकः ।---क० । 
२. संशयापन्नश्चासौ आत्मा चेति मध्यमपदलोपिसमासः । 
४8; स्द्रयामलम्‌ 


सभी कर्मो के नियन्ता गुरु को अपनी आत्मा में स्थान देना चाहिए । सभी भावों में 
गुरु विषयक भावना सर्व्रष्ठ भावना हँ इसमें संशय नहीं । गुरु की आज्ञा मेँ संशय नहीं 
करना चाहिए । उसमे संशय करने वाला विनष्ट हो जाता है । जो गुरु की आज्ञा का पालन 
संशय रहित हो कर करता है वह सर्वत्यागी पद तक प्हंच जाता हैँ ॥ ७५-७६ ॥ 


खेचरत्वमवापोति मासदेव न संशयः । 
सद्गुरुमाश्रितं शिष्यं वर्षमेकं प्रतीक्षयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सगुणं निर्गुणं वापि ज्ञात्वा मन््रं प्रदापयेत्‌ । 
शिष्यस्य लक्षणं सर्वं शुभाशुभविवेचनम्‌ ॥ ७८ ॥ 


गुरु की सेवा मेँ निरत रहने वाला शिष्य एक मास के भीतर (गुरु कूपा से) 
खेचरत्व को प्राप्त कर लेता है, इसमे संशय नहीं । गुरु को चाहिए कि एक वर्षं पर्यन्त शिष्य 
को अपने आश्रय में रखकर उसकी परीक्षा कर । फिर उसके गुण ओर दोषों के लक्षण का 
एवं उसके शुभाशुभ का विचार कर उसे म्र प्रदान करें ॥ ७७-७८ ॥ 


अन्यथा विप्रदोषेण सिद्धिपूजाफलं दहेत्‌ । 

कामुकं कुटिरं लोकनिन्दितं सत्यवर्जितम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अविनीतमसमर्थं प्रज्ञाहीनं रिपुप्रियम्‌ “| 

सदापापक्रियायुक्त विद्याशुन्यं जडात्मकम्‌ ॥ ८० ॥ 

कलिदोषसमूहाद्धं वेदक्रियाविवर्जितम्‌ । 

आश्रमाचारहीनं चाशुद्धान्तःकरणोद्यतम्‌ ॥ ८१ ॥ 

सदा श्रद्धाविरहितमधैर्य क्रोधिनं भ्रमम्‌ । 

असच्चसिं विगुणं परदारातुर सदा ॥ ८२॥ 

असटबुद्धिसमूहोत्थमभक्तं द्वैतचेतसम्‌ । 

नानानिन्दावृताङ्कं † च तं शिष्यं वर्जयेद्‌ गुरुः ॥ ८३ ॥ 

एेसा न करने से विशिष्ट दोषों के कारण साधक की सिद्धि ओर पूजा का फल दोनों 

ही विनष्ट हो जाता है । कामी, कुटिल, लोकनिन्दित, ल्ूठ बोलने वाले, उच्छखंल स्वभाव 
वाले, सामर्थ्यहीन, बुद्धिहीन, शत्रप्रिय, सदा पापप्रिय, विद्याशुन्य, जडात्मक, कलियुग के कलह 
आदि के दोष से भरे हए, वेद क्रिया से हीन, आश्रमाचार से वर्जित, अशुद्ध अन्तःकरण वाले, 
सर्वदा श्रद्धा से रहित, धैर्यहीन, क्रोधी, भ्रमयुक्त, असच्वसि, गुणरहित, परदार गामी, दिन रात 
बुरे विचारों में निरत, अभक्त, इधर की बात उधर एवं उधर की बात इधर करके कहने वाले 
ओर अनेक प्रकार की निन्दा से भरे हए मनुष्य को कभी शिष्य न बनावे ॥ ७९-८३ ॥ 


यदि न त्यज्यते वीर धनादिदानहेतुना । 
नारकी शिष्यवत्‌ पापी तद्विशिष्टमवाप्नुयात्‌ ॥ ८४॥ 


१. यत्‌ तच्छिष्यम्‌--क० । 
२. नानानिन्दाभिरावृतमद्गं यस्य सः, तम्‌ । दवितीयः पटलः ४५ 


क्षणादसिद्धः स॒ भवेत्‌ शिष्यासादितपातकैः ` । 
अकस्मानरकं प्राप्य कार्यनाशाय केवलम्‌ ॥ ८५ ॥ 


हे सदाशिव ! गुरु यदि धन दान आदि के कारण एेसे शिष्य का त्याग नही 
करता तो वह गुरु भी शिष्य ही के समान नारकी अथवा उससे भी विशिष्ट नरक का भागी 
होता हे । इस प्रकार के गुरु में शिष्य का पाप संक्रान्त हो जाता है जिससे उसकी सिद्धि 
क्षणमात्र में ही विनष्ट हो जाती है ओर अकस्मात्‌ उसे नरक की प्राप्ति हो कर उसके 
किए गए सारे कार्य नष्ट हो जाते हें | ८४-८५ ॥ 


विचार्य यत्नात्‌ विधिवत्‌ शिष्यसग्रहमाचरेत्‌ । 

अन्यथा शिष्यदोषेण नरकस्थो भवेद्‌ गुरुः ॥ ८६ ॥ 

न पत्नीं दीक्षयेद्‌ भर्ता न पिता दीक्षयेत्‌ सुताम्‌ । 

न पुत्रं च तथा भ्राता भ्रातरं नैव दीक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

इसलिए गुरु को चाहिए कि अच्छी तरह से विचार कर शिष्य का संग्रह करे । 

अन्यथा शिष्य कं दोष से गुरू को भी नरकगामी होना पड़ता है । पति अपनी स्री को दीक्षा न 
देवे । पिता अपनी कन्या को दीक्षित न करे ओर न पुत्र को ही दीक्षा दे । इसी प्रकार भाई भी 
भाई को दीक्षा न देवे ॥ ८६-८७ ॥ 


सिद्धमन्रौ यदि पतिस्तदा पत्नीं स दीक्षयेत्‌ । 

शक्तित्वेन भैरवस्तु न च सा पुत्रिका भवेत्‌ । 

मन्राणां देवता ज्ञेया देवता गुरुरूपिणी ॥ ८८ ॥ 

तेषां भेदो न कर्तव्यो यदीच्छेच्छभमात्मनः । 

यदि पति सिद्धमन्र वाला है तो वह पत्नी को दीक्षित कर सकता है । मच की 

शक्ति विद्यमान रहने के कारण वह भैरव है । इस कारण उस सिद्ध की पत्नी पुत्री नहीं 
हो सकती । मनर के अक्षरों को देवता समङ्ञना चाहिए ओर देवता गुरु रूप है । 
इसलिए यदि अपना कल्याण चाहे तो मन, देवता ओर गुरु मे भेद बुद्धि नहीं करनी 
चाहिए ॥ ८८-८९ ॥ 


एकग्रामे स्थितः शिष्यस्िसन्ध्यं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥ ८९ ॥ 
क्रोशमात्रस्थितो भक्त्या गुरुं प्रतिदिनं नमेत्‌ । 
यदि एक ग्राम मे शिष्य ओर गुरु दोनों निवास करते हों तो शिष्य को चाहिए किं वह 
तीनों सन्ध्या मे जा कर अपने गुरु को प्रणाम करें । यदि दोनों के निवासमें १ क्रोश का 
अन्तर हो तो शिष्य को भक्ति के साथ नित्य प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए ॥ ८९-९० ॥ 
अर्धयोजनतः शिष्यः प्रणमेत्‌ पञ्चपर्वसु ॥ ९० ॥ 
एकयोजनमारभ्य योजनद्रादशावधिः | 


१. शिष्येण आसादितानि पातकानि तैः । शिष्यदोषादिपातकेः--क० । 

। 
। 
। 

४६ रुद्रयामलम्‌ 


दूरदेशस्थितः शिष्यो भक्त्या तत्सनिधिं गतः ॥ ९१ ॥ 
तच्रयोजनसंख्योक्तमासेन प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ । 
यदि आधे योजन का अन्तर हो तो पचो पर्वो में प्रणाम करना चाहिए । यदि एक 
योजन से द्वादश योजन पर्यन्त दोनों के निवास मे अन्तर होतो दूर देश में रहने वाला शिष्य 
भक्ति से अपने गुरु कं पास जा कर योजन संख्या के अनुसार उतने उतने मास में अपने गुरु 


को प्रणाम करे ॥ ९०-९२ ॥ 


वषैकेण भवेद्‌ योग्यो विप्रो हि गुरुभावतः \॥ ९२ ॥ 
वर्षद्रयेन राजन्यो वैश्यस्तु वत्सरेखिभिः । 
चतुभिर्वत्सरैः शूद्रः कथिता शिष्ययोग्यता ॥ ९३ ॥ 


गुरु मँ भावना करने वाला ब्राह्मण एक वर्ष मँ शिष्यता की योग्यता प्राप्त कर लेता है, 
्षत्रिय दो वर्षं मेँ, वैश्य तीन वर्ष मेँ ओर शुद्र चार वर्ष में शिष्यत्व की योग्यता प्राप्त कर 
लेता हे एेसा कहा गया है ॥ ९२-९३ ॥ 


यदि भाग्यवशेनैव सिद्धमन्रं लभेत्‌ प्रभो । 

महाविद्या त्रिशक्त्याश्च गृह्णीयात्‌ तत्कुलाट्ध्रुवम्‌॥ ९४ ॥ 

गुरोर्विचारं सर्वत्र तातमातामहं विना । 

प्रमादाच्च तथाज्ञानान्‌ एभ्यो मरं समाचरन्‌ ॥ ९५ ॥ 

प्रायश्चित्तं ततः कृत्वा पुनर्दीक्षां समाचरेत्‌ । 

मन्त्रदीक्षा विचार-- भैरवी ने कहा-- हे प्रभो ! यदि भाग्यवश महाविद्या का अथवा 

व्रिशक्ति का सिद्ध मन्त्र कर्टींसे मिल जाय तो उस कुल से निश्चितरूपसे उस मनर को 
ग्रहण कर लेना चाहिए । पिता ओर मातामह को छोडकर सर्व्र गुरु का विचार करना 
चाहिए । प्रमाद्‌ से अथवा अज्ञान से विना विचारे गुरु से मन्र लेने वाला प्रायश्चित्त कर पुनः 
दीक्षा ग्रहण करें ।॥ ९४-९६ ॥ | 

सावित्रीमन्रजापञ्च रक्ष्यं जाप्यं जगत्पतेः ॥ ९६ ॥ 

विष्णोर्वा प्रणवं ठक्ष्यं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ । 

अशक्तश्चेन्महादेव चायुतं प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ ९७ ॥ 

दशसाहसरजाप्येन सर्वकल्मषनाशिनी । 


सावित्री मनर का एक लाख जप करे, अथवा जगत्पति विष्णु के म्र का१ लाख जप 
करे अथवा प्रणव का १ लाख जप करे । यही उसका प्रायश्चित्त है । हे महादेव ! यदि इतने 
जप करने की सामर्थ्यन हो तो १० हजार मनर गायत्री का जप कर लेवे । वयोँकि दश सहस्र 
मात्र जपी गई गायत्री सभी कल्मषो को नष्ट कर देने वाली है ॥ ९६-९७ ॥ 


गायत्रीच्छन्दसां माता पापराशितुलानला ॥ ९८ ॥ 


१. गुणसमन्वित-क० । 

^ न्न न न 
------- - ~ ~ 
दै १ 


द्वितीयः पररः ४७ 


मम मूर्तिप्रकाशा च पशुभावविवर्जिता । 
फलोदुभवप्रकरणे ब्रह्मणापद्यते निशि ॥ ९९॥ 
यदि भाग्यवशाद्‌ देव सिद्धमन्त्रे गुरुं तथा । 
तदैव तान्तु दीक्षेत अष्टैश्वर्याय ^ केवरम्‌ ॥ १०० ॥ 
गायत्री सभी छन्दों की जननी हँ ¦! यह पापराशिरूपी सुई को जलाने के लिए अग्नि 
हैं । किं बहुना, मेरी देदीप्यमान मूर्तिं हैँ, उनमें पशुभाव ( जीवभाव ) नहीं है । फलोदभव 
प्रकरण रूप विशा में ब्रह्मदेव गायत्री का पाठ करते है । हे टेव ! यदि भाग्यवश सिद्धमत्र 


ओर गुरु मिल जावे तो उसी समय अष्ट एेरवेर्य की प्राप्ति के लिए उनसे गायत्री की दीक्षा 
तले लेनी चाहिए ॥ ९७-१०० ॥ 


निर्बीजज्च पितुर्मन््रं शैवे शाक्ते न दुष्यति । 
ज्येष्ठपुत्राय दातव्यं कुखीनैः कुरपण्डितैः ॥ ९१०९ ॥ 


कुलयुक्ताय ` दान्ताय महाम्रं कुरेश्वरम्‌ । 
तदैव मुक्तिमाप्नोति सत्यं सत्य न संशयः ॥ १०२॥ 


एसे तो पिता के द्वारा प्रदत्त मनर निवीज होता है, किन्तु शिव मनर ओर शाक्त मनर मे 
वह दोषप्रद्‌ नहीं होता । अतः कुलीन तथा कुलपण्डितो को ज्येष्ठ पुत्र के लिए उसे देन मे कोई 


वाधा नहीं हे । कुलीन इन्द्रियो का दमन करने वाले शिष्य को कुलेश्वर महामन्र देने से उसी 


समय मुक्ति प्राप्त हो जाती हे यह सत्य है यह सत्य है इसमे संशय नहीं ॥ ९०१-१०२ ॥ 
कनिष्ठञ्च रिपुं चापि सोदरं वैरिपक्षगम्‌ । 
मातामहञ्च पितरं यतिञ्च वनवासिनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अनाश्रमं ` कुसंसर्ग स्वकुकत्यागिनं तथा । 
वर्जयित्वा च शिष्यांस्तान्‌ दीक्षाविधिमुपाचरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
कनिष्ठ पुत्र, शत्रु सहोदर, बेरी के पक्ष मे रहने वाला, मातामह ( नाना ), पिता, यति, 
वनवासी, आ्रमधर्मरहित, दुष्ट का साथ करने वाले, अपने कुल ( शाक्त सम्रदाय ) का त्याग 
करते वाले इतने को छोडकर अन्य शिष्यां को दीक्षा प्रदान करना चाहिए ॥ १०३-१०४ ॥ 


अन्यथा * तद्धिरोधेन कामनाभोगनाशनम्‌ । 


सिद्धमन्रञ्च गृह्णीयाद्‌ दुष्कुखादपि भैरव ॥ १०५ ॥ 
सद्गुयो^र्भावनेच्छनरूपे रूपे धरे शुभे । 
तत्र दीक्षां समाकुर्वन्‌ अष्टैश्वर्यजयं लभेत्‌ *॥ १०६ ॥ 

अष्टानामैश्वर्याणां समाहारः, अष्टैश्वर्य तस्मै । 

, गुणयुक्ताय---क० । ३. नानाश्रमम्‌--क० । 
अन्यथा तद्विरोधेन कार्यनाशो भवेद्‌ श्रुवम्‌--क० । ५. यट्‌भवौ--ग० । 

, अनुदात्तत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यमिति कभूधातोः परस्मैपदेऽस्य रूपस्य साधुता । 


0 । ० ७ < 
४८ । सुद्रयामलम्‌ 


अन्यथा विरोधी को मच्रदेने से कामना ओर भोग दोनों काही नाश होता है । हे 
भैरव ! मेरा तो विचार है कि सिद्धमन्र दुष्कुल में उत्पन लोगों से भी ग्रहण कर लेना 
चाहिए । ( भक्ति ) भावना वाले, प्रच्छनरूप वाले अथवा माङ्गलिक रूप धारण करने -वाले 
सदगुरु से दीक्षा लेने वाला अष्टैश्वर्य पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ १०५-१०६ ॥ 
स्वणे तु नियमो नास्ति दीक्षासु गुरुशिष्ययोः । 
स्वणलन्धे सिया दत्ते संस्कारेणैव शुद्ध्यति ॥ १०७ ॥ 


स्वण में मनर की प्रापि होने पर गुरु ओर शिष्य का कोई नियम नहीं रहता । स्वप 


मेँ अथवा स्त्री के द्वारा प्राप्त मन्र संस्कारसे ही शुद्ध हो जाते हें ॥। १०७ ॥ 


साध्वी चैव सदाचारा गुरुभक्ता जितेनद्धिया 
सर्वमन्रार्थं तत्त्वज्ञा सुशीला पूजने रता ॥ १०८ ॥ 
सर्वलक्षणसम्पनना जापिका पद्मखोचना 
रत्नालङ्कारसयुक्ता वर्णाभूवन भूषिता ॥ १०९॥ 
शान्ता कुलीना कुलजा चन्द्रास्या सर्ववृद्धिगा 
अनन्तगुणसम्पनना रुद्रत्वदायिनी प्रिया ॥ ११० ॥ 
गुरुरूपा मुक्तिदात्री शिवज्ञाननिरूपिणी 

गुरुयोग्या भवेत्‌ सा हि विधवा परिवर्जिता ॥ १११ ॥ 
साध्वी, सदाचार संपन्ना, गुरुभक्ता, इद्दियों को अपने वश मेँ रखने वाली, सभी 
म्र के अर्थतत्व को जानने वाली, सुशीला, पूजा मे निरत, सर्वलक्षण संयुक्त, जप करनै 
वाली, कमलनयना, रलालङ्कार संयुक्ता सुन्दरी को भुवनमोहिनी, शान्ता, कुलीना, कुलजा, 
चन्द्रमुखी, सर्ववृद्धि वाली, अनन्तगुणसम्पना, रुद्रत्व प्रदान करने वाली प्रिया, गुरुरूपा, 


ृक्तदात्ी तथा शिवज्ञान का निरूपण करने वाली स्री भी गुरु बनाने के योग्य है, किन्तु 
विधवा परिवर्जित हे ॥ १०८१९११ ॥ 


सिया दीक्षा शुभा प्रोक्ता मन््रश्चाष्टगुणा स्मृता । 

पत्रिणी विधवा ग्राह्या केवला ऋणकारिणी \ ॥ ११२ ॥ 
सिद्धमन्रो यदि भवेद्‌ गृह्णीयाद्‌ विधवामुखात्‌ । ` 
केवलं सुफल † तत्र मातुरष्टगुणं धुवम्‌ ॥ ११३ ॥ 


स्री से ली गई दीक्षा शुभावह होती है । उसके दिये गये मनर मेँ भी आठ गुनी शक्ति 
आती है । पुत्रिणी विधवा से भी मन्दीक्षा ली जा सकती हं । किन्तु पत्रपतिहीना विधवा की 
दीक्षा ऋणकारिणी होती है । यदि सिद्ध मनरहो तो विधवा के मुखसेभीउसेलेलेना 
चाहिए । उससे केवल सुफल प्राप्त होता हे । किन्तु माता से ली गई मनरदीक्षा आठ गुना 
फलदायिनी होती है ॥ ११२-११३ ॥ | 


----- 


१. अआनन्दकारिणी-क० । 
२. सफटं तत्रे--क० । | 7 ^ | ~ "काका वाक का काक प चका 


द्वितीयः पटलः ४९ 


सधवा ˆ स्वप्रकृत्या च ददाति यदि .तन्मनुम्‌ । 
ततोऽष्टगुणमाप्नोति यदि सा पुत्रिणी सती ॥ ११४ ॥ 
यदि माता स्वक मत्रं ददाति स्वसुताय च । 
तदाष्टसिद्धिमाप्नोति भक्तिमागे न संशयः ॥ ११५ ॥ 
तदैव दुर्कभं देव यदि मात्रा प्रदीयते । 


पुत्रवती ओर सती सधवा यदि अपनी इच्छा से सिद्धम प्रदान करे तो भी अष्टगुण 
फल होता है । यदि माता ( गुरु परम्परा से प्राप्त ) स्वकीय मनर अपने पुत्र को प्रदान करे तो 
उस पुत्र को आं सिद्धिं प्राप्त हो जाती हे । भक्ति मार्ग में संशय नहीं करना चाहिए । हे 
देव । माता अपने पुत्र को मन्र दीक्षा दे यह समय तो बहुत दुर्लभ हे ॥ १९४-११६ ॥ 
आदौ भक्तिं ततो मुक्ति सम्प्राप्य काठरूपधृक्छ्‌ ` ॥ ११९६ ॥ 
सहस्रकोरिविद्यार्थं जानाति नात्र संशयः । 
स्वप्ने तु माता यदि वा ददाति शुद्धमन्रकम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पुनदीक्षां सोऽपि कृत्वा दानवत्वमवापतुयात्‌ । 


प्रथम भक्ति उसके बाद मक्ति प्राप्त कर (इस प्रकार काल के अनुसार वेष बनाने 

वाला ) साधक सहस्न करोड़ विद्या के अर्थ को जान लेता हैँ इसमे संशय नहीं । यदि माता 
स्वप्न मे शुद्ध मनर प्रदान करं । एेसा साधक यदि पुनः किसी अन्य से दीक्षा ग्रहण करे तो 
वह दानवत्व प्राप्त करता हे ॥ ११६-१९१८ ॥ 

यदि भाग्यवशेनैव जननी दानवर्तिनी २ ॥ ११८ ॥ 

तदा सिद्धिमवाप्नोति तत्र मन््रं विचारयेत्‌ । 

स्वीयमन््रोपदेशेन * न कुर्याद्‌ गुरुचिन्तनम्‌ ॥ ११९ ॥ 

तथा श्रीललिता काटी महाविद्या महामनोः । 

सर्वसिद्धियुतो भृत्वा वत्सरात्‌ तां प्रपश्यति ॥ १२० ॥ 


यदि भाग्यवश माता ही मनदेने के लिए उद्यत हो तो भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है, उस समय केवल मनर का विचार करना चाहिए । यदि श्री ललिता, काली अथवा 
महाविद्या के महामन्र का कोई स्वयं उपदेश कर दे तो गुरु का विचार नहीं करना चाहिए । 
( स्वयं उपदिष्ट ) वह पुरुष सर्व प्रकार की सिद्धियों से युक्त हो कर एक संवत्सर मेँ उनका 
दशन प्राप्त कर लेता हे ॥ ११८-१२० ॥ 


काटलीकल्पकता देवी महाविद्यादिसाधने । 
गुरुचिन्ता न कर्तव्या ये जानन्ति गुरोर्वचः ॥ १२९ ॥ 


१. सधवा स्वविषये ददाति यदि सन्मनुम्‌ । 
1 |--क० । 


२. कालरूपेण धृष्णोति इति कालरूपधृक्‌, धृषेः क्विप्‌, क्विन्प्रत्ययस्य करिति कुत्वम्‌ । 
३. चानुवर्तिनी--क० । ४. तु--क० । 


० ४ 0 रुद्रयामलम्‌ 


यदि मन्त्रं विचार्याशु गृहणाति साधकोत्तमः । 
अनन्तकोिपुण्यस्य द्विगुणं भवति ध्रुवम्‌ ॥ १२२॥ 
महाविद्या की साधना मे काली कल्पलता की देवी हैँ । अतः जिन्हं अपने गुरु के 

वचन पर विश्वास हे, उन्दँ उनके म्र मेँ गुरु की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । यदि उत्तम 
साधक विचार कर शीघ्रतापूर्वक मच ग्रहण करता है तो अनन्त कोरि पुण्य का उसे द्विगुणित 
फल प्राप्त होता है यह निङ्चय है ॥ १२१-१२२ ॥ 

विचार्य चक्रसारज्च मन््रं गृहणाति यो नरः । 

वैकुण्ठनगरे वासस्तेषां जन्मशतैरपि ॥ १२३ ॥ 


जो साधक वक्ष्यमाण चक्रसार का विचार कर मर ग्रहण करता है, वह सैकड़ों 
जन्मपर्यन्त श्री वेकुण्ठनगर में निवास करता है ॥ १२३ ॥ 


इति श्रुत्वा महादेवो महादेव्याः सरस्वतीम्‌ । 

उवाच पुनरानन्दपुरुकोल्लासविग्रहः ॥ १२४ ॥ 

ज्ञातुं चक्र षोडशञ्च चक्रहस्तवरप्रदम्‌ ^| 

अत्यद्भुतफलोपेतं धर्मार्थकाममोक्षदम्‌ ॥ १२५ ॥ 

महादेव आनन्टभैरव ने महादेवी के द्वारा कहे गए इस वाणी को सुन कर आनन्द से 

पुलकित एवं उल्लसित शरीर होकर, अपना चक्र एवं वरमृद्रा से संयुक्त हाथ भगवती के सामने 
बढ़ाते हए धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करने वाले तथा अत्यन्त अदभुत 
फल देने वाले षोडश चक्र का माहात््य जानने के लिए भैरवी से कहा ॥ १२४-१२५ ॥ 


श्री भैरव उवाच 


कथयस्व महादेवि कुलसद्‌भावप्राप्तये ^ । 
यदि मे सुकृपादृष्टिः ° वर्तते स्नेहसागरे ॥ १२६ ॥ 
त्वत्मसादाद्‌ भैरवोऽहं काटोऽहं जगदीश्वरः । 
भुक्तिमुक्तिप्रदाता च योगयोग्यो दिगम्बरः ४॥ १२७॥ 
दीक्षा विधि--श्रीभैरव ने कहा--हे महादेवि ! कुल ( शक्ति) के सद्भाव की 
प्रापि के लिए यदि मुद्ध पर आपकी कृपा दृष्टि है तो हे सेह सागर वाली । षोडश-चक्र की 
विधि वर्णन कीजिए । हे देवि ! आपकी कृपा से मेँ भैरव, काल ओर जगदीश्वर हृं । 
आपकी कृपा से भृक्ति एवं क्ति का प्रदाता याग, योगी ओर दिगम्बर हूँ ॥ १२६-१२७ ॥ 
इदानीं सर्वविद्यानां दीक्षाद्यं चक्रमण्डलम्‌ । 
अकाल 'कुलहीनञ्चाकडमञ्च ^ कुलाकुलम्‌ ॥ १२८ ॥ 


१. पुरप्रदम्‌-ख० ग० । २. पण्डिते-ख० ग० । 
३. स्वकृपाटृष्टि इति ग० ख० । ४. यागयोगो--ख० ग० । 
५. अकालः कालरहितः कुलीनश्च, कर्मधारयसमासः । ६. कालोकृरकूलान्तरे--क०। 


द्वितीय: पटलः ॑ ५९ 


श्रीभैरवी उवाचः 


ताराचक्र राशिचक्र कूर्मचक्र तथापरम्‌ । 
शिवचक्र विष्णुचक्र ब्रह्मचक्रं विलक्षणम्‌ ॥१२९॥ 
देवचक्रं ऋणिधनि उल्काचक्र ततः परम्‌ । 
वामाचक्र चतुश्चक्रं सृक्ष्मचक्रं ततो वदेत्‌ ॥ १३० ॥ 
तथा कथहचक्रञ्च कथितं षोडशं प्रभो > । 
एतदुत्तीर्णमन्रञ्च यें गृह्णन्ति नरोत्तमाः ॥ १३१ ॥ 
तेषामसाध्यं जगति न किमपि वर्तते धुवम्‌ | 
किमन्यत्‌ कथयामीह देवतादर्शनं भेत्‌ २ ॥ १३२ ॥ 
सर्वत्रगामी स भवेत्‌ चक्रराजप्रसादतः । 
हे देवि । सभी विद्याओं के दीक्षा में प्रथम विचारणीय चक्र मण्डल का फल कहिए । 
कालरहित एवं कुलहीन १९. अकडम, २ . कुलाकुल, ३ . ताराचक्र, ४. राशिचक्र, ५ . कूर्मचक्र तथा 
६. शिवचक्र, ७. विष्णुचक्र, ८. त्रिलक्षण संयुक्त ब्रह्मचक्र, ९ . देवचक्र, ९०. छणधनात्मक 
चक्र, ११. उल्काचक्र, १२. वामाचक्र ( बालाचक्र ), १३. चतुर्चक्र, ९४. सृष्षमचक्र का प्रकार 
कहिए । फिर, हे प्रिये १५. अकथह चक्र को कहिए । क्योकि जो उत्तम साधक इन चक्रो 
को विचार कर मनर ग्रहण करते हँ उनके लिए निश्चित ही कहीं कोई भी वस्तु असाध्य नहीं 
होती । इस विषय मेँ हम बहुत क्या करं, उस मनुष्य को देवताओं का दर्शन भी प्राप्त हो जाता हे । 
इस चक्रराज के विचार करने के कारण उसकी गति करीं अवरुद्ध नहीं होती ॥ १२८-१३३ ॥ 


सर्वचक्रविचारञ्च न जानाति द्विजोत्तमः ॥ १३३ ॥ 
यज्जानाति तद्विचार्य॑देवताप्रीतिकारकम्‌ । 


द्विजोत्तम सभी चक्रं का विचार नहीं करते । नाम के द्वारा चक्र का विचार देवता के 
लिए प्रीतिकारक होता है । अतः उसका विचार अवश्य करना चाहिए ॥ ९३३-१३४ ॥ 


ताराशुद्धिं वैष्णवानां कोष्ठशृद्धिं शिवस्य च ॥ १३४ ॥ 
राशिशुद्धिं त्रपुरस्य गोपालेऽकडमः स्मृतः । 
अकडमो वामने च गणेशो हरयचक्रतः ॥ १३५॥ 


विष्णुमन्र की दीक्षा लेने वालों को ताराचक्र की शुद्धि, शिव म्र की दीक्षालेने 
वालों को कोष्ठ शुद्धि, त्रिपुरादेवी के मन्त्र की दीक्षा लेने वाले को राशिचक्र से 
शुद्धि, गोपाल के मत्र की दीक्षालेने वाले को अकडम चक्र से शुद्धि का विचार कर 


१. शृणु नाथ प्रवक्ष्यामि त्वं योग्योऽसि सुरद्रमः । 

नानाविशेषणे सक्तः सावधानोऽवधारय ।। 

आदावकडमं प्रोक्तं श्रीचक्रञ्च कुलाकुलम्‌ ।। अधिकः--क० । इति सं० पाठः । 
२. कथय त्वं मयि प्रभो-ख० ग० । ३. पूर्ववत्‌ परस्मैपदम्‌ । ५२ सुद्रयामलम्‌ 


लेना आवश्यक कहा गया दहै 1 इसी प्रकार वामन मन्त्र में अकडम चक्र तथा गणे मन्न में 
शिवचक्र से शुद्धि का विचार करना चाहिए ॥ १३४-१३५ ॥ 


कोष्ठचक्रं वराहस्य महाठक्ष्म्याः कुलाकुलम्‌ । 
नामादिचक्रे सर्वेषां भूतचक्रे तथेव च ॥ ९१२३६ ॥ 


वराहमन्त्र में कोष्ठचक्र, महालक्ष्मी मेँ कुलाकुल चक्र तथा नामादिचक्र में सभी मन्व 
का ओर उसी प्रकार भूतचक्र मेँ भी सभी म्र की दीक्षा में विचार करना चाहिए ॥ १३६ ॥ 


्रपुरं तारचक्रे च शुद्धं मन््रं भजेद्‌ बुधः । 
वैष्णवं राशिसंशुद्धं -शैवञ्चाकडमं स्मृतम्‌ ॥ १३७॥ 
कालिकायाश्च तारायाः हरचक्रं शुभं भवेत्‌ । 
चण्डिकाया भवेत्‌ कोष्ठे गोपाठे ऋष्षचक्रकम्‌ ‹॥ १३८ ॥ 


बुद्धिमान्‌ को त्रिपुरा मन्त्र मेँ ताराचक्र पर परीक्षित शुद्ध मनर ग्रहण करना चाहिए । 
वेष्णव मन्त्र को राशिचक्र पर तथा शौव म्र को अकडम चक्र पर परीक्षा कर शुद्ध करना 
चाहिए । कालिका एवं तारा मन्न की दीक्षा लेने वालों को शिवचक्र कल्याणकारी होता है । 
चण्डिका मन्त्र की दीक्षा में कोष्ठक चक्र ओर गोपाल मच्र की दीक्षा में नक्षत्र चक्र 
कल्याणकारक होता है ॥ १३.७-१३८ ॥ 


हसरचक्रे सर्वमन्रान्‌ ऋणाधिक्येन चाश्रयेत्‌ । 
ऋणाधिक्ये शुभं विद्याद्‌ धनाधिक्ये च नो विधिः ॥ १३९ ॥ 
दोषान्‌ संशोध्य गृहणीयान्मध्यदेरो तु साधकः । 
पितमातृकृतं नाम त्यक्त्वा शर्मदिदेवकान्‌ ॥ १४० ॥ 


शिवचक्र मेँ सभी मनर की परीक्षा करे । ऋणधनात्मक चक्र मेँ ऋणाधिक्य होने पर 
मन्र ग्रहण शुभकारक होता है किन्तु धनाधिक्य मेँ म्र ग्रहण का विधान नीं है । 
साधक मन्त्र ग्रहण में दोषों का संशोधन कर मध्यभाग में उसे ग्रहण करे । चक्र की 
परीक्षा मेँ शर्मादि तथा देव आदि उपनामों को त्याग कर पिता माता द्वारा रखे गए नामों 
दरार परीक्षा करं ॥ १३९-१४० ॥ 


श्रीवर्णञ्च ततो विद्याचक्रेषु योजयेत्‌ क्रमात्‌ । 
क्रमेण शृणु तत्सर्वं शुभाशुभफलप्रदम्‌ ॥ १४९१ ॥ 
जापकानां भावुकानां शुद्धं सिद्धबति तत्क्षणात्‌ । 
 मच्रमात्रं प्रसिद्ध्येत भक्तानामिति निश्चयः ॥ १४२ ॥ 
विद्चाचक्र मेँ क्रमशः श्री वर्णं को संयुक्त करे । अव शुभाशुभ फल देने वाले उन 
सभी विधियोँ को क्रमशः सुनिए । भावनापूर्वक भावुक जापको को मनर सिद्धि तत्काल 


हो जाती है । भक्तों का एेसा निश्चय है कि भावनापूर्वकं जप करने से मनर सिद्ध हो 
जाते हैँ | १४९१-१४२ ॥ 


१. गोपाले सृषक्ष्मचक्रकम्‌--क० । 


दवितीयः पटलः ५२३ 


कुलीनकुल्जातानां ध्यानमार्गर्थगामिनाम्‌ । 
महाविद्या महाज्ञानं ` संशुद्धमपि सिध्यति ॥ ९४३ ॥ 
ध्यानमार्गं का आश्रय लेकर चलने वाले उत्तम कुलीन जनों को कलीन महाविद्या 
महामन संशुद्ध होने पर सिद्ध हो जाता हे ॥ १४३ ॥ 
सिद्धमन््रप्रकरणे यदुक्तञ्च महेश्वर । 
अष्टसिद्धिकरे तस्य सायुज्यपदमापुयात्‌ ॥ १४४ ॥ 
चक्रं षोडशसारज्च सर्वेषां मन्रसिद्धये ॥ १४५ ॥ 
हे महेश्वर ।! सिद्धमन्र के प्रकरण मेँ हमने जितना भी कहा हें उसके अनुसार साधक 
यदि उत्तमोत्तम मनर ग्रहण करे तो उसे ( अणिमा, महिमा, लघिमा आदि ) अष्टसिद्धियों का 
प्रभाव मालूम पड़ने लगता है तथा सायुज्य पद की प्राप्ति भी होती है । यह षोडसार चक्र 
सभी के म्र सिद्धि के लिए कहा गया हे ।। १४४-१४५ ॥ 
विचार्यं सर्वमन्रञ्च यन्मया गदितं हितम्‌ । 
आदौ बालाभैरवीणामकडमान्मतं मया ॥ १४६ ॥ 
कुमारीललितादेव्याः कुरुकुल्लछादिसाधने । 
श्रीचक्रं फटठदं प्रोक्तं सर्वचक्रफलप्रदम्‌ ॥ १८७ ॥ 


- मनर योग में मेरे द्रारा कहे गए कल्याणकारी मन्त्रों पर विचार कर उसे ग्रहण करना 
चाहिए । प्रथमतः बालाभेरवी मन््रों के लिए अकडम चक्र से परीक्षित मनर ग्रहण करना 
चाहिए यह मेरा मत है । कुमारी ललिता देवी के तथा कुरुकुल्लादि के साधन में सभी चक्रों 
काफल देने वाला श्रीचक्र सुन्दर फल प्रदान करने वाला कहा गया है ॥ ९४६१४५७ ॥ 

योगिन्यादिसाधने च ताराचक्रं महत्फलम्‌ । 

उन्पत्तभैरवीविद्याद्यादिसाधननिर्मले ` ॥ ९४८ ॥ 

राशिचक्र कोटिफलं नानारल्प्रदं शुभम्‌ । 

प्रत्यङ्खिरासाधने च उल्काविद्यादिसाधने ॥ १४९ ॥ 

शिवचक्र महापुण्यं सर्वचक्रफलप्रदम्‌ । 

कालिकाचर्चिकामन्रे विमलाद्यादिसाधने ॥ १५० ॥ 

` योगिनी आदि के साधन मे ताराचक्र महान्‌ फल देता है उन्मत्त भैरवी विद्या आदि 

साधन मे. राशिचक्र करोड़ गुना फल देने वाला एवं नानारत्न प्रदान करने वाला कहा गया 
है । प्रत्यद्धिरा साधन मे तथा उल्काविद्यादि साधन मे समस्त चक्रोंका फल देने वाला 
शिवचक्र महान्‌ पुण्य उत्पन करने वाला है । कालिका चर्चिका मच मे तथा विमला आदि 
साधन मे भी शिवचक्र पुण्य प्रदान करता है ॥ १४८-१५० ॥ 


सम्पत्मरदाभैरवीणां मन्रग्रहणकर्मणि । 
विष्णुचक्र कोटिशतं पुण्यं प्राप्नोति मानवः ॥ १५१ ॥ 


१. महामन््रम्‌ू--क० । | २. उन्मत्तभैरवी विद्या आद्यादि साधने निर्मले इत्यर्थः । 
५४ रुद्रयामलम्‌ 


संपत्ति प्रदान करने वाली सभी भैरवियों के मर ग्रहण कर्म में मनुष्यों को विष्णुचक्र 
के द्वारा ( शोभित म्र ) करोड़ शत गुणित पुण्य प्राप्त कराने वाला होता हे ॥ १५१ ॥ 
छिन्नादिश्रीविद्यायाः * कृत्यादेव्याश्च साधने । 
नक्षत्रविद्याकामाख्या ब्रह्माण्यादि सुसाधने ॥ १५२ ॥ 
ब्रह्मचक्रं महापुण्यं सर्वविद्याफलं लभेत्‌ । 
कोटिजाप्येन यत्पुण्यं ग्रहणात्‌ तत्फलं कभेत्‌ \॥ १५३ ॥ 
छिनमस्तकादि श्रीविद्या एवं कृत्यादेवी के मनर साधन मेँ तथा नक्षत्रविद्या, कामाख्या 
एवं ब्रह्माणी आदि के साधन में ब्रह्मचक्र महान्‌ पुण्यकारक होता है । किं बहूना मनर ग्रहण 
करने वाला साधक उससे सभी विद्याओं का फल प्राप्त कंरता है । करोड़ों जप से जितना 
पुण्य होता हे ब्रह्यचक्र से सिद्ध म्र उतना ही फलदायी होता है ॥ १५२-१५३ ॥ 


वज्रज्वालमहाविद्यासाधने मन्रजापने । 

गुह्यकाटीसाधने च कुल्जिकामन्रसाधने ॥ १५४ ॥ 

देवचक्र शुभं प्रोक्तं वाक्यसिद्धिप्रदायकम्‌ । 

कामेश्वरी अट्टहासामन्रसाधनकर्मणि ॥ १५५ ॥ 

राकिणीमन्दिरादेवी * मन्दिरामन्रसाधने । 

ऋणिधनिमहाचक्रं विचार्य सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ १५६ ॥ 

व्र ज्वाला महाविद्या के साधन में तथा उनके मन्र के जप में, इसी प्रकार गुह्य काली 

के साधन में , कुल्जिका म्र के साधन में, वाणी की सिद्धि देने वाला देवचक्र शुभकारक 
कहा गया है । कामेश्वरी अट्टहासा के म्र साधन कर्म मेँ ओर इसी प्रकार राकिणी मन्दिरा 
देवी एवं मन्दिरा के मन्र साधन कर्म मेँ ऋणधनात्मक महाचक्र का विचार सभी प्रकार की 
सिद्धि को प्रदान करता हे ॥ १५४-१५६ ॥ 


श्रीविद्याभुवनेशानीभैरवीसाधने तथा । 
पृथ्वीकुलावतीवीणासाधने ^ वामनीमनोः ॥ १५७ ॥ 
उल्काचक्र महापुण्यं राजत्वफलदं शुभम्‌ | 
शिवादिनायिकामन्रे बालाचक्र ^ सुखप्रदम्‌ ॥ १५८ ॥ 


५. श्रीविद्या भुवनेश्वरी तथा भैरवी के मनर साधन मे, इसी प्रकार पृथ्वी कुलावती वीणा के 
साधन मँ ओर वामनी मनर के साधन मँ उल्काचक्र महान्‌ पुण्यदायक दै । इतना ही नहीं यह 


राजत्वे का फल भी प्रदान करता हे तथा हितकारी भी है । इसी प्रकार शिवादिनायिका मच में 
बालाचक्र सुखकारक कहा गया हे ॥ १५७-१५८ ॥ 

९. उग्रविद्याया--क० । २. पूर्ववत्‌ परस्मैपदम्‌ । 
३. पृषोदरादित्वाद्‌ आर्षत्वाद्रा प्रकृतिभावः । ४. दक्षिणी- क० । 
५. चीनासाधने वासनीमनो--क० । ६, वापाचक्र--क० 1 
द्वितीयः: पटलः ५५ 


फेत्कारीमच्रजाप्ये च उड्डीयानेश्वरी मनोः । 
चतुश्चक्र शतफठ महामत्रफलप्रदम्‌ ॥ १५९ ॥ 
द्राविणीदीर्घजङ्कखादि ज्वालामुख्यादिसाधने ^ । 
नारसिंहीसाधने च सृकष्मचक्रं फलोट्‌भवम्‌ ॥ १६० ॥ 
फेत्कारी देवी के मनर के जप में एवं उडडीयानेश्वरी के म्र में महामच्र का फल देने 
वाला चतुश्चक्र सैकड़ों गुना फल प्रदान करता हे । द्राविणी ओर दीर्घजंघादि तथा 


ज्वालामुखी आदि के म्र साधन में इसी प्रकार नारसिंही मच के साधन मे सृक्ष्मचक्र 
फलदायी होता हे ॥ १५९-१६० ॥ 


हरिणी मोहिनी कात्यायनीसाधनकर्मणि । 
वैष्णवे च तथा शैवे देवीमन्रे च भैरव ॥ १६१ ॥ 


अकथहं महाचक्रं विचार्य यत्नपूर्वकम्‌ । 
यो गृहणाति महामन्त्रं स शिवो नात्र संशयः ॥ १६२ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन््े महायन्त्रोद्दीपने सर्वचक्रानुष्ठाने महागुरुप्रकरणे 
भावनिर्णये भैरवीभैरवसंवादे द्वितीयः पटलः ॥ २॥ 

-- ७० 4 < -- 


हरिणी, मोहिनी एवं कात्यायनी देवी के साधनकर्म में, इसी प्रकार हे भैरव । 
विष्णुमन्र, शिवमन्त्र तथा देवीमन्र मे अकथह महाचक्र का यलनपूर्वक विचार कर जो मनर 
ग्रहण करता है वह साक्षात्‌ शिव है, इसमें संशय नहीं ॥ १६९१-१६२ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरत्र मे महातस्रोद्दीपन के भावनिणैय में महागुरु प्रकरण के 
सव॑चक्रानुष्ठान मे भरवी-भेरव संवाद मे द्वितीय पटल की डो० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूणं हुड ॥ २ ॥ 


-- < 4 ॐ -- 


१. ज्वाला मुखे यस्याः सा ज्वालामुखी, सा आदिर्यासां ताः ज्वालामुख्यादयः, तासां 
साधनं यत्कर्म, तस्मिन्‌ । बहुव्रीहिगर्भषष्ठीतत्पुरुषगर्भः कर्मधारयः । 
अथ तुतीयः पटलः 


भैरवी उवाच 


अथं चक्र प्रवक्ष्यामि काटाकाठविचारकम्‌ । 
यदाश्रितो महावीरो ` दीव्यो वा पशुभाववान्‌ ॥ १ ॥ 


दीक्षायां चक्रविचारः 


चक्रराज प्रविचार्य सिद्धमन्रं न चालयेत्‌ । 
प्रबलस्य प्रचण्डस्य प्रासादस्य महामनोः ॥ २॥ 
श्रीभेरवी ने कहा--अव काल ओर अकाल के विचार वाले चक्रों को कर्हरगी जिसका 
आश्रय लेने से वीर, दिव्य अथवा पशुभाव की सिद्धि होती है । चक्रराज का विचार कर प्रबल, 
प्रचण्ड ओर प्रसाद गुण युक्त महामच्र के सिद्ध मनर को इधर उधर नहीं करना चाहिए ॥ १-२ ॥ 
शक्तिकूटादिमच्राणां † सिद्धादीनैव शोधयेत्‌ । 
वराहार्कनृसिंहस्य तथा ° पञ्चाक्षरस्य च ॥ ३ ॥ 
महामन्रस्य * कालस्य चन्धचूडस्य सन्मनोः । 
नपुंसकस्य मन्रस्य सिद्धादीनैव शोधयेत्‌ ॥ ४॥ 


शक्ति कूटादि मनर को सिद्धादि प्रक्रिया से शोधन नर्ही करना चाहिए । इसी प्रकार 
पराह, सूर्य, नृसिंह तथा प्वाक्षर ( नमः शिवाय ) चन्द्रचूड काल का महामन ( महामत्युञ्जय 
मनर) का तथा नपुंसक मन्त्रौ ( जिसके अन्त मे टु" तथा नमः' पद का प्रयोग हो वह 
(पसक मनर हे ) के भी सिद्धादि प्रक्रिया द्वारा शोधन की आवश्यकता नहीं है ॥ ३-४ ॥ 


विंशत्यर्णाधिका म्रा मालमच्राः प्रकीर्तिताः । 
सूर्यमन्रस्य योगस्य कृत्यामन्रस्य शङ्कर ॥ ५॥ 
शंभुबीजस्य देवस्य सिद्धादीनैव शोधयेत्‌ । 
चक्रेश्वरस्य चन्द्रस्य वरुणस्य महामनोः ॥ ६ ॥ 

१. यदाश्रित्य महादेवी इति क० । २. शक्तिहदादि इति क० । 
३. सिद्धादीत्नैव शोधयेत्‌ का० । 
४. श्रीदत्तस्य तथा सुप्तठकब्धस्य च महामनोः । 

एकाक्षरस्य मत्स्य सिद्धादीत्रैव शोधयेत्‌ ॥ 

एकद्ि्ियादिनबीजस्य सिद्धमन्रस्य वैदिके । 

इत्यष्टाक्षरमन्रस्य सिद्धादीत्रैव शोधयेत्‌ । इत्यधिकः पाठः क० । 


तुतीय : पटलः ५७ 


काटीतारादिमन्नस्य सिद्धादीननैव शोधयेत्‌ । 
तथापि शोधयेन्मन््रं प्रशंसापरमेव तत्‌ ॥ ७॥ 


२० अक्षरों से अधिक अक्षर वाले मच माला मच कहे जाते हैँ । उन मन्नं का, सूर्य 
के मन्रका, योग के मनर का, कृत्या मन्नं का, शिव के बीजमन्र का तथा देव | श्रीविष्णु ) 
के मनच्र का सिद्धादि प्रक्रिया से शोधन नहीं करना चाहिए । चक्रेश्वर, चन्द्रमा, वरुण के महामच्र 
का तथा काली ओर तारा के मन्रों का भी सिद्धादि प्रक्रिया से शोधन नहीं करना चाहिए । 
फिर भी यदि इन म्र का शोधन किया जाय तो वह प्रशंसा की बात है ॥ ५-७ ॥ 


यत्र प्रशंसापरमं तत्कार्य दैवतं स्मृतम्‌ । 

प्रशंसा यत्र नास्त्येव तत्कार्य नापि कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अत्यन्तफलदं मन्त्रं गृह्णीयात्‌ कुलरक्षणात्‌ ˆ । 

धनिमच्रं न गृह्णीयाद्‌ अकूकुञ्च तथैव च ॥ ९ ॥ 

जो मनर शोधन करने पर प्रशंसास्पद हों उस कार्य को करने की बात तो दूर उसे 

किसी से करवाना भी नहीं चाहिए । अत्यन्त फल देने वाला मने ग्रहण करना चाहिए कारण 
किं उससे कुल की रक्षा होती हे, धनी म्र ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार अकुल 
मर भी ग्रहण न करे ॥ ८-९ ॥ 


गृहीत्वा ^ निधनं याति कोटिजाप्येन सिच््ति । 

मननं विश्वविज्ञानं त्राणं संसारबन्धनात्‌ २ ॥ १०॥ 

यतः करोति संसिद्धौ मनर इत्यभिधीयते * । 

इन मन्त्रं के ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु होती है, ओर करोड़ों की संख्या में 

जप करने से उसकी सिद्धि होती है । भ्र" शब्द मे भ का अर्थं मनन" है, जिसका अर्थ 
विश्व विज्ञान है ओर ्र' का अर्थ संसार रूप बन्धन से त्राण है । क्योकि मन सिद्ध हो जने 
पर संसार का ज्ञान कराता है तथा संसार बन्धन से रक्षा करता है इस कारण उसे मनर कहा 
जाता हे ॥ १०-१९ ॥ 


प्रणवाद्यं न॒ दातव्यं मवरं शूद्राय सर्वथा ॥११॥ 
आत्ममत्रं गुरोर्मन््रं मरं चानपसंज्ञकम्‌ । 
पितुर्मच्रं तथा मातुर्मत्रसिद्धिपरदं शुभम्‌ ॥१२॥ 
जिस मन्र के आदि में प्रणव (ॐ ) हो वह म्र शूद्र को कदापि प्रदान न करे । 
आत्म म्र, गुरुमन्र, अपसंज्ञा से विहीन अर्थात्‌ शुद्धमन्र, पितृमचर ओर मातृमचर सिद्धि 
प्रदान करता है ओर कल्याणकारी भी है ॥ १९-१२ ॥ 


श्रो निरयमाप्नोति ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपुजादिकाः क्रियाः ॥ ९३ ॥ 


१. कलवर्त्मना इति क० । २. विघ्नविज्ञानम्‌ इति क० । 
३. भीत्रार्थानां भयहेतुरिति पञ्चमी । ४. संसिद्धिर्मन्र इत्युच्यते समा इति जीवा पाठः । ५८ रुद्रयामलम्‌ 


न भवन्ति प्रिये तेषां शिलायामुप्तबीजवत्‌ । 
देवीदीक्षाविहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गतिः ॥ १४॥ 
दीक्षा-- विना दीक्षा लिए ही जो मनुष्य जप-पृजादि अनुष्ठान करते हँ, उनमें अदीक्षित 
शूद्र को नरक की प्राप्ति होती है ओर अदीक्षित ब्राह्मण की अधोगति होती है । विना दीक्षा 
लिए मनर का प्रयोग जो लोग करते हैँ वे मन्र उन्हें कोर फल नहीं देते जिस प्रकार शिला पर 
बोया गया वीज फलदायी नहीं होता । देवी की दीक्षा से विहीन पुरुष को न सिद्धि प्राप्त होती 
हे ओर न उसकी सद्गति ही होती है ॥ १३-१४ ॥ 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ । 

विचारं * चक्रसारस्य करणीयमवश्यकम्‌ ॥ १५॥ 

अदीक्षितोऽपि मरणे रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 

तस्माट्दीक्षा प्रयत्नेन सदा कार्या च तान्रिकात्‌ ॥ १६ ॥ 

इसलिए हर संभव प्रयासों से साधक को गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए । दीक्षा लेने के 

समय दीक्षा वाले मच का ( अकडमादि ) चक्रसार द्वारा आवश्यक विचार कर लेना चाहिए । 
जो दीक्षा नहीं ग्रहण करता, मर जाने पर उसे रौरव नरक की प्रापि होती है । इसलिए 
प्रयत्नपूर्वक ताच्रिक द्वारा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 


(१ ) अकडमचक्रम्‌ 


दीक्षापूर्वदिने कुर्यात्‌ सुविचार प्रयतलतः। 
तत्मरकारं प्रयतनेन कार्य पर्वतपूजित ॥ १७॥ 
आदावकडमे सिद्धिर्मचरं सञ्चारयेद्‌ बुधः । 
रेखाद्रयं पूर्वपरे मध्ये रेखाद्रय लिखेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चतुष्कोणे चतूरेखाकडमं चक्रमण्डलम्‌ । 
भ्रामयित्वा महावृत्तं ^ निर्माय वर्णमाछिखेत्‌ ॥ १९ । 
दीक्षा लेने से प्रथम दिन साधक को प्रयत्नपूर्वक विचार करना चाहिए 
पर्वतपूजित ! ( कैलाशवासिन्‌ ) फिर उस प्रकार के प्रयल से साधक को दीक्षा ग्रहण ४9. 
चाहिए । वुद्धिमान्‌ को चाहिए किं दीक्षा वाले मच को प्रथम अकडम चक्र पर परीक्षित कर 
लेवे । उस अकडम चक्र को बनाने की विधि इस प्रकार है- 
प्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उततर दो दो रेखा बनाकर चतुर्भुज निर्माण कर उसे 
भी मध्य में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तरसे दक्षिणदो दो रेखा खचि । फिर उस चतुर्भुज के 
प्रत्येक चारों कोनो से घुमाकर महावृत्त रूप अकडम' चक्र की रचना करे ओर उनमें वर्णो 
- का लेखन करे ॥ १७-१९ ॥ 


अकारादिक्षकारान्तान्‌ क्टीबहीनान्‌ छिखेत्ततः । 


१. विचार्यक्रमारभ्यं करणीयमवश्यकम्‌ इति क० । 
२. महाचित्तम्‌ इति क० । ~ "4 4 

| 

विकि 7 

तृतीयः पटलः ५९ 


दटआयञ 
अट व वृष ज क 
मिथुन 


ड म ५ 
रि श 
ड ड.थ व्‌ 
वि 
ऊचद श 


आअकडमचक्र 


एकैकमतो रेख्यान्‌ मेषादिषु (वृषा ?)मीनान्तकान्‌ ॥ २० ॥ 
वामावर्तेन गणयेत्‌ क्रमशो वीरवल्कभ । 
तच्रमार्गेण गणयेनामादिवर्णकादिमान्‌ ॥ २१ ॥ 


क्लीव वर्णों (ऋ्कलृलृ) को छोडकर अकारसे ले कर क्षकारान्त वर्णो को 
उन कोष्ठकों मे बारी बारी से लिखना चाहिए । इसी प्रकार, हे वीरवल्लभ ! उन कोष्ठों 
मे मेष मीन आदि राशियों को वामावर्तं से ( वृष ? ) मीन पर्यन्त लिखना चाहिए । फिर तन 
की रीति से साधक के आदि अक्षर वाले नाम से कोष्ठक में आये मत्र के आदि वर्णों 
से गणना करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 


मेषादितोऽपि मीनान्तं क्रमशः शास्रपण्डितः । 
सिद्धसाध्यसुसिद्धादीन्‌ ` पुनः सिद्धादयः पुनः॥ २२ ॥ 
नवैकपञ्चमे सिद्धः साध्यः षड्दशयुग्मके | 
सुसिद्धस्िसप्तके रुद्रे वेदाष्टद्वादशे रिपुः ॥ २३॥ 


सी प्रकार तन्रशाख का विद्रान्‌ क्रमशः (नाम के आदि अक्षर से) मेषादि से 
मीनान्त राशियों मे भी पुनः गणना करे । एेसा करने पर सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा शत्रं रूप 
फल जानना चाहिए । इसी प्रकार पुनः सिद्धादि फलों को १२ कोष्ठ पर्यन्त परीक्षित करना 
चाहिए । निष्कर्ष यह है कि (१) नाम का आद्य अक्षर यदि १, ५, ९, कोष्ठ मे आये 
ओर मनर के आदि अक्षरों से मिले तो सिद्ध, (२) २, ६, १० कोष्ठक में मिले तो साध्य 
(३) ३, ७, १९१, में मिले तो सुसिद्ध तथा (४) ४, ८, १२, वे कोष्ठ मे मिले तो शत्र 
योग समदना चाहिए । इसी प्रकार नामाक्षर की राशि मन्वाक्षर के मेषादि राशियों से लेकर 
मीनान्त गणना करे । उसका फल भी उपर्युक्त रीति से समड्च लेना चाहिए ॥ २२-२३ ॥ 


एतत्ते कथितं नाथ अकडमादिकमुत्तमम्‌ । 


हे नाथ । इस प्रकार हमने अकडमादि चक्र ( में परीक्षित मत्र का फल ) कहा-अब 
अन्य चक्रों की परीक्षा विधि सुनिए ॥ २४ ॥ 


१. सिद्धसाध्यसुसिद्धा आदयो येषां तान्‌, अस्य गणयेदित्यनेनान्वयः । 
६० सुद्रयामलम्‌ 


(२ ) पद्याकार अष्टदल महाचक्रम्‌ 


पद्याकार महाचक्र दलाष्टकसमन्वितम्‌ ॥ २४॥ 
अ आ वर्णद्वयं पूर्वे द्वितीये च द्वितीयकम्‌ । 
तृतीये कर्णयुग्मञ्च चतुर्थे नासिकाद्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
पञ्चमे नयनं प्रोक्तं षष्ठे ओष्ठटाधरं तथा । 
सप्तमे दन्तयुग्मञ्च अष्टमे षोडशस्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
कवर्ग्च पूर्वदले द्वितीये च चवर्गकम्‌ । 
तृतीये च टवर्गञ्च चतुर्थे च तवर्गकम्‌ ॥ २७॥ 
पवर्ग पञ्चमे प्रोक्तं यवान्तं षष्टपत्रके । 
सप्तमे शषसान्‌ छिख्य (ल ?)हक्षमष्टमके पदे ॥ २८ ॥ 


ध पहते ८ दलों वाला पद्माकार महाचक्र का निर्माण 
करे । पूर्वपव्र पर “अ आ” वर्ण लिखे, द्वितीय पत्र पर 
द्वितीय इ ई' लिखे, तृतीय पत्र प॒र कर्णयुग्म उ ॐ', चतुर्थ 
पत्र पर नासिकाद्रय ऋ ऋ", पञ्चम पर नयन लृ लु", 
पष्ठ पर ओष्ठाधर ए ए”, सप्तम पर दन्तयुग्म “ओ | 

त्या अष्टम पत्र पर षोडश “अं अः' स्वरं को लिखे । 
इसौ प्रकार पूर्वदल पर क वर्ग, द्वितीय दल पर च वर्ग, 
तृतीय पर ट वर्ग, चतुर्थ पर त वर्ग, पञ्चम पर प वर्ग, 
षष्ठ परयरलव, सप्तमप्त्रपरशष स ओर अष्टम 
पर ह क्ष--इन व्यञ्जनं को भी लिखें ॥ २४-२८ ॥ 


सुखं राज्यं धनं विद्यां यौवनायुषमेव च । 
विचार्य चक्रमाप्नोति पुत्रत्वञ्च स्वजीवनम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वीय-नामाक्षरं तत्र देवनामाक्षरं तथा | 
एकस्थानं युगस्थानं विरोधं द्विविधं स्मृतम्‌ ॥ ३० 
पद्महाचक्र का फल--सुख राज्य, धन विद्या, यौवन, आयुष्य. दर्थजीवन 
^ फल उस चक्र पर विचार करने से प्राप्त होते हैँ । उसमें यदि सक क क नाम का 


अक्षर ओर मनर के नाम का अक्षर यदि दोनों एक स्थान में अथवा 
| ॥ मे गं 
तोये दो स्थान तचरशास्र के विद्रानें द्वारा विरोध वाले कहे गये है क न | क 


जीवनं मरणं तत्र॒ अकारादिसु पत्रके । 
लिखित्वा गणयेन्मन्री मरणं वर्जयेत्‌ सदा ॥ ३१ ॥ 


इसलिए प्रथम अ आ' वाले प्रथम पत्र मेँ जीवन ओर दोनों 
र मरण दोनों का विचार 
जाता हं । मनी साधक इसे लिखकर गणना करे ओर सदैव मरण का वर्जन करे | ३९ न 


विमर्श--इस प्रकार आठ दलो मेँ आठ स्वरो ओर ३४ व्यञ्जनां को लिखकर 
साधक नाम के आच्च अक्षर से परीक्षा करे । मरण फल वाले मनर का सर्वदा परित्याग करे । 


अष्टदल पद्म चक्र ~~~ द ऽ 


[^ » ~ -- ~~~ ~ -~- ~ - 
जग 
क कः 

9 


ततीयः पटलः | ६९ 


यत्रास्ति मरणं तत्र जीवनं नास्ति निश्चितम्‌ । 
परस्परविरोधेन सिद्धमन्रञ्च॒मूलदम्‌ * ॥ ३२ ॥ 
जीवने जीवनं ग्राह्यं सर्वत्र मरणं त्यजेत्‌ । 


यह बात मिश्चित है कि जाँ मरण है वहं जीवन रह नहीं सकता । क्योकि दोनों का 
परस्पर विरोध हे, अतः सिद्धिप्रापति के लिए ग्रहण किए जाने वाले मत्र को फलदायी होना 
चाहिए । यदि परीधषित मनर का फल जीवन है तो उस जीवन वाले मच्र को अवश्य ग्रहण 
करना चाहिए ओर मरण फल वाले म्र का सदैव त्याग करना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 


(२ ) कुलाकुलचक्र 


कुलाकुलस्य भेदं हि वक्ष्यामि मन्निणामिह ॥ ३३ ॥ 
वाय्वमिभूजलाकाशाः पञ्चाशल्किपयः क्रमातु 
पञ्चहस्वाः पञ्चदीर्घाः बिन्द्रन्ताः सन्िसम्भवाः २॥ ३४ ॥ 
कादयः पञ्चशः (्ष)यादिलसहक्षान्ताः प्रकीर्तिताः । 
साधकस्याक्षरं पूर्वं मन््रस्यापि तदक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यद्येकभूतदैवत्यं "जानीयात्सकुलं हितम्‌ । 
कुलाकुलचक्र यहं तक दूसरी परीक्षा विधि 

स त हई । अब मन्र परीक्षण की तीसरी विधि 

कहते है अब साधको के लिए कुलाकुल 
ऋ | इ | अ 


का भेद कहता हूँ यतः सृष्टि पाञ्च- 
भोतिक हे, इसलिए ५० वर्ण भी वायु 
अमि, भू, जल ओर आकाश रूप से 
पञ्चतत्त्वात्मक ही हैँ । उन ५० वर्णो की 
संख्या इस प्रकार हे-- पोच हस्व, पोच 
दीर्ध, बिन्दु अन्त वाले दो (अं अः) 
ओर सधि से युक्त चार (एरे ओ 
ओ), इस प्रकार कुल १६ स्वर है। 
ककारादि ५ वर्गमें कुल २५, यरल 
वशषसह ओर क्ष--इस प्रकार कुल 
मिलाकर ये ५० वर्णं हैँ ॥ ३३-३५ ॥ 


कुलाकुल फलविचार-- साधक के नाम का आद्य अक्षर तथा म्र का आद्यक्षर 
यदि एक ही ( भूत एवं देवता वाला ) हो तो उस मनर को सकुल ओर हितकारी जानना 
चाहिए ॥ ३५-२३६ ॥ 


भौमस्य वारुणं मित्रमाग्नेयस्यापि मारुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ऊ | क 11 न 


१. मृत्युदम्‌ इति--क्र० । २. बिन्दुः अन्तो येषां ते । 
२३. सन्धिषु संभवो येषां ते । ४. मङ्गलं हि तत्‌ इति--क० । ६२ रुद्रयामलम्‌ 


पार्थिवाणाञ्च सर्वेषां शत्रुराग्नेयमम्भसाम्‌ । 
एेन्द्रवारुणयोः श्रर्मारुतः परिकीर्तितः ॥ ३७॥ 
पृथ्वी तत्तव वाले वर्णो के जल तत्व वाले वर्णं मित्र है, अगि तत्व वाले वर्णो के वायु 

तत्त्वात्मक वर्ण मित्र हें, सभी पार्थिव तत्व तथा जल तत्त्व वाले वर्णो के अग्नि तत्त्व 
वाले वर्ण शत्रु है तथा आकाशीय एवं जल तत्त्व वाले वर्णो के वायु तत्त्व वाले वर्ण 
शत्र कहे गये हे ।। ३६-३७ ॥ 

पार्थिवे वारुणं मित्रं तैजसं शत्रुरीरितः । 

नाभसं सर्वमित्र स्याद्विरुद्धं नैव शीलयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

रेखाष्टकं हि पुवग्रं रेखेकादशमध्यतः । 

दक्षिणोत्तरभागेन दक्षिणावधिमालिखेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


पार्थिव तत्त्वो के जल. तत्त्व वाले वर्ण मित्र तथा तेजस तत्व वाले वर्णं शत्रु कहे गये 


` है । किन्तु आकाश तत्त्व वाले वर्णं सभी तत्वं के मित्र होते हँ । उनमें विरोध की कल्पना 


नहीं करनी चाहिए । दक्षिणोत्तर के क्रम से दक्षिण दिशा पर्यन्त १९१९ रेखा का निर्माण 
करे । उसके मध्य मेँ ८ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर लिखे ॥ ३८-३९ ॥ 


(४ ) ताराचक्रम्‌ 

कुलाकुकूञ्च कथितं ताराचक्र पुन: शृणु, । 
टक्षिणोत्तरदेशे तु रेखाचतुष्टयं लिखेत्‌ ॥ ४० ॥ 
दशरेखाः पश्चिमाग्राः कर्तव्याः वीरवन्दित । 
अशिवन्यादिक्रमेणैव विलिखेत्तारकाः पुनः ॥ ४९ ॥ 


यलं तक हमने कुलाकुल चक्र कहा । अव तारा चक्र के निर्माण का प्रकार 


सुनिए-- 
दक्षिण से उततर दिशा की ओर चार रेखा तथा हे वीरवन्दित ! पूर्व से पश्चिम दश रेखा का 
निर्माण करना चाहिए । इस प्रकार कुल तीन पेक्तियों मे बने २७ कोष्ठकों मे अश्विन्यादि के 


क्रम से २७ नक्षत्र के नाम लिखना चाहिए ॥ ३९-४९१ ॥ 
वक्ष्यमाणक्रमेणैव तन्मध्ये वर्णकान्‌ छिखेत्‌ । 
युग्ममेकं तृतीयञ्च ` वेदमेकंकयुग्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एकयुग्मं तथैकञ्च युगल युगलं युगम्‌ । 
एकं युग्मं तृतीयञ्च चद्धेतरं * विविधं विधुम्‌ ॥ + ३॥ 
चनदरयुग्मं चनद्रयुग्मं रामवेदं गृहे शुभे । 
वर्णाः क्रमाः स्वराण्येव रेवत्यश्विगतावुभो ॥ ४४ । 
तदनन्तर वक्ष्यमाण क्रम से उनमें वर्णो को इस प्रकार लिखे ने अ आः 
दो वर्ण, भरणी मेँ इ" एक वर्ण, कुर्तिका मेँ ई उ ऊ' तीन वर्ण, री म र 
चार वर्ण, मृगशिरा मेँ ए” एक वर्ण, आर्द्रा मँ ए* एक वर्ण, पुनर्वसु मे ओ ओ' दो वर्प । 


१. तुरीयञ्च इति-क० । २. चन्द्रानलकविधुम्‌, विधुम्‌ इति--क० । 

ततीयः पटः ६३ 


पुष्य मेँ 'क' एक वर्ण, आश्लेषा मे ख ग' दो वर्ण, टूसरी पंक्ति मेँ मघा मे घ ड" दो वर्ण, 

पूर्वाफात्गुनी में "च एक वर्ण, उत्तराफल्गुनी मे छ ज' दो वर्ण, हस्तमें इख ज! दो वर्ण, 

चित्राम टठ' दो वर्ण, स्वाती मे ड' एक वर्ण, विशाखा में ढछण' दो वर्ण, अनुराधा में 
तथ द' तीन वर्ण, ज्येष्ठा मे ध' एक वर्ण, तीसरी पक्ति में मूलम नपफ' तीन वर्ण, 
पूर्वाषिाद्ा में "ब" एक वर्ण, उत्तराषाढा में भ' एक वर्ण, श्रावण में भ एक वर्ण, 
धनिष्ठा में ्यर' दो वर्ण, शताभिषा में ल' एक वर्ण, पूर्वाभाद्रपदामें व श' दो 
वर्ण, उत्तरभाद्रपदामें षस ह" तीन वर्णं तथा रेवतीमें क्ष अं अः" इन चार वर्णो को-- 
इस प्रकार सभी स्वर ओर व्यञ्जन वर्णं दोनों को अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यन्त 
कोष्ठटकों मे लिखना चाहिए ॥ ४२-४४ ॥ 


(५ ) गणविचार 


अकारद्वयमश्विन्यां देवतागणसम्भवाः । 
इकार भरणी सत्यां कृत्स्नमुस्वरकृत्तिका ॥ ४५ ॥ 
राक्षसी कृत्तिका भूमौ सर्वविध्नविनाशिनी 
नासिकागण्डमन्रञ्च रोहिणीशवरूपिणी ॥ ४६ ॥ 


वर्णो के देवत्वादेवत्वगण का विचार-अरिवनी नक्षत्र मे रहने वाले अ आ' दो 
वर्णं देवतागण से उत्पन हँ । भरणी मे इकार सत्या कहा गया है । इ उ ऊ' से युक्त 
कृत्तिका राक्षसी हे जो भूमि पर रहती है ओर समस्त विघ्नो को नष्ट करती है । नासिका ऋ 
ऋ ' एवं गण्डमन्र "लृ लृ" से युक्त रोहिणी शव स्वरूपा है ॥ ४५-४६ ॥ 


| ओष्ठमध्ये मृगशिरा देवता परिकीर्तिता । 
अधरान्तमार्द्रया च मानुषं सर्वलक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दन्तयुग्मं पुनर्वस्वाच्छादितं मानुषं प्रियम्‌ । 
कः पुष्या देवता ज्ञेया खगार्केषा च राक्षसी ॥ ४८ ॥ 


ओष्ठ एकार युक्त मृगशिरा देवता गण मे कही गई हँ ए से युक्त आर्द्रा नक्षत्र 
सर्वलक्षणयुक्त मनुष्य का स्वरूप है । टन्त युम ओ ओ' इन दो वर्णो से युक्त पुनर्वसु 
प्रच्छन रूप से मनुष्य है । क से युक्त पुष्य देवतागण हैँ । खग से युक्त आश्लेषा को 
राक्षसी समञ्यना चाहिए ॥ ४७-४८ ॥ 


मघावक्षे षडान्ता च तथा च पूर्वफल्गुनी । 
छजोत्तरा-फल्गुनी च मनुष्याः परिकीर्तिताः ॥ ४९ ॥ 
ज्ञजहस्ता देवगणा टठचित्रा च राक्षसी । 
स्वाती देवरमणी विशाखा दणराक्षसी ॥ ५० ॥ 
तथदानुराधया च शोभिता देवनायिका । 
ध ज्येष्ठा राक्षसी ज्ञेया मूकानपफराक्षसी ॥ ५९ ॥ 
घ ङः से युक्त मघा, च से युक्त पूर्वाफाल्गुनी ओर छ ज से युक्त उत्तराफाल्गुनी मनुष्य 
गण मे कही गई हैँ । डज से युक्त हस्त देवगण दहै ।टढठसे युक्त चित्रा राक्षसी हे।डसे 
युक्त स्वाती अप्सरा है । ढ, ण से युक्त विशाखा राक्षसी है । त थ द से युक्त अनुराधा 


(~) 


| 

६ रुद्रयामलम्‌ 


देवनायिका है । ध से युक्त ज्येष्ठा राक्षसी है।नपफसे युक्त मूल राक्षसी है ॥ ४९-५१ ॥ 


पूवषिढा मानुसानी बकाराक्षयमाछिनी । 
भोत्तराषाढया मर्त्यो मकारः श्रवणः मतः ॥ ५२ ॥ 


वकार रूप अक्षय माला वाली पूर्वाषाढा मानुषी कटी गई हे । भकार से युक्त उत्तराषाढ़ 
मनुष्य हे । इसी प्रकार मकार से युक्त श्रवण को भी ( मनुष्य गण मे ) जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 


धनिष्ठा यररक्षः स्त्रीरस्था शतभिषा तथा । 
वशपूर्व भाद्रपदा मनुजाः परिकीर्तिताः ॥ ५३ ॥ 
तथोत्तराभाद्रपदा मानुषी-मङ्गलोद्‌भवा | 
अं अः ठक्षरेवती च देवकन्याः प्रकीर्तिताः ॥ ५४ ॥ 


यर से युक्त धनिष्ठा, ल से युक्त शतभिषा स्त्री गण कही गर्हे । वश से युक्त 
पूर्वभाद्रपदा मनुष्य गण मे कही गई हे । ष स ह से युक्त तीन वर्णं वाली उत्तराभाद्रपदा मानुषी 
कुल मे उत्पन हुई है । अं अः च्छक्ष अं अः से युक्त रेवती ( देवगण वाली ) देवकन्या 
करी गई है ॥ ५३-५.४ ॥ 
स्वजातौ परमा प्रीतिर्मध्यमा भिनजातिषु । 
रक्षोमानुषयोर्नाशो वैरं दानवदेवयोः ॥ ५५ ॥ 
जन्मसम्यत्‌ विपत्‌ क्षेमप्रत्यरिः साधको वधः । 
मित्रं परममित्रञ्च गणयेच्च पुनः पुनः ॥ ५६ ॥ 
अपने गण मेँ परम प्रीति होती हे । भिन जाति मेँ मध्यम प्रीति होती है | राक्षस ओर 
मनुष्य मेँ नाश होता ह इसी प्रकार देवता ओर दानव मँ भी बैर समना चाहिए । उनके 
जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, श्रु, साधक, वध, मित्र, परममित्र--ये ९ क्रमशः फल 
चाहिए । इसी प्रकार बारम्बार तीनों पक्तियों मे नाम के नक्षत्र से लेकर मनर नक्षत्र पर्य गणना 
णना 
करनी चाहिए ॥ ५५-५६ ॥ 


वर्जयेज्जन्मनक्षत्रं तृतीयं पञ्चसप्तकम्‌ । 
षडष्टनवभद्राणि युगञ्च युग्मकं तथा ॥ ५७ | 
यदीह निजनक्षत्रं न जानाति द्विजोत्तमः । 
नामाद्यक्षरसम्भूतं स्वतारमविरोधकम्‌ ॥ ५८ | 


जन्म नक्षत्र वाला मनर वर्जित है । जन्म नक्षत्र से तीसरा, पाँचवाँ एवं साव 

सातववाँ मन्वाक्षर 
वर्जित है । ६, ८, ओर ९ युभकारक हे । इसी प्रकार चौथा ओर इसरा भी प्रशस्त माना गया हे । 
यदि रेष्ठ ब्राहमण को अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञा न हय तो उसे अपने नाम के आकषर से 


गणना करी चाहिए । क्योकि नामाक्षर का अपना नक्षत्र निषिद्ध नही है ।| ५७-५८ ॥ 


विनीय गणयेन्मन्री शुभाशुभविचारवान्‌ । 
प्रादक्षिण्येन गणयेत्‌ साधकाद्यक्षरात्‌ सुधीः ॥ ५९ ॥ 
इत्येतत्‌ कथितं नाथ ममात्मा पुरुषेश्वर । 

ष्क 


। १९॥८ (42 114 ।॥०९| 2 || 11०2 १2 | €॥& । >£ 4 ॥9 93 ५ | । 22 1199 
८८०५ € 4 +€ 40 सन ६ + + 2.44 ०/6 १5 ॥6 = ५ £~ & ६४ (०15 ५ ००६६ 
= + ~ >£ £ (62 ५10 ०४६ 4 ५५ #8 : 016 । ह (10६ (3 ५ ।५२ 14100 42 ०42 8 0८ छ । ३ 2४ 1५ 
(५८ न 46 है च 0 142 104 (८० 2 ९ 1019 । ह ५०॥॥७ £ ।५2 10.080 2-५९ "३ ५५६ (५ 1५2 ।०॥ । & 2७६ २९ | 
£ ($ च 14५2 01115६1 | ३ ॥1॥ 1 114 (५ ५०२19 22 । 2५2 ०1२६ 101 42 ६५ (£ ॥-५॥£ 21016 42 = #3 ५२।३।४ 

` ` कक । ` श्न = 2 

तृतीयः पटलः ६५ 


कुलाकुलमनन्ताख्यं ताराचक्रं मनोर्गुणम्‌ ॥ ६० ॥ 
शुभ ओर अशुभ फल का विचार करने वाला मन्ज्ञ एवं बुद्धिमान्‌ साधक इस प्रकार 
कोष्ठ रचना कर प्रदक्षिणा क्रम से अपने नाम के आद्य अक्षर से गणना करे । हे नाथ ! हे मेरे 


सर्वस्व । हे पुरुषेश्वर ! यहाँ तक हमने कुलाकुल तथा अनन्त नामक तारा चक्र ( नक्षत्र- 
चक्र) के विषय में मनर के गुणों को कहा ॥ ५९-६० ॥ 


तारामन्रं प्रदीपाभं रतभाण्डस्थितामृतम्‌ । 
एतद्विचारे महतीं सिद्धिमाप्नोति मानवः ॥ ६१ ॥ 
तारामन्र प्रदीप के समान दीप्तिमान है । तारामच रल हे ओर भाण्ड मे संस्थित अमृत के 
समान है । इस प्रकार म्र का विचार कसे से मनुष्य को बहत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ६९ ॥ 
( ६ ) राशिचक्रम्‌ 
राशिचक्र प्रवक्ष्यामि सिद्धिकक्षणमृत्तमम्‌ । 
क्रमेण देया युगला रेखा पूर्वापिरोद्गमा ॥ ६२ ॥ 
तन्मध्यतो द्रयं दद्याद्‌ रेखाग्निदक्षिणे ततः । 
अग्निनैकऋतिवायवीशक्रमेण रेखयेत्‌ तथा ॥ ६३ ॥ 


अब सिद्धि के लक्षण वाले उत्तम राशि चक्र को कहती हू पूर्वं से पश्चिम की 
ओर दो रेखा तथा पर मेँ दक्षिण से उत्तर को दो रेखा खीचे, फिर उनके मध्यसे दो दो रेखा 


, अग्निकोण से दक्षिण कोण तक खीचे । तदनन्तर अग्निकोण से वायव्य कोण तथा नैऋत्य 


कोण से ईशान कोण पर्यन्त दो रेखा खीचें ।।-& २५६३ ॥ 


विकिखेन्मेषराश्यादि मीनान्तं सर्ववर्णकान्‌ । 
कन्यागृहगतान्‌ शादिवर्णानालिख्य यत्नतः ॥ ६४ ॥ 
गणयेत्साधकश्रष्ठो ठग्नाद्यामव्ययान्तकान्‌ । 
स्वराशिदेवकोष्ठानामनुकूलान्‌ भजेन्मनून्‌ ॥ ६५ ॥ 


राशि चक्र इसके बाद्‌ मेष से लेकर मीन पर्यन्त 
राशि तथा उसमें होने वाले सभी वर्णो को भी 
लिखे । फिर कन्या राशि मे स्थित शकारादि 
वर्णो को भी यत्नपूर्वक लिखे । तदनन्तर श्रेष्ठ 
साधक लग्नं के आदि से लेकर आय व्यय 
पर्यन्त कोष्ठो मे अपने नाम के आद्य अक्षर की 
राशि से गणना करे । यदि म्र स्वराशि मे हो 
अथवा देवतात्मक हो तो उसे ग्रहण करे । 


विमर्श-- क्रमेण विलिखेद्‌ वीर राशि- 
चक्रे च साधक । वेदरामं रामहस्तं भज लोचन- 
मेव च ॥ पञ्चभूतं पञ्चभूतं पञ्चवेदादिवर्णकान्‌ 
इति वा पाठः ॥ ६४-६५ ॥ ६६ रुद्रयामलम्‌ 


राशीनां शुद्धता ज्ञेया त्यजेत्‌ शत्रुमृतिं व्ययम्‌ । 
स्वराशेर्मन्रराश्यन्तं गणनीयं विचक्षणैः ॥ ६६ ॥ 
शुद्ध राशि वाला मनर ग्रहण करे । परन्तु शत्रु स्थान ( छटा ) मृत्यु स्थान ( आठ ) 


ओर व्यय स्थान (१२ वें) मेँ पड़ने वाले मनर का त्याग कर देना चाहिए । विद्रान्‌ पुरुष को 
अपनी राशि से मनर की राशि पर्यन्त गणना करनी चाहिए ॥ ६६ ॥ 


साध्याद्यक्षरराश्यन्तं गणयेत्‌ साधकाक्षरात्‌ । 
एक वा पञ्च नवमं बान्धवं परिकीर्तितम्‌ ॥ ६७॥ 
द्विषडदशमसंस्थाश्च सेवकाः परिकीर्तिताः । 
रामरुद्राश्च मुनयः पोषकाः परिकीर्तिताः ॥ ६८ ॥ 


साधक (दीक्षा लेने वाले) के अक्षर की राशि से साध्य (मनर) की राशि 
पर्यन्त गणना करनी चाहिए । साधक की राशि से यदि मनर की राशि एक, पच ओर 
नव स्थान में पड़े तो वह मनर बान्धव के समान रक्षक" होता है। २, ६, ओर १० वें 
स्थान में पड़े तो “सेवक” कहा जाता है । ३, ७, ११, स्थान में पड़े तो पोषक" कहा 
जाता है । ६७-६८ ॥ 


सूर्याष्टवेदयुक्तास्तु घातकाः सर्वदोषदाः । 
शक्त्यादौ तु महादेव कुठचूडामणिर्यतिः ॥ ६९ ॥ | 
चौथे, आटे, ओर वारहवे स्थान मे पड़े तो संपूर्ण दोष उत्पन करता है ओर घातकं 
कहा जाता हे । हे महादेव । शक्ति आदि का मन ग्रहण कसे में कुल शास्र का विद्वन्‌ यति 
ही श्रेष्ठ होता है ॥ ६९ ॥ 
वर्जयेत्‌ षष्टगेहञ्च अष्टमं द्वादशं तथा । 
कग्नं धनं भ्रातृबन्धुपुत्रशत्रुकटत्रकाः ॥ ७० ॥ 
मरणं धभर्मकर्मायव्यया द्वादशराशयः । 
नामानुरूपमेतेषां शुभाशुभफलं दिशेत्‌ ॥ ७९१ ॥ 
शक्ति मच के ग्रहण में छठर्वा, ओर आटवा स्थान वर्जित है । १. लग्न मे शरीर ३ 


धन, ३. भाई, ४. बन्धु, ५. पुत्र, ६. शद्रु, ७. भार्या, ८. मृत्यु, ९. धर्म, १०. करम 
आय, १२. व्यय का विचार द्वादश राशियों से किया जाता है । नाम के अनुसार ५०५ 
शुभाशुभ फलों का निर्देश करना चाहिए ॥ ७०-७१ ॥ 


वैष्णवे तु महाशत्रोः स्थाने बन्धुः प्रकीर्तितः । 
वैष्णव मर की दीक्षा मे महाश के स्थान मँ बन्धु का विचार करना चाहिए ॥ ७२ । | 
(७) कुर्मचक्रम्‌ 


कुर्मचक्रं प्रवक्ष्यामि शुभाशुभफलात्मकम्‌ ॥ ७२॥ 
यज्ज्ञात्वा सर्वशास्त्राणि जानाति पण्डितेत्तमः । 


तृतीयः पटलः ६७ 


अभेद्यभेदकं चक्रं श्ृणुष्वादरपूर्वकम्‌ ॥ ७३ ॥ 


अब शुभाशुभ फल देने वाला कूर्मचक्र कहता हूं । बुद्धिमान्‌ पुरुष, कुर्मचक्र को जान 
लेने पर सारे शास्त्र का पण्डित हो जाता है । अव अभेद्य को भेदन करने वाले इस ठूर्मचक्र 
को आदसपूर्वक सुनिए ॥ ७२-७३ ॥ 


कूर्माकार ‡ महाचक्रं चतुष्पादसमावृतम्‌ । 
मुण्डे स्वरा दक्षपादे कवर्गं वामपादके ॥ ७४ ॥ 
चवर्ग कर्तितं पश्चाद्‌ अधःपादे टवर्गकम्‌ । 
तदधस्तु तवर्ग स्यादुदरे च पवर्गकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यवान्तं हदये प्रोक्तं सहान्तं पृष्ठमध्यके । 
लाङ्गूके शत्रुबीजञ्च क्षकारं छिद्गमध्यके ॥ ७६ ॥ 
कछिखित्वा गणयेन्मन्री चक्रं कलिमलापहम्‌ । 
स्वरे लाभं कवे श्रीश्चवर्गे च विवेकदम्‌ ॥ ७७ ॥ 


कूर्मचक्र चार पैरो वाले कूर्म के 
आकार का महाचक्र निर्माण 
करे। उसके शिरः स्थान पर 
१६ स्वरों को, आगे के दाहिने 
पैर पर क वर्ग, बायें पैर पर च 
वर्ग, पीछे के दाहिने पैर पर ट 
वर्ग तथा वाये पैर पर त वर्ग 
लिखे । फिर उदर स्थान पर प 
वर्ग लिखे ॥ ७४-७५ ॥ 


हदय स्थान पर यर 

पर्चम लव, पृष्ठके मध्यमेंश ष 
स ह, पुच्छ पर शत्रबीज तथा लिङ्ख पर क्षकार वर्ण लिखे । इस प्रकार कुर्मचक्र पर सभी वर्णो 
को लिख कर मनङ्ग साधक कलिदोष नाशक कूर्मचक्र पर मन््रा्षर से गणना करे । स्वरो पर 
यदि मनर का आद्य अक्षर पडे तो लाभ, क वर्ग पर मन्राद्या्षर पडे तोश्री ओर च वर्ग पर 
विवेक की प्राप्ति होती है ॥ ७६-७७ ॥ 


टवर्ग राजपदवीं तवर्गे धनवान्‌ भवेत्‌ । 
उद्रे सर्वनाशः स्याद्‌ हदये बहुदुःखदम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पृष्ठे च सर्वसन्तोषं काङ्गूरे मरणं धुवम्‌ । 
वैभवं (पृष्ठ 2लिद्गदेशे तु दुःखञ्च वामपादके ॥ ७९ ॥ 
ट वर्ग पर राजपदवीं, त वर्गं पर धन की प्राप्ति, उदर पर सर्वनाश, हदय पर दुःख, 
पृष्ठ पर सब प्रकार का संतोष, पूछ पर निश्चित मरण, लिद्ध ( दाहिने पैर ) पर वैभव तथा 

१. सकर कूर्मशरीरे तत्तदद्धेषु वर्गस्थापनव्यवस्था । 
वि ~~ शा 


| 

६८ 


रुद्रयामलम्‌ 


वामपाट्‌ पर मन्वरादयाक्षर पड़ने से दुःख होता है ॥ ७८-७९ ॥ 


विरुद्धद्वयलाभे तु न कुर्याच्चक्रचिन्तनम्‌ । 
विरुद्धैके धर्मनाशो युग्मदोषे च मारणम्‌ ॥ ८० ॥ 
यत्र देवाक्षरज्चास्ति तत्र चेनिजवर्णकम्‌ । 
विरुद्धञ्चेत्त्यजेत्‌ शत्रुमन्यमन्त्रं विचारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


यदि दो विरुद्ध की प्राप्ति हो तो चक्र का विचार त्याग देना चाहिए, क्योकि एक 
विरुद्ध से धर्म का नाश होता है । दो विरुद्ध पड्ने से मरण निश्चित है । जँ देवा्षर हो 
वहां यदि अपने नाम का अक्षर अवे (तो ग्राह्य है) यदि विरुद्धहोंतो त्याग कर देवे, 


क्योकि वह शत्रु होता है । अतः दूसरे मनर का विचार करना चाहिए ॥ ८०-८१ ॥ 


पृथक्स्थाने यदि भवेद्रर्णमाला महेश्वर । 

यदि तत्‌ सौख्यभावः स्यात्‌ सौख्यं नापि विवर्जयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
विभिनगेहे दोषश्चेत्‌ शुभमन््रञ्च सन्त्यजेत्‌ । 

इति ते कथितं देविद्दिव) दृष्टादृष्टफलप्रदम्‌ ॥ ८३ ॥ 
य: शोधयेच्चरेद्‌ वर्ण मन्रमारामहेश्वरः । 

यदि शुध्यति चक्रे्रं मन््रसिद्धिप्रदं शुभम्‌ ॥ ८४॥ 


हे महेश्वर ! यदि वर्णमाला पृथक्‌ स्थान मँ हो, किन्तु उसमे सोख्य भाव हो तो उस 

सोख्य भाव का परित्याग नहीं करना चाहिए । अनेक गेहं पर विचार करने पर भी यदि दोषु 

ही दोष अवे तो उस उत्तम म्र का भी परित्याग कर देना चाहिए । हे देव ! यहाँ तक हमने 

दष्टादृष्ट फल देने वाले म्रौ का वर्णन किया । मनर माला का महेश्वर जो साधक वर्णो को 

स्थापित कर उसे शुद्ध करता है एेसा कसे से यदि च्रेद्र शुद्ध मिते तो वह मनर सिद्धि 
देने वाला तथा शुभकारी होता हे ॥ ८२-८४ ॥ 


(८ ) शिवचक्रम्‌ 


शिवचक्रं प्रवक्ष्यामि महाकालकुकेश्वर । 
अवश्यं सिद्धिमाप्नोति शिवचक्रप्रभावतः ॥ ८५ ॥ 


शिवचक्रम्‌ 


शिवसंस्थान नायिकामन्त्रसंस्थान भूतसंस्थान 


ब्रह्मसंस्थान विष्णुसंस्थान 


शक्तिसंस्थान 
चक्र का विवरण-१. यक्षमन्रसंस्थान, 


२. महाविद्या मन्त्र के पद्‌ 


विभिन कोणो के वर्ण-- 


शिवकोण मे--अ, आ, कखंगंघं ङ, 


विष्णुकोण म-इ, चं छं जं ज्ञं, टंठंडंदंणं, 


नायिकाकोण मे--न,न,पंफवबंभंमं, 


भूत ( मन्र ) कोण मे-उ, ऊ, यंरंलवं, 


यक्ष ( मत्र ) कोण मे--3ॐ श, 


पिशाच वारे मत्र कोणमे--षस (ठंषं)., 


देवमन्र कोण--हं सं 
महाविद्यादि संस्थान- क्ष 
तुतीयः पटलः ६९ 


हे महाकाल ! हे कुलेश्वर ! अब शिवचक्र कहती हू । जिस शिवचक्र के प्रभाव से 
साधक निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त कर तेता हे ॥ ८५ ॥ 


षट्‌कोणमध्यदेशे तु चतुरखं लिखेद्‌ बुधः । 

तन्मध्ये विलिखेच्चारु चतुरसखरं सवर्णकम्‌ ॥ ८६ ॥ 

मस्तकस्थत्रिकोणे तु शिवसंस्थानमनत्रकम्‌ । 

दक्षिणावर्तमानेन गणयेत्‌ सर्वमत्रकम्‌ ॥ ८७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ साधक षट्चक्र कोण के मध्य मे चतुरख ( चौकोर चतुर्भुज ) निर्माण करे । 

फिर उसके मध्य मेँ वर्णो के सहित मनोहर चतुरख इस प्रकार लिखे । ऊपर मस्तक स्थान पर 
स्थित त्रिकोण मेँ शिव संस्थान के मन्र को लिखे । फिर दक्षिण दिशा के क्रम से सभी मनो 
की गणना करे ॥ ८६-८७ ॥ 


विष्णुस्थाने स्वमन्रञ्च द्वितीये च त्रिकोणके । 
त्रिकोणे च तृतीये च ब्रह्यसस्थानमन्रकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शक्तिमन्त्रादिसंस्थानं त्रिकोणाधो मुखे तथा । 
नायिकामनच्रसस्थानं त्रिकोणाधो मुखे तथा ॥ ८९ ॥ 


इसके बाद द्वितीय त्रिकोण मे, जहाँ विष्णु का स्थान है, वहाँ अपना मच लिखे । 
इसके बाद तृतीय त्रिकोण में ब्रह्संस्थान के म्र को लिखे । तदनन्तर त्रिकोण के अधोमुख 
मे शक्ति मन््रादि संस्थान लिखे । फिर वहीं नायिकामन्र संस्थान भी लिखे ॥ ८८-८९ ॥ 


नायिकामन्रसंस्थानं तद्रामे दुर्कभं शुभम्‌ । | 
तदृटुर्ध्वे च त्रिकोणे च भूतसंस्थानमनत्रकम्‌ ॥ ९० ॥ 
शिवाधो यक्षमन्रस्य सस्थानमतिदुर्लभम्‌ । 
विष्णुब्रह्मसन्धिदेशे महाविद्यापदं * भ्रुवम्‌ ॥ ९१ ॥ 


 एेसे तो दुर्लभ नायिका म्र का संस्थान वायं लिखे तो शुभ होता है । इसके बाद 
ऊपर वाले त्रिकोण मे भूत संस्थान मनर लिखे । शिव के अधोभाग मे यक्ष के मनर का 
संस्थान लिखे जो अत्यन्त दुर्लभ है । विष्णु तथा ब्रह्म के सचि प्रदेश मे महाविद्या के मनर के 
पदों को अवश्य लिखना चाहिए ॥ ९०-९९१ ॥ 


स्वरस्थानं * तथा वर्णस्थानं शृणु महाप्रभो । 
अ-आवर्णह्यं शैवे कवर्गञ्च सबिन्दुकम्‌ ॥ ९२॥ 
विष्णौ नेत्रं चवर्गञ्व टवर्ग ब्रह्मणि श्रुतम्‌ । 
तवर्ग नासिकाशक्तौ सर्वमच्रार्थचेतनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


१. पिशाचपदमन््रकम्‌ इति-क० । | 
२. त्रिकोणं परिसर्वेषां मन्त्रसंस्थानमेव च ।। नायिकाभूतशक्तौ च कृत्यसंस्थानमन्रकम्‌ ।। 
` चतुष्कोणमध्यदेरो महाविद्यापदं ध्रुवम्‌ ।-इति अ० क० प्र० पो० । 


७० रुद्रयामलम्‌ 


हे महाप्रभो ! अव स्वरस्थान तथा वर्ण स्थानों के स्थापन का प्रकार सुनिए । शिव 
कोणमेअ आदो स्वर तथा विन्दु सहित कवर्ग (कंखंगंघं डं) स्थापित करे । विष्णु के 
कोण में नेत्र (इकार ) तथा च वर्ग एवं ट वर्ग लिखे । ब्रह्मकोण मँ त वर्ग तथा अनुनासिक 
लिखे, जो सभी मों मेँ चेतना प्रदान करने वाले हँ ॥ ९२-९३ ॥ 
नायिकायां पवर्गञ्च न युगं परिकीर्तितम्‌ । 
भूते यवान्तं विकिखेदोष्ठाधरसमन्वितम्‌ ॥ ९४॥ 
प्रणवं यक्षमन्रे च शकारं परिकीर्तितम्‌ । 
अधोदन्तं पिशाचे च षयुक्तं बिन्दुभूषितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नायिका वाले मचरकेकोणमेंप वर्ग लिखे तथादो न लिखे एेसा कहा गया है । 
भूतमन्र वाले कोणमेयरलव वर्णो कोउ ऊ ओष्ठाक्षरं के साथ लिखे । यक्ष मन वाले 
कोण में प्रणव (ॐ ) तथा शकार लिखे । पिशाच वाले मनर मेँ अधोदन्त मूल ओर ष जो 
विन्दु से भूषित हों ( लं षं ) लिखे ॥ ९४-९५ ॥ 
शिवो बीजं देवमन्रे सकारञ्च सबिन्दुकम्‌ । 
महाविद्यादिसंस्थाने लक्षवर्णं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
इति ते कथितं शम्भो शृणु वर्णाङ््ध)वर्णनम्‌ । 
शिवे एकविंशतिश्च द्रा्रिंशद्विष्णुकोणके ॥ ९७ ॥ 
देव मनर मेँ शिववीज (ॐ ? ) तथा सकार जो विन्दु से विभूषित हो, उसे लिखे । 
इसके वाद महा विद्यादि संस्थान में ल ओर क्ष वर्णं लिखे, एेसा कहा गया है । हे शम्भो । 
इस प्रकार मैने स्वर वर्णं स्थापन की विधि कही । अव अङ्क के स्थापन प्रकार को सुनिए । 
शिव ( गृह ) मेँ २१ संख्या तथा विष्णु के गृह मँ ३२ संख्या स्थापित करे ॥ ९६-९७ ॥ 


ब्रह्मणे षोडशाद्यञ्च शक्तिकूटे युगाष्टकम्‌ । 
नायिकायां वहनिबाणं भूते सप्ताङ्मेव च ॥ ९८ ॥ 
यक्षे च चनद्रवेदञ्च पिशाचेऽष्टवसुः स्मृतः । 
सर्वदेवे बाणवेदं कृत्यायां षष्टषष्ठकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ब्रह्मसंस्थान मेँ १६ का आद्य अर्थात्‌ १५, शक्तिकूट मे ८ का दुगुना अर्थात्‌ १६, 
नायिका मेँ ८ तथा भूत संस्थान में ७ अङक स्थापित करे । यक्ष मेँ ५ ओर पिशाच मे ८ तथा 
सभी देवी के संस्थान मेँ ९ ओर कृत्या मेँ १२ अङ्कः स्थापित करे ॥ ९८-९९ ॥ 


मध्ये षष्ठे हुताशञ्च ` महाविद्यागृहे शुभे । 
साधकस्य च साध्यस्यैकाड साध्यमन्दिरे ॥ १०० ॥ 
साधकाङ्मूध्वदेशे साध्याङ्क गणयेदधः । 

+ भुजयुग्मं शिवे प्रोक्तं विष्णौ वामाष्टकं तथा ॥ १०९१ ॥ 


१. अश्नातीति अशः, पचादित्वादचूप्रत्ययः, हुतस्याशः इति षष्ठीतत्पुरुषः । अथवा 
कर्मण्यणप्रत्ययः । २. मणि इति--क० । 


का क क 


ततीयः पटकः ७९ 


इसके बाद कल्याणकारी महाविद्या के छठ गृह मे ३ अङ्क स्थापित करे । साध्य 
मन्दिर मे साधक तथा साध्य के एक एक अङ्क स्थापित करं । 


विमर्श- ९. शिव २१ ७. यक्ष में ५ 
२. विष्णु ३२ ८ . पिशाच में ८ 
३. व्रह्म १५ ९. देवी संस्थान ९, कृत्या १२ 
४. शक्ति १६ २०. महाविद्या के छठे गृहमे ३ 
५. नायिका ८ १९१. साध्य मद्दिर में १ 
६. भूत ७ १२. साधक मद्दिरमें ९ 


फिर ऊर्ध्वदिशा मे साधक के अङ्क तथा नीचे साध्य के अङ्क की गणना करे । शिव 
चक्र में भुजयुग्म की तथा विष्णु चक्र मे वामाष्टक की गणना करे ॥ १००-१०१ ॥ 
ऋषिचन्द्रं विधौ प्रोक्तं शक्तौ रामाष्टकं तथा । 
नायिकायां वेदबाणं भूतेऽष्टनवमं तथा ॥ १०२ ॥ 
यक्षे युग्मं चतुर्थं च पिशाचे वज्काष्टकम्‌ । 
शक्तौ वशकृतौ ज्ञेयौ कृत्या(ल)यां समुनिषष्ठकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
बरह्चक्र मेँ ऋषि चन्द्र॒ (१, ७), की, शक्ति मँ रामाष्टक ( ८, ३ ) की नायिका चक्र 
मे वेदवाण ( ४, ५ ) की तथा भूतचक्र मे अष्टम नवम की गणना करे । यक्ष मे दो तथा चो 
की, पिशाच में वज्रक (१) तथा अष्टक की, शक्ति मेँ ओर कृत्या मे मुनि ( ७ ) एवं षष्ठ 
की गणना करे ॥ १०२-१०३ ॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ गृहस्था ये देवतास्तु महाफलाः । क० । 
अनामाक्षरदेहस्थमक्षर द्विगुणं स्मृतम्‌ । 
साध्याडन योजयित्वा पूरयेत्षष्ठपञ्चमैः ॥ १०४ ॥ 
तद्गेहं ग्राहयेद्‌ यलात्‌ देवताद्यक्षरं यथा । 
एकशेषस्थितं * वर्णं कुर्यानापि † विवेचनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
शुद्धं॑तद्धि विजानीयाद्विचारमन्यतोऽपि च। 
गणना की प्रक्रिया--जिस जिस घर में स्थित रहने वाले देवता हों वे वहां 
महाफलदायी है । अकार नाम वाले अक्षर तथा देहस्थ अक्षर को द्विगुणित करें । फिर 
उसे साध्य अङ्कः से जोड़कर षष्ठ तथा पञ्चम से पूर्णं कर देवे । उस गेह के अक्षर को 
तथा देवता के आद्य अक्षर को प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करे । यदि शेष १९ बचे तो फिर विवेचना 
की आवश्यकता नहीं है । उसे सर्वथा शुद्ध समञ्च ॥ १०४-१०५ ॥ 
षष्ठाड्धेन च वेदां तथा च देववर्णकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
शशाङ्क मिश्रितं चा द्विगुणं देवतार्णकम्‌ । क० । 


१. गेहे स्थितं वर्णम्‌--क० । 
२. वापि इति-क० । 

म 


-- = 


गद =--~ 


न 


| 
| 
| 

७२ | रुद्रयामलम्‌ 


पश्चात्‌ कृत्वा तदङ्ञ्च हरेद्रामेण वल्छभ । 
यदि साध्यां विस्तीर्णं तदा नैव शुभं भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
साधकाडूञ्च विस्तीर्ण यदि स्याज्जायते गृहे । 
तदा सर्वकुठेशः स्याद्‌ रुद्रश्रवणसंशयः ॥ १०८ ॥ 
षष्ठ अङ्क से वेदाट् ४ को तथा देवता के वर्णं को चन्द्रमा से मिला देवे । इसके 
पश्चात्‌ देवता वर्णं को द्विगुणित करे । फिर हे वल्लभ । उसमे ३ का भाग देवे । यदि साध्य 
का अङ्क अधिक आवे तव उसे शुभ फल वाला नर्हीं समड्लना चाहिए । यदि उस घर पें 
साधक का अङ्क अधिक आवे तव वह मनर सर्व कुलेश होता है ॥ १०६-१०८ ॥ 


द्विगुणं देवतावर्णं साधकाडन योजयेत्‌ । 
वर्णसंख्याड्मालिख्य गणयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ १०९॥ 


देवतावर्ण को द्विगुणित कर साधक के अङ्क से मिला देना चाहिए । फिर उन दोनों के 
वर्णं संख्या का अङ्क लिख कर उत्तम, साधक गणना करे ॥ १०९ ॥ 


रसवबाणेन सम्पूर्य संहरेत्‌ रससंख्या । 
आत्माइमिश्रितं पश्चाद्‌ यदि किञ्चिन तिष्ठति * ॥ १९० ॥ 
स्वीयाभिधानकाडस्य द्विगुणञ्चापि योजयेत्‌ । 
पश्चादनठसंख्याभिर्हरित्‌ सौख्यार्थिमुक्तये ॥ १११ ॥ 
अड बहुतरं ग्राह्यं साधकस्य सुखावहम्‌ । 

न ग्राह्यं साध्यविस्तीर्णमि(भ ?)तिशास्त्रार्थनिश्चयम्‌ ॥ ११२ ॥ 


उसमें (रस ) ६ एवं ( बाण ) ५ संख्या मिलाकर ६ से भाग देवे । फिर उसमें अपने 
नाम का अङ्क मिश्रित करं । यदि कुछ भी शेष न रहे तो अपने नाम के अड का द्विगुणित कर 
उसे जोड़ देवे । इसके बाद अनल (३ ) संख्या से सौख्य अर्थ तथा भुक्ति के लिए भाग 
देवे । यदि अङ्क ( लब्धि ) बहुतर प्राप्त हो तो वह साधक को सुख प्राप्त कराने वाला होता 


है । किन्तु यदि साध्य से अङ्कलब्यि विस्तीर्णं हो तो उसे न ग्रहण करे ेसा शास्र के अर्थ 
का निश्चय है ॥ ११०-११२ ॥ 


विचारादस्य चक्रस्य राजत्वं रभते धुवम्‌ । 
समानाडन गृह्णीयाद्‌ गुण्याङ्ं वर्जयेदिह ॥ ११३ ॥ 
* ३ चत्रमेवं गोपनीयं 
अवश्यं ° चक्रमेवं हि गोपनीयं सुरासुरैः । 
इस चक्र पर विचार करने पर साधक अवश्य ही राजत्व प्राप्त कर लेता है । अतः 


समान अङ्क होने पर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, किन्तु इसमें गुण्या अवश्य वर्जित करे । 
अव्य ही यह चक्र देवताओं तथा असुरो से भी गोपनीय रखना चाहिए ॥ ११३ -१९४ ॥ 


१. यदि किञ्चित्न तिष्ठति-क० । 


२. शून्याङ्कम्‌ इति क० । ३. अवश्यं भावयेत्‌ चक्रम्‌ इति क० । 

तृतीयः पटलः ७३ 


( ९ ) विष्णुचक्रम्‌ 


विष्णुचक्रं प्रवक्ष्यामि चक्राकारं सुगोपनम्‌ ॥ १९४॥ 

सर्वसिद्धिप्रदं शुद्धं चक्र कृत्वा फलप्रदम्‌ । 

शृणु नाथ महाविष्णोः स्थानं मङ्खरूदायकम्‌ ॥ १९५ ॥ 

लक्ष्मीप्रियमङ्मयं नवकोणं महाप्रभम्‌ । 

तदूर्ध्वे च तमालिख्य तदटुर्ध्वेष्टग्रहं शुभम्‌ ॥ ११६ ॥ 
( ईश्वरात्मकचक्र ) = विष्णुचक्र 


अब चक्राकार विष्णु 
चक्र के विषय में कह रही हू, जो 
अत्यन्त गुप्त हे । यह सर्वसिद्धि 
प्रदान करने वाला चक्र शुद्ध कर लेने 
पर फलदायी होता है । हे नाथ । 
अब महाविष्णु के मङ्गल देने वाले 
उस स्थान के विषय में सुनिए । यह 
अङ्कमय चक्र लक्ष्मी जी को अत्यन्त 
प्रिय है । इसमे महा प्रभा वाले 
नवकोण होते हे । इसलिए ऊपर उसे 
लिखकर उसके भी ऊपर शुभ अष्ट 
ग्रह का निर्माण करे ॥ १९१४-१९६ ॥ 

चतुष्कोणाकारगेहं सन्धौ शून्याष्टकःं * लिखेत्‌ । 
तदूर्ध्वे च तमालिख्य चक्रमेतदट्धनेश्वर ‡ ॥ ११९७ ॥ 
पूर्वे महेन्द्राभरण मूदुरध्वदेशोल्छसत्करम्‌ । 
मुनिरामखचनद्राद्यमङं सर्वसमृद्धिदम्‌ ॥ १९१८ ॥ 


वह गृह चतुष्कोण के आकार का होना चाहिए । उसकी सि मे शून्य तथा ८ अङ्‌ 
लिखे । इस प्रकार उसके ऊपर लिखे तो हे धनेश्वर ! वह विष्णुचक्र बन जाता है । पूर्व में 
महेन्द्र का आभरण ( गृह ) निर्माण करे । जिसका प्रकाश पुञ्ज ऊपर की ओर उठ रहा हो 
उसमे मनि ७, राम ३, ख शून्य, चन्द्र १ आदि अड लिखे । यह महेन्द्रगृह सर्वसमृद्धियों 
कोदेने वाला है ॥ ९१७-११८ ॥ 


दक्षिणे वलिभरणं रसवेदे खयुग्मकम्‌ * । 
तदधो रामचक्रञ्च ^ सप्तषट्यु च रामकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
तदधो निऋति स्वर्गे युगाड्शुन्यवेदकम्‌ । 


१. शुलाष्टकं छिखेत्‌ इति क० । २. कुलेश्वर इति क० । 
३. महेन्द्रभवनम्‌ इति क० । ४. त्रियुग्मकम्‌ इति क० । 
५. यमच क्रञ्च इति क० । 


१. "क 

| 

७४ रुद्रयामलम्‌ 


केवलाधो जलेशस्य मन्दिरं सुमनोहरम्‌ ॥ १२० ॥ 


दक्षिण में अगि का घर निर्माण करे । उसमें रस ६, वेद ४, ख शन्य तथा 
युग्म २ अङ्क लिखे । उसके नीचे राम चक्र निर्माण करे । जिसमे ७ एवं ६ अङ्क ( एवं 
शून्य ) तथा राम ३ अङ्क लिखे । उसके निऋति ( दिक्‌ ) के स्वर्गं ( गृह) मेँ युग २ अड, 
९ शून्य तथा वेद ४ अदधुः लिखे । उसके नीचे जलेश ( वरुण ) का अत्यन्त मनोहर गृह 
निर्माण करे ॥ ११९-१२० ॥ 


रामेषु शून्यबाणाल्यं तस्यामेवायुमन्दिरम्‌ । 
भुजहस्तखरसाठ्यं चक्रेदमीश्वरात्मकम्‌ ‹ ॥ १२१ ॥ 
नवकोणं मध्यदेशे पञ्चाङ्गभागमाकिखेत्‌ ` । 
, तन्मध्ये रचयेद्रर्णं पञ्चकोणे ° त्रिकोणके ॥ १२२ ॥ 


उसमे राम ५, इषु ५, शून्य एवं बाण ५ लिखे । उसी मेँ वायु का मन्दिर लिखे । 
जिसमे भुज २, हस्त २, शन्य तथा रस ६ अङ्क लिखे । यह ईश्वरात्मक चक्र कहा गया 
है । मध्य देश के पञ्चाङ्कं भाग मेँ नवकोण का निर्माण करे । उसके मध्य मेँ पञ्चकोण में 
तथा त्रिकोण मेँ वर्णो को इस प्रकारं लिखे ॥ १२९-१२२ ॥ 


इन्द्राधो विलिखेद्‌ धीरो वर्णमाद्यञ्च सप्तकम्‌ । 
भागे दक्षिणकोणेषु ऋकारादङ्क * लिखेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
ककारादिटकारान्तं तदधो विलिखेद्‌ बुधः । 
तद्रामे ठादिमान्तञ्च वर्णलक्षणकारणम्‌ ॥ १२४॥ 


धीर साधक इन्द्र के नीचे आद्य वर्ण तथा सातवाँ वर्ण अ आ इई उ ऊ ऋ लिखे, 
उसके दक्षिण कोण मेँ दीर्घं छकार से अङ्क लिखे । उसके नीचे बुद्धिमान्‌ साधक कसेर 
पर्यन्त वर्णं लिखे । उसके वाम भाग मेँ ठ से म पर्यन्त वर्णं लिखे ॥ १२३ -१२४ ॥ 


तदूटुर्ध्वे यादिवर्णञ्च चक्रञ्च गणयेत्ततः । 
ूर्वकोणपतिः शक्रो द्वितीयेशौ यमानलौ ॥ १२५॥ 
निऋतिर्वरुणश्चैव तुतीयमन्दिरेश्वरः । 
चतुर्थाधिपतिर्वायुः कुबेरो नाथ इत्यपि ॥ १२६ ॥ 


=" अ 


°` बणवायुगतं हितम्‌ इति क० । तदूर्ध्वे प्रीतिदं नाम गुह्यकेश्वरमन्दिरम्‌ । 
वपज्वखसप्ताट्यं देवतादर्शनप्रदम्‌ ।। तद्व शेषगेहे च महेशस्यापि मन्दिरम्‌ । 
नवमाष्टमथाष्टाद्यं चक्रगोपीश्वरात्मकम्‌ || इति क० पु° अधिकः पाठः । 

९ पञ्चाङ्कं भागतो किखेत्‌ क० । ३. पञ्चगेहेषु कोणके इति क० । 

४. ऋकारादित्रयं लिखेत्‌ इति क० । एकगेहे स्थितं रलं देवतानिजवर्णयोः । 
तदा सिद्धिमवाप्नोति विष्णौ भक्तिः दुढा भवेत्‌ ॥ तदा तु गणयेन्मच्री विष्णुचक्रमनोरमम्‌ । 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यान वायवः ।। क० अ पाठः । 

तुतीयः पटलः ७५५ 


उसके ऊपर य से लेकर सभी वर्ण लिखे । फिर चक्र की गणना करे । पूर्व कोण के 
पति इन्द्र है । इसके बाद दूसरे कोण के पति यम तथा अमि है । तृतीय मन्दिर के ईश्वर नितऋतिं 
तथा वरुण हें । हे नाथ । चतुर्थ गृह के अधिपति वायु तथा कुबेर हैँ । ९१२५१२६ ॥ 


पञ्चगेहस्याधिपतिरीशो विश्वविदाम्बरः * । 
पञ्चकोणे प्रतिष्ठन्ति ` पञ्चभूताशयस्थिताः ॥ १२७ ॥ 
प्राणे सिद्धिमवाप्नोति चापाने व्याधिपीडनम्‌ । 
समाने सर्वसम्पत्तिरुदाने निर्धनं भवेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
पचवें गृह के अधिपति विश्व वेत्ताओं में भ्रष्ठ ईश्वर है । पञ्चकोणों में प्राणियों के 
भीतर रहने वाले पञ्च वायु का निवास है । प्राण में सिद्धि, अपान में व्याधि एवं पीडा, 
समान में सर्वसंपत्ति तथा उदान में निर्धनता होती है ॥ १२७-१२८ ॥ 
व्याने च ईश्वरप्राप्तिरेतस्मिन्‌ लक्षणं शुभम्‌ । 
पूर्वगेहे महामन्त्रं मनत्रत्यागं करोति यः: ॥ १२९॥ 
स तावत्‌ साधकश्रेष्ठो विष्णुमार्गेण शङ्कर । 
विशेषं शृणु यत्नेन सावधानावधारय ॥ ९३० ॥ 


व्यान मे ईश्वर प्राप्ति होती हे । इस प्रकार इसमे शुभ लक्षण कहा गया है । पूर्वगेह 
म महामन काजो त्याग कर देता है वही श्रेष्ठ साधक है । हे शङ्कर ! अब विष्णु मार्ग से 
होने वाले विशेष को सुनिए ओर सावधानी से उसे धारण करिए ॥ १२९-९३० ॥ 


सप्ताक्षर व्यक्षरं च दशमाक्षरमेव च| 
पूर्वगेहे यदि भवेदाद्याक्षरसमन्वितम्‌ ॥ ९३१ ॥ 
तदा भवति सिद्धिश्च सर्वमिवभ्रकारकम्‌ । 
षष्ठाक्षरं वेदवर्णं विंशत्यर्णं महामनुम्‌ \ १३२ ॥ 
आम्नायाद्यक्षर व्याप्तं सफलं गणयेद्‌ बुधः । 
तथास्मिन्‌ मम गेहे च मनं सप्ताक्षरं शुभम्‌ ॥ १३३ ॥ 


सप्ताक्षर मनर, तरयक्षर मनर तथा दशाक्षर मनर यदि आद्य अक्षर के साथ पूर्वगृह में 
स्थित हो तो निश्चित ही सिद्धि होती है । सर्वत्र मनर मे यही विधि प्रयुक्त होती है । 
६ अक्षर वाला, ४ अक्षर वाला, २० अक्षरों वाला महामन तथा आम्नाय का आदयक्षर हो 
तो मनर फलं देने वाला होता है । इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ साधक गणना करे । मेरे गृह मे ७ 
अक्षरों वाला मनर शुभ है ॥ १३९-१३३ ॥ 


षष्ठाक्षरञ्च गणयेत्रिंशदक्षरमेव च । 
आद्याक्षरसमायुक्तं साध्यसाधकयोरपि ॥ १३४॥ 

१. विश्वविदामिति षष्ठ्यन्तम्‌, अथवा वेत्तीति विदः, इगुपधत्वात्‌ क्वच म 
विदः, तस्य अम्बरमिवाम्बरं यस्य सः । 
२. पृषोदरादित्वात्‌ परस्मैपदम्‌ । अथवा आर्षत्वात्‌ । 


७८६ रुद्रयामलम्‌ 


एकस्यापि च लाभे च मन्रसिद्धिरखण्डिता । 
मच्राक्षरादिलाभञ्चव अवश्यं गणयेदिह ॥ १३५ ॥ 


साध्य तथा साधक के आद्य अक्षर से युक्त षष्ठाक्षर ६ तथा ३० त्रिंशदक्षरो की गणना 
करे, यदि उसमे एक भी ठीक-ठीक से प्राप्त हो जाय तो मनर सिद्धि निश्चित है । इसलिए 
मच्ाक्षर के आदि लाभ के लिए यँ गणना अवश्य करे ॥ १३४-१३५ ॥ 


नैति च जलेशस्य द्वयक्षरञ्च नवाक्षरम्‌ । 
शुन्यदेवाक्षरं ‹ नाथ गणनीयं विचक्षणैः ॥ १३६ ॥ 
तथात्र अक्षरं मन््रं पञ्चाक्षरमनुं तथा । 
पञ्चाशदक्षरं * मन्त्रं मन्दिरे गणयेत्‌ शुभम्‌ ॥ १३७ ॥ 
नैऋत्य मेँ वरुण के दो अक्षर वाले, नव अक्षर वाले, शून्य युक्त वेदाक्षर ( ४० ) 
अक्षर वाले म्र की गणना विचक्षणो को अवश्य ही करनी चाहिए । इसी मेँ अक्षर मनर 
( ॐ कार संयुक्त ) तथा ५ अक्षरों वाले मन््रों की भी गणना करे । इसी प्रकार १५ अक्षरों 
वाले मर्तो कीभी गणना करे तो शुभ फल होता है ॥ १३६-१३७ ॥ 


वायुकोणे कुबेरस्य मन्दिरे गणयेत्तथा । 
द्वाविंशत्यक्षरं मन्रं शून्यषष्ठमनु तथा ॥ १३८ ॥ 
पञ्चाक्षरं तारिकायाः शिवे पञ्चाक्षरं तथा । 
सुसप्तमन््रग्रहणे सफलं परिकीर्तितम्‌ ॥ १३९ ॥ 
वायुकोण मेँ तथा कुबेर के मन्दिर मेँ २२ अक्षरों वाले शून्य युक्त षष्ठ ( ६० ) अक्षरों 
के म्र की गणना करे । तारा के पञ्चाक्षर तथा शिव के पञ्चाक्षर मनर की गणना करे । ७ 
अक्षर वाले मन ग्रहण करने से उत्तम फल कहा गया है ॥ १३८-१३९ ॥ 


ईशानपञ्चकोणे च सफलठञ्व नवाक्षरम्‌ । | 
अष्टाक्षरं हि विद्याया गणयेत्‌ सहितं सुधीः ॥ १४० ॥ 

एतदुक्तञ्च गणयेद्विरुद्धं॒नैव शीलयेत्‌ । 

प्राणमित्रं समानञ्च समानो व्यानबान्धवः ॥ १४१ ॥ 


ईशान के पञ्चकोण मेँ नवाक्षर मनर से फल कहे गये हैँ । सुधी साधक महाविद्या के 
अष्टाक्षरं मनर की भी गणना करे । जैसा हमने पूर्व मेँ कहा है, गणना उसी प्रकार करनी 
चाहिए । इससे विरुद्ध कभी भी गणना न करे । प्राण का मित्र समान है ओर समान व्यान का 
बन्धु हे ॥ १४०-१४१ ॥ 


एतत्स्थितञ्च गृह्णीयाद्‌ दोषभाक्‌ स ` भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
एकदैव * प्रिये प्रीतिरेकगेहे तथा प्रियम्‌ ॥ १४२ ॥ 


१. वेदाक्षरं इति क० । २. पञ्चाशदक्षराणि यस्मित्निति विग्रहः । 
३. न इति क० । ४. एकदैव पतौ इति क० । तृतीयः पटलः ७७ 
इस प्रकार गणना से स्थित म्र ग्रहण करे तो कदाचित्‌ ही वह दोष का भागी हो 
सकता है । एक समय में प्रिय होने पर प्रीति तथा एक गृह मे प्रिय होता हे ॥ १४२ ॥ 


गृहीत्वा विष्णुपदवीं प्रापोति मानवः क्षणात्‌ । 
यदि चक्रं न विचार्य रिपुमन््रं सदा न्यसेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
निजायुषं * छिनत्त्येव मूको भवति निश्चितम्‌ । 
विचार्य यदि यत्नेन सर्वचक्रे प्रियं हितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
महामन््रं महादेव लघु सिद्ध्यति भूतले ॥ १४५ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन््रे महातन्त्रोद्दीपने सर्वचक्रनुष्ठाने सिद्धमन्रप्रकरणे 
भावनिण्ये भैरवभैरवीसंवादे तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ 


-- 4 ‰ =< -- 


इस प्रकार गणना कर मनर ग्रहण करने से मानव क्षण मात्र में विष्णु पदवी प्राप्त कर 
लेता हे । यदि चक्र पर मनर का विचार किए बिना साधक शत्रं मनर का ग्रहण करे तो वह 
अपनी आयु का ही विनाश करता है । बहुत क्या वह निश्चित रूपसे गंगा हो जाता है । हे 
महादेव । यदि सभी चक्रों पर विचार पूर्वक यत्न से अपना प्रिय तथा हितकारी महा मच 
ग्रहण करे तो प्रथ्वी मेँ वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १४३-१४५ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीरुद्रयामल के उत्तरत्र मे महातन्त्रोद्दीपन में सर्वचक्रानुष्ठान में 
सिद्धमन्त्र प्रकरण में भाव निर्णय में भैरव-भैरवी संवाद में तीसरे पटल की 


डों० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुईं ॥ ३ ॥ 


-- «ॐ % ० - 


"किति . निजं च तदायुश्चेति निजायुषम्‌, समासान्तोऽच्छत्ययः अजिति विभक्तेन योगेन । 

अथ चतुर्थः पटलः 


श्रीभैरवी उवाच 


अथ वक्ष्यामि चक्रान्यत्‌ ˆ शृणु भैरव सादरम्‌ । 
येन हीना * न सिद्ध्यन्ति महाविद्या वरप्रदाः ॥ १ ॥ 


ब्रह्मचक्रम्‌ 


तव चक्र ° ब्रह्मणा व्यक्तं ब्रह्मचक्रमुदाहतम्‌ । 

यस्य ज्ञानात्‌ स्वयं ब्रह्मा स्वबलेन भवं सृजेत्‌ ॥ २॥ 

अकालमृत्युहरणं * परं ब्रह्मपदं व्रजे \। 

श्रीभैरवी ने कहा--हे भैरव ! अव अन्य चक्र कहती हू उसे आदरपूर्वक सुनिए । 

जिसका ज्ञान न होने से वर देनी वाली महाविद्यायं सिद्ध नही होती । वह चक्र आपका है, 
ब्रह्मा ने उसे प्रगट किया इसलिए उसे ब्रह्मचक्र कहते हँ, जिसका ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा स्वयं 
सृष्टि करने में समर्थं हो गये । वह चक्र अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है, इसका ज्ञान 
हो जाने पर साधक अन्त मेँ ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है ॥ १-३ ॥ 


चतुष्कोणे चतुष्कोणं तन्मध्ये च चतुश्चतुः ॥ ३ ॥ 
मध्यगेह वेष्टयित्वा इष्टं ^ मन्दिरमत्तमम्‌ । 
अष्टकोणे महादेव षोडशस्वरमाकिखेत्‌ ॥ ४॥ 
चतुष्कोण बनाकर उसके मध्य मँ पुनः चतुष्कोण बनावे, फिर उनमें एक एक चतुष्कोण 
मँ चार चार चतुष्कोणं की रचना करे । फिर मध्य में स्थित इष्ट ( आठ ) उत्तम मन्दिर को 
घेर कर, हे महादेव । आठ कोणोँ पर १६ स्वर लिखे ॥ ३-४ ॥ 


अष्टकोणं वेष्टयित्वा वृत्तयुग्मं छिखेत्‌ सुधीः । 

मध्यगेहे चतुष्कोणे कादिक्षान्तञ्च वर्णकम्‌ ॥ ५॥ 
दक्षिणावर्तयोगेन विलिखेत्‌ साधकोत्तमः। ` 
तदूर्ध्वे स्वगृहे चाड विलिख्य गणयेत्‌ सुधीः ॥ ६ ॥ 


१. चक्रेनद्रं इति क० । २. विना इति क० । 

३. तच्चक्रं ब्रह्मणा प्रोक्तम्‌ इति क० । तव चक्रं ब्रह्मणा च इति ख० । 
४. न कालोऽकालः, अकाले मृत्युरकालमृत्युस्तस्य हरणम्‌। 

५५. ब्रह्मपदप्रदम्‌ इति क० । ६. अष्ट इति क ० । 
चतुर्थ : पटलः ७९ 


फिर आठ कोणो को घेरकर सुधी साधक दो वृत्तं की रचना करे । तदनन्तर मध्य गेह 
के चारों कोना पर ककार से आरम्भ कर क्षकार पर्यन्त वर्णों को लिखे । उत्तम साधक उन 
वर्णो को दक्षिणावर्त से लिखे । उसके ऊपर अपने गृह में अङ्कं को लिखकर सुधी साधक 
गणना करे ॥ ५-६ ॥ 


चतुर्गेहस्योदु्वदिेशे युग्मगेहे क्रमाल्लिखेत्‌ । 
साध्यस्य साधकस्यापि मेषादिकन्यकान्तकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अधो लिखेत्तुलाद्यन्तमिति राश्यादिकःं शुभम्‌ । 
ततो छकिखेद्‌ गेहदक्षे युग्मगेहे महेश्वर ॥ ८ ॥ 
तारकानश्विनी ताराद्यन्तान्‌ दक्षिणतो लिखेत्‌ । 
वर्णक्रमेण विकिखेद्‌ वेदमन्दिरमण्डले ॥ ९ ॥ 
चारगृह के ऊर्ध्व भागकेदो दो गृहो में क्रमपूर्वक साध्य के तथा साधक के मेषसे 
आरम्भ कर कन्या पर्यन्त राशियों को लिखे । उसके नीचे तुला से आरम्भ कर शेष शुभ 
राशियों को लिखे । हे महेश्वर ! इसके बाद दाहिने गृह के दो गृहो मे अश्विनी से लेकर 
समस्त नक्षत्र पर्यन्त राशियों को वर्णक्रम से चारों मब्दिरों मे लिखे ॥ ७-९ ॥ 


उदट्र्ध्वाधः क्रमशो ठलेख्यमङ्गतारं * सुरेश्वर । 

ततो हि गणयेन्मन्री योजयित्वा क्रमेण तु ॥ १० ॥ 

सुखं राज्यं धनं वृद्धि कलहं कारदर्शनम्‌ । 

सिद्धिमृद्धिमष्टकोणे विदित्वा च शुभाशुभम्‌ ॥ १९॥ 

हे सुरेश्वर ! फिर ऊपर से आरम्भ कर नीचे से क्रमशः अङ्क के ताराओं ( ? ) को 

लिखे । फिर मन्वरज्ञ साधक सबको एक में मिलाकर गणना करे । प्रथम सुख, राज्य, धन, 
वृद्धि, कलह, काल ( मृत्यु ), सिद्धि, ऋद्धि इस प्रकार का फल उन अष्टकोणों से जानकर 
अपने शुभाशुभ का विचार करे ॥ १०-११ ॥ 


गणयेद्राशिनक्षत्रं मनुचाहं † विवर्जयेत्‌ । 
सुखे सुखमवाप्नोति राज्ये राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 
धने ` धनमवाप्नोति वृद्धौ वृद्धिमवापुयात्‌ । 
मेषो वृषमिथुनश्च करकटः सिंह एव च । 
कन्यका देवता ज्ञेया नक्षत्राणि पुनः शुणु ॥ १३ ॥ 


राशि तथा नक्षत्र की गणना करे । मृत्यु तथा कलह वाला मनर वर्जित करे । सुख के 
गृह मे सुख तथा राज्यगृह मे राज्य की प्राप्ति होती है । धन मे धन की प्राप्ति ओर वृद्धि में 


१. अद्ध तारयति इति अद्घतारस्तम्‌ । २. मृत्युगेहं इति क० । 
३. कलहे सर्वनाशः स्यात्‌ मरणं काठदर्शनम्‌ । 

सिद्धौ सिद्धिमवाप्नोति ऋद्धौ ऋद्धि न संशयः ॥। 

आघस्वरयुगस्यापि देवता इति राशयः । इति क० । 


८० रुद्रयामलम्‌ 


वुद्धि की प्राप्ति होती है । १. मेष, २. वृष, ३. मिथुन, ४. कक, ५. सिंह तथा ६. कन्या ~ 


क्रमशः इनके देवता है । अव नक्षत्रों को सुनिए ॥ १२-१३ ॥ | 


उटूर्ध्वयुग्मगृहस्यापि दक्षवामे च भागके | 
नक्षत्राणि सन्ति यानि तानि शृणु महाप्रभो ॥ १४॥ 
अश्विनी मृगशिराश्छेषा हस्तानुराधिका तथा । 
उत्तराषाठिकार्द्र वा पूर्वभाद्रपदा तथा ॥१५॥ 
दक्षाग्रहस्तितास्ताराः ` स्पष्टीभूताश्च देवताः । 
एतासामधिपा एते राशयो ग्रहरूपिणः ॥ १६ ॥ 


दोनो गृह के ऊपर दार्ये तथा वाये भाग में जिन नक्षत्रौ का निवास हे, हे महाप्रभो । 
अब उन सुनिए्‌ । अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अुराधा, उत्तराषाढा, आर्द्रा एवं पूर्वा 
भाद्रपदा- ये दाहिनी ओर की ताराय है । ये स्पष्ट रूप से देवता नक्षत्र हँ । इन ताराओं के आगे 
कही जाने वाली ये सभी राशियाँ अधिपति हँ ओर ये सभी ग्रह स्वरूप भी हें ॥ १४-१६ ॥ 


कर्कटकेशरी कन्यादेवताः परिकीर्तिताः | 
एतेषाञ्चापि वर्णानामधिपाश्चेति राशयः ॥ १७॥ 
ककारस्य(@?)* खकारस्य जकारस्य टकारपः | 
दकारस्य फकारस्य यकारस्य सकारपः ॥ १८ ॥ 
कर्क, सिंह ओर कन्या ये देवता राशि हँ जो इन नक्षत्र के तथा वर्णो की अधिप 
रशिर्या हे । (१) ककार, खकार तथा अकार के टकार वाले देवता हे । (२) दकार 
फकार एवं यकार के सकार वाले देवता हैँ ॥ १७-१८ ॥ । 


नकारस्यापि पतयो ज्ञेयाश्च क्रमशः प्रभो । 
संशृणु रोहिणीपुष्या तथा चोत्तरफाल्गुनी ॥ १९ ॥ 
विशाखा च तथा ज्ञेया पूर्वाषाढा च तारका । 
तथा शतभिषातारा वाममन्दिरपर्वगाः ॥ २०॥ 


हे प्रभो ! इसी प्रकार क्रम से नकार के सभी स्वामियों को समद लेना चाहिए ओर 
अब आगे सुनिए । रोहिणी, पुष्य, उत्तरफाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढा तथा शतभिषा ये तारायें 
वाये भाग के मन्दिर में रहने वाली हैँ । ( दर ४.१४) ॥ १९-२० ॥ 


एतासामधिपा एते राशयो ग्रहरूपिणः । 
मेषो वृषो मिथुनश्च ईश्वराः परिकीर्तिताः ॥ २१ ॥ 
एतद्गेहस्थितं वर्णमेते रक्षन्त्यनित्यशः । 
ककारस्य नकारस्य ऋकारस्य उकारपः ॥ २२॥ 


१. दक्षाग्रेण हस्तिता इति तत्पुरुषः । दक्षगेहस्थितास्तारा इति क० । 
२. ककारस्य डकारस्य सकारस्य डकारपः । 
अकारस्य पकारस्य मकारस्य ठकारपः ।। इति क० । त 2 
८ नक नाका कका न क न 


चतुर्थः पटलः ८९ 


# इनके स्वामी राशियों को जो ग्रह स्वरूप हैँ उन्हे इस प्रकार जानना चाहिए । मेष, वृष 
ओर मिथुन इनके स्वामी है । इन गृहो मँ रहने वाले इन-इन वर्णो की ये राशियाँ रक्षा करती 
हे, किन्तु नित्य नहीं । ( ३ ) ककार, नकार तथा ऋकार के उकार वाले स्वामी हे ॥ २९-२२ ॥ 


अकारस्य पकारस्य मकारस्य वकारपः । 
कैः हकारस्याधिपा एते ऋद्धिमोक्षफलप्रदाः ॥ २३ ॥ 


( ४ ) अकार, षकार, नकार तथा मकार का वकार अक्षर वाली राशि स्वामी है, ये 
सभी हकार अक्षर के भी स्वामी हैँ जो ऋद्धि एवं मोक्ष रूप फल देने वाले हे ॥ २३ ॥ 

विमर्श--१. टकारप-- टकारं पिवति स्वान्तः स्थापयति- इस व्युत्पत्ति से टकार को 
अपने नाम मे समाविष्ट करने वाला कर्कट" एेसा अर्थ संभव हो सकता है क्या ? ( अर्थात्‌ 
टकार अक्षर वाली राशि) 

२. सकारप-- य पर भी सकारं पिबति स्वान्तः अन्तः स्थापयति--इस व्युत्पत्ति से 
केसरी, अर्थात्‌ सिंह एेसा अर्थ हो सकता हे क्या ? ( अर्थात्‌ सकार अक्षर वाली राशि 

३. उकारप--उकारं पिबति: स्वान्तः स्थापयति- इस व्युत्पत्ति से मिथुन अर्थ हो 
सकता है क्या ? ( अर्थात्‌ उकार अक्षर वाली राशि ) ॥ २३ ॥ 


दक्षिणाधोगृहस्यापि देवता इति राशयः 
तुला च वृश्चिकश्चैव धनुश्चैव ग्रहेश्वरः ॥ २४॥ 


( ५ ) दक्षिण गृह के नीचे रहने वाले गृह की ये देवता राशियाँ है । हे महेश्वर । 
उनके नाम तुला, वृश्चिक ओर धनु हैँ जो ग्रहेश्वर भी कहे जाते है ॥ २४ ॥ 
एतासां तारकाणाञ्च पतयो गदिता मया । 
भरण्यार्द्रमघाचित्राज्येष्ठाश्रवणवल्कभाः ॥ २५ ॥ 
तथोत्तरभाद्रपदा वल्लभाः राशयो मताः । 
जथ गेहस्थितं * वर्ण शृणु नाथ भयापह ॥ २६॥ 


मेरे द्रारा कही गई ये राशियों भरणी, आर्द्र, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा तथा श्रवण नक्षत्रों के 
स्वामी हैँ । इसी प्रकार उत्तराभाद्रपद के भी स्वामी हैँ । अब सबके भय को दूर करने वाले, हे 
नाथ । इन नक्षत्रौ में रहने वाले वर्णो को सुनिए ॥ २५-२६ ॥ 


यकारस्य › दकारस्य टकारस्य नकारपः। 
धकारस्य वकारस्य चकारस्य यकारपः ॥ २७॥ 
क्षकारपणका २ एते राशयः परिकीर्तिताः । 
धनवृत्तिप्रदा नित्या नित्यस्थाननिवासिनः॥ २८ ॥ 


१. अधो गेहस्थितं इति क० । 
२. गकारस्य अकारस्य रकारस्य शकारपः । 

धकारस्य यकारस्य रकारस्य षकारपः ।। इति क० । 
३. क्षकारपाकका इति क ० । 


९८० ६ 

॥ 

८२ सुद्रयामलम्‌ 


यकार, दकार, टकार के नकार अक्षर वाली राशि स्वामी हे । धकार, वकार तथा चकार क 
यकार अक्षर वाली राशि स्वामी हँ । इसी प्रकार श्चकार की भी ये राशियाँ स्वामी करी गई हँ । जो 
धन तथा वृत्ति प्रदान करने वाली हैँ तथा अपने स्थान में नित्य निवास करने वाली हैं ॥ २७-२८ ॥ 


वामाधोमन्दिरस्यापि वल्छभा इति राशयः । 
मकराधस्तु * कोष्ठेषु मीनो राशिफलस्थिताः ॥ २९ ॥ 


वा्यीं ओर के नीचे के गृह की भी यही राशिर्योँ स्वामी हँ, गकार के नीचे वाले 
कोष्ठकों मे मीन ही राशियों के फल रूप से स्थित है ॥ २९ ॥ 


एतानि भानि रक्षन्ति शूकपाशासिधारकाः ° । 
पुनर्वसुः कृत्तिका च तथाभपूर्वफल्गुनी ॥ ३० ॥ 
स्वाती मूला धनिष्ठा च रेवती वामगेहगाः । 
एतासामधिपा एते जकस्था ग्रहदेवताः ॥ ३१ ॥ 


शूल पाश तथा असि ( तलवार ) धारण किए हये उक्त राशियां इन सभी नक्षत्रों की 
रक्षा करती हँ । पुनर्वसु, कृत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी, स्वाती, मूल, धनिष्ठा, रेवती इतने नक्षत्र बायीं 
ओर वाले गृह में निवास करे वाले हैँ जिनके स्वामी जलचर गृह देवता दै ॥ ३०-३९१ ॥ 


एतान्‌ वर्णान्‌ ° प्ररक्षन्ति गृहस्था नव राशयः । 
धकारस्य जकारस्य टकारस्य तकारः ॥ ३२ ॥ 
नकारस्य भकारस्य लकारस्य तकारपः | 
कलहादिमहादोषकालदर्शनकारकाः” ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार गृहं में रहने वाली नव राशिर्यो इन वर्णो की रक्षा करती हैँ । धकार, जकार 
तथा टकार वर्णो की तकार अक्षर वाली राशि स्वामी है । नकार भकार एवं लकार वर्णो की 


सकार अक्षर वाली राशि स्वामी हैँ, जो सभी कलहादि महादोषं वाली तथा काल का दर्शन 
कराने वाली है ॥ ३२-३३ ॥ 


राशयो लोकहा नाथ तन्मन्रं परिवर्जयेत्‌ । 
यद्येकदेवतागेहं विभिनञ्च॒ सुशोभनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चतुः स्थानं युगस्थानं सर्वत्रापि निषेधकम्‌ | 
एकगेहस्थितं मन््रं बहुसौख्यप्रदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नाम्न आद्यक्षरं नीत्वा राशिनक्षत्रविस्मृतौ । 
सभावं * साधकश्रेष्ठः कलहे कलहं भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
------ ५ अ 

१. मकरः कुम्भश्चैक मीनो राशिकुलस्थिताः इति क० । 

२. शूट च पाशश्च असिश्च, तेषां धारकाः । 

३. एतान्‌ वर्णान्‌ प्क्षरन्ति गृहस्थान्‌ राशयस््रयः ।। इति क० । 

४. कालदर्शनं कुर्वन्ति कारयन्ति वा इति कालदर्शनकारकाः । 

५. गणयेत्‌ साधकश्रेष्ठः इति क० । 
न 


चतुर्थः पटलः ८३ 


राशिफल विचार--हे नाथ ! जो राशियों लोकविनाशक रहँ, उन राशि वाले मन्ो 
को त्याग देना चाहिए । यदि एक देवता वाले गृह मे भिन भिन राशि वाते म्र पडं तो 
शुभावह हें । चथा तथा दूसरा स्थान सभी मनर के ग्रहण में निषिद्ध कहा भया है । एक ही 
गृह में स्थित होने वाले मन्र बहुत सौख्य प्रदान करने वाले होते हैँ । यदि राशि तथा नक्षत्र 
ज्ञातनहोंतो नाम का आदि अक्षर ते कर गणना करे । समान भाव होने पर श्रेष्ठ साधक, 
किन्तु कलह मे गणना होने पर कलह होता हे ॥ ३४-३६ ॥ 


` रिपुश्चेन्मूलनाशः स्यात्‌ कलहोऽपि सुरेश्वर । 
नेत्रयुग्मं स्वरं पाति सिंहो हि कन्यकां तथा ॥ ३७॥ 
कर्णयुग्मं तुला पाति संयुगं वृश्चिको धनुः । 
चयुगं मकरः पाति कुम्भो मीनश्च पाति हि ॥ ३८ ॥ 
ओष्ठञ्च पाति च तथा अधरं मेष एव च । 
` दन्तयुग्मं ` वृषः पाति मिथुनः शेषगोऽक्षरः ॥ ३९ ॥ 
हे सुरेश्वर ! यदि श्र स्थान में नाम पड़े तो मूल सहित सर्वनाश होता है । किं 
बहुना कलह तो होता ही हे । सिंह तथा